Practicum 3 - B Flashcards Preview

Digestie > Practicum 3 - B > Flashcards

Flashcards in Practicum 3 - B Deck (51):
1

Om zicht te krijgen op de viscerale ruimte van de hals, wordt de huid van de hals en de thorax verwijderd aan de tegenoverliggende zijde van waar de canule in de hals is geplaatst. Direct on der de huid ligt de ...

Vena jugularis

2

Vervolgens worden twee spieren, de ... en de ... aan de ventrale zijde van de trachea bij hun oorsprong op het sternum doorgesneden en in de richting van hun aanhechtingsplaats (insertieplaats) losgeprepareerd. Deze spieren vormen de ventrale begrenzing van de ... ruimte

Sternohyoideus
Sternothyroideus
Viscerale ruimte

3

Het eerste wat je ziet na lospreperatie van de sternohyoideus en de sternothyroideus is een gelobde structuur die vanuit de borstkas tot ongeveer 3/4 van de viscerale ruimte komt. Dit is de ...

Thymus

4

Zou je de thymus ook in volwassen konijnen kunnen aantreffen?

Nee, de thymus gaat in regressie bij het volwassen worden. Misschien vind je wel bindweefsel.

5

Welke structuren in de viscerale ruimte zijn gepaard aangelegd?

Glandula thyreoidea, a. carotis communis, v. jugularis en lymphonodi retropharyngeus lateralis.

6

De oesophagus loopt in het craniale deel van de viscerale ruimte ... van de trachea. Meer naar caudaal komt de oesophagus ... van de trachea te liggen, waarna hij bij de borstingang weer ... van de trachea komt.

Dorsaal
Links
Dorsaal

7

Waar kun je de oesophagus zien wanneer u een dier sondeert?

Dorsaal en links

8

De schildklier of ... is donker van kleur en bestaat uit ... lobben die verbonden zijn via een ventrale isthmus. De twee bijschildklieren bevinden zich ... van de schildklier

Glandula thyroideus
2 lobben
dorsaal

9

Dorsaal van de a. carotis communis en caudaal van de atlasvleugel ligt de lymphonodus .... de ... vaten van deze lymfeknoop komen van de kop. Het grote ... vat van deze lymfeknoop, de ... voert de lymfe richting de borstkas

Lymfonodus retropharyngeus mediale
afferente vaten
efferente vat
Truncus trachealis

10

Hoeveel ribben heeft een konijn?

Een konijn heeft 13 ribben.

11

Verwijder het deel van de borstwand tussen rib 5 en 11. In de borstholte zie je hoever het diafragma naar craniaal koppelt. Deze komt tot ongeveer de ... Hierdoor liggen de ... en de ... grotendeels binnen de ribwand in het intrathoracale deel van de buikholte

5e
lever
maag

12

Vergelijk de grootte van de thorax van het konijn met die van de hond en kat. Wat valt je op en kun je dit relateren aan het dieet van het konijn?

De thorax van het konijn is veel kleiner in verhouding tot die van de hond en kat. Een konijn moet fermenteren en daarom neemt zijn buikholte een veel groter gedeelte in beslag, waardoor de borstholte niet zoveel ruimte krijgt.

13

Aan de linkerzijde van het konijn loopt vanaf de borstingang over het pericard een duidelijke zenuw, de ... Deze innerveert het ... . Deze zenuw is sensorisch/motorisch/gemengd. De oorsprong van deze zenuw is somatisch/parasympatisch/sympatisch

n. Phrenicus
Diafragma
Gemengd
Somatisch

14

De borstholte wordt rondom bekleed door ... gedragen door de fascia endothoracica. De pleura en het subpleurale bindweefsel vormen een verticaal tussenschot, waardoor de borstholte in twee kleinere holtes verdeeld wordt. De linker pleurale holte is kleiner/groter dan de rechter pleurale holte

Pleura parietale
Kleiner

15

Het tussenschot tussen deze twee ruimten is het ... Het bestaat uit twee laten epitheel van de pleura met daartussen bindweefsel. De 4 belangrijkste structuren die in het mediastinum liggen zijn de ....., ....., .... en ... waardoor het mediastinum ongelijkmatig van breedte is. Het mediastinum wordt topografisch verdeeld in het mediastinum ..., mediastinum ... en mediastinum ...

Mediastinum
Trachea
Oesophagus
Hart
Aorta
Craniale
Médium
Caudale

16

Bestudeer het mediastinum nauwkeurig en geef aan welke structuren in welk deel van het mediastinum liggen.

