Psykiatri Flashcards Preview

Med 4500 Ellen > Psykiatri > Flashcards

Flashcards in Psykiatri Deck (55):
1

Hvilke to faktorer kjennetegner bulimiske overspisinger?

Klart større mengde mat enn hva andre ville ha spist i samme situasjon
Opplevelse av tap av kontroll over matinntaket

2

Hvilke andre spesifikke symptomer ved spiseforstyrrelser bør du få klarlagt?

Vektendringer
Vektens betydning for selvfølelsen
Kroppsopplevelsen
Menstruasjonsforstyrrelser
Hyppighet av vektkompenserende atferd:
oppkast, trening, bruk av avførende midler og vanndrivende midler
Hyppighet av overspisingsepisoder

3

Hvilke somatiske komplikasjoner kan forekomme ved spiseforstyrrelser?

Alvorlig underernæring med generell nedsatt funksjon av kroppens organer
Hypokalemi og elektrolyttforstyrrelser
Arytmier
Vitaminmangel
Nedsatt lengdevekst
Amenoré
Osteoporose
Svekket tannstatus
Mage-tarm problemer

4

Hvilke psykiske tilleggslidelser sees ofte ved spiseforstyrrelser?

Angstlidelser: sosial angst, tvangslidelse, PTSD
Depresjon
Rusmisbruk/avhengighet
Personlighetsforstyrrelser: Unnvikende, ustabil og tvangsmessig

5

Du konkluderer med at pasienten har bulimi, hva bør du som fastlege konkret gjøre?

Fokusere på å skape en samarbeidsallianse med pasienten
Somatisk utredning med blodprøver
Motivere for behandling og henvising til DPS
Avtale ny time

6

Tror du Noa har ADHD? Beskriv diagnostiske kriterier for ADHD.

Diagnostiske kriterier:
a. Konsentrasjonsvansker/oppmerksomhetssvikt
b. Uro
c. Impulsivitet
Inntreffer alltid tidlig – vanligvis før 5 års alder, men må forekomme før 6 års alder.
Må opptre på flere arenaer.

7

Anamnese v ADHD-utredning, barn

a. Familie historie
b. Sosial historie
c. Graviditet og utvikling
d. Andre symptomer
e. Somatiske problemer

8

Hvilke differensial diagnoser er de mest aktuelle å vurdere ved ADHD? Beskriv kort.

ADHD
Utfra informasjonen gitt her kan han like gjerne være en litt umoden vanlig gutt i 3. klasse.
Angst
Depresjon
PTSD
Utviklingsforstyrrelser
Affektiv stemningslidelse
Somatikk – nevrologi for eksempel revmatisk feber
Schizofreni

9

Redegjør for utredningen av pasienter med mulig ADHD.

PPT kan gjøre skoleobservasjon og evnevurdering
Fastlegen kan gjøre somatisk undersøkelse inkl. høyde, vekst, puls og BT, samt ta en
utviklingsanamnese
Henvisning til BUP
Spørreskjema om konsentrasjon og uro
Observasjon på flere arenaer

10

Nevn viktige elementer i behandling og oppfølging av en pasient med ADHD.

Psykoedukasjon
Tilrettelegge på skolen og på fritiden
Medikamentell behandling: Ritialin/Concerta

11

Schizoaffektiv lidelse

Bipolar lidelse med hallusinasjoner

12

Viktigste atferdsforstyrrelser

Atferdsforstyrrelser (F91)
91.1: Atferdsforstyrrelser i familien (hjemmebråker’n)
91:2: Usosialisert atferdsforstyrrelse (ensom ulv)
91.3: Sosialisert atferdsforstyrrelse (en av gjengen, ramponerer i flokk)
91.4: Opposisjonell atferdsforstyrrelse (trassig og sint, men ikke så negativ atferd som
de over)

13

risikofaktorer for utvikling av atferdsforstyrresler

Moderat genetisk disposisjon
Temperament
Vanskelige sosiale forhold, familiekonflikter, foreldre som ikke setter grenser ved aggressiv
atferd hos barnet, andre oppdragelsesavvik, psykiatrisk sykdom og asosialitet hos foreldre,
oppmerksomhetssvikt, forsinket språkutvikling, vanskelig og dårlig skolegang

14

4 former for tilknytning

Engstelig-unnvikende (eller distansert) 2. Trygt 3. Engstelig-ambivalent (eller
overinvolvert) og 4. Engstelig-desorganisert.

