Practicum 6 - C Flashcards Preview

Digestie > Practicum 6 - C > Flashcards

Flashcards in Practicum 6 - C Deck (62):
1

Welke arterie wordt bij landbouwhuisdieren gebruikt om de pols op te nemen?

Arteria Facialis

2

Welke zenuwtak zorgt voor de sensorische innervatie van de tong?

De nervus lingualis, afkomstig van de nervus mandibularis

3

Nervus lingualis, motorisch of sensorisch?

Sensorisch voor de tong (caudale 2/3)

4

Welke zenuw loopt tussen de Musculus Pterygoideus Medialis en Musculus Pterygoideus Lateralis?

De Nervus Mandibularis.

5

Waar lootp de Nervus mandibularis tussendoor?

Tussen de M. pterygoideus medialis en lateralis.

6

Welke zenuw en arterie lopen gezamenlijk over de bodem van de oogkas?

De a. maxillaris en de n. maxillaris

7

Waar lopen de arteria en vena maxillaris gezamelijk overheen?

Over de bodem van de oogkas.

8

Welke zenuwtak zorgt voor de motorische innervatie van de tong?

De nervus hypoglossus

9

Wat doet de nervus hypoglossus?

Motorische innervatie van de tong.

10

Wat wordt bedoeld met een ganglion?

een groep zenuwcellen die bij elkaar liggen buiten het centraal zenuwstelsel.

11

Beschrijf de algemene zenuwen en oorsprong van de zenuwen van het sympatisch zenuwstelsel.

Het sympatisch zenuwstelsel heeft een kort preganglionair neuron en een lang postganglionair neuron. Het ganglion is groot en ligt ver van het doeloorgaan. De oorsprong van de zenuwen is Thoracolumbaal. Sympatisch is voor inspanning.

12

Beschrijf de algemene zenuwen en oorsprong van de zenuwen van het parasympatisch zenuwstelsel.

Het parasympatisch zenuwstelsel heeft een lang pre-ganglionair neuron en een kort postganglionair neuron. Het ganglion is klein en in het doelorgaan opgenomen. De oorsprong van de zenuwen is Cranio-sacraal. Parasympatisch is voor ontspanning.

13

Vanuit welk ganglion wordt de sypatische innervatie van de kop verzorgt?

Het ganglion cervicale craniale

14

Wat wordt er vanuit het ganglion cervicale craniale verzorgt?

De sympatische innervatie van de kop.

15

Vanuit welke zenuwen wordt parasympatische innervatie van de kop en het keelgebied verzorgd?

1. Nevus oculomotorius
2. Nervus facialis
3. Nervus glossopharyngeus
4. Nervus vagus

16

Wat is de truncus vagosympaticus?

In de hals lopen de truncus sympaticus en de nervus vagus in een gemeenschappelijke bindweefselschede, de truncus vagosympaticus. De truncus vagosympaticus loopt in de carotisschede, samen met de arteria carotis communis en de vena jugularis interna. De truncus vagosympaticus loopt, net als de carotisschede, beiderzijds.

17

Tot waar reikt de innervatie van de nervus vagus in het abdomen?

Tot aan het colon descendens.

18

Beschrijf het verloopt van de nervus vagus in de thorax zo specifiek mogelijk.

1. Ter hoogte van de borstingang splitsen de linker en rechter nervus vagus af van de truncus vagosympaticus.

2. Caudaal van de longwortel delen de linker en rechter nervus vagus zich op in een ramus vagalis dorsalis en een ramus vagalis ventralis.

3. Ter hoogte van de oesofagis smelten de linker en rechter ramus vagalis dorsalis samen dorsaal van de oesophagus en wordt de truncus vagalis dorsalis. De linker en rechter ramus vagalis ventralis smelten ventraal van de oesophagus samen en wordt de truncus vagalis ventralis.

19

Welke structuren innerveert de truncus vagalis ventralis in het abdomen?

De lever en de curvatura minor

20

Welke structuren innerveert de truncus vagalis dorsalis in het abdomen?

Curvatura major, takken naar de plexus mesentericus craniale om van daaruit de dunne darm en het colon en colon transversum te innerveren.

21

Hoe loopt de linker nervus laryngeus recurrens?

De linker nervus laryngeus recurrens splitst af van de linker nervus vagus ter hoogte van de aortaboog. Na het afsplitsen draait de nervus laryngeus recurrens vaudaal en mediaal om de aorta heen en loopt over de trachea terug naar de larynx.

