Persian-01 Flashcards Preview

1000 words > Persian-01 > Flashcards

Flashcards in Persian-01 Deck (208):
1

چشم انداز عالی بود

The view was sublime.:

something that is sublime is so good or beautiful that it affects you deeply

2

این کتاب دنیای لوله کشی و نجاری آقایون رو ساده میکنه

This book demystifies the male worlds of plumbing and carpentry.

to make a subject that seems difficult or complicated easier to understand, especially by explaining it in simpler language:

3

قلبش با عطش به سینتیا پر شده بود

His heart was filled with longing for Cynthia.
longing for/to

4

صورتش پر درد بود

لیزا پر از احساس گناه بود

Her face was racked with pain
Liza was racked by guilt.
to make someone suffer great mental or physical pain:

5

عرق خوری کرد

دوره زمان خرید

زمانی که برای کاری میگذاریم مخصوصاً با صرف هزینه یا عرق خوری

They went on a drinking spree.;

a shopping spree

on a spree;

a short period of time when you do a lot of one activity, especially spending money or drinking alcohol

6

چندین بیمارستان مهم در این زمان کارمنداشون رو کم میکنند

Several major hospitals are cutting back on staff at the moment.

7

به مغزم فشار آوردم، سعی میکردم که اسمش رو به یاد بیارم

I racked my brains, trying to remember his name.

to try very hard to remember or think of something:

8

در سن 50 سالگی، هیچکدام از جذابیتهای جنسیش رو از دست نداده بود

جذابیت سفرهای خارحی

At 50, she had lost none of her sexual allure.
the allure of foreign travel
allure of

9

شرایط توافق هنوز علنی نشده است

علنی شدن

 

The terms of the agreement have not yet been disclosed.
to publicly reveal something such as a fact or a name that has been kept secret

10

متاسفمم که نمی تونم چیزایی که بهم گفته شده رو بگم

I’m afraid I cannot divulge what was said to me.

divulge to reveal important or personal information which was previously secret or unknown

11

قول داد که موضوع رو با نخست وزیر مطرح کند

He promised to raise the issue with the Prime Minister
raise to mention a subject that people should start to discuss or think about. Raise is more formal than bring something up

12

تمایلی نداشت که موضوع پرداخت پول رو مطرح کنه

I was reluctant to broach the subject of payment

broach to mention a subject that may be embarrassing or upsetting, or that may cause an argument

13

هنگ کنگ مطرح میشه به عنوان نمونه این نوع سیستم اقتصادی

Hong Kong is often cited as an example of this kind of economic system.
cite to mention something as an example or proof of something else, or as a reason for something

14

بسیاری از شاعران غیرمستقیم این افسانه را مطرح کردند

Many of the poets allude to this myth
allude to something to mention something in a way that is deliberately not direct

15

یک راه حل عملی

دیگه از لحاظ مالی مقدور نبود که کتابخونه باز بمونه

a feasible solution
It was no longer financially feasible to keep the library open

16

شاهکار برجسته/قابل توجه/بی نظیر

remarkable/considerable/incredible etc feat

17

یه روز داغ بود و استخر به نظر خیلی جذاب می اومد

It was a hot day and the water looked enticing.
something that is enticing attracts or interests you a lot

18

مارک دو سال سربازی رفت

دوره اون به عنوان رئیس

Mark did a two-year stint in the army
a period of time spent doing a particular job or activity
stint in/at
stint as; his stint as chairman

19

سیتیزن شیپیش رو پس زد، نگرفت

She renounced her citizenship
if you renounce an official position, title, right etc., you publicly say that you will not keep it any more SYN give up

20

اونها کم غذا و نوشیدنی تو عروسیشون نذاشتند

They didn’t stint on food and drink at their wedding.
to provide or use too little of something
stint on

21

برای اینکه کم خودت نزاری، مطمین شو که پول کافی برای تمام خرجات داری

In order to avoid stinting yourself, make sure you have enough money to cover all your expenses.
stint yourself

22

کارولین واقعاً تو مشکل بود

Caroline was really in a bind
in a bind

an annoying or difficult situation

23

ما امسال  50 کارمند جدید استخدام میکنیم

We’re taking on 50 new staff this year.
to start to employ someone → hire:

24

اینهمه کارزیاد نکنه، به پولش نمی ارزه

کار کردن

Don’t take on too much work – the extra cash isn’t worth it.

to agree to do some work or be responsible for something

25

یک ساختمان جدید بدون دکوراسیون غیرلازم

a modern building with no superfluous decoration
more than is needed or wanted SYN unnecessary

26

آلمان در هفتم می 1945 تسلیم شد

به تروریستها ده دقیقه وقت داده شد که تسلیم بشوند

Germany surrendered on May 7th, 1945.

The terrorists were given ten minutes to surrender
to say officially that you want to stop fighting, because you realize that you cannot win

27

دیوارهای کلیسا که با نقاشیهای مذهبی تزیین شده بود

church walls adorned with religious paintings
to decorate something
adorn something with something

28

شلغش بخاطر آسیب به تاخیر افتاده

سیاستهایی که بجای کمک به خانواده ها به عقب میندازند

prevent فرقش با

این یکی کلا مانع میشه و به تاخیر نمی ندازه

His career has been hindered by injury.; 
policies that will hinder rather than help families

to make it difficult for something to develop or succeed SYN hamper

29

آموزش و پرورش یک امتیاز ویژه برای نخبگان بود

دیرآمدن یک امتیاز خاص برای خانمها هستش

امتیاز ویژه خاندان سلطنتی

Education was once the prerogative of the elite.
Arriving late is a woman’s prerogative

the royal prerogative
a right that someone has, especially because of their importance or social position

30

اون با سرعت زیادی از این شغل به اون شغل میپره

She rushes from job to job at a frenetic pace
frenetic activity is fast and not very organized SYN frantic

31

اون جعبه رو پرت کرد تو رودخونه

مردم شادی کردند و کلاهاشون رو تو هوا پرت کردند

He flung the box into the river.

