Personlighet og personlighetsforstyrrelser (Torgersen) Flashcards Preview

Psykologi > Personlighet og personlighetsforstyrrelser (Torgersen) > Flashcards

Flashcards in Personlighet og personlighetsforstyrrelser (Torgersen) Deck (270):
1

Har en kritisk, anklagende og nedsettende holdning til seg selv

Depressiv personlighetsforstyrrelse

2

Søker med stor iver etter et nytt forhold for å få omsorg og støtte når et nært forhold tar slutt

Avhengig personlighetsforstyrrelse

3

Er ofte ute hele natten til tross for foreldrenes forbud

Antisosial personlighetsforstyrrelse

4

Underlig tankeverden og måte å snakke på (f.eks. vag, omstendelig, billedlig, utbrodert eller stereotyp)

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

5

Sterk sosial angst som ikke avtar om vedkommende blir mer kjent, og som synes heller å være knyttet til paranoid frykt enn til negative oppfatninger av seg selv

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

6

Er tilbakeholdende i intime forhold av frykt for å bli beskjemmet eller latterliggjort

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

7

Er gretten og argumenterende

Passiv-agressiv personlighetsforstyrrelse

8

Starter ofte slåsskamper

Antisosial personlighetsforstyrrelse

9

Et vedvarende mønster av sosial tilbakeholdenhet, en følelse av ikke å strekke til, og overfølsomhet for negative vurderinger

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

10

Overflatisk og ustabilt følelsesliv

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

11

Begrenser friheten til dem vedkommende har et nært forhold til, f.eks. vil ikke la ektefelle forlate huset alene eller nekter datter i ungdomsårene å ta del i normale sosiale aktiviteter i forbindelse med skolen

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

12

Stjeler i kontakt med offer (f.eks. væpnet overfall, pengeutpressing, ran, lommetyveri, veskenapping)

Antisosial personlighetsforstyrrelse

13

Et vedvarende mønster av grusom, aggressiv atferd og annen atferd med det mål å nedverdige andre

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

14

En forstyrrelse som er karakterisert ved eksentrisk atferd og unormal tenkning og følelsesliv som likner det en finner i schizofreni, selv om ikke klar, typisk schizofreni har forekommet på noe tidspunkt

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

15

Overdreven pedanteri og troskap mot sosiale konvensjoner

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

16

Bryter inn i andre hus, bygning eller bil

Antisosial personlighetsforstyrrelse

17

Bærer nag over lengre tid, har vanskelig for å tilgi fornærmelser, urett, krenkelser

Paranoid personlighetsforstyrrelse

18

En markert tendens til å handle uventet uten å ta konsekvensene i betraktning

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (impulsiv type)

19

Oppfatter at ens person eller omdømme blir angrepet, uten at det er åpenbart for andre, og reagerer så raskt med sinne eller motangrep

Paranoid personlighetsforstyrrelse

20

Følger ikke samfunnets lover, normer og regler

Antisosial (dyssosial) personlighetsforstyrrelse

21

Er uinteressert i eller avviser mennesker som hele tida behandler vedkommende bra; føler seg for eksempel ikke tiltrukket av omsorgsfull seksualpartner

Selvutslettende personlighetsforstyrrelse

22

Er opptatt av fantasier omkring ubegrenset suksess, makt, briljans, skjønnhet eller ideell kjærlighet

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

23

Mistenker stadig partneren for å være utro, uten at det er noe grunnlag for det

Paranoid personlighetsforstyrrelse

24

Upassende eller avstengte affekter

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

25

Morer seg ved, eller finner glede i psykisk eller fysisk lidelse hos andre (inkludert dyr)

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

26

Upassende forførende når det gjelder utseende og atferd

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

27

Viser perfeksjonisme som hindrer at jobben blir ferdig (f.eks. er ute av stand til å fullføre et prosjekt fordi vedkommendes egne for strenge standarder ikke er oppfylt)

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

28

Mistenksomhet eller paranoide oppfatninger

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

29

Borderline personlighetsforstyrrelse er tilnærmet lik...