15

generelle krav for personlighetsforstyrrelser

- Utpreget dysharmoniske holdninger og atferd som involverer flere funksjonsområder:
Følelsesliv, spenningsnivå, impulskontroll, opplevelses- og tenkemåter,
interpersonelle relasjoner
- „ Det avvikende atferdsmønster er vedvarende, av lang varighet, og ikke begrenset til
episoder med psykiske lidelser
- „ Det avvikende atferdsmønster er gjennomgripende og tydelig maladaptivt i mange
personlige og sosiale situasjoner
„- Det avvikende mønsteret gir seg alltid til kjenne i barndom eller ungdom og fortsetter i
voksen alder
„- Forstyrrelsen fører til betydelig personlig ubehag/lidelse selv om dette kan bli tydelig
først sent i forløpet
„ - Forstyrrelsen er vanligvis, men ikke alltid, forbundet med betydelige problemer med å
fungere godt i jobb og rent sosialt

16

Hvorfor er man spesielt opptatt av amygdala og forbindelsen til
prefrontal cortex ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Emosjonell dysregulering er et hovedsymptom. Amygdala er hyperreaktiv (for frykt
og sinne) og reguleringsmekanismer i prefrontal cortex er svekket.

17

Hvilke to personlighetsforstyrrelser forekommer hyppigst i klinisk
praksis?

Engstelig unnvikende og emosjonelt ustabil PF

18

Når kan en pasient som er frivillig innlagt holdes tilbake mot sin vilje?
Hvor i Psykisk helsevernloven er det gitt bestemmelser om dette?

Hovedregelen i psykisk helsevernloven (§ 3-4) er forbud mot overføring fra
frivilling til tvungent psykisk helsevern mens det frivillige vernet
pågår. Forbudet gjelder likevel ikke hvor utskrivning innebærer at
pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv
eller helse.
Kontrollkommisjonen gjøres ved skriftlig redegjørelse særskilt oppmerksom
på at det er truffet en beslutning om tilbakeholdelse og om overføring fra
frivillig til tvungen psykisk helsevern (pålagt i forbindelse med kontroll
etter phvl § 3-8).

19

Hvilke risikofaktorer må leger være opptatt av når suicidalfaren hos
en pasient skal vurderes?

Depresjon, søvnmønster, tidligere suicidforsøk, suicid i familien, alkohol- eller stoffmisbruk,
alvorlig somatisk sykdom.

+ impulsvivitet

20

Nevn de hyppigste bivirkningene til SSRI (Serotonin reopptakshemmere)
preparatene?

Uro, angst, muskelrykninger, tremor, hodepine kvalme, diaré, svette og seksuelle forstyrrelser.

21

SSRI hos ungdom

Relativt liten effekt under 14 år. Mulighet for økte suicidale tanker og atferd ved bruk av
SSRI. Minst problemer med fluoxetin.
14-18 år:
Relativt svak effekt sammenliknet med placebo, men bedre enn hos barn under 14 år. Også
her tendens til noe økning i suicidale tanker.
Behandling skal følges svært godt opp, med informasjon om bivirkninger. Fastleger bør ikke
behandle de yngste men rådføre seg med spesialist ved medikamentell behandling av
depresjon hos tenåringer

22

5-faktormodellen for personighet

OCEAN/ big five
Openness
Control
Extraversjon
Agreeableness
Neuroticism

23

Sammenheng mellom tilknytning og PF?

Utrygg tilknytning (spesielt desorganisert) disponerer for personlighetsforstyrrelse.

24

Kan en person som har fått en schizofreni diagnose ha testasjonshabilitet,
dvs. kunne opprette et gyldig testamente?

En person som er myndig (fylt 18 år) og som ikke er umyndiggjort, kan
opprette et gyldig testament forutsatt av formkravene blir fulgt (Arvelova
av 3. mars 1972 – lov nr 5/1973. Kapittel VIII. Korleis testament skal
gjerast.).
Dersom en person som har fått en schizofrenidiagnose ikke er umyndiggjort
kan vedkommende altså være testasjonshabil. Psykotiske personer kan skrive
testamente dersom det ikke er psykotisk motivert.

25

Beskriv kort hva som kjennetegner en psykose.