22

Hoe loopt de rechter nervus laryngeus recurrens?

De nervus laryngeus recurrens splitst af van de rechter nervus vagus, net caudaal van het ganglion cervicale mediale. Na afsplitsen traait de nervus laryngeus recurrens dextrum caudaal om de arteria subclavia dextra en loopt over de trachea terug naar de larynx

23

Waar is de grensstreng in de thorax te vinden?

Onder de pleura naast de wervellichamen. Loopt thoraco-lumbaal en hoort bij het sympatisch zenuwstelsel.

24

Wat zijn de paracertebrale ganglia?

Grensstreng ganglion, 1 per segment. Van daaruit vindt de innervatie van een segment van de lichaamswand plaats.

25

Hoe zet de grensstreng zich richting de kop voort?

Vanuit het ganglion cervicale medium loopt de truncus sympaticus in de truncus vagosympaticus in de hals naar het ganglion cervicale craniale in de kop.

26

Ter hoogte van de borstingang zijn twee ganglia te vinden. Welke zijn dit?

Ganglion cervicothoracicum (ganglion stellatum) en ganglion cervicale medium. Beide zijn sympatische ganglia.

27

Vanuit welk ganglion wordt de sympatische innervatie van de thoracale organen verzorgd?

Ganglion cervicale medium

28

Vanuit welke ganglia vindt de sympatische innervatie van de buikorganen plaats?

1. Ganglion coeliacum
2. Ganglion mesentericum craniale
3. Ganglion mesentericum caudale

29

Welke zenuwbundels lopen tussen de grensstreng en de subvertebrale ganglia?

De nervi splanchnici

30

Wat is de ogenschijnlijke caudale voortzetting van de grensstreng in de thorax?

De nervus splanchnicus major

31

Welke sympatische zenuw verzorgt vanuit het ganglion mesentericum caudale de sympatische innervatie van de bekkenorganen?

De nervus hypogastricus

32

Vlakbij de organen in de thorax en het abdomen zijn een aantal plexi te vinden. Respectievelijk de plexus cardiacus, plexus pulmonalis en plexus mesentericus. Wat zijn deze plexi?

Zenuwnetwerken vlakbij het betreffende doelorgaan waar de sympatische (post-ganglionair) en parasympatische vezels (pre-ganglionair) zich vermengen

33

Noem de plexi van de thorax en het abdomen.

Plexus cardiacus
Plexus pulomalis
Plexus mesentericus cranialis

34

Welke 3 ongepaarde arteriën splitsen zich in het abdomen van de aorta af?

1. Arteria coeliaca
2. Arteria Mesenterica Craniale
3. Arteria Mesenterica Caudale

35

Welke arterie maakt deel uit van de scheilswortel?

De arteria mesenterica craniale

36

Welke vene verzamelt het bloed uit de caudale delen van het lichaam behalve de darmen?

De vena cava caudalis

37

Welke vene verzamelt het bloed uit het maagdarmkanaal?

De vena porta

38

Draai het konijn op zijn rug en prepareer de musculus digastricus vrij en snij hem los van zijn insertieplaats langs de ventro-mediale zijde van de onderkaak. Deze spier heeft als functie de mond te .... Diep tussen beide kaakhelften loopt de ... Met zijn dwars verlopende spiervezels lijkt deze spier op een hangmat voor mondbodemstructuren van de tong.

Openen
Musculus mylohyoideus

39

In het kingebied zijn beide onderkaakhelften met elkaar verbonden door middel van een ...

Symphysis

40

Hoe disarticuleer je het kaakgewricht?

De kaaktak naar lateraal en naar caudaal bewegen.

41

De tongspieren worden geïnnerveerd door de ... Als deze zenuw vanaf de tong naar proximaal vervolgd wordt, dan valt op dat deze zenuw een grote arterie aan de laterale zijde kruist, dit is de ...

Nervus hypoglossus
Arteria carotis externa

42

Ventraal van de oogstructuren is nu een diepe kauwspier zichtbaar, de ... met zijn glanzende aanzicht. Deze spier bestaat uit twee delen: ... Over deze kauwspier liggen een aantal takken van de ... waarvan onder andere de ... die het slijmvlies van het rostrale deel van de tong sensibel innerveert

Musculus pterygoideus
Musculus pterygoideus lateralis
Musculus pterygoideus medialis
Nervus Trigeminus
Nervus lingualis

43

Welke zenuw innerveert het rostrale deel van de tong sensibel?