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse

30

Et vedvarende mønster av orden, perfeksjonisme, mental og mellommenneskelig kontroll, på bekostning av fleksibilitet, åpenhet og effektivitet

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

31

Føler seg ubehagelig til mote eller hjelpeløs når vedkommende er alene, på grunn av overdreven frykt for manglende evne til å ta vare på seg selv

Avhengig personlighetsforstyrrelse

32

Gjentatte trusler eller handlinger med selvbeskadigelse

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline type)

33

Føler seg uvel og hjelpeløs alene på grunn av en overdreven frykt for ikke å være i stand til å ta vare på seg selv

Avhengig personlighetsforstyrrelse

34

Kronisk følelse av tomhet

 • Borderline personlighetsforstyrrelse
 • Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline type)

35

Følelse av overdreven tvil og forsiktighet

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

36

Er pessimistisk

Depressiv personlighetsforstyrrelse

37

Forbigående, stress-utløste paranoide tanker eller alvorlige dissosiative symptomer

Borderline personlighetsforstyrrelse

38

Har tendens til underlige sanseopplevelser, særlig av kroppslig art

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

39

Et vedvarende og overdrevent behov for å bli tatt vare på, som fører til underdanig å klengete atferd og frykt for atskillelse

Avhengig personlighetsforstyrrelse

40

En vedvarende tilbøyelighet til å knytte ting til ens egen person, særlig en overdreven oppfatning av egen viktighet

Paranoid personlighetsforstyrrelse

41

Markerte og vedvarende uansvarlige holdninger og ringeakt for sosiale normer, regler og forpliktelser

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

42

Mangler ansvarlighet

Antisosial (dyssosial) personlighetsforstyrrelse

43

Vedvarende atferdsmønster hvor andres grunnleggende rettigheter, eller sentrale aldersadekvate samfunnsmessige normer og regler brytes

Antisosial personlighetsforstyrrelse

44

Er underlig, eksentrisk og rar i oppførsel, utseende og talemåte

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

45

Tankemessige (kognitive) og sansemessige (perseptuelle) forstyrrelser og eksentrisk oppførsel

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

46

Markert tilbøyelighet til å bebreide andre, eller til å komme med plausible unnskyldninger for atferd som har brakt vedkommende i konflikt med samfunnet

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

47

Markert tendens til krangelvorenhet og til å komme opp i konflikter med andre, særlig når impulsive handlinger blir hindret eller kritisert

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (impulsiv type)

48

Er ikke villig til å involvere seg med andre mennesker så sant vedkommende ikke er sikker på å bli likt

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

49

Lyver for å oppnå goder eller fordeler, eller for å unngå forpliktelser

Antisosial personlighetsforstyrrelse

50

Vedvarende og gjennomgående følelser av spenning og engstelse

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

51

Overopptatt av fysisk tiltrekningsevne

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

52

Affektiv ustabilitet på grunn av markert tendens til følelsesmessige reaksjoner (f.eks. intens episodisk dysfori (depresjon), irritabilitet eller angst som vanligvis varer noen få timer, og bare sjelden mer enn noen få dager)

Borderline personlighetsforstyrrelse

53

Krever overdreven beundring

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

54

Ødelegger med forsett noe som tilhører andre

Antisosial personlighetsforstyrrelse

55

Liten interesse for seksuelle opplevelser med en annen person (alder tatt i betraktning)

Schizoid personlighetsforstyrrelse

56

Skulker ofte skolen før 13 år (eller hvis i jobb, er borte fra jobben)

Antisosial personlighetsforstyrrelse

57

Mangel på anger som angitt ved å være likegyldig til eller bortforklare det å ha skadet andre, ha behandlet andre dårlig eller stjålet fra andre

Antisosial personlighetsforstyrrelse

58

Underlige oppfatninger og magisk tenkning som påvirker atferden, og som ikke bare er et uttrykk for subkulturelle normer (f.eks. overtro, tro på evnen til å se inn i framtida, tankeoverføring, eller "sjette sans", "andre kan føle mine tanker", hos barn og ungdom: bisarre fantasier og fikse ideer)

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

59

Får andre til å gjøre hva vedkommende ønsker ved å skremme eller terrorisere dem

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

60

Urimelig insisterende på at andre skal underordne seg nøyaktig vedkommendes måte å gjøre tingene på, eller urimelig lite villig til å la andre gjør ting