Het mediastinum médium bevat het hart. De trachea, bronchiën en bivercatie liggen in het mediastinum craniale. De oesophagus ligt in alle delen en de aorta loopt van het middelste deel door het caudale deel.

17

Bestudeer het gehele diafragma nauwkeurig. Het diafragma vormt de scheiding tussen de borst- en buikholte. Het bestaat uit een spierig, perifeer deel en een pezig centrum het ... het spierige deel hecht aan op de lichaamswand, met het ... aan het sternum; met het ... aan de ribboog en met het ... aan de lendenwervels. Dit laatste deel bestaat uit twee delen ...

Centrum tendineum
Pars sternalis
Pars costalis
Pars lumbalis
Crurae diaphragmatica

18

Het diafragma bevat openingen waar een aantal structuren doorheen lopen van en naar de buikholte. Helemaal dorsaal en centraal is dit de ... met de ..., ... en de ... . Direct ventraal van deze opening ligt de ... met de ... en 2 takken van de ... Rechts van het midden vind je de derde opening, het ... met de ...

Hiatus aorticus
Aorta
Ductus thoracicus
Vena azygos
Hiatus Oesophagus
Oesophagus
Nervus vagus
Foramen vena cava
Vena cava caudalis

19

Volg het verloop van de rechter nervus phrenicus. Deze volgt caudaal van het hart de ... tot aan het diafragma. Deze zenuw passeert wel/niet het diafragma.

Plica venae cava
Niet

20

Identificeer de vier lobben van de rechter long. Het valt op dat één lob, de ... zich in de ruimte tussen een plooi, de .... en het mediastinum bevindt

De lobus accessorius
Plica vena cava

21

Welke structuren lopen er in de plica vena cava?

De vena cava caudalis en de n. phrenicus dexter.

22

Identificeer aan de rechterzijde van de thorax en craniaal van het hart de .... Deze vene voert het bloed af uit het hoofd, hals en voorbenen. Dorsaal van het hart en ventraal van de wervelkolom ligt de vena ... Deze vene voert het bloed af uit de thoraxwand. Deze vene mondt uit in de .... Caudaal van het hart vinden we de ... Deze komt de thorax binnen via het ...

Vena cava cranialis
Vena azygos
Vena cava cranialis
Cena cava caudalis
Foramen vena cava

23

Bekijk vervolgens aan de linkerzijde van de thorax de aorta. De aorta komt centraal uit het hart en maakt een bocht naar caudodorsaal genaamd de ... voordat hij verder doorloopt naar caudaal. In deze boog geeft de aorta een aantal aftakkingen af. In het konijn zijn dit achtereenvolgens de ... ... en ... . De eerstgenoemde splitst zich vervolgens op in de ... en de ...

Arcus aorta
Truncus bracheocephalica
Arteria carrotis communis sinistra
Arteria subclavia sinistra
Arteria carrotis communis dextra
Arteria subclavia dextra

24

Wat hebben konijnen extra in hun thoraxholte? Hoe vind je deze structuur?

Een vena cava cranialis aan de linkerkant. Dit tref je niet bij andere diersoorten aan. De vena cava cranialis sinistra kan je opzoeken door de nervus phrenicus naar craniaal te volgend. Deze loopt langs de laterale zijde van de vena cava cranialis sinistra.

25

Via welke opening staat de nasopharynx in verbinding met de laryngopharynx?

Via het ostium intrapharyngeum

26

Door welke structuur worden de oropharynx en de nasopharynx gescheiden?

Door het palatum molle

27

Wat zijn de recessus piriformes?

Gleuven langs de epiglottis voor water en ander vloeibaar spul om naar de oesophagus te gaan.

28

Waar vind je de ingang van de tuba autitiva bij het paard? Wat is dit?

In de nasopharynx vindt je een opening naar de luchtzak. Dit is de tuba auditiva of buis van eustachius van het paard. (groot).

29

Met welke structuur in de nasopharynx van het varken dient u rekening te houden bij het sonderen?

Met het diverticulum pharyngeum. Dit is een doodlopende uitzakking van de nasopharynx in het varken.

30

Bekijk de ligging van de epiglottis in paard, rund en hond.

Bij het paard retrovelaar
Bij de rest??

31

Bij het paard blijft de epiglottis altijd retrovelaar liggen door het lange palatum molle en de nauwe verbinding tussen tong en palatum molle. Welke consequenties heeft deze ligging bij het paard voor de ademhaling en het terugkomen van voedsel uit de slokdarm/maag?

Het paard kan niet door de mond ademen en kan niet kotsen door de mond. Voedsel zou wel door de neus naar buiten kunnen.

32

Wat doet de voorste keelsnoerder en waar zit hij?

