Organización política y administrativa del Estado. Introducción (CM 40-53) Flashcards Preview

Uke 35 > Organización política y administrativa del Estado. Introducción (CM 40-53) > Flashcards

Flashcards in Organización política y administrativa del Estado. Introducción (CM 40-53) Deck (222):
1

el Estado

staten

2

actual

her: dagens

3

adoptar

her: å innføre

4

regirse por

rette seg etter

5

aprobar

å godkjenne

6

el referéndum

folkeavstemning

7

elaborar

å utarbeide

8

por consenso

ved konsensus

9

el partido

parti

10

sufrir una modificación

å gjennomgå en endring

11

establecerse

fastsettes

12

el papel

rolle

13

la Corona

her: Monarkiet

14

así como

så vel som

15

el poder ejecutivo / legislativo / judicial

utdøvende/dømmende/lovgivende makt

16

residir

her: å befinne seg; å ligge

17

el ayuntamiento

rådhus; bystyre

18

la diputación (provincial)

provinsforsamling

19

pretender

her: å gå inn for

20

instaurar

å opprette

21

el derecho

rett

22

el ciudadano

borger

23

el asunto público

offentlig sak

24

el sufragio universal

alminnelig stemmerett

25

reconocer

her: å erkjenne

26

los sindicatos

fagforening

27

el papel de canalizadores

her: rolle som kanaler

28

el Tribunal Constitucional

Grunnlovsdomstol

29

encargado de

som har ansvar for

30

el cumplimiento

oppfyllelse; gjennomføring

31

el precepto

forskrift, regel, befaling

32

la constitucionalidad

det å være i tråd med Grunnloven

33

promulgar (una ley)

å kunngjøre, å offentliggjøre (en lov)

34

dirimir el conflicto entre

å megle i en konflikt mellom

35

sancionar

her: å godkjenne

36

solemnemente

under en høytidlig seremoni

37

la sede

sete

38

la disposición

ordning

39

entrar en vigor

å tre i kraft

40

el boletín oficial del Estado

Statens lysningsblad

41

atender

her: å ta seg av

42

suponer

her: å bety

43

la ruptura

brudd

44

el reciente pasado

nær fortid

45

caracterizarse por

være preget av

46

la inestabilidad

ustabilitet

47

la intervención

innblanding

48

el ejército

hær; de militære

49

asentarse sobre

her: hvile seg på; å basere seg på

50

el juez

dommer

51

según

i følge; etter

52

la soberanía

suverenitet

53

reside en

er å finne hos; ligger hos

54

el pueblo

her: folket

55

a continuación

her: like etter

56

en cuanto

her: som, i egenskap av

57

la permanencia

permanente karakter

58

asumir

her: inneha / spille rolle

59

atribuir

å tilskrive, å tillegge

60

competencias arbitrales

myndighet i voldgiftssaker

61

integrador

integrerende

62

proponer

å foreslå

63

el diputado

parlamentsmedlem

64

el Congreso de Diputados

Kongressen, Diputerkammeret

65

nombrar

å utnevne

66

el ámbito

område

67

el refrendo institucional

formell kontrasignatur

68

pues

her: fordi

69

ostenta la jefatura del Ejército

er sjefen for hæren / de militære

70

estar subordinado a

å være underordnet

71

la infanta

prinsesse

72

complejo

kompleks, sammensatt

73

el reparto

her: fordeling

74

el precedente

presedens

75

por ello

derfor

76

imprevisible

uforutsigelig

77

la supervivencia

overlevelse

78

encarnar

å legemliggjøre, å personifisere

79

destronado

som ble avsatt

80

investir

å innsette

81

asumir

å påta seg

82

con prudencia

med klokskap

83

el impulsor

her: forsvarer

84

dirigir

å lede

85

hábilmente

med dyktighet

86

frenar

å bremse

87

el movimiento golpista

kuppbevegelse

88

el golpe

kupp

89

convivir con

å leve sammen med

90

el gobierno de izquierdas / derechas

venstre/høyre-regjering

91

residir

å bo

92

a las afueras

i utkant av

93

por orden de sucesión

i arvefølge

94

en el seno de

her: i sentrum av

95

sobresalir

å skille seg ut

96

realizarse

å gjennomføres

97

someter a la aprobación

å legge frem til godkjenning

98

conseguir la investidura

å oppnå investitur (innsettingsvotering)