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

61

Uvanlige sanseopplevelser som inkluderer kroppslige sansebedrag

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

62

En gjennomgående mistillit og mistenksomhet overfor andre mennesker

Paranoid personlighetsforstyrrelse

63

Vil ofte unngå eller underminere behagelige opplevelser, bli trukket mot situasjoner eller forhold hvor vedkommende vil lide, og hindre andre fra å hjelpe

Selvutslettende personlighetsforstyrrelse

64

Underlige oppfatninger eller magisk tenkning, føler seg influert av krefter på en måte som bryter med subkulturelle normer

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

65

En manglende opplevelse av behov, ønsker og begjær

Schizoid personlighetsforstyrrelse

66

Mangler nære venner eller fortrolige, bortsett fra første-ledds slektninger

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

67

En vedvarende tendens til å holde seg vekk fra sosiale sammenhenger

Schizoid personlighetsforstyrrelse

68

Stjeler ting av en viss verdi uten kontakt med offer, enten hjemme eller borte (f.eks. butikk-nasking, innbrudd, forfalksning)

Antisosial personlighetsforstyrrelse

69

Lite, om noe, ønske om seksuelle opplevelser med en annen person

Schizoid personlighetsforstyrrelse

70

Har vansker med å sette i gang med prosjekter eller gjøre ting på egen hånd (på grunn av manglende selvtillit når det gjelder egne vurderinger eller dyktighet heller enn mangel på motivasjon eller energi)

Avhengig personlighetsforstyrrelse

71

En opptatthet av ubegrunnete, "konspiratoriske" forklaringer på begivenheter rundt en selv og i verden forøvrig

Paranoid personlighetsforstyrrelse

72

Mistenker stadig, uten at det er noen grunn til det, ektefelle eller partner for å være utro

Paranoid personlighetsforstyrrelse

73

Oppførsel eller framtoningspreg virker underlig, eksentrisk eller rart

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

74

Oppfatter uskyldige bemerkninger eller hendelser som noe skjult nedverdigende eller truende

Paranoid personlighetsforstyrrelse

75

Et mønster med ustabile og intense mellommenneskelige forhold som er kjennetegnet ved en veksling mellom ekstremer av overidealisering og devaluering

Borderline personlighetsforstyrrelse

76

Mangler samvittighet, skyld og anger

Antisosial (dyssosial) personlighetsforstyrrelse

77

Går ekstremt langt for å oppnå hjelp og støtte fra andre, enda så langt som til frivillig å gjøre ting som er ubehagelig

Avhengig personlighetsforstyrrelse

78

Rigiditet og stahet

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

79

En overdreven nærtakenhet overfor motstand og avvisning

Paranoid personlighetsforstyrrelse

80

Viser arrogant, hovmodig atferd eller holdninger

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

81

Dramatiserende, teatralske eller overdrevne uttrykk for følelser

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

82

Selvoppfatningen kretser rundt oppfatninger omkring udyktighet, verdiløshet og lav selvfølelse

Depressiv personlighetsforstyrrelse

83

Vekler mellom fiendtlig trass og anger

Passiv-agressiv personlighetsforstyrrelse

84

Verken ønsker eller har glede av nære forhold, heller ikke å være medlem av en familie

Schizoid personlighetsforstyrrelse

85

Selvhenføring (dreier seg ikke om vrangforestillinger)

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

86

Begrenset evne til å uttrykke enten varme, ømme følelser eller sinne overfor andre mennesker

Schizoid personlighetsforstyrrelse

87

Ustabilt og lunefullt følelsesliv

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (impulsiv type)

88

Mistenksomhet og en gjennomgående tendens til å fordreie erfaringer ved å mistyde nøytrale eller vennligsinnete handlinger fra andre som fiendtlige eller hånlige

Paranoid personlighetsforstyrrelse

89

Mistenksomhet eller paranoide tanker

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

90

Et begrenset repertoar av følelsesmessige uttrykksmåter i mellommenneskelige situasjoner

Schizoid personlighetsforstyrrelse

91

Har vansker med å gi uttrykk for uenighet med andre av frykt for å miste støtte eller akseptering

Avhengig personlighetsforstyrrelse

92

Et vedvarende mønster av grandiositet (i fantasi eller atferd), behov for å bli beundret, og manglende empati

