od nowa Flashcards Preview

5678 > od nowa > Flashcards

Flashcards in od nowa Deck (56):
1

Oceń opinie odnoszące się do rynku organizacji

Wiele osób ma wpływ na decyzje zakupu produktu ( usługi)

PRAWDA

2

Oceń opinie odnoszące się do rynku organizacji

Nabywcy działający na rynku organizacji zazwyczaj cechuje duży profesjonalizm

PRAWDA

3

Oceń opinie odnoszące się do rynku organizacji

Na rynku organizacji zwykle występuje duża liczba nabywców

FAŁSZ

4

Oceń opinie odnoszące się do rynku organizacji

Występują bliższe związki pomiędzy dostawcą a nabywcą

PRAWDA

5

Oceń opinie odnoszące się do rynku organizacji

Na rynku organizacji zazwyczaj ma miejsce geograficzne rozproszenie odbiorców

FAŁSZ

6

Scharakteryzuj polską kulturę biznesową

Polską kulturę biznesową cechuje skrajna pro partnerskość

PRAWDA

7

Scharakteryzuj polską kulturę biznesową

Polskich przedsiębiorców cechują mocno ceremoninalne zachowania biznesowe

PRAWDA

8

Scharakteryzuj polską kulturę biznesową

Polskich przedsiębiorców cechuje duża elastyczność I zdolności dostosowawcze

FAŁSZ

9

Scharakteryzuj polską kulturę biznesową

Polską kulturę biznesową można określić jako umiarkowanie ekspresyjną

PRAWDA

10

Scharakteryzuj polską kulturę biznesową

W Polsce ważniejsi są ludzie I dobre stosunki między nimi niż punktualność I harmonogramy

PRAWDA

11

Która z poniższych osób nie wchodzi w skład ośrodka zakupowego ?

a. Doradca
b. Decydent
c. Naśladowca
d. Kontroler

c. Naśladowca

12

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują

Windykację należności od nabywców instytucjonalnych

FAŁSZ

13

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują

informowanie nabywców o warunkach gwarancji posprzedażowej

FAŁSZ

14

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują

Kształtowanie atmosfery zaufania pomiędzy stronami transakcji biznesowych

PRAWDA

15

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują

Redukcja ryzyka biznesowego

PRAWDA

16

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują

Wywieranie wpływu na proces legislacyjny oraz urzędników

PRAWDA

17

Nie jest celem obsługi posprzedażowej klienta organizacyjnego

a. Upewnienie się że nabywca jest zadowolony z produktu
b. Windykacja należności
c. Utrwalenie długookresowych pozytywnych relacji z nabywcami
d. Identyfikacja I analiza działań firm konkurencyjnych

d. Identyfikacja I analiza działań firm konkurencyjnych

18

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Składowiska odpadów komunalnych

PRAWDA

19

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Spalarnie odpadów szpitalnych

PRAWDA

20

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Drogi szybkiego ruchu oraz autostrady

PRAWDA

21

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Elektrownie atomowe

PRAWDA

22

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Ośrodki dla uchodźców z bliskiego wschodu I Afryki

FAŁSZ

23

Koncepcje ESCO ma zastosowanie przy finansowaniu przedsięwzięć z zakresu
a. Energetyki
b. Drogownictwa
c. Ochrony środowiska
d. Komunikacji publicznej

a. Energetyki

24

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Silne tendencje autokratyczne występujące u decydentów w administracji publicznej

PRAWDA

25

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Brak alternatyw wobec metod administracyjnych sposobów działania

PRAWDA

26

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Powszechne przeświadczenie o dużej skuteczności metod administracyjnych

PRAWDA

27

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Wysoka znajomość alternatywnych technik I metod oraz ich zalet I ograniczeń

FAŁSZ

28

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Brak korzyści wynikających z forsowania rozwiązań korzystnych dla inwestora