Studenten bør ha med:
1. Bestemte symptomer som medfører realitetsbrist (hallusinasjoner, vrangforestillinger,
tankeforstyrrelser, forvirring, bisarr atferd eller svekket hukommelsesfunksjon).
2. Nedsatt funksjonsnivå

Studentene bør også kunne nevne noe om sykdomsinnsikt.

26

Nevn minst 3 ulike psykosediagnoser.

For eksempel: Schizofreni, vrangforestillingslidelse, schizoaffektiv lidelse

27

Beskriv de ulike typer angstlidelser vi har

Panikklidelse, posttraumatisk stresslidelse, agorafobi, spesifikke fobier, sosial fobi og
generalisert angstlidelse

28

Hovedgrupper av antidepressiva

SSRI, SNRI, NARI, NASSA, TCA, MAO-A-hemmere, A2-antagonister.

29

vilken plass har benzodiazepiner i behandlingen av angst?

Benzodiazepiner bør ikke brukes regelmessig ved angstlidelser. Hvis nødvendig skal
det være kortvarig bruk ved akutte krisepregede reaksjoner med angst, uro og mangel
på søvn.

30

Beskriv de viktigste risikofaktorene for utviklingen av schizofreni.

Studentene bør kunne beskrive den genetiske sårbarheten (gjerne med henvisning til tvilling
og adopsjonsstudier som underbygger antagelsen om at flere gener disponerer for utviklingen
av schizofreni).
Svangerskaps og fødselskomplikasjoner.
Lav fødselsvekt og vinterfødsler.
Videre bør studentene kunne si noe om stoffmisbruk som risikofaktor, samt det å bo/være født
i en storby.
Studenten bør også kunne diskutere noe om ulike traumer som risikofaktor.

31

Nevn de viktigste gunstige og ugunstige prognostiske faktorene hos en pasient
som er diagnostisert med en schizofreni.

Studentene bør kunne beskrive de gunstige prognostiske faktorene (kvinne, utadvendt,
upåfallende barndom, gift, høy alder ved debut, akutt debut, mye affektive symptomer ved
debut, kort sykdomsvarighet) og de ugunstige prognostiske faktorene (mann, andre i slekten
med schizofreni, innesluttet før sykdomsdebut, avvikende oppvekstforhold, ugift, ingen
utløsende årsaker, snikende sykdomsutvikling, lang sykdomsvarighet, lite affektive
symptomer, dårlig samarbeid om behandlingen).

32

Beskriv de generelle kjennetegnene ved personlighetsforstyrrelse.

Utpreget dysharmoniske holdninger og atferd som involverer flere funksjonsområder:
Følelsesliv, spenningsnivå, impulskontroll, opplevelses- og tenkemåter,
interpersonelle relasjoner
„ Det avvikende atferdsmønsteret er vedvarende, av lang varighet og ikke begrenset til
episoder med psykiske lidelser
„ Det avvikende atferdsmønster er gjennomgripende og tydelig maladaptivt i mange
personlige og sosiale situasjoner
„ Det avvikende mønsteret gir seg alltid til kjenne i barndom eller ungdom og fortsetter i
voksen alder
„ Forstyrrelsen fører til betydelig personlig ubehag/lidelse selv om dette kan bli tydelig
først sent i forløpet
„ Forstyrrelsen er vanligvis, men ikke alltid, forbundet med betydelige problemer med å
fungere godt i jobb og rent sosialt

33

Antisosial PF kjennetegn

Antisosial personlighetsforstyrrelse: Vedvarende mønster fra 15-års alder som er
kjennetegnet ved krenkelse av andres rettigheter. De retter seg ikke etter sosiale
normer for lovlydig atferd, gjentatt løgnaktighet, impulsivitet eller svikt i å planlegge
framover, irritabilitet og aggressivitet som viser seg ved gjentatte slagsmål eller
overfall, hensynsløshet med egen eller andres personlige sikkerhet, vedvarende
ansvarsløshet som viser seg ved svikt i stabilt arbeid eller i økonomiske forpliktelser,
ingen anger, som viser seg ved likegyldighet for eller bortforklaring av å ha såret,
mishandlet eller stjålet fra andre.

34

Hvilke psykoterapiformer har dokumentert effekt på emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse?

Dialektisk adferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, skjematerapi,
overføringsfokusert psykoterapi og støttende psykoterapi.

