Pinyin 2 Flashcards Preview

Basic Mandarin > Pinyin 2 > Flashcards

Flashcards in Pinyin 2 Deck (31):
1

Inside

2

Wàibian

Outside

3

Bàngōngshì

Office

4

Zhâo

Search/look for

5

Ménkôur

Doorway / entrance

6

Zhè

This

7

Lesson / class

8

Nâr

Where

9

Jiā

Family / home

10

Jùhuì

Party

11

Rènshi

Know / understand

12

Hên

Very

13

Gāoxìng

Happy

14

Bàngōng dàlóu

Office building

15

Xúnwènchù

Information centre

16

Cèsuô

Bathroom

17

Nàr

There

18

Duìbuqî

Excuse me / sorry

19

Bùzhīdào

Do not know

20

Shūdiàn

Bookstore

21

Kuàicāndiàn

Fast food restaurant

22

Kāfēidiàn

Cafe

23

Túshūguân

Library

24

Diàn

Shop

25

Xiànzài

Now

26

Yóuyôngchí

Swimming pool

27

Xiâng

Would like to

28

Cāntīng

Restaurant

29

Chīfàn

Eat a meal

30

Shānshang

On a hill

31

Huôchēzhàn

Train station