Preposisjoner Flashcards Preview

Kinesisk > Preposisjoner > Flashcards

Flashcards in Preposisjoner Deck (19):
1

zài _ shàng (miàn)
在 _ 上 (面)

2

i

zài _ lǐ
在 _ 里 (面)

3

utenfor

zài _ wài
在 _ 外 (面)

4

innenfor

zài _ lǐ
在 _ 里 (面)

5

under

zài _ xià
在 _ 下 (面)

6

sammen

yì qǐ
一起

7

med

gēn

8

Denne her (this)


zhè

9

Disse her (these)

这些
zhèxiē

10

Den der (that)


11

De der (those)

那些
nàxiē

12

Her

这里 / 这儿
zhèlǐ / zhèr

13

Der

那里 / 那儿
nàlǐ / nàr

14

Foran

以前
yǐ qián

15

Bak

以后
yǐhòu

16

Venstre


zuǒ

17

Høyre


yòu

18

Omtrent

左右
zuǒyòu

19

Ved siden av

旁边
pángbiān