People cheered and flung their hats into the air.

to throw something somewhere using a lot of force

32

یه نفری یه آجر رو پرت کرد تو پنجره

Someone hurled a brick through his window.
to throw something with a lot of force

hurdle معنی مانع میده

33

قتل با قصد/نیت قبلی

premeditated murder
a premeditated crime or attack is planned in advance and done deliberately

34

نمایش نامه خیلی احساسی و پر از چیزای پیش پا افتاده بود

The play is too sentimental and full of bathos.
a sudden change from a subject that is beautiful, moral, or serious to something that is ordinary, silly, or not important

35

در سخنرانیش، از مبالغه های زیادی استفاده کرد

مبالغه های روزنامه نگاری

In his speeches, he used a lot of hyperbole

journalistic hyperbole
a way of describing something by saying that it is much bigger, smaller, worse etc than it actually is – used especially to excite people’s feelings

36

آدمای زیادی شام بدون گوشت یا ماهی رو به حساب نمی ارند

به حساب آوردن- در نظر گرفتن

Many people can’t conceive of a dinner without meat or fish.
to imagine a particular situation or to think about something in a particular way

37

دانشمندان برای اولین بار به ایده ساخت بمب اتم در دهه 1930 فکر کردند

Scientists first conceived the idea of the atomic bomb in the 1930s.
to think of a new idea, plan etc and develop it in your mind

38

نبود دموکراسی و برابری مجبور کرد مظلومین رو که برای استقلال بجنگند

The lack of democracy and equality impelled the oppressed to fight for independence.
if something impels you to do something, it makes you feel very strongly that you must do it

39

بخاطر رسوایی اون حس کرد بهتره استعفا بده

احساس درونی کردن

She felt compelled to resign because of the scandal.
مجبور شدن

40

اگر اینجوری نشه، راه دیگه ای رو امتحان میکنیم

رودی روشش رو عوض کرد، صداش یه دفعه دوستانه شد

رویه

If that doesn’t work, we’ll try a different tack.

Rudy changed tack , his tone suddenly becoming friendly

tack = the way you deal with a particular situation or a method that you use to achieve something

41

یک روستای کوچک جالب و بامزه به نام ابیانه

a quaint little village named Abyaneh
unusual and attractive, especially in an old-fashioned way

42

منزوی شدش بعد ازاینکه دود پسرش به قتل رسیدند

She became a recluse after her two sons were murdered.
someone who chooses to live alone, and does not like seeing or talking to other people

43

فرد خجالتی و درون گرا

a shy and introspective/bashful person
tending to think deeply about your own thoughts, feelings, or behaviour

44

کسی که ظاهرش خیلی براش مهمه و همش فکر میکنه مردم چی راجع به ظاهرش میگند

self-conscious

45

آدمی که ساکته و میلی به صحبت نداره مخصوصاً بخاطر اینکه ناراح هستش

withdrawn

46

روزا بی فکر بود و یه موقع هایی از کارهایی که کرده بود پشیمون میشد

Rosa was impulsive and sometimes regretted things she’d done.
someone who is impulsive does things without considering the possible dangers or problems first

repulsive معنی خیلی زشت میده مثل grotesque

47

شرکتی که به نحوی مدیریت شد که در زمان رکود موفق بود

a business which managed to thrive/do well during a recession
to become very successful or very strong and healthy
thrive / θraɪv / verb ( past tense thrived or throve / θrəʊv $ θroʊv / , past participle thrived ) [intransitive] formal

48

کل خونواده به نظر موفق بودند

The whole family seems to be doing well.

49

آقای ساکز بدون تردید/بدون شک خیلی جذابه

Mr Sachs is indubitably charming.

50

اونها در حومه پاریس زندگی میکنند

They live on the outskirts of Paris.

51

مربوط به اروپا میشه که مسولیت رهبری مسایل زیست محیطی رو بپذیره

It is up to Europe to take on the mantle of leadership in environmental issues.
take on/assume/wear the mantle of something formal
to accept or have an important duty or job

52

پوششی از برف روی درختان خوابید

A mantle of snow lay on the trees.
something such as snow or darkness that covers a surface or area

53

بعضی از کهکشانها به نظر میاد که مقادیر بسیار زیادی از انرژی رو آزاد میکنند

Some galaxies seem to release prodigious amounts of energy.
prodigious amounts/quantities of something
very large or great in a surprising or impressive way

54

جک پیرنش رو تو شلوارش کرد

Jack tucked his shirt in.

tuck something into/under/behind etc. something
to push something, especially the edge of a piece of cloth or paper, into or behind something so that it looks tidier or stays in place

55

دخترکی با موهای تیره و نیش خند موذیانه

a little girl with dark hair and an impish grin
showing a lack of respect or seriousness in a way that is amusing rather than bad

56

مسایل سیاسی روابط بین انگلیس و روسیه را خراب کرده است

The affair has soured relations between the UK and Russia.

sour to spoil a friendly relationship between people or countries:

57

روابط زناشویی شون بخاطر یک راز بدجوری کلاً خراب شده

Their marriage was poisoned by a terrible dark secret.

poison to spoil a close relationship completely, so that people can no longer trust each other:

58

اگه هر تاخیری که باشه، باعث خراب شدن کل برنامه ریزی میشه

If there’s any delay, it will mess up our whole schedule.

mess something up informal to spoil something important or something that has been carefully planned

59

شرکت متهم بود به فعالیتهای مشکوک حسابداری

فرض اینکه رشد یک کشور برای کل دنیا سودمند است خیلی غیرواقع بینانه هستش

The firm was accused of dubious accounting practices.

The assumption that growth in one country benefits the whole world is highly dubious.

probably not honest, true, right etc

60

دوره گردی

hawk verb

61

سینه صاف کردن، خلط کردن

to cough up phlegm

hawk 2 verb

62

قدرتی که توسط مجلس بهش اعطا شده بود

بالاترین افتخاری که کشورش میتونست بهش اعطا کنه

the powers was conferred on him by Parliament 

the highest honor that her country could confer on her
confer formal (اعطا کردن) to give someone an honour, a university degree, or the right or power to do something:

63

همچنین به اون عنوان "سفیر فرهنگی گرانادا" اعطا گردید

He was also bestowed the title of ’Cultural Ambassador of Grenada’.
bestow formal (اعطا کردن) to give someone something to show how much they are respected, for example an honour, a title, or a gift – a very formal use:

64

معلم حضور و غیاب کرد

The teacher called the roll

(= read out the list of the names of the students, who then have to say if they are present).

65

منظر ایده آلیستیکی جامعه رو کاملا توضیح داد

He set forth an idealistic view of society.
set something forth formal to explain ideas, facts, or opinions in a clearly organized way in writing or in a speech SYN set out
set forth معنی عازم شدن هم میده

66

به نظر زمستون امسال زود داره میاد

رکود اقتصادی بیشتری در دهه 1930 رخ داد

اومدن، رخ دادن

Winter seems to be setting in early this year.

