Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 6 Flashcards Preview

Maatschappijwetenschappen > Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 6 > Flashcards

Flashcards in Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 6 Deck (11):
1

Wat is een politiek systeem?

omzetten van opvattingen, verlangens, en eisen van individuen, groepen en instellingen in bindende beslissingen

2

Politieke actoren in politiek systeem

het openbaar bestuur, burgers, belangengroepen/pressiegroepen, politieke partijen, volksvertegenwoordiging, de media, adviesorganen, planbureaus, ambtenaren en de rechterlijke macht

3

(Systeemmodel) invoer

- eisen en wensen vanuit de samenleving.
- actoren: individuen, politieke partijen, belangengroepen/pressiegroepen, sociale bewegingen, maatschappelijke organisaties en massamedia

4

(Systeemmodel) omzetting

de omzetting van de eisen in verschillende sub-fases:
- agendavorming
- beleidsvoorbereiding (actoren: ambtenaren, adviesorganen en planbureaus)
- beleidsbepaling (actoren: alle politieke actoren maar formeel gezien regering en volksvertegenwoordiging)

5

(Systeemmodel) uitvoer

- de politieke besluiten en de uitvoering ervan
- actoren: regering en ambtenaren

6

(Systeemmodel) terugkoppeling

- reacties van de samenleving op politieke besluiten, dit kan leiden tot nieuwe invoer (actoren: zie invoer)
- evaluatie op het beleid (actoren: volksvertegenwoordiging en regering)

7

(Barrièremodel) 1. Herkennen/erkenning krijgen van problemen, wensen of behoeftes als politieke problemen

- actoren: particulieren, pressiegroepen, politieke partijen en massamedia
- te vergelijken met aanvoerfase systeemmodel

8

(Barrièremodel) 2. De afweging van wensen of behoeftes/toekennen aan hoge prioriteit aan een politiek probleem

- actoren: politieke partijen, parlement, regering, ambtenaren
- te vergelijken met omzettingsfase systeemmodel

9

(Barrièremodel) 3. Beslissen over (de noodzaak van) beleidsmatige oplossing van problemen

- actoren: parlement, regering
- te vergelijken met beleidsbepaling (omzettingsfase) systeemmodel

10

(Barrièremodel) 4. Besluiten uitvoeren

- actoren: ambtenaren onder verantwoordelijke ministers

11

Omgevingsfactoren die van invloed zijn op de modellen

- demografische, ecologische, culturele, economische, technologische en sociale aspecten en ontwikkeling in Nederland zelf.
- relaties van Nederland met andere landen