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

93

Bruker konsekvent fysisk utseende for å trekke oppmerksomheten mot seg selv

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

94

Er grublende og bekymret

Depressiv personlighetsforstyrrelse

95

Perfeksjonisme

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

96

Tvangsmessige grublerier uten forsøk på å holde dem tilbake, ofte omkring kroppslige særegenheter, eller med seksuelt eller aggressivt innhold

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

97

Ser på seg selv som sosialt udyktig, som en som mangler personlig appell, eller er mindre verdt enn andre

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

98

Velger nesten alltid aktiviteter som innebærer å ikke ha samkvem med andre

Schizoid personlighetsforstyrrelse

99

Er i overdreven grad beskjeftiget med fantasi og introspeksjon

Schizoid personlighetsforstyrrelse

100

Er lite villig til å delegere oppgaver, eller å arbeide sammen med andre, så sant de ikke aksepterer å gjøre tingene nøyaktig på den måten vedkommende selv gjør det

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

101

Hard uberørthet av andres følelser

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

102

Overdrevne anstrengelser for å unngå å bli forlatt

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline type)

103

Besatt av frykten for å bli forlatt, og derved måtte ta vare på seg selv

Avhengig personlighetsforstyrrelse

104

Følelsesmessig kulde, reservert, eller avdempete affekter

Schizoid personlighetsforstyrrelse

105

Unngåelse av sosiale eller yrkesmessige aktiviteter som innebærer mye mellommenneskelig kontakt av frykt for å bli kritisert, mislikt eller avvist

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

106

Er gjerrig både når det gjelder vedkommende selv og andre, penger er noe som må syltes ned med tanke på framtidige katastrofer

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

107

Bruker våpen som kan skade andre alvorlig fysisk (f.eks. balltre, murstein, knust flaske, skytevåpen)

Antisosial personlighetsforstyrrelse

108

Klager over å bli misforstått og ikke verdsatt av andre

Passiv-agressiv personlighetsforstyrrelse

109

Er oversamvittighetsfull, absolutt og uelastisk når det gjelder moral, etikk eller verdier (ikke på bakgrunn av kulturell eller religiøs identifikasjon)

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

110

Svikaktighet, som angitt ved kronisk løgnaktighet, bruk av andre navn, eller ved å lure andre for å oppnå fordeler, eller for moro skyld

Antisosial personlighetsforstyrrelse

111

Er hemmet i nye mellommenneskelige situasjoner på grunn av følelsen av utilstrekkelighet

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

112

Identitetsforstyrrelse: markert og vedvarende ustabilt selvbilde eller følelse av eget selv

Borderline personlighetsforstyrrelse

113

Samvær med andre er ofte karakterisert ved lite passende seksuelt forførende eller utfordrende atferd

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

114

Anstifter branner med et forsett å skape alvorlig skade

Antisosial personlighetsforstyrrelse

115

Et gjennomgående mønster av negativistiske holdninger og passiv motstand mot krav om adekvate prestasjoner

Passiv-agressiv personlighetsforstyrrelse

116

Overopptatthet med detaljer, regler, skjemaer, orden, organisasjon eller oversikter

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

117

Fokusering på detaljer

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

118

Reagerer med depresjon, skyld eller atferd som skaper smerte (f.eks. en ulykke), på positive personlige hendelser (f.eks. nye bedrifter)

Selvutslettende personlighetsforstyrrelse

119

Unngår sosiale og yrkesmessige aktiviteter som innebærer mye mellommenneskelig kontakt av frykt for kritikk, misbilligelse eller avvisning

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

120

Overdreven samvittighetsfullhet

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

121

En grandios oppfatning av egen betydning (f.eks. overdriver bedrifter og talenter, forventer å bli oppfattet som bedre enn andre, uten at dette grunner seg på tilsvarende prestasjoner)

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

122

Andres motiver blir fortolket som ondskapsfulle

Paranoid personlighetsforstyrrelse

123

Er overdrevent selvoppofrende uten at det er bedt om det

Selvutslettende personlighetsforstyrrelse

124

Kritiserer og forakter autoritetspersoner i urimelig grad

Passiv-agressiv personlighetsforstyrrelse

125

Påvirkbar (vedkommende blir lett influert av andre mennesker eller omstendigheter)

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

126

Har benyttet seg av fysisk grusomhet og vold med det formål å etablere dominans i et forhold (ikke bare for å oppnå noe som ikke har med mellommenneskelige forhold å gjøre, slik som å slå noen for å rane dem)