Further economic decline set in during the 1930s.
if something sets in, especially something unpleasant, it begins and seems likely to continue for a long time

67

رفتنشون به خاطر زمستان سرد غیرطبیعی تسریع شد

Their departure was hastened by an abnormally cold winter.
to make something happen faster or sooner: تسریع کردن، شتاب دادن

68

یک کورس خسته کندده که، البته باید اضافه کنم، در عین حال خیلی هم باحال بود

an exhausting course, which, I hasten to add, was also great fun
used when you realize that what you have said may not have been understood correctly: البته اضافه کنم که

69

دویدند به سمت بیرون خونه

They tore out of the building.

tear to run very quickly and without really looking where you are going, because you are in a hurry:

rush-hurry -race -tear -dash-hustle American English informal -hasten literary

70

سرشماری نفوس

demography / dɪˈmɒɡrəfi $ -ˈmɑː- / noun [uncountable]

demographer noun [countable]

the study of human populations and the ways in which they change, for example the study of how many births, marriages and deaths happen in a particular place at a particular time

71

کتاب سفرشو رو با جزییات خیلی دقیق شرح میده

در استفاده از کلمات خیلی دقیق بود

The book describes his journey in meticulous detail.

He was meticulous in his use of words.
very careful about small details, and always making sure that everything is done correctly: خیلی دقیق

72

کتاب نتیجه ده سال تحقیق طاقت فرسا هستش

The book is the result of ten years of painstaking research.

painstaking using a lot of time and effort to do something in a very careful and thorough way:

73

 مکانیکامون همه چیز رو چک میکنند. اونها خیلی دقیق هستند - از سیر تا پیاز

Our mechanics will check everything – they’re very thorough.
thorough / ˈθʌrə $ ˈθʌroʊ, ˈθʌrə / (از اول تا آخر، تمام و کمال) careful to examine or deal with every part of something, so that you do not miss anything important:

74

این دفعه محققین از یک روش دقیقتر و مرتبتری استفاده کردند برای برخورد با مساله

This time the researchers used a more methodical approach to the problem.

methodical (دقیق و مرتبتر) always doing things in a careful and well-organized way:

75

قانون جدید قدرت پلیس رو محدود میکنه

شدیداً محدود کردن

کاهش بودجه برنامه های آموزشی رو شدیداً محدود میکنه

The new law will curtail police powers.
to reduce or limit something SYN cut: محدود کردن
severely/drastically curtail

Budget cuts have drastically curtailed training programs.

76

ساختمون رو خورد خورد درست شده

راه و روش قدم به قدم برای مساله

The buildings have been adapted in a piecemeal fashion.
a piecemeal approach to the problem
a process that is piecemeal happens slowly and in stages that are not regular or planned properly

77

هنوز نمی فهمم که منظورش چی بود

مارک نمی تونست بفهمه چرا اون اینقدر ازش عصبانی بود

I still can’t fathom out what she meant.

fathom how/why/where etc.
to understand what something means after thinking about it carefully SYN work out: درک کردن

Mark couldn’t fathom why she resented him so much.

78

شرکت برای آدمهایی با خلق و خوی عصبانی مناسب نیست

خلق و خوی/طبیعت شاد داشتن

The film is not suitable for people of a nervous disposition.
have a cheerful/sunny etc. disposition (= have a happy character)
a particular type of character which makes someone likely to behave or react in a certain way SYN temperament خلق و خو، طبیعت

79

کفشهای مشکی براق

shiny black shoes

80

متن کلمه به کلمه مکالمات ما

قصه هاشون ضبط شد و به صورت کلمه به کلمه نوشته شد

a verbatim account of our conversation

Their stories were taped and transcribed verbatim.

repeating the actual words that were spoken or written SYN word-for-word verbatim account/quote/report etc

 کلمه به کلمه

81

وقتی به در زدنش بی جواب موند، در رو باز کرد و نگاهی به تو انداخت

جواب گرفتن

When her knock elicited no response, she opened the door and peeped in
to succeed in getting information or a reaction from someone, especially when this is difficult : جواب گرفتن

82

این تست از تصاویر استفاده میکنه تا بچه کلماتی رو در جواب بگویند

The test uses pictures to elicit words from the child.

83

اون جوری که ما حیوانات رو میکشیم باعث وحشت آدمهای زیادی میشه

تصمیم اعدام اون دو نفر باعث وحشت سیاستمداران زیادی شد

The way we kill animals appals a lot of people.

The decision to execute the two men has appalled many politicians.
to make someone feel very shocked and upset SYN horrify: باعث وحشت شدن 

84

اون تنها راه حل میباشد." "بله من هم همینطور فکر میکنم" چارلز تصدیق نمود

من قبول کردم که چند تا ایراد داشتم

‘That’s the only possible solution.’ ‘Yes, I suppose so,’ Charles conceded.

I conceded that I had made a number of errors.

to admit that something is true or correct, although you wish it were not true تصدیق کردن

85

نیروها از پایتخت دفاع کردند اما سرانجام مجبور شدند که تسلیم بشوند

در ماه می 1949، استالین تسلیم شد و دروازه های ورود به برلین را روباره گشود

The forces defended the capital but were finally obliged to concede.

In May 1949, Stalin conceded defeat and reopened land access to Berlin.
to admit that you are not going to win a game, argument, battle etc. تسلیم شدن

86

پادشاه در نهایت قدرت بیشتری رو به مجلس واگذار نمود

سرانجام شرکت افزایش حقوق به کارگران را واگذار نمود- انجام داد

The King finally agreed to concede further powers to Parliament.

Finally the company conceded wage increases to their workers.
to give something to someone as a right or privilege, often unwillingly واگذار کردن

concede something to somebody

87

مورگان متهم به گرفتن غیرقانونی کمکهای کمپین هستش

دولت دو نفر رو کارمند اداری رو به مکزیکو سیتی فرستاد تا کمک مالی از رییس جمهورش بگیرند

Morgan is accused of illegally soliciting campaign contributions.

