Part Three Flashcards Preview

Beginning Japanese 1 > Part Three > Flashcards

Flashcards in Part Three Deck (52):
1

okimasu

get up

2

asagohan o tabemasu

eat breakfast

3

gakkoo e ikimasu

go to school

4

hirugohan o tabemasu

eat lunch

5

koohii o nomimasu

drink coffee

6

toshokan e ikimasu

go to the library

7

bangohan o tabemasu

eat dinner

8

terebi o mimasu

watch TV

9

hon o yomimasu

read a book

10

nemasu

go to sleep

11

uchi e kaerimasu

go back home

12

undoo o shimasu

(do) exercise

13

shinbun

newspaper

14

zasshi

magazine

15

ongaku o kikimasu

listen to music

16

Nihongo o benkyoo shimasu

study Japanese

17

kara... made

from/beginning at... until

18

ni-ji go-hun

2:05

19

ni-ji jup-pun

2:10

20

ni-ji juu-go-hun

2:15

21

ni-ji ni-jup-pun

2:20

22

ni-ji ni-juu-go-hun

2:25

23

ni-ji han
ni-ji san-jup-pun

2:30

24

ni-ji san-juu-go-hun

2:35

25

ni-ji yon-jup-pun

2:40

26

ni-ji yon-juu-go-hun

2:45

27

ni-ji go-jup-pun

2:50

28

ni-ji go-juu-go-hun

2:55

29

goro

about, around [time particle "ni" may be dropped]

30

Nan-ji ni uchi o demasu ka.

What time do you leave home?

31

Nan-ji goro ikimasu ka.

Around what time will you go?

32

yoku

often

33

tokidoki

sometimes

34

amari

not so often

35

zenzen

not at all

36

tegami o kakimasu

write a letter

37

deeto (o) shimasu

go on a date

38

yakyuu o shimasu

play baseball

39

kaimono ni ikimasu

go shopping

40

ichinichi-juu nemasu

sleep all day

41

tomodachi ni aimasu

see/meet a friend

42

tomodachi to hanashimasu

talk with a friend

43

Nihongo o renshuu shimasu

practice Japanese

44

denwa o shimasu

make a phone call

45

kyoo

today

46

ashita

tomorrow

47

asatte

the day after tomorrow

48

konshuu

this wekk

49

raishuu

next week

50

saraishuu

the week after next

51

shuumatsu

weekend

52

konshuu no shuumatsu

this weekend