Pinyin 3 Flashcards Preview

Basic Mandarin > Pinyin 3 > Flashcards

Flashcards in Pinyin 3 Deck (13):
1

Chēzhàn

Station

2

Lùshang

On the road

3

Huíjiā

Return home

4

Huí

Return

5

Go

6

Shàngkè

Go to class

7

ne

*question particle*

8

Míngtiān

Tomorrow

9

Jiàn

Meet

10

Xiànzài

Now

11

Xiâng

Would like to

12

Búguò

But / however

13

Yìqî

Together