The governor sent two officials to Mexico City to solicit aid from the President.

solicit something from somebody
formal to ask someone for money, help, or information

البته معنی سکس داشتن برای گرفتن پول و فروختن دوره گردی کالا هم میدهد

88

خشک - خیلی خشک - بی نهایت خشک و بایر

dry - parched - arid

perch یعنی نشستن روی شاخه درخت

89

غذای فرانسوی اصل

authentic French food
done or made in the traditional or original way SYN genuine:
In everyday English, people usually say that something is real or the real thing rather than authentic: اصل

90

تمام مسایلی که در دادگاه ارائه شده تا اونجایی که ممکن بوده منصفانه و کارآمد هستند

All issues presented to the court are considered as fairly and expeditiously as possible.
in a quick and effective way SYN efficiently: موثر

91

پیاده سازی یا اجرای طرح صلح

the implementation of the peace plan

92

تغییرات به صورت مراحل مجزا رخ داد

گسستگی

The change happens in a series of discrete steps.
clearly separate
discreteness noun [uncountable]

93

مدارک جای هیچ شک و شبه ای نداشت

The evidence was indisputable.
an indisputable fact must be accepted because it is definitely true: بدون چون و چرا

94

بدون شک

indisputably

95

دولا شد که گوشواره اش رو پیدا کنه

چهار روز طول کشید که تمام جنازه های تصادف رو پیدا کنند

معنی بازیابی هم میده

She bent down to retrieve her earring.

retrieve sth from sth

It took four days to retrieve all the bodies from the crash.

formal to find sth and bring it back; get back پیدا کردن

96

حتی به خودکشی هم فکر کرده بود

تا حالا به بازنشستگی فکر کردی؟

He had even contemplated suicide.

contemplate doing sth

Did you ever contemplate resigning?
to think about sth that you might do in the future SYN consider: در نظر داشتن، فکر کردن

97

معمولاً خیلی از خوبیهای زن جدیدش میگه - تمجیدش میکنه

He would often exalt the virtues of his new wife
to put someone or sth into a high rank or position; تمجید کردن

98

مشکلات مالی اونها با افزایش نرخ بهره بدتر شد

ساختن یه جاده جدید فقط موقعیت رو بدتر میکنه

Their money problems were further aggravated by a rise in interest rates.

Building the new road will only aggravate the situation. Running will aggravate your sore knees

to make a bad situation, an illness, or an injury worse بدتر کردن

99

ساختمونها در حالت داغون و فرسوده ای بودند

ساختمانی که یه روزی قشنگ بود حالا کثیف، داغون و بدون سقف شده

The buildings were in a decrepit state.

The once-beautiful building was now dirty, decrepit, and roofless

old and in bad condition: ضعیف و ناتوان، فرسوده قدیمی

100

آسیب- زخم- برش- برش عمیق- کبودی خراش پوست- باد کردن پوست- پیچ خوردن زانو یا مچ دست و دیگر مفاصل- کشیدگی عضلانی- شکستگی استخوان

injury damage to part of your body caused by an accident or an attack

wound an injury, especially a deep cut in your skin made by a knife, bullet, or bomb

cut a small injury made when a sharp object cuts your skin

gash a long deep cut

bruise a dark mark on your skin that you get when you fall or get hit

graze/scrape a small injury that marks your skin or breaks the surface slightly

bump an area of skin that is swollen because you have hit it against sth

sprain an injury to your ankle, wrist, knee etc, caused by suddenly twisting it

strain an injury to a muscle caused by stretching it or using it too much

fracture a crack or broken part in a bone

101

یو ان تهدید کرد که تحریمهای اقتصادی رو انجام میده اگر مذاکرات به نتیجه نرسند

در خیلی از ادیان، پیروان از خدایشون با دراز کردن دست طلب میکنند

The UN threatened to invoke economic sanctions if the talks were broken off.

In many religions, believers invoke their god by holding out their hands.
if you invoke a law, rule etc, you say that you are doing sth because the law allows or forces you to: خواستار چیزی شدن، با التماس خواستن

102

روح ادم مرده، روح، به نظر اومدن یک لحظه ای یه آدم مرده، روحی که چیزا رو بهم میریزه، روح به زبان عامیانه، شبه، روح ترسناک در ادبیات

ghost the spirit of a dead person that some people think they can feel or see in a place

spirit a creature without a physical body, such as an angel or ghost

apparition an image of a dead person that someone sees suddenly for a short time

poltergeist a ghost that people cannot see, which throws things or moves things around

spook informal a ghost

phantom literary a frightening and unclear image of a dead person

specter literary a ghost, especially a frightening one

103

سیستم آموزشی که باعث تداوم جدایی در جامعه میشود

an education system that perpetuates the divisions in our society
to make a situation, attitude etc, especially a bad one, continue to exist for a long time: تداوم دادن موارد بد

104

زمان میبره تا تمام این حقایق درک بشود و اجرا بشود

پناهندگان وفق دادن در جامعه براشون مشکل هستش

تمام دانشجویان خارجی نمی تونند خودشون رو به مدارسی که خیلی تحت کنترل هست وفق بدند

It will take time to assimilate all these facts.
to completely understand and begin to use new ideas, information etc. SYN absorb: وفق دادن

assimilate into

Refugees find it difficult to become assimilated into the community.

Not all of the overseas students could assimilate into the rigidly controlled school.

105

یادگار جنگ هنوز در تپه های شنی پیدا میشه

Relics of the war can still be found in the sand dunes (تپه های شنی در صحرا یا کنار دریا) along this shore

106

قصه ای که مربوط به خداونگان و نیروهای باورنکردنی هستش

قصه ای که مربوط به دلاوران و وقایع باورنکردنی اونها میشه

قصه های کوتاه آموزنده با شخصیتهای حیوانی

قصه های طولانی در کتب و فیلمها مخصوصاً چیزهای جذاب

قصه های طولانی در مورد زندگی یک خانواده ای

قصه طولانی و هیجان انگیز که بعضی قسمتاش چاخانه

myth noun [uncountable and countable] a very old imaginary story about gods and magical creatures

legend noun [uncountable and countable] an old story about brave people or magical events that are probably not true

fable a traditional imaginary short story that teaches a moral lesson, especially a story about animals:

the fable of the tortoise  / ˈtɔːtəs $ ˈtɔːr- / noun [countable] and the hare (خرگوش) | a Chinese fable

epic a story told in a long book, film, or poem which is about great or exciting events, especially in history

saga a story about a series of events that take place over a long period of time, especially events involving one family

yarn informal a long exciting story that is not completely true:

The movie’s a rattling good yarn (هم معنی نخهای پشمی برای ریسندگی میده و هم معنی قصه های ماجراجویی و هیجانی که خالی بندی هم توشه) and full of action.