De voorste keelsnoerder, sluit het ostium intrapharyngeum

33

Wat doet de middelste keelsnoerder en waar zit hij?

Hij loopt van het hyoid naar het styloid. Als deze spier ontspant komt de oesophagus naar beneden en wordt trachea dichtgedrukt.

34

Wat doet de achterste keelsnoerder en waar zit hij?

vragen.

35

Bekijk de koepeling van het diafragma van een hond en kat. Wat is de meest craniale uitbreiding van het diafragma?

Tot de 6e ribboog.

36

Bestudeer hoe het middenrif aan de lumbale wervels verbonden is. Hoe noemen we deze tructuren?

Crurae diaphragmatica

37

Welke opening bevindt zich tussen de crurae diaphragmatica?

Hiatus aorticus.

38

De aorta komt centraal uit het hart en maakt een bocht naar ventrodorsaal genaamd de ... voordat hij verder doorloopt naar caudaal. In deze bocht geeft de aorta een aantal aftakkingen af. In het konijn zijn dit achtereenvolgens de ..., ... en de ... . De eerstgenoemde splitst zich vervolgens op in de ... en de ...

Arcus aorta
Truncus bracheocephalis
Arteria carrotis communis sinistra
Arteria subclavia sinistra
Arteria carotis communis dextra
Arteria subclavia dextra

39

Waarom is afsluiting van het ostium intrapharyngeum belangrijk tijdens het slikken?

Omdat de voedselbolus anders weer door het ostium intrapharyngeum naar de nasopharynx kan gaan.

40

Waar bevindt zich de overgang tussen mond- en keelholte?

Bij de arcus palatoglossus

41

Waar bevindt zich de overgang van de neus naar de nasopharynx?

Bij de choanae

42

Wat is de functie van de keelsnoerders?

De keelsnoerders werken samen om de voedselbrok van craniaal naar caudaal te krijgen en zo dus van de pharynx naar de oesophagus te vervoeren.

43

Geef een omschrijving van de viscerale ruimte in de hals.

In de viscerale ruimte in de hals loopt de trachea en de oesophagus. Ook de arteria carotis communis loopt er beiderzijds, evenals de vagosympatische truncus. De vischerale ruimte van de nek wordt omsloten door spieren. De sternohyoid (tongbeen naar sternum) en de sternothyroid (thyroid naar sternum) omsluiten de ventrale begrenzing

44

Welke spieren vormen de ventrale begrenzing van de viscerale ruimte?

De m. sternohyoideus (naar tongbeen) en de m. sternothyroideus (naar thyroid). Het caudale deel van deze spieren wordt bedekt door de m. sternocephalicus.

45

Welke structuren bevinden zich in de viscerale ruimte?

Oesophagus, trachea, gepaarde arteria carotis communis, vagosympatiscshe truncus, glandula thyroidea en glandula parathyroidea, gepaarde vena jugularis interna.

46

De binnenkant van de thorax wordt bekleed door?

Parietale pleura. De viscerale pleure bekleden vervolgens weer de longen.

47

Waar wordt het mediastinum door gevormd en hoe kunnen we deze onderverdelen?

Fascia endothoracica tussen de pariëtale pleura van beide thorax helften. Mediastinum cranialis, mediastinum medialis, mediastinum caudalis

48

Welke structuren liggen er in het mediastinum?

Hart, oesophagus, aorta (en een hele hoop andere bloedvaten), linker nervus phrenivus (en veel andere zenuwen), trachea, thymus en vele lymfeklieren

49

Aan de rechterzijde van de thorax bevindt zich de plica venae cava. Welke structuren lopen er door deze plooi?

De vena cava caudalis en de rechter nervus phrenivus.

50

Tot welke rib koepelt het diafragma van de hond in rust ongeveer naar voren? En welke buikorganen liggen dus binnen de ribboog?

Tot het lagere gedeelte van de zesde rib. De maag en lever liggen binnen de ribboog.

51

Er zijn 3 openingen in het diafragma die een verbinding tussen borst- en buikholte vormen. Welke 3 openingen zijn dig? En welke structuren lopen hierin?

1. Hiatus aorticus. Hierin loopt de aorta, de vena azygos en de ductus thoracicus (alle lymfe van beneden naar boven).

2. Hiatus oesophagus. Hierin loopt de oesophagus, maar ook de truncus vagalis posterior en de truncus vagalis anterior van de nervus vagus. Ook de bloedvaten die de oesophagus van bloed voorzien lopen met de oesophagus mee door het gat.

3. Foramen venae cavae. Hierin loopt de vena cava caudalis.