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

127

Har løyet med det formål å skade eller påføre andre smerte (ikke bare for å oppnå andre ting)

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

128

Ydmyker eller nedverdiger folk i nærvær av andre

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

129

Overdreven opptatthet av å bli kritisert eller avvist i sosiale situasjoner

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

130

Plager, truer eller skremmer ofte andre

Antisosial personlighetsforstyrrelse

131

Mangler nære venner eller fortrolige bortsett fra første-ledds slektninger

Schizoid personlighetsforstyrrelse

132

Perfeksjonisme som hindrer at oppgaven fullføres

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

133

Markert manglende evne til å oppfatte gjeldende sosiale normer og konvensjoner, ignorering av slike normer eller konvensjoner er ufrivillig

Schizoid personlighetsforstyrrelse

134

Velger mennesker og situasjoner som fører til skuffelser, fiasko eller dårlig behandling, selv om det foreligger bedre muligheter

Selvutslettende personlighetsforstyrrelse

135

Er urealistisk opptatt av frykten for å bli forlatt og måtte ta vare på seg selv

Avhengig personlighetsforstyrrelse

136

Er fascinert av vold, våpen, krig, skader eller tortur

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

137

Forstyrrelse i og usikkerhet omkring selvbilde, mål og indre preferanser (inkludert seksuelle)

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline type)

138

Er opptatt av detaljer, regler, skjemaer, orden, organisering eller systemer til den grad at det vesentlige i aktiviteten går tapt

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

139

Tvinger noen til seksuelle handlinger

Antisosial personlighetsforstyrrelse

140

Er ofte misunnelig på andre, og tror at andre også er misunnelig på en selv

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

141

Tror at han eller hun er "spesiell" og unik og bare kan bli forstått av, eller bør være sammen med, spesielle eller høystatus folk (eller institusjoner)

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

142

Dårlig kontakt med andre og en tendens til å trekke seg tilbake fra sosiale situasjoner

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

143

Stikker av hjemmefra og er borte over natten minst to ganger mens vedkommende bor sammen med foreldrene eller foeldreerstatninger (eller én gang uten å vende tilbake etter lengre tid)

Antisosial personlighetsforstyrrelse

144

Viser rigiditet og stahet

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

145

Har tendens til sosial tilbaktrekking og isolasjon

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

146

Et gjennomgående mønster av sosiale og mellommenneskelige mangler, kjennetegnet ved sterkt ubehag ved, og redusert evne til nære forhold

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

147

Et vedvarende mønster av ustabilitet i mellommenneskelige forhold, selvbilde og affekter, og markert impulsivitet

Borderline personlighetsforstyrrelse

148

Gir uttrykk for overdrevne og vedvarende klager over egen uheldige skjebne

Passiv-agressiv personlighetsforstyrrelse

149

Er fysisk grusom mot dyr

Antisosial personlighetsforstyrrelse

150

Manglende evne til å oppleve skyld eller til å lære av uheldige erfaringer, særlig straff

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

151

Impulsivitet og manglende evne til å planlegge framover

Antisosial personlighetsforstyrrelse

152

Søker hele tida spenning og aktiviteter hvor vedkommende er i oppmerksomhetens sentrum

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

153

Et gjennomgående mønster av depressive tanker og atferd

Depressiv personlighetsforstyrrelse

154

En manglende evne til å uttrykke følelser

Schizoid personlighetsforstyrrelse

155

Er dramatiserende, teatralsk, med overdrevne uttrykk for følelser

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

156

Oppmuntrer til eller tillater andre å ta ansvaret for de fleste av de viktige avgjørelsene i livet

Avhengig personlighetsforstyrrelse

157

Er utnyttende i mellommenneskelige forhold, f.eks. søker fordeler gjennom andre for å nå sine egne mål

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

158

Uttrykker misunnelse og aggresjon mot dem som åpenbart har vært mer heldige

Passiv-agressiv personlighetsforstyrrelse

159

Overdreven ordenssans

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

160

I urimelig grad opptatt av produktivitet på bekostning av fornøyelser og mellommenneskelige forhold

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

161

Er preget av selvhenføring, mistenksomhet og paranoide oppfatninger

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

162

Ute av stand til å følge sosiale normer for lovlydig atferd, kjennetegnet ved stadig å gjøre seg skyldig i handlinger som danner grunnlag for arrestasjoner

