Radio Spectrum Flashcards Preview

EIWS > Radio Spectrum > Flashcards

Flashcards in Radio Spectrum Deck (10):
1

ELF

3-30hz

2

SLF

30-300hz

3

ULF

300hz-3000hz

4

VLF

3-30khz

5

LF

30-300khz

6

HF

3-30mhz

7

VHF

30-300mhz

8

UHF

300-3000mhz

9

SHF

3-30Ghz

10

EHF

30-300GHZ