107

قانون جدید آخرین ذرات قدرت رو از حکومت گرفت

ذره ای واقعیت در این داستان نیست

The new law removed the last vestiges of royal power.
There’s not a vestige of truth in the story.
a small part or amount of sth that remains when most of it no longer exists SYN trace ذره

108

قوانین غیرمنصفانه مالیاتی

سیستم غیرمنصفانه هست

inequitable tax laws
The system is inequitable
inequitable formal unfair because people are treated in different ways, or because some people have more power than others: غیرمنصفانه

109

باورهایی که به اشتباه درست شدند راجع به برتری مردان

اون فقط یک باور مبهمی از انچه میخواست بکنه داشت

misguided notions of male superiority
She had only a vague notion of what she wanted to do.
an idea, belief, or opinion ایده و باورو عقیده

110

برداشتت راجع به اون چیه؟

What was your impression of him?
impression the idea that you have in your mind about what someone or sth is like

111

از کجا الهام برای کتابت گرفتی؟

Where did you get your inspiration from for the book?
inspiration a good and original idea, which makes you think of doing or creating sth

112

قبایل بومی توسط حکومت مورد ستم قرار میگرفتند

مدیریت کارخونه به کارگران با ارعاب و وحشت زور میگفت

native tribes oppressed by the authorities;

Factory management oppressed workers through intimidation
to treat a group of people unfairly or cruelly, and prevent them from having the same rights that other people in society have: ظلم و ستم کردن

113

الگو اولیه شجره نامه

الگو معمول رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به درد بعضی از ملل فقیر نمی خورد

the basic paradigm of the family tree;

The usual paradigm for economic growth in developed countries does not apply to some poor nations.
الگو

paradigm of

114

حرفهاش شامل تهدیدهای غیرمستقیم بود

انتقاد/ تهدید/ فرض غیرمستقیم

Her words contained an implicit threat.

suggested or understood without being stated directly OPP explicit تلویحی، ضمنی، غیرمستقیم

implicit criticism/threat/assumption

115

اعتقاد کامل/ مطلق به قدرتش داشتند

They had implicit faith in his powers.

3 complete and containing no doubts مطلق

implicit faith/trust/belief

116

مارلا از محل زندگی روستایش نقل مکان کرد تا از افکار محدودش راحت بشود

Marla moved from her rural community to get away from its parochial thinking.
only interested in things that affect your local area – used in order to show disapproval: محدود، ناحیه ای

parochial / pəˈrəʊkiəl $ -ˈroʊ- / adjective

parochialism noun [uncountable]

117

تمام مشکلات یک زمستان کانادایی

استرسها و سختیهای یک زندگی مدرن

all the rigors of a Canadian winter

the stresses and rigors of modern life
the rigors of sth the problems and difficulties of a situation: سختیهای

118

تحقیقاتشون به نظرم میاد که فاقد دقت بالاست

Their research seems to me to be lacking in rigor

great care and thoroughness in making sure that sth is correct: دقت زیاد

119

کلوب بازیگران برجستهای در لیستش داره

دو تا از اسامی توی لیست اشتباه نوشته شده اند

The club has outstanding players on the roster.

Two of the names on the roster were misspelled.
a list of the names of people on a sports team, in an organization etc. فهرست اسامی

120

وظیفه شماست که به پادشاهتون وفادار باشید

وفاداری من به کشورم بخاطر احترام به قوانینش هست

سوگند وفاداری به پرچم آمریکا میخورم

You owe allegiance to your king.

My allegiance to my country is based on respect for its principles

allegiance to

I pledge allegiance to the flag of the United States of America.

swear/pledge allegiance

121

رگبار آتش ضد هوایی

رگبار سوالات

a barrage of anti-aircraft fire

a barrage of questions

122

جمهوری بالتیک در سال 1940 توسط شوروی تصرف شد

The Baltic republics were annexed by the Soviet Union in 1940.

to take control of a country or area next to your own, especially by using force

123

کارای پروست منعکس کننده محیط فرهنگی و اجتماعی اون بود

خیلی از سربازان جنگ ویتنام احساس راحتی نمی کردند در جامعه اجتماعی ضدجنگ سال 1970

Proust’s work reflected his own social and cultural milieu.

Many Vietnam veterans did not feel comfortable in the antiwar social milieu of the 1970s

124

برنامه دولتی باید مزایای ملموسی برای بیکاران داشته باشه

یک مزیت ملموس قرار دادن کابلهای برق در زیر زمین نمای تمیزتر آسمون هستش

The scheme must have tangible benefits for the unemployed.

One tangible benefit of putting electrical cables underground is a clearer view of the sky.
clear enough or definite enough to be easily seen or noticed محسوس و ملموس

125

خانواده/ جامعه متموول

affluent families

an affluent society/area etc.

126

افت قیمت قهوه بسیاری از کشورهای جهان سوم رو فقیر کرده است

خانوادههای فقیر شده بخاطر قرض

درختانی که سریع رشد میکنند مواد مغذی رو از بین میبرند و خاک رو خراب میکنند

Falling coffee prices have impoverished many Third World economies.

families impoverished by debt
Fast-growing trees remove nutrients and impoverish the soil.

127

کارگران خانگی به راحتی مورد سو استفاده قرار میگیرند

کمپانی های تلوزیون حداکثر استفاده از پتانسیل انتقال ماهواره ای را میکنند

Homeworkers can easily be exploited by employers.
The new TV companies are fully exploiting the potential of satellite transmission.