Antisosial personlighetsforstyrrelse

163

Ute av stand til å forbli i langvarige forhold, men har ingen problemer med å etablere forhold

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

164

Lite villig til å ha noe å gjøre med andre mennesker så sant vedkommende ikke er sikker på å bli likt

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

165

Er ute av stand til å kassere utslitte eller verdiløse gjenstander, selv om de ikke har noen sentimental verdi

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

166

Er fysisk grusom mot andre mennesker

Antisosial personlighetsforstyrrelse

167

Språkstilen er ytterst impresjonistisk og mangler detaljer

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

168

Er negativistisk, kritisk og dømmende overfor andre

Depressiv personlighetsforstyrrelse

169

Uansvarlig ringeakt for egen eller andres sikkerhet

Antisosial personlighetsforstyrrelse

170

Få, hvis noen, aktiviteter gir glede

Schizoid personlighetsforstyrrelse

171

Er forsiktig med å betro seg til andre av grunnløs frykt for at det en sier vil bli brukt mot en

Paranoid personlighetsforstyrrelse

172

Synes å stille seg likegyldig til enten ros eller kritikk

Schizoid personlighetsforstyrrelse

173

Har behandlet eller disiplinert noen under vedkommendes kontroll uvanlig hardt, f.eks. et barn, elev, fange, pasient

Sadistisk personlighetsforstyrrelse

174

Tilbøyelig til sinneutbrudd eller vold, med manglende evne til å kontrollere resulterende atferdsmessige eksplosjoner

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (impulsiv type)

175

Oppfatter forhold som mer intime enn de i virkeligheten er

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

176

Konsekvent uansvarlighet, som angitt ved stadig å mislykkes når det gjelder å stå i en jobb eller oppfylle økonomiske forpliktelser

Antisosial personlighetsforstyrrelse

177

Irritabilitet og aggressivitet som angitt ved stadige slagsmål eller overfall

Antisosial personlighetsforstyrrelse

178

Er impulsiv og aggressiv

Antisosial (dyssosial) personlighetsforstyrrelse

179

Gjentatte selvmordsforsøk, demonstrasjoner, trusler eller selvbeskadigelse

Borderline personlighetsforstyrrelse

180

Tror at vedkommende er sosialt udyktig, uten personlig appell, eller mindre verdt enn andre

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

181

Har avsperrete, avdempete affekter, virker kald og følelsesmessig reservert

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

182

Upassende, intenst sinne eller vansker med å kontrollere sinne (f.eks. hyppige raserianfall, konstant sinne, stadige fysiske angrep)

Borderline personlighetsforstyrrelse

183

Av og til forbigående halv-psykotiske episoder med intense illusjoner, hørselshallusinasjoner eller andre hallusinasjoner, og vrangforestillings-liknende oppfatninger, vanligvis uten ytre foranledning

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

184

Mistrives i situasjoner hvor vedkommende ikke er i oppmerksomhetens sentrum

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

185

Det alminnelige følelsesliv er dominert av motløshet, tungsindighet og manglende glede

Depressiv personlighetsforstyrrelse

186

En kamplysten og sta oppfatning av personlige rettigheter som er i utakt med den reelle situasjonen vedkommende befinner seg i

Paranoid personlighetsforstyrrelse

187

Utløser sinne eller avvisende reaksjoner fra andre, hvoretter vedkommende føler seg såret, tilintetgjort eller ydmyket (latterliggjør ektefelle offentlig, provoserer en hissig reaksjone tilbake, for så å føle seg knust)

Avviser muligheten for glede, eller er nølende med å innrømme at vedkommende har det bra (til tross for adekvate sosiale ferdigheter og evne til glede)

188

Vag, omstendelig, billedlig, utbrodert eller stereotyp tenkning som manifesterer seg i underlige måter å snakke på, uten omfattende inkoherens

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

189

Få, hvis noen, aktiviteter gir glede

Schizoid personlighetsforstyrrelse

190

Det eksisterer et vedvarende mønster med ringeakt for og krenkelse av andres rettigheter som har vart siden 15 årsalderen