35

Sofie (10 år) møter med såre hender etter tvangspreget håndvask. Kommer for sent på skolen pga håndvask og må dusje etter skolen.

Hva kan du informere Sofie og mor om med hensyn til hvor vanlig slike symptomer er
hos barn og ungdom, og hva kan du si om prognosen for tilstanden?

Opptil 10% av ungdom har subkliniske tvangsfenomener, men av kort varighet. Debut
ofte ved 10-12 års alder. Mer alvorlige tilstander slik som klinisk OCD finnes hos 0,5-
2%. Det er stor sannsynlighet for at tilstanden vil gå tilbake med enkle tiltak dersom
det ikke er snakk om mer omfattende problematikk eller andre tilleggsproblemer hos
barnet

36

soft signs

**

37

Diffdiagnoser urolige barn

• Hyperkinetisk forstyrrelse
• Atferdsforstyrrelse
• Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse
• Angst
• Depresjon
• Tvangslidelse
• Affektiv lidelse
• Utviklingsforstyrrelser
– Lærevansker
– Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
• Vanskelige livssituasjoner
• Omsorgssvikt / Overgrep
• Føtalt alkoholsyndrom (FAS)

38

Beskriv de vanligste symptomene på en depressiv lidelse.

De vanligste symptomene er: Senket stemningsleie, markert nedsatt interesse for
aktiviteter, betydelig vekttap eller vektøkning, søvnløshet eller for mye søvn,
psykomotorisk agitasjon eller retardasjon, mangel på energi, selvbebreidelser,
konsentrasjonsproblemer, tilbakevendende tanker om døden.

39

Beskriv kort hovedprinsippene bak kognitiv atferdsterapi?

Kognitiv terapi er en korttids strukturert behandlingsform basert på kognitiv teori.
Studentene bør kunne beskrive begreper som automatiske tanker (negative), leveregler
(skjemaer), kasusformulering og ABC-modellen. Studentene bør også ha kjennskap
til den sokratiske spørsmålsstillingen man benytter, samt veiledet oppdagelse.
Terapeuten inviterer hele tiden pasienten til en aktiv oppdagelsesferd i samarbeid
med han. Hjemmeoppgaver er også en viktig del av kognitiv atferdsterapi.

40

To ulike med til ADHD

Atomoxetin (Noradrenalin - fremre og bakre oppmerksomhetssentre)
Ritalin norm metylfenidat. Dopamin. Prefrontal cortex.

41

Beskriv kort de vanligste psykosene vi har klassifisert i diagnosesystemet vårt (ICD 10
eller DSM IV).

. Studentene bør kort kunne beskrive schizofreni (paranoid, disorganisert (hebefren),
kataton), Schizofreniform lidelse, schizoaffektiv lidelse, vrangforestillingslidelse,
kortvarig psykotisk lidelse, rusutløst psykose, (schizotyp lidelse i ICD-10). Se forøvrig
diagnosebøkene (DSM IV eller ICD-10)

42

Beskriv de viktigste forskjellene i bivirkningsprofil når det gjelder de gamle (1.
generasjonsnevroleptika) versus de nye (2. generasjonsnevroleptika) antipsykotiske
legemidlene.

De gamle (1. generasjonsnevroleptika) antipsykotiske legemidlene;
Studentene bør kunne nevne: parkinsonisme, ataksi, akutte dystonier, tardive
dystonier, tardive dyskinesier og nedsatt spyttsekresjon.
De nye antipsykotiske (1. generasjonsnevroleptika) legemidlene; Studentene bør
kunne beskrive: lite nevrologiske/muskulære bivirkninger men hyppigere metabolske
og kardiovaskulære bivirkninger som vektøkning, hyperglykemi, lipidøkning,
hjerterytmeforstyrrelser og myokarditt.

Av nye risperiodon gir parkinsonisme.

43

Hva er mentalisering og hvorfor er dette begrepet viktig for mental helse?

Mentalisering er evnen til å tolke andres og egne handlinger i lys av
intensjoner (ønsker, tanker, håp, lyst, løgn, forstillelse, etc.) som er preget av sosiokulturell
kontekst, i motsetning til å tolke handlinger som foranlediget av fysiske faktorer,
tilfeldigheter, instinkter, etc. b) Svekket mentaliseringsevne fører til svekket interpersonlig
fungering pga feiltolkning av egne følelsemessige signaler og feiltolkning og fordreining av
andres motiver og er ansett for å være en sentral mekanisme ved borderline PF.