128

ساخت و سازهای جدید برای ظاهر این شهر کوچک مضر هستند

The new housing development will be detrimental to the character of this small town.

be detrimental (مضر) to sth formal to be bad for sth

similar to damage/harm/impair

129

هیچ کاری که آسیب به شانس هامون برای برنده شدن میزنه نکن

Don’t do anything to prejudice our chances of winning.

prejudice / ˈpredʒədəs, ˈpredʒʊdəs / to have a bad effect on the future success of sth

130

جامعه در باره قولهای اتخاباتی بدبین است

The public is cynical about election promises.
cynical about
unwilling to believe that people have good, honest, or sincere reasons for doing sth: بدبین

131

حتی بدبین ترین آدمها هم باور دارند که این نشست یک گام به جلو برای صلح هست

Even hardened cynics believe the meeting is a step towards peace.
آدم بدبین

132

هیولای خیلی زشت

a hideous monster
hideous extremely ugly

= repulsive- grotesque

133

ساکنین محلی فکر میکنند که ساختمان اداری جدید چشم خراش هستش

Local residents regard the new office building as an eyesore.
an eyesore (also a blot on the landscape) noun [singular] sth that is so ugly that it spoils the appearance of an area

134

هواپیما مجبور شد از مسیر معمول پروازش منحرف بشود

The plane had to deviate from its normal flight path.

to change what you are doing so that you are not following an expected plan, idea, or type of behavior منحرف شدن

deviate from

135

وضعیت وخیم اقتصادی کشور

اون رفت به دفتر که وضعیت ناخوشایندشو توضیح بده

زوجهای دیگر هم در وضعیت آشفته مشابه ای هستند

the country’s economic predicament

She went to the office to explain her predicament.

in a predicament

Other married couples are in a similar predicament.
a difficult or unpleasant situation in which you do not know what to do, or in which you have to make a difficult choice: مخمصه، وضع خطرناک

136

با قایقهای تندروتر پلیس، گشت ساحلی میتونه راحتتر جلو مواد مخدری که دریایی قاچاق میشه رو بگیره

معنی محرومیت (اسم) هم میدهد

With faster patrol boats, the Coast Guard can more easily interdict drugs being smuggled by sea
To keep sth from reaching a certain place: جلو چیزی رو گرفتن

137

این سوال کاملاً منطقی و درست است

بیشتر دانشمندان فکر میکنند که استفاده از حیوانات در تحقیقات پزشکی منطقی هستش

That’s a perfectly legitimate question.

Most scientists believe it is legitimate to use animals in medical research.
fair or reasonable: درست و منطقی

138

کارهای تجاریشون کاملاً قانونی هست

Their business operations are perfectly legitimate.

2 acceptable or allowed by law: قانونی

139

هارکورت دو بچه از زنش هانا داشت و یک پسر ناخونده هم از زنی که در سفرش ملاقات کرد داشت

Harcourt had two legitimate children with his wife Hannah and one illegitimate son with a woman whom he met while traveling
a legitimate child is born to parents who are legally married to each other

140

عشق مفرط به مد و الگوی دهه 70

عشق و علاقه بی اندازه شوآ به هنرپیشه در نوشته هاش معلومه

the current infatuation with seventies style

Shaw’s infatuation with the actress is evident in his writing.

a strong feeling of love for someone or interest in something, especially a feeling that is unreasonable and does not continue for a long time شیفتگی و شیدایی

infatuation with

141

حرف دلش رو به دوستاش گفت که امید زیادی به ازدواجش نداره

هرگز احساس نکردم که میتونم راز دلم رو به خواهرم بگم

جوانها بیشتر دوست دارند که راز دلشون رو به دوستی بگند تا والدینشون

confide to sb that راز دلش رو به کسی گفتن که
He confided to his friends that he didn’t have much hope for his marriage.

to tell someone you trust about personal things that you do not want other people to know

confide in sb راز دل رو به کسی گفتن

I’ve never felt able to confide in my sister.

Teenagers are more willing to confide in a friend than in a parent.

142

ژست همبستگی

خواهش برای همبستگی کارگران

من امروز به پیشگاه شما اومدم که همبستگی خودم رو با مردم نیویورک نشون بدم

a gesture of solidarity

an appeal for worker solidarity
loyalty and general agreement between all the people in a group, or between different groups, because they all have a shared aim: هم بستگی و اتحاد
I come before you today to express my solidarity with the people of New York.

show/express/demonstrate your solidarity (with sb)

143

گیل یکساله که کار نداره و خیلی ناامید شده

Gill had been out of work for a year and was getting very despondent.
extremely unhappy and without hope: ناامید، محزون، افسرده

144

تغییرات در جامعه که توسط جگ ایجاد شده است

هشدار دولت در ارتباط با ترروریسم باعث ایجاد وحشت در کل کشور شد

the changes in society engendered by the war; The government’s warnings about terrorism engendered fear throughout the nation

to be the cause of a situation or feeling: ایجاد کردن

145

خیلی به قیافش مغروره- فکر میکنه همه دخترها از لحلظ جنسی میخواندش

He’s so vain – he thinks all the girls fancy him.
vain disapproving too proud of your appearance, in a way that annoys other people: مغرور بخاطر ظاهر آدم

146

میلی خیلی جوگیر به نظر میاد در رابطه با پیشرفتش تو کلاس

Milly was looking very smug about coming top of the class.

smug disapproving pleased with yourself in a quiet but annoying way because you think you are in a better position than other people: جو گیر

147

افسران پلیس بخاطر رفتارشون رسماً سرزنش و تنبیه شدند

The police officers were officially reprimanded for their behavior
reprimand formal to tell someone that they have done sth wrong or illegal and are being punished for it – used especially in official contexts: سرزنش کردن که تنبیه هم داشته باشه

148

من از فکر اینکه برم خونه و توسط بابام سرزنش بشم میترسیدم

I dreaded the thought of going home and being scolded by my father.

scold formal if a parent, teacher, or other adult scolds a child, they talk to them angrily because they have done sth wrong. Scold sounds rather formal and old-fashioned. In everyday English people usually say tell sb off: سرزنش کردن بچه هاست

149

بهش گفت که نباید دیر بکنه

شیرمن همکاراش رو سرزنش کرد که نگند اون خیلی احمق هستش برای درک اینکه چی میگه

She rebuked him for being late.

Sheerman rebuked his colleague for suggesting that he was too stupid to understand what he was saying.

rebuke formal to tell someone that they should not have done sth:

150

چیزی که واقعاً ناراحتم میکرد تحقیری بود که مجبور بودم ازش خواهش پول بکنم

What really upset me was the humiliation of having to ask her for money.

humiliation a feeling of shame and embarrassment because you have been made to look weak or stupid in front of other people:

151

نظراتش شرمندگی و بی احترامی برای خودش و کارش آورد

His comments have brought shame and dishonor on him and his profession.
dishonor formal the loss of other people’s respect because you have done sth bad, or you have been unsuccessful:

152

کاراش بی حیثیتی برای خونوادش آورد

گارتون خودش رو کشت بخاطر اینکه نمی تونست بی حیثیتی برای متهم شدن به فساد رو تحمل کنه

تیم شرمنده باختن پنج بازی پشت سرهم بود

His actions brought disgrace on the family.
Garton killed himself because he could not bear the disgrace of being charged with corruption.
disgrace a complete loss of people’s respect because you have done sth very bad and shocking: رسوایی و بی آبرویی
The team suffered the ignominy of losing five games in a row.
ignominy formal a feeling of great shame and embarrassment because you have been made to look weak or stupid – a very formal use: شرمندگی

153

یک گروه کوچک در حاشیه دنیای هنر

نینا در حاشیه جمعیت بود- وسط اونا نبود

a small group on the fringes of the art world
not completely belonging to or accepted by a group of people who share the same job, activities etc

Nina remained on the fringe of the crowd.