De nervus lingualis

44

Tussen de m. mylohyoideus en het mondslijmvlies bevinden zich de zeer dunne afvoergangen van de ... en de .. Ze zijn moeilijk zichtbaar te maken, maar door de speekselklier te manipuleren kun je ze wel zichtbaar maken.

Glandula mandibularis
Glandula sublingualis

45

Verwijder aan de dorsale zijde van de musculus pterygoideus de fascie en het vet dat de glandula zygomatica bedekt. Deze speekselklier ligt aan de .. van het ... deel van de jukboog. Als je de speekselklier voorzichtig verwijdert, komt het bindweefselkapsel rond de oogstructuren, de periorbita, in beeld

Mediale zijde
Rostrale deel

46

Verwijder de musculus pterygoideus medialis die aan de mediale kant van de ... verloopt.

nervus mandibularis

47

Zoek aan de linkerzijde van het konijn in de hals de halsslagader ... op. Deze loopt naar craniaal verder als de .. Hieruit ontstaat bij het konijn een ventrale zijtak de ... die zich vervolgens in twee takken splitst. Prepareer het gebied tussen de mediale zijde van het kaakgewricht en het begin van de hals verder open om deze zijtakken beter in beeld te brengen. De eerste zijtak is de ... en kan vervolgd worden naar de ... De tweede zijtak is de .. en kan vervolgd worden naar het ...

Arteria carotis communis
Arteria carotis externa
Arteria linguofacialis
Arteria lingualis
Tong
Arteria facialis
Aangezicht

48

Als we de hoofdtak (a. carotis externa) verder naar de kop vervolgen, maakt deze ter hoogte van het kaakgewricht een S-vormige bocht en loopt verder naar rostraal als de ... Prepareer de ... en ... op in de hoek tussen de m. pterygoideus en de periorbita. Verwijder daarvoor het periorbitale vet.

Arteria maxillaris
Arteria maxillaris
Nervus maxillaris

49

Uit welke holte komt de n. maxillaris?

Uit het foramen rotondum uit de hersenholte

50

Het autonoom zenuwstelsel bestaat uit het sympatische en het parasympatische stelsel. Prepareer net caudaal van de schedel twee ganglia van het autonome zenuwstelsel. Het meest dorsaal gelegen parasympatische ganglion, is het .... De .. zet zich vanuit dit ganglion verder voort in de hals. Ventraal van het parasympatische ganglion ligt het sympatische ganglion het ... in de ... Hier wordt van de .. ganglionair naar de ... ganglionair overgeschakeld. Vanuit dit ganglion wordt de gehele sympatische innervatie van de .. verzorgt.

Sensibele ganglion distale
Nervus vagus
Ganglion cervicale craniale
Truncus sympaticus
Pre ganglionair
Post ganglionoair
Kop

51

Bij de meeste diersoorten lopen de ... en de ... samen in een gemeemschappelijke bindweefselschede die we de ... Bij het konijn is dit .. zo

Nervus vagus
Truncus sympaticus
Truncus vagosympaticus
Niet

52

Ter hoogte van de larynx splitst er een zijtak af van de ... Dit is de .. Die zich splitst in twee takken. De ... die een van de larynxspieren innerveert, de musculus cricothyroideus en de ... die het slijmvlies van de larynx sensibel innerveert. In de thorax splitst een 2e zijtak van de n. vagus af. Deze zijtak de .... loopt langs de ... terug naar de larynx om daar de overige larynxspieren te innerveren

Nervus vagus
Nervus laryngeus cranialis
Ramus externus
Ramus internus
Nervus laryngeus recurrens
Trachea

53

Wat innerveert de n. laryngeus cranialis?

Splitst in twee takken: ramus externus en ramus internus.

Ramus externus innerveert één van de larynxspieren (musculus cricothyroideus)

Ramus internus innerveert het slijmvlies van de larynx sensibel.

54

Wat doet de n. laryngeus recurrens?

Loopt naar de larynx om de overige larynxspieren te innerveren

55

Verwijder voorzichtig de eerste rib aan de linkerzijde van de thorax en prepareer de ... oftewel de .. achter de pleura parietalis ter hoogte van de wervelkolom. Vervolg deze naar craniaal en identificeer ter hoogte van de eerste rib het relatief grote ... Vanuit dit ganglion zet de .. zich voort als twee aparte bundels, die een lus vormen rond de ... Deze lus noemen we de .... Craniaal van het ... ligt een tweede ganglion, het ... Vanuit dit gangliun gaat de .... naar het ... bij de kop.