Antisosial personlighetsforstyrrelse

191

Impulsivitet på minst to områder som er potensielt selvødeleggende (f.eks. sløsing med penger, seksualitet, alkohol- eller stoffmisbruk, vill bilkjøring, overspising)

Borderline personlighetsforstyrrelse

192

Velger hele tida aktiviteter som innebærer å ikke ha samvær med andre

Schizoid personlighetsforstyrrelse

193

Er påvirkbar, dvs. lar seg lett influere av andre mennesker eller situasjoner

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

194

Har en følelse av å være særlig berettiget, f.eks. urimelige forventninger om særlig gunstig behandling, eller at andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

195

Uvanlige perseptuelle opplevelser som inkluderer kroppslige og andre illusjoner, depersonalisering og derealisering

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

196

Sært lav frustrasjonstoleranse, og en lav terskel for aggressive utladninger, inkludert vold

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

197

Er tilbøyelig til å føle skyld

Depressiv personlighetsforstyrrelse

198

Antisosial personlighetsforstyrrelse er tilnærmet lik...

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

199

En tendens til å bære nag over lengre tid, f.eks. nekte å tilgi fornærmelser, urett og krenkelser

Paranoid personlighetsforstyrrelse

200

Beskjeftiger seg sterkt med ubegrunnet tvil omkring lojaliteten og påliteligheten til venner og andre mennesker vedkommende omgås

Paranoid personlighetsforstyrrelse

201

Motsetter seg passivt at rutinemessige sosiale og yrkesmessige oppgaver blir utført

Passiv-agressiv personlighetsforstyrrelse

202

En manglende interesse for å være sammen med andre mennesker

Schizoid personlighetsforstyrrelse

203

Mistenker, uten tilstrekkelig grunnlag, andre for å ville utnytte, skade eller lure vedkommende

Paranoid personlighetsforstyrrelse

204

Desperate anstrengelser for å unngå en reell eller innbilt fare for å bli forlatt

Borderline personlighetsforstyrrelse

205

Mangler empati; ikke villig til å anerkjenne eller identifisere seg med andre menneskers følelser og behov

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

206

Vansker med å holde fast på en handlingssekvens så sant ikke umiddelbar belønning foreligger

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (impulsiv type)

207

Unnlater å gjennomføre ting som er avgjørende for å nå egne mål, til tross for evne til å nå disse målene; hjelper for eksempel medstudenter med å gjennomføre oppgaver, men er samtidig ikke i stand til å fullføre sine egne oppgaver

Selvutslettende personlighetsforstyrrelse

208

Ikke villig til selv å stille rimelige krav til dem vedkommende er avhengig av

Avhengig personlighetsforstyrrelse

209

Viser hurtig vekslende og overflatiske uttrykk for følelser

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

210

Egne behov underordnes behovene til andre vedkommende er avhengig av, og gir i urimelig grad etter for deres ønsker

Avhengig personlighetsforstyrrelse

211

Avviser hjelp, eller sørger for at forsøk fra andre på å hjelpe ikke fører fram

Selvutslettende personlighetsforstyrrelse

212

Begrenset evne til å foreta dagligdagse beslutninger uten en overdreven mengde råd og forsikringer fra andre

Avhengig personlighetsforstyrrelse

213

En sosial insensitivitet

Schizoid personlighetsforstyrrelse

214

Trenger andre til å ta ansvaret for de fleste vesentlige områder av livet

Avhengig personlighetsforstyrrelse

215

Upassende eller avdempete affekter (vedkommende synes kald og reservert)

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

216

Tilbøyelig til å bli involvert i intense og ustabile forhold som ofte leder til følelsesmessige kriser

Følelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline type)

217

Et vedvarende mønster av overdreven emosjonalitet og oppmerksomhetssøken

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

218

Underlig, eksentrisk, eller rar oppførsel eller framtoningspreg

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

219

Ikke noe ønske om, eller mangler nære venner eller fortrolige (eller har bare én)

Schizoid personlighetsforstyrrelse

220

Følelsesmessig kulde, reservert, eller avdempete affekter

Schizoid personlighetsforstyrrelse

221

Er besatt av frykten for å bli kritisert eller avvist i sosiale situasjoner

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

222

Overdrevent samvittighetsfull og forsiktig

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

223

Er uvanlig nølende når det gjelder å ta sjanser eller å involvere seg i enhver ny aktivitet, fordi vedkommende tenker de kan føre en i forlegenhet