99

al menos

i det minste

100

la mayoría

flertall

101

una vez recibida la confianza

etter at han har oppnådd parlamentets tillit

102

(una vez) nombrado por el rey

(etter at) han er blitt utnevnt av kongen

103

vigente

her: gjeldende

104

reforzar

å forsterke

105

durante la totalidad de la legislatura

i løpet av hele regjeringsperioden

106

deponer

å avsette

107

exigir

å kreve

108

la moción de censura

mistillittsforslag

109

el Gobierno en ejercicio

den aktuelle regjeringen

110

la facultad

her: rett

111

el órgano colegiado

kollektivt organ

112

ejercer

å utøve, å utføre

113

el Consejo de Ministros

Ministerråd

114

el titular

ministerrådsmedlem

115

alejarse

fjerne seg

116

la imparcialidad

upartiskhet

117

el sometimiento a la ley

lydighet mot loven

118

el Presupuesto Generales del Estado

Statsbudsjett

119

constar de

bestå av

120

la Cámara

kammer; hus

121

la Cámara baja / alta

under-/overhuset

122

un sistema bicameral

tokammersystem

123

de ”relectura”

(adj.) ”gjenlesnings-”

124

vetar

å nedlegge veto

125

enmendar (una ley)

å endre (en lov)

126

otorgar

å gi

127

el ejercicio de la potestad legislativa

utdøvelse av lovgivende makt

128

otorgar la investidura

å innsette

129

hacer dimitir

å få til å gå av

130

se somete a preguntas e interpelaciones

blir gjort til gjenstand for utspørring og interpellasjoner

131

componerse

å bestå av

132

el sistema proporcional

proporsjonalt system

133

corregido

her: modifisert

134

la parte

her: del

135

a razón de

beregnet til

136

designados por

utnevnt av

137

el mandato

her: parlamentsmedlemsperiode

138

disolver anticipadamente

å oppløse før perioden utløper

139

convocar las elecciones

å skrive ut valg

140

por su parte

for sin del, på sin side

141

estar instalado

å befinne seg

142

recientemente

nylig, for litt siden

143

ampliar

å utvide

144

el hemiciclo

halvsirkel

145

el orador

taler

146

consistir en

å bestå i; å gå ut på

147

la sumisión

lydighet

148

la inamovilidad

uavsettelig

149

de manera que

slik at

150

deber obediencia a

å måtte adlyde

151

el Consejo General del Poder Judicial

Domstolrådet

152

estar compuesto por

å være sammensatt av

153

tres quintos

tre femtedeler

154

el Tribunal Supremo

Høyesterett

155

el destino

her: stilling; embete

156

el ascenso

forfremmelse

157

el régimen disciplinario

disiplinærordning

158

el juzgado

domstol

159

el tribunal

rett

160

el Tribunal Superior de Justicia

Høyesterett på provinsnivå

161

la Audiencia Nacional

Nasjonal Domstol

162

tener jurisdicción

ha domsmyndighet

163

con excepción de

med unntak av

164

competer a

tilhøre et myghetsområde

165

una vez agotadas las instancias ordinarias

etter at man har utnyttet til det ytterste de ordinære rettsinstansene

166

fijar

å fastsette

167

a propuesta de

etter forslag fra

168

la jurisprudencia

rettsvitenskap

169

adherirse a

slutte seg til

170

los derechos humanos

menneskerettigheter

171

las libertades fundamentales

grunnleggende friheter

172

en virtud de

i kraft av

173

recurrir a

å henvende seg til; å ty til

174

la implantación

innføring

175

sumamente

i høy grad

176

el juzgado

domstol

177

el municipio

kommune

178

la diputación provincial

provinsstyre, provinsforsamling

179

a lo largo de la historia

opp gjennom historien

180

el alcalde

borgermester

181

los consideraba meros instrumentos

betraktet dem som rene instrumenter

182

dar origen a

å legge grunnlaget for

183

gozar de

å nyte

184

inclinarse hacia

å tendere mot

185

la despoblación

avfolkning

186

en total

til sammen

187

sumar

å legge sammen

188

el concejal del ayuntamiento

bystyremedlem

189

el pleno municipal

kommuneforsamling

190

a su vez

i sin tur, på sin side

191

proclamar

her: å erklære

192

encabezar la lista

å stå først på listen

193

ser destituido

å bli avsatt

194

el medio ambiente

miljø

195

para la percepción de

for å kunne motta

196

imprescindible

uunværlig

197

electo

valgt (uregelmessig partisipp av elegir)

198

absorber

her: å oppta i seg

199

el cabildo

forsamling

200

constituir

å danne; å opprette

201

a partir de

her: med utgangspunkt i

202

pasar de ... a ...

gå fra....til..

203

articularse en

å deles inn i

204

acceder a

her: å ha tilgang til

205

salvaguardar

å beskytte; å verne

206

indisoluble

uløselig

207

los bienes

her: varer

208

la materia

her: anliggende; sak

209

reservarse

å beholde

210

Fuerzas Armadas

Militærvesen

211

Hacienda

Finansvesen

212

delegar

delegere

213

transferir

å overføre

214

entre las (competencias) restantes

blant resten (av myndighetsområdene)

215

negociar

å forhandle

216

agravar

å forverre

217

dar origen a

å forårsake

218

verse obligado

å være seg nødt til

219

dirimir

å megle

220

la reivindicación

krav

221

previsto

forutsett

222

ni siquiera

ikke engang