Truncus sympaticus
Grensstreng
Ganglion cervicothoracicum / ganglion stellatum
Truncus sympaticus
Arteria subclavia
Ansa subclavia
Ganglion cervicothoracicum
Ganglion cervicale mediale
Truncus sympaticus
Ganglion cervicale craniale

56

Vervolg de .. in het caudale deel van de hals via de borstingang de thorax in. Vervolg het verloop door het mediastinum. Caudaal van de longwortel splits de .. zich in een ... en een ... Vervolg deze vagustakken naar caudaal en merk op dat deze takken gaan fuseren met de gelijknamige takken van de ... Na deze fusie loopt langs de dorsale zijde van de .. de ... en langs de ventrale zijde van de .. de ..

Nervus vagus
Nervus vagus
Ramus dorsalis
Ramus ventralis
Nervus vagus
Oesophagus
Truncus vagalis dorsalis
Oesophagus
Truncus vagalis ventralis

57

De pre-ganglionaire vezels van de ... en de post-ganglionaire vezels van de ... vormen plexi ter hoogte van de longen en het hart, respectievelijk de ... en de ...

Nervus vagus
Truncus sympaticus
Plexus pulmonalis
Plexus cadiacus

58

Volg de linker grensstreng in de borstholte naar caudaal. De ... vormt ogenschijnlijk de caudale voortzetting van de grensstreng. Na prepareren wordt de werkelijke voortzetting van de grensstreng zichtbaar als een dun strengetje dat zich afsplitst van de veel dikkere ... ongeveer ter hoogte van de T11 en T13. Volg de ... naar caudaal tot hij wegduikt onder het crus sinistrum van het diafragma. De zenuw komt aan de abdominale zijde van het diafragma weer onder het crus sinistrum vandaan, ter hoogte van de bijnier en maakt dan meteen een scherpe bocht naar mediaal, om de rand van het crus heen. De zenuw loopt vervolgens naar de bijnier, het ... en het ... Het geheel wordt hier gewoonlijk aan het zicht onttrokken door het vet en peritoneum. Dit dien je te verwijderen door rustig te krabben met de punt van een stomp pincet. Je kun de plaats van de ... precies bepalen door voorzichtig aan het thoracale deel ervan te trekken en dan te letten op de bewegingen onder het vet

Nervus splanchnicus major
Nervus splanchnicus major
Nervus splanchnicus major
Ganglion coeliacum
Ganglion mesenterica cranialis
Nervus splanchnicus major

59

Geef het verloop van de nervus splanchnicus major en geef aan wat hij innerveert.

Hij splitst af van de grensstreng ter hoogte van de T11 - T13. Dan duikt hij weg onder het crus sinistrum van het diafragma. De zenuw komt aan de abdominale zijde ook weer onder het crus sinistrum diafragma vandaan, ter hoogte van de bijnier. Dan maakt hij meteen een scherpe bocht naar mediaal, om de rand van de crus heen en loopt vervolgens naar de bijnier, het ganglion coeliacum en het ganglion mesenterica cranialis

60

Snij het diafragma in tot aan de hiatus oesophagus. Volgvoorzichtig het verloop van de .... dorsaal van de ... naar de ... van de maag en naar de ... rond arteriën ter hoogte van e scheilswortel. Verwijder ook hier eventueel het vet en het peritoneum. De ... volgt de ... van de maag.

Truncus vagalis dorsalis
Oesophagus
Curvatura major
Plexus mesentericus cranialis
Truncus vagalis ventralis
Curvatura minor

61

De eerste aftakkking van de aaorta in het abdomen is de ... De volgende aftakking si de ... die opgenomen is in de ... De ... komt verder naar caudaal uit de aorta. Het ... bevindt zich om deze arteria. Vanuit dit ganglion verzorgt de ... de sympathische innervatie van de bekkenorganen.

Ongepaarde arteria coeliaca
Ongepaarde arteria mesenterica cranialis
Scheilswortel
Arteria mesenterica caudalis
Ganglion mesentericum caudale
Nervus hypogastricus

62

Identificeer de ... Deze verzamelt het bloed uit de caudale delen van het lichaam, behalve de darmen. Waar bevindt hij zich?

De vena cava caudalis. In het abdomen bevindt deze zich hoog tegen de rug, rechts naast de aorta