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

224

Har vansker med å ta dagligdagse avgjørelser så sant vedkommende ikke mottar en mengde råd og forsikringer fra andre

Avhengig personlighetsforstyrrelse

225

Begrensninger i livsstilen på grunn av behovet for fysisk sikkerhet

Unnvikende (engstelig) personlighetsforstyrrelse

226

Er overdrevent engasjert i arbeid og produktivitet på bekostning av fritidsaktiviteter og vennskap (ikke en følge av åpenbare økonomiske behov)

Tvangspreget (anankastisk) personlighetsforstyrrelse

227

Synes å stille seg likegyldig til ros eller kritikk

Schizoid personlighetsforstyrrelse

228

229

Dimensjoner i personlighetsstrukturen

 • Sårbarhetsdimensjonen (nevrotisme)
 • Intensitetsdimensjonen (ekstroversjon)
 • Kontrolldimensjonen (samvittighetsfullhet)
 • Realitetssvakhetsdimensjonen

230

Den selvforsynte tilskuer

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Lav

231

Den usikre følgesvenn

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Høy

232

Den jordnære skeptiker

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Lav

233

Den sjenerte grubler

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Høy

234

Den ubesværte livsnyter

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Lav

235

Det variable impulsmenneske

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Høy

236

Det selvbevisste ordensmenneske

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Lav

237

Det kompliserte følelsesmenneske

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Høy

238

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Lav

Den selvforsynte tilskuer

239

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Høy

Den usikre følgesvenn

240

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Lav

Den jordnære skeptiker

241

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Høy

Den sjenerte grubler

242

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Lav

Den ubesværte livsnyter

243

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Høy

Det variable impulsmenneske

244

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Lav

Det selvbevisste ordensmenneske

245

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Høy

Det kompliserte følelsesmenneske

246

Motsetninger i personligheten

 • Intense vs. flegmatiske
 • Kontrollerte vs. løse
 • Ubesværte vs. sårbare

247

Tilskuer

 • Ubesvært
 • Løs
 • Flegmatisk

248

Følgesvenn

 • Sårbar
 • Løs
 • Flegmatisk

249

Grubler

 • Sårbar
 • Kontrollert
 • Flegmatisk

250

Impulsmenneske

 • Sårbar
 • Løs
 • Intens

251

Følelsesmenneske

 • Sårbar
 • Kontrollert
 • Intens

252

Ordensmenneske

 • Ubesvært
 • Kontrollert
 • Intens

253

Livsnyter

 • Ubesvært
 • Løs
 • Intens

254

Skeptiker

 • Ubesvært
 • Kontrollert
 • Flegmatisk

255

 • Ubesvært
 • Løs
 • Flegmatisk

Tilskuer

256

 • Sårbar
 • Løs
 • Flegmatisk

Følgesvenn

257

 • Sårbar
 • Kontrollert
 • Flegmatisk

Grubler

258

 • Sårbar
 • Løs
 • Intens

Impulsmenneske

259

 • Sårbar
 • Kontrollert
 • Intens

Følelsesmenneske

260

 • Ubesvært
 • Kontrollert
 • Intens

Ordensmenneske

261

 • Ubesvært
 • Løs
 • Intens

Livsnyter

262

 • Ubesvært
 • Kontrollert
 • Flegmatisk

Skeptiker

263

Den selvforsynte tilskuerens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Schizoid
 • Alvorligere: Schizotyp

264

Den usikre følgesvennens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Avhengig, unnvikende
 • Alvorligere: Schizotyp

265

Den jordnære skeptikerens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Tvangspreget, narsissistisk
 • Alvorligere: Schizotyp, paranoid

266

Den sjenerte grublerens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Unnvikende, avhengig
 • Alvorligere: Schizotyp, paranoid

267

Den ubesværte livsnyterens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Antisosial, narsisstisk
 • Alvorligere: Borderline

268

Det variable impulsmenneskets personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Passiv-aggressiv, histrionisk
 • Alvorligere: Borderline

269

Det selvbevisste ordensmenneskets personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Tvangspreget, narsissistisk
 • Alvorligere: Borderline, paranoid

270

Det kompliserte følelsesmenneskets personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Selvutslettende, histrionisk
 • Alvorligere: Borderline, paranoid