prowadzenie porodu Flashcards Preview

UM > prowadzenie porodu > Flashcards

Flashcards in prowadzenie porodu Deck (22):
1

Cechy skurczów przepowiadających

-Nie powodują skracania i rozwierania szyjki macicy
-Zwykle nie są regularne
-W obserwacji 1 – 2 godzinnej nie ulegają nasileniu zarówno pod względem częstości jak i intensywności
-Najczęściej są odczuwane przez ciężarną jako okresowe bóle podbrzusza
-Stają się mniej dolegliwe lub ustępują po lekach uspokajających albo spazmolitykach

2

Cechy skurczów porodowych

Postęp porodu czyli skracanie i rozwieranie szyjki macicy
Nasilanie się częstości i intensywności w czasie obserwacji, regularność występowania
Jednoczesny ból w podbrzuszu i okolicy krzyżowej
Nie ustępują po podaniu leków uspokajających albo spazmolityków

3

Na szybkość skracania się szyjki macicy ma wpływ

liczba przebytych porodów drogami natury
wielkość i położenie płodu
stan pęcherza płodowego i dolnego odcinka macicy
aktywność skurczowa trzonu macicy

4

Indukcja porodu znamiennie zmniejsza ryzyko

- zapalenia błon płodowych- gorączki w połoguBrak jest dowodów, że przyjęcie postawy wyczekującej w wyraźny sposób wpływa na ryzyko zakażenia noworodka.

5

W rzadkich sytuacjach gwałtowne odpłynięcie większej ilości płynu owodniowego może spowodować:

Przedwczesne oddzielenie łożyska
Ucisk pępowiny
Wypadnięcie pępowiny – i następowe niedotlenienie płodu

6

U pacjentki przyjętej do szpitala należy:

1) Ocenić czynność serca płodu, najlepiej przy pomocy kilkunastominutowego zapisu KTG.
2) Dokładne zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego
3) Analiza przebiegu obecnej ciąży (określenie aktualnego tygodnia ciąży) i dokładne zebranie wywiadu położniczego dotyczącego przebytych ciąż i porodów oraz powikłań z nimi związanych, rozwoju dzieci
4) Sprawdzenie grupy krwi u pacjentki
5) Kontrola ostatnich wyników badań laboratoryjnych
6) Badanie wewnętrzne z oceną zaawansowania porodu
7) Ocena położenia płodu (wykonanie chwytów Leopolda)
8) Określenie części przodującej
9) Ocena czynności skurczowej macicy i ciągłości pęcherza płodowego
10) Analiza proporcji między płodem a miednicą matki. 11) Ocena miednicy kostnej matki powinna być dokonana w czasie badania wewnętrznego.
12) Zasadne dokonywanie u każdej pacjentki oceny obwodu brzucha i pomiaru sprzężnej zewnętrznej
13) Ocena stanu ogólnego matki: tętno, temperatura, ciśnienie krwi, częstość oddechów (Pomiar CTK nie powinien być wykonywany w czasie skurczu macicy)

7

Zalecana częstość osłuchiwania
- Ciąża niskiego ryzyka:

I okres porodu: nie rzadziej niż co 30 minut
II okres porodu: po każdym skurczu

8

Zalecana częstość osłuchiwania
- Ciąża podwyższonego ryzyka:

I okres porodu: nie rzadziej niż co 15 minut
II okres porodu: po każdym skurczu, ale nie rzadziej niż co 5 minut

9

W wybranych przypadkach zalecane jest zastosowanie tzw. wewnątrzmacicznej resuscytacji płodu:

podanie 25ug fenoterolu powoli dożylnie

10

Efekty wewnątrzmacicznej resuscytacji płodu:

Czasowe zniesienie nadmiernej czynności skurczowej macicy
Zmniejszenie podwyższonego napięcia podstawowego mięśnia macicy
Polepszenie przepływu łożyskowego

11

Wskazania do ciągłego zapisu KTG i działań mających na celu zakończenie ciąży są:

Utrzymujące się lub powtarzające się deceleracje późne lub zmienne
Każda deceleracja o różnicy w stosunku do zapisu podstawowego >40/min
Utrzymująca się bradykardia <100/min
Utrzymująca się tachykardia >160/min
Oscylacja zawężona lub milcząca

12

Wskazania do zakończenia ciąży:

-Nadciśnienie indukowane ciążą / stan przedrzucawkowy
-Nadciśnienie przewlekłe
-Cukrzyca
-Przewlekłe schorzenia ciężarnej (niezaawansowane, ustabilizowane)
-Zakażenie wewnątrzmaciczne
-Konflikt serologiczny
-Hipotrofia płodu (IUGR)
-Nieprawidłowe wyniki badań mogące sugerować zagrażające niedotlenienie wewnątrzmaciczne
-Obumarcie wewnątrzmaciczne donoszonego płodu w wywiadzie
-Wady rozwojowe płodu
-Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego

13

Amniotmia tylko gdy:

1. odpowiednia dojrzałość szyjki macicy
2. gdy doszło do zatrzymania przebiegu porodu przy zachowanym pęcherzu płodowym
3. jest przyparcie główki płodu do wchodu miednicy

14

Powikłania amniotomii:

Wypadnięcie pępowiny
Urazy płodu
Przedłużone odpływanie płynu owodniowego i związane z tym zakażenie wewnątrzmaciczne
Nieprawidłowe wstawianie się główki

15

DU oksytocyny

1. hiperstymulacja -> hipoksja plodu ew skurcz tezcowy
2. przewodnienie u matki

16

Przyczyny braku postępu porodu (w I okresie porodu dotyczy zaburzenia skracania lub rozwierania szyjki macicy):

Nieprawidłowe ułożenie płodu
Dysproporcja główkowo – miedniczna
Słaba czynność skurczowa
Zbyt wczesne zastosowanie znieczulenia przewodowego (<3cm rozwarcia)

17

Przyczyny braku postępu porodu w II okresie porodu:

zazwyczaj dotyczy nieprawidłowego zstępowania części przodującej w kanale rodnym lub wtórnego osłabienia czynności skurczowej

18

Rozpoznanie zakażenia wewnątrzmacicznego

Podejrzenie na podstawie objawów klinicznych:
przynajmniej 2 z wymienionych objawów:
1) temperatura ciała powyżej 38stC,
2) tachykardia matki,
3) tachykardia płodu,
4) odpływanie mętnego (ropiastego) płynu owodniowego
lub
Podejrzenie na podstawie badań dodatkowych:
1) leukocytoza powyżej 20tys./ul,
2) narastający poziom CRP,
3) podwyższony poziom prokalcytoniny

19

U kogo profilaktyka okołoporodowa GBS

Gdy w badaniu pomiędzy 35-37 t.c. wykryto obecność GBS

Gdy ujemny wynik GBS – ale pacjentka podaje wystąpienie okołoporodowe GBS u któregoś z poprzednich dzieci

Gdy ujemny wynik GBS, ale wcześniej w obecnej ciąży stwierdzono obecność GBS w moczu

Gdy poród rozpoczął się przed wykonaniem badania na nosicielstwo GBS (poród przed 35-37 tyg. ciąży)

20

Co stosujemy w GBS- rekomendowane

PENICYLINA G dożylnie
Pierwsza dawka: 5 mln. jedn.
Następnie: 2,5mln. jedn. co 4 godziny do końca porodu

21

Co stosujemy w GBS - mozliwe jest zastosowoanie

AMPICYLINY dożylnie

Pierwsza dawka: 2g
Następnie: 1g co 4 godziny do końca porodu

22

Co stosujemy w GBS - gdy Pacjentka uczulona na penicyliny, ale może przyjmować cefalosporyny

CEFAZOLINA dożylnie
Pierwsza dawka: 2g
Następnie 1g co 8 godzin do końca porodu