FAŁSZ

29

Cechy badań marketingowych rynków organizacyjnych

Orientacja techniczna

PRAWDA

30

Cechy badań marketingowych rynków organizacyjnych

Skoncentrowany dostęp do informacji

PRAWDA

31

Cechy badań marketingowych rynków organizacyjnych

Techniki wywiadów bezpośrednich

PRAWDA

32

Cechy badań marketingowych rynków organizacyjnych

Ścisła kooperacja prowadzącego badania z respondentami

PRAWDA

33

Cechy badań marketingowych rynków organizacyjnych

Rosnące znaczenie metod wywiadu marketingowego

FAŁSZ

34

14. Najważniejsze źródło informacji o skali przyszłego popytu na rynku instytucji publicznych w Polsce to :

a. Budżet Państwa
b. Dane z rocznika statystycznego GUS
c. Nieformalne dane pochodzące z wywiadu marketingowego
d. Biuletyn urzędu zamówień publicznych

d. Biuletyn urzędu zamówień publicznych

35

16. Największa organizacja non profit w Polsce to:

a. Lasy Państwowe
b. Kościół Rzymsko-Katolicki
c. Klub Legia
d. Hari Kriszna

b. Kościół Rzymsko-Katolicki

36

20. O zmianach koniunktury gospodarczej najszybciej informują :

a. Miesięczne statystyki GUS
b. Tygodniowe wskaźniki intencji odejścia dobrowolnego sprzedawców
c. Kwartalne informacje Eurostat
d. Roczne dane o zakupach konsumentów pochodzące z panelu gospodarstw domowych

a. Miesięczne statystyki GUS

37

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

a. Metody eksperckie są bardziej skuteczne niż metody ilościowe I prognozowanie popytu na nowe produkty

FAŁSZ

38

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

b. Występuje niska wiarygodność prognoz opartych na intencjach zakupowych odbiorców

PRAWDA

39

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

c. Rozpoznanie trendów w pierwotnym popycie stanowi podstawowe prognozowania tendencji zakupowych odbiorców organizacyjnych

FAŁSZ

40

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

d. Identyfikacja I charakterystyka osób stanowiących ośrodek zakupowy stanowi najłatwiejszy element każdego badania marketingowego rynku organizacji

FAŁSZ

41

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

e. Bilans sprzedaży polega na zestawieniu statystyk produkcji oraz importu I eksportu danego produktu

FAŁSZ

42

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

a. Rozpoznanie potrzeb zawsze ma miejsce na rynku odbiorców organizacyjnych

PRAWDA

43

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

b. Przy zakupach rutynowych nie występuje poszukiwanie dostawcy

PRAWDA

44

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

c. Zakupy modyfikowane charakteryzuje zwykle wysoka złożoność decyzji

FAŁSZ

45

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

d. Zamówienia blankietowe charakteryzują nowe sytuacje zakupowe

FAŁSZ

46

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

e. Przy zakupach rutynowych dominuje strategia zamówienia pod klucz

FAŁSZ

47

Oceń opinie nt strategii dostawców na rynku organizacji

a. Polityka niskich kosztów jest zawsze skuteczna strategią na rynku organizacyjnym

FAŁSZ

48

Oceń opinie nt strategii dostawców na rynku organizacji

b. Sprzedaż systemowa polega na tym, że firma oferuje odbiorcom związane ze sobą produkty komplementarne

PRAWDA

49

Oceń opinie nt strategii dostawców na rynku organizacji

c. Zamówienia pod klucz to skuteczna strategia sprzedaży złożonych obiektów infrastrukturalnych

PRAWDA

50

Oceń opinie nt strategii dostawców na rynku organizacji

d. Kontraktacja systemowa ma miejsce wówczas gdy jeden dostawca obsługuje w sposób ciągły w okresie trwania umowy potrzeby operacyjne Klienta

PRAWDA

51

Oceń opinie nt strategii dostawców na rynku organizacji

e. Zakup systemowy polega na zakupie zestawu komplementarnych produktów w tym usług przez nabywcę instytucjonalnego

PRAWDA

52

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

a. Obecność na rynku zamówień publicznych zwykle poprawia wizerunek firmy

PRAWDA

53

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

b. Nadmierne procedury występują na każdym etapie realizacji zamówienia

PRAWDA

54

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

c. Rynek zamówień publicznych rządzi się zasadą konkurencyjności I równego dostępu

PRAWDA

55

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

d. Brak możliwości utrzymywania trwałych relacji z zamawiającym

PRAWDA

56

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

e. Rynek zamówień publicznych cechuje wyższa rentowność niż rynek przedsiębiorstw

FAŁSZ