Onlineaktivitet 1- psykologi som vetenskap Flashcards Preview

Grundkurs psykologi, Introduktion > Onlineaktivitet 1- psykologi som vetenskap > Flashcards

Flashcards in Onlineaktivitet 1- psykologi som vetenskap Deck (23):
1

varför används psykologiska metoder?

1. för att kunna skilja vetenskap från pseudovetenskap

2. för att kunna värdera undersökningar och dess resultat

2

vad menas med pseudovetenskap?

en lära som hävdar sig vara vetenskaplig men som inte uppfyller alla kriterium som krävs av en vetenskap

3

vad utmärker vetenskap?

1. sanningssökande
2. ska vilja kommunicera sina resultat
3. intresse för generalisering
4. systematiskt förhållningssätt
5. kritisk hållning
6. kollegial granskning
7. ge argument för sina slutsatser

4

beskriv forskningsprocessen!

1. varför?
2. tidigare forskning och dess resultat?
3. rimliga förklaringar till "varför" enligt tidigare forskningar
4. hypotesprövning
5. analysera data och dra slutsatser
6. rapportera fynd
7. genomgå granskning
8. upphov till ytterligare forskning

5

forskningsprocessen bidrar till bildning av teorier. vad är viktigt för teorier?

1. en teori ska kunna förklara ett fenomen
2. en teori ska kunna gå att testa empiriskt
3. en teori ska kunna gå att falsifiera

6

vad menas med falsifiera?

kunna bevisa eller motbevisa en teori

7

varför används modeller?

- modeller är till för att underlätta och strukturera tänkande
- modeller är alltid förenklingar av koncept
- inga modeller kan förklara allt

8

vad menas med vetenskapsideal?

uppfattningar om hur sann forskning bör bedrivas, dvs vilket innehåll och form forskningen skall ha.

9

vilka är de två dominerande riktningarna inom psykologin?

1. positivism
2. hermeneutik

10

vad innebär positivistisk forskning?

1. nomotetisk kunskap
2. empiri
3. verifierbarhet
4. replikerbarhet ( en annan forskare ska komma fram till samma slutsats)
5. hypotesprövning

- Det finns en sann kunskap

11

vad innebär hermeneutik forskning?

1. ideografisk kunskap
2. tolkningslära
3. förståelse av meningar, avsikter och ändamål.
4. tolkningslära
5. forskarens förförståelse

- Det finns egentligen ingen sann sanning

12

vad innebär nomotetisk kunskap?

- Generell kunskap
- Allmängiltig kunskap

13

Vad menas med ideografisk kunskap?

- kunskap som belyser unika enskilda händelser

14

vad handlar kvantitativ forskning om?

1. analys av siffror
2. experiment
3. produktion och kontroll
4. generaliseringar
5. förutbestämd
6. stort urval
7. olika instrument och olika test

15

vad innebär kvalitativ forskning?

1. analys av språkliga enheter
2. människors subjektiva upplevelser i fokus
3. forskaren har mer aktiv roll
4. förståelse, beskrivning
5- mer flexibelt
6. litet urval och tar ofta lång tid
7. forskarn är främsta instrumentet

16

Hur gör man abstrakta psykologiska begrepp mätbara?

1. inför variabel
--> t.ex väljer en egenskap som man vill undersöka till variabel som man kan variera

2. operationaliserar variabeln
--> omvandlar det abstrakta begreppet till någonting konkret och mätbart, samt beskriver tydligt hur man gått tillväga

- Tydliga operationella definitioner möjliggör hypotesprövning samt att andra kan replikera resultaten

17

Olika metoder att använda vill psykologisk forskning?

1. fallstudie
--> riktar in sig på en person
2. kvalitativa studier
--> intervjuer olika personer
3. naturliga observationer
--> analyserar verkligheten
4. serveystudier
--> enkätstudier till många personer för att få generaliserarbild
5. experimentella studier
--> endast experiment kan undersöka kausalitet

18

vad menas med kausalitet?

- orsakssamband
--> om kausalitet råder kallas det ena rask och det andra verkan

19

hur kan man indirekt mäta vissa abstrakta psykologiska faktorer? t.ex. lycka

1. skattning, en person får t.ex uppskatta hur lycklig denne är på en skala.

20

Nämn några mätbara beteenden?

1. verbala beteenden
--> från intervju eller enkät
2. faktiskt handling
--> vad någon gör eller väljer
3. icke-verbala handlingar
--> t.ex. kroppsspråk
4. fysiska beteenden
--> hjärnaktivitet, hjärtslag, blodtryck, svettningar, vidgande av pupiller etc.

--Inte ens detta är direkta mätningar, man kan t.ex träna på att ha låg puls vid stress

21

vad handlar mätteori om?

om hur bra de instrument som vi använder i forskning är för att mäta de företeelser vi vill fånga upp

22

Vilka är de två nyckelbegreppen i mätteori?

1. valititet
--> mäter vi det vi avser att mäta?
2. reliabilitet
--> mäter instrumentet samma sak vid upprepade mätningar

23

Hur fungerar kollegial granskningsprocessen? (peer review- processen)

1. forskaren skickar manuskript
2. editor granskar
--> skickar ut för vidare granskning eller refuserar
3. 2-3 oberoende forskar granskar manuskript och gör rekommendation (acceptera/ändra/refusera)
4. editorn går igneom granskningen vid accept och bestämmer om det ska publiceras
5. artikeln publiceras