154

دانشگاهها کاراشون ضد و نقیض هستش که به دانشجویانی که فوتبال بازی میکنند ورزشکار میگند

هنری 2500 دلار برای یه کت و شلوار میده و اون وقت برعکس من رو متهم میکنه که برای لباس خیلی خرج میکنم

It’s hypocritical of these universities to call their football players student-athletes
behaving in a way that is different from what you claim to believe – used to show disapproval

Henry spent $2,500 on a new suit and then hypocritically accused me of spending too much on clothes.

155

فعلا همین وضع موجود رو حفظ کنیم تا بتونیم یه فکر برای راه بهتری بکنیم

Let’s just maintain the status quo until we can think of a better way.
the status quo the state of a situation as it is وضع موجود
maintain/preserve/defend the status quo

156

گفته های وزیر خیلی دو پهلو هستش

The language in the Minister’s statement is highly ambiguous.

157

وقتی ریسم میگه "مرسی" منظورش به طور غیرمستقیم اینه که حرفاش تموم شده و باید بره

When my boss says,“Thank you,” the connotation is that she’s done talking and I should leave.
A meaning implied, not stated directly; a quality or an idea that a word makes you think of that is more than its basic meaning

158

دکترها شکایت میکنند از اینکه سیستم خیلی دست و پاگیر و بروکراتیک هستش

مراحل دست تو پا گیر

Doctors are complaining that the system is cumbersome and bureaucratic.

cumbersome procedures;

a process or system that is cumbersome is slow and difficult: دست و پاگیر

159

سابرینا هیچ کدوم از غرروها و خودبینیهایی که معمولا دخترای خوشگل دارند رو نداشت

Sabrina had none of the vanity so often associated with beautiful women.
too much pride in yourself, so that you are always thinking about yourself and your appearance: خودبینی و غرور

160

پیدا کردن پول کافی اولین مانع برای پروژه بود

معنی مانع اسب سواری هم میده

Finding enough money for the project was the first hurdle.
a problem or difficulty that you must deal with before you can achieve something SYN obstacle: مانع

161

وقت کافی برای سوالات بعداً خواهید داشت

مدرک کافی موجود است که الگوی جوی در حال تغییر است

You’ll have ample time for questions later.

There is ample evidence that climate patterns are changing.

ample time/evidence/opportunity
more than enough SYN sufficient کافی

162

پوست کندن غلات، خود سبوس هم میشه

hull

163

درگیریهایی بین طرفداران رقبا در زمان بازی رخ داد

Scuffles broke out between rival supporters during the match.

a short fight that is not very violent SYN tussle

164

میترسید از خشمگین شدن پدرش

He was scared of incurring his father’s wrath

formal extreme anger

165

دنبال پاکسازی حزب دموکرات از ادمهای محافظه کار بود

ابتکار عمل برای پاکسازی بازار کامپیوتر از کپی کنندگان غیرمجاز نرم افزار

He sought to purge the Democrat party of conservatives.

to force people to leave a place or organization because the people in power do not like them پاکسازی کردن

purge something of somebody/something

an initiative to purge the PC market of software pirates

166

مصمم شده بودم که دکتر بشوم

زن خیلی مصممی هستش

I was determined to be a doctor.

She’s a very determined woman.

167

واقعیت ناراحت کننده بازسازی شهر داغون شده

وقتی شغلش رو از دست داد، آینده اش نگران کننده به نظر می اومد

the grim reality of rebuilding the shattered town

When he lost his job, his future looked grim.
making you feel worried or unhappy SYN harsh

168

دول تمام دنیا اعلان کرده اند برای مراقبت بیشتر علیه جرایم اینترنتی

Governments from across the world have called for greater vigilance against Internet-based crime.
vigilance careful attention to what is happening, so that you will notice any danger or illegal activity: مراقبت و آمادگی

169

بانکها باید در قرض دادن پول بیشتر احتیاط کنند

Banks should show more prudence in lending money. prudence a sensible and careful attitude that makes you avoid unnecessary risks - a rather formal use: احتیاط و ملاحظه

170

میتونیم نیرو باد رو برای تولید برق تحت کنترل در بیاریم

معنی افسار کردن هم میدهد

We can harness the power of the wind to generate electricity.
to control and use the natural force or power of something:تحت کنترل درآوردن

171

اعتصابها آسیبهای جدی به اقتصاد تحمیل نمود

کارگاهان هشدار دادند که مردها می تونند آسیب جدی بزنند

The strikes inflicted serious damage on the economy.

Detectives warned that the men could inflict serious injury.

to make someone suffer something unpleasant

inflict something on/upon somebody تحمیل کردن

172

قصه تخیلی

a fanciful story

173

تلاش برای مرعوب کردن اون بی نتیجه بود

Attempts to intimidate her failed.
to frighten or threaten someone into making them do what you want مرعوب کردن، ترساندن

174

کارگردان/ رییس/ شهردار جایگزین

معنی قایم مقام و جانشین میده

deputy director/chairman/governor etc.

175

جلو خرید سهام بیش از 50 درصد شرکت رو گرفت - چون دیگه روش کنترلی نداره

He prevented a hostile takeover (= when the takeover is not wanted by the company being bought) of the company.

176

حمله ناگهانی مشترک انگلیس و فرانسه به چین در سال 1857

a combined British and French incursion into China in 1857
a sudden attack into an area that belongs to other people تهاجم، تاخت و تاز

177

رفتار سبک

یک آدم سبک و بی مغز

frivolous conduct.
a frivolous, empty-headed person.

178

یک عالمه اسباب بازی قدیمی

در درونش، یک عالمه احساسات بود

a jumble of old toys

Inside, she was a jumble of emotions.
[singular] a lot of different things mixed together in an untidy way, without any order شلوغی

179

سن بزرگترین فاکتور در تعداد زیادی از بیماریها هست

گزارش تعداد زیادی پیشنهاد درست کرد

Age is the biggest risk factor in a host of diseases.
The report made a raft of recommendations.