44

undersøkelse v mistanke om alvorlig sinnslidelse når pasienten motsetter seg dette. Hjemlet hvor?

Psykisk helsevernloven.
§ 3-1.Legeundersøkelse
Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi skriftlig uttalelse.
Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.
Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen uten oppsettende virkning.
Kongen gir forskrifter om delegering av kommunelegens myndighet.

45

behandling v ADHD

3. Behandling av ADHD hos barn
Informasjon om tilstanden til barnet selv, foreldre og skole
Tilrettelegging på skolen; forutsigbarhet, oversikt, undervisning i liten gruppe
Medikamentell behandling; 1.valg: sentralstimulerende midler, 2.valg: atomoksetin
Intervensjon i familien/nærmiljøet (PMT- Parent Management Training), spesielt ved
samtidlig atferdsforstyrrelse

46

symptomer på panikkanfall

Symptomer på panikkangst er:
Hjertebank, brystsmerter, kvelningsfornemmelser, depersonalisasjon, derealisasjon,
svimmelhet. Sekundær frykt om å dø, miste kontroll eller bli gal.

47

Bivirkninger SSRI

Ofte kvalme initialt, diare, hodepine, svette skjelvinger, seksuelle bivirkninger,
vektøkning samt både somnolens og insomni.

48

Beskriv kort risikofaktorer for selvmord hos en pasient med diagnosen paranoid
schizofreni.

Risikofaktorer studentene bør kunne beskrive er: indre befalinger (stemmer) om å ta
sitt eget liv, økt risiko på i starten av sykdommen, pasienter med god premorbid
funksjon, rusproblemer, tidligere selvmordsforsøk, håpløshetsfølelse, dårlig nettverk
samt dårlig oppfølging, nylig utskrivelse eller permisjon fra sykehus, varsler om
selvmord, sviktende aggresjonskontroll. I tillegg er risikoen større hos unge pasienter
og hos menn.

49

Hva er de hyppigste komorbide tilstandene ved schizofreni?

Rusmisbruk, depressive lidelser og angstlidelser.

50

hva er en vrangforestilling?

Vrangforestilling: uriktige eller urimelige forestillinger basert på ukorrekte slutninger om
den ytre verden. De tillegges ofte absolutt sannhetsverdi og lar seg ikke korrigere ad
fornuftens eller logikkens vei.

51

ulike typer vrangforestillinger

Ulike undergrupper kan være:
Storhetsvrangforestillinger: f.eks: overdreven opplevelse av sin egen viktighet
Referansevrangforestllinger: handlinger, objekter eller andre mennesker i pasientens
omgivelser har en uvanlig betydning (ofte negativ)
Forfølgelsesvrangforestillinger: pasienten kretser rundt temaer om å bli angrepet, trakassert
eller konspirert mot.
Somatiske vrangforestillinger. Har som hovedinnhold kroppens form eller funksjon.
Vrangforestillinger om å bli kontrollert: overbevisning om at f.eks tanker og følelser ikke er
pasientens egne men blir styrt av ytre krefter.

52

typer antidepressiva

1. Trisykliske antidepressiva (TCA)
2. Selektive serotonin re-opptakshemmere (SSRI)
3. Selektive noradrenalin-reopptakshemmere (NRI)
4. Kombinert selektive serotonin- og noradrenalin-reopptakshemmere (SNRI)
5. Reversible monoaminoksidase-A- hemmere (RIMA)
6. Uselektive monoaminoksidasehemmere
7. Alfa2 antagonister

53

indikasjoner for ECT

Indikasjoner for ECT behandling: Dype depresjoner ofte med redusert næringsinntak, stor
suicidrisiko, stupor, agitasjon. Hos pasienter med dårlig somatisk helse. Pasienter som
tidligere har reagert dårlig på antidepressiva. Hos pasienter hvor det av en eller annen grunn
er kontraindisert med antidepressiva.

54

bivirkninger v ECT

Bivirkninger ved ECT behandling: Har få bivirkninger. Kortere forbigående konfusjon
med lett retrograd og anterograd amnesi. 6 mnd. etter gjennomgått ECT finner man ikke
hukommelsesendringer.

55

SSRI hos barn

Fluoksetin eneste godkjente antidepressiva for barn.