180

مقامات دولتی ترس دارند که افراطیون شاید نهایتا دست به خشونت بزنند

Officials fear that extremists may resort to violence.

resort to something phrasal verb

to do something bad, extreme, or difficult because you cannot think of any other way to deal with a problem

181

با دکتر استیپل مشورت کرد و برگشت درحالیکه ساکت و جدی به نظر می اومد

She consulted Doctor Staples and returned looking grave.
grave written quiet and very serious – used especially about the way people look when something important or worrying happens

182

جلسه با حالت غمگین و ساکتی شروع شد

The meeting began in a somber mood.
somber / ˈsɒmbə $ ˈsɑːmbər / written sad, quiet, or serious because something unpleasant or worrying has happened or is going to happen

183

مشکلات روبرو شده با دولت جدید خیلی بودند

The problems confronting the new government were enormous.
if a problem, difficulty etc. confronts you, it appears and needs to be dealt with: روبرو شدن با
be confronted with something

184

سه تا از سربازان به منطقه دشمنان نفوذ کردند

Three of the soldiers strayed into enemy territory.

to move away from the place you should be 

stray into/onto/from

185

این جلسه داره از موضوع اصلی خارج میشه

This meeting is beginning to stray from the point.

to begin to deal with or think about a different subject from the main one, without intending to

stray into/onto/from

186

منظورت اینه که پول رو دزدیدند

سعی داری به چی اشاره کنی؟

Are you insinuating that the money was stolen?

What are you trying to insinuate?
SYN imply

187

رییس جمهور استقلال جمهوری رو اعلام کرد

معترضین اعلام کردند که اون دختر بی گناه بود

The President proclaimed the republic’s independence.

proclaim that

Protesters proclaimed that the girl was innocent.

188

تدارک امکانات مراقبت از کودکان

the provision of childcare facilities
provision of تدارک چیزی

189

دوره بارداری اسب حدوداً 11 ماه است

The gestation period of a horse is about 11 months.

190

صحبتهای در رابطه با بیماری رییس جمهور هست

گمانه هایی راجع به آینده

گفته های شاهدهای عینی حدس مطلق بود- جنبه علمی نداشت

There is speculation that the president is ill.

speculation about/on

speculation about the future
The witness’s statement was pure speculation (= not based on any knowledge).

when you guess about the possible causes or effects of something without knowing all the facts, or the guesses that you make خیال و حدس

191

چارلز برنامه رفرم رو شروع کرد

او رهبران اتحادیه رو متهم به شروع (تحریک) اغتشاشات نمود

Charles instigated a program of reforms.
to make a process start, especially one relating to law or politics: شروع کردن
He accused union leaders of instigating the disturbances.

2 to persuade someone to do something bad or violent: تحریک کردن

192

فرمان ممنوعیت که میگه پارکها باید در 11 شب بسته بشوند

a city ordinance that says parks must be closed at 11 p.m.

a law, usually of a city or town, that forbids or restricts an activity: فرمان منع چیزی

193

جرعتش رو نداشت که به نیرنگش اعتراف بکنه

متهم شده بود به کسب مال نامشروع

She didn’t have the courage to admit to her deception.

He was convicted of obtaining money by deception.
the act of deliberately making someone believe something that is not true

194

کاهش تعداد مرگ و میر از بیماریهای قلبی معمولاً نسبت داده میشه به بهبود رژیم غذایی

ضرب المثلی که معمولاً به کنفسیوس نسبت داده میشه

The fall in the number of deaths from heart disease is generally attributed to improvements in diet.
attribute something to somebody/something  نسبت دادن
a saying usually attributed to Confucius

195

ریک نمی خواست راجع به گذشتش بحث کنه، البته غیرمستقیم چیزهای بدی که رخ داده بود رو گفت

Rick didn’t want to discuss his past, though he alluded darkly to ‘some bad things that happened.’

allude to somebody/something phrasal verb

formal to mention something or someone indirectly:  اشاره کردن

196

از دست تعقیب کننده اش فرار کرد با فرار توی رودخونه

کلمه دقیق یک لحظه از سرم پرید

He eluded his pursuers by escaping into a river.
avoid
The exact terminology eludes me for the moment.
escape

197

جمعیت از توی دروازه به سرعت بیرون رفتند

The crowd surged through the gates.
to suddenly move very quickly in a particular direction به سرعت درسمتی حرکت کردن

198

عصبانیت رو حس میکرد که درونش داشت فوران میکرد

She could feel anger surging inside her.
(also surge up) if a feeling surges or surges up, you begin to feel it very strongly: فوران کردن احساسات

199

کسی صحت و سقم این اتهامات رو بررسی کرده؟

Has anyone checked the veracity of these allegations?

the fact of being true or correct SYN truth صحت و واقعیت

veracity of

200

اسبها خیلی خوشحال تر هستند در یک محل نگهداری بزرگ با چندین اسب دیگه

Horses are much happier in a big paddock with several other horses.

201

مناطق وسیع از چراگاه تو ارتفاع و ناصاف

چراگاه گاوها

large areas of rough upland pasture | cow pastures

pasture noun [uncountable and countable] land or a field that is covered with grass and is used for cattle, sheep etc. to feed on

202

بزدلی در مواجهه با خطر

cowardice in the face of danger

lack of courage بزدلی

OPP bravery:

203

کارهای روزمره مثل خرید و کار خونه

فهمیدم که رانندگی یک کار کسل کننده هستش

everyday chores like shopping and housework
I find driving a real chore.

204

رنگ پوست تخم مرغ به خودی خود اثر روی کیفیت تخم مرغ نمی گذارد

The color of the shell per se does not affect the quality of the egg.

by itself

205

دختر بیچاره طفلکی

the poor, wretched girl

206

یارو حالا احساس گناه میکرد راجع به اون

Guy felt wretched about it now.

2 if you feel wretched, you feel guilty and unhappy because of something bad that you have done: احساس گناه کردن

207

بچه ای که کرم میریخت کجاست؟

Where is that wretched boy?

3 [only before noun] making you feel annoyed or angry: کرم میریخت

208

ملکوم یک کاسب زرنگی هستش

یک تصمیم زیرکانه

Malcolm is a shrewd businessman.
good at judging what people or situations are really like: زیرک و زرنگ
a shrewd decision