Radiobiologia Flashcards Preview

Radiologia > Radiobiologia > Flashcards

Flashcards in Radiobiologia Deck (32):
1

Objectiu de la radioteràpia

Curar sense lesionar, destruir el teixit patològic conservant els teixits perifèrics sans

2

Perquè és preferible el tractament amb radioteràpia?

Perque proporciona una millor qualitat de vida

3

Quin tipus de radiació s'utilitza?

Un dipoòsit selectiu d'energia amb dosis diferents en funció del teixit

4

Definició de radiobiologia

Ciència que estudia els fenòmens que es produeixen en els éssers vius després de l'absorció d'energia procedent de les radiacions ionitzants.

5

Caracteristiques del fenomen radiobiològic

- Probabilistic
- No selectiu
- Inespecific
- Periode de latència

6

Radiòlisi de l'aigua

Reaccions en resposta a l'impacte de l'energia ionitzant sobre les molècules d'aigua. Acaba provocant la formacio de radicals lliures que poden associarse entre ells o amb aigua i formar noves molècules, com el peroxid d'oxigen. El peroxid d'oxigen pot alliberar protons i donar lloc a diferents espècies reactiuves i ionitzar molècules funcionals.

7

Quin és el risc de la radiacio excessiva?

Es troba en les possibles interaccions dels ions i radicals lliures amb macromolècules funcionals de l'organisme, aixi com la possible alteracio de les seves propietats. Les lesions no son per l'efecte directe de les radiacions sino per l'indirecte de la radiolisi de l'aigua.

8

Quines molècules es veuen més afectades per les radiacions ionitzants?

Les que tenen poques còpies, com les proteïnes. La radiòlisi pot afectar la seva estructura quaternària

9

Quina és la macromolècula més sensibles a les radiacions?

El DNA, perque té poques copies. En funcio de la estructura del DNA que s'afecta hi haura diferents tipus de lesions (monocatenàries o bicatenàries).

10

Definicio de resposta radiobiològica

Resposta immediata: radiolisi com a efecte directa que produeix al seu torn lesions moleculars
Resposta precoç: després de la mutacio, es fan reparacions que poden donar: reparacio pertinent, apoptosi o necrosi.
Resposta tardana: En funcio de la resposta precoç, tindrem supervivència o patologia tissular, anomalia hereditària i càncer.

11

Dosi màxima assimilable

A partir d'aquesta dosi, les propietats estructurals s'alteren irreversiblement i provoca la mort del teixit (efectes deterministes)

12

Index mitòtic

Relacio entre el nombre de cellules en estat mitotic i les que no en una mostra de teixit. Permet detectar patologies cancerigenes i calcular la capacitat de renovacio del teixit. Quan incidim radiacio, hi ha una gran disminucio de l'index mitotic, al cap d'un temps augmenta i després es recupera.

13

Retràs mitotic

Temps que triga el teixit en arribar a la recuperacio de l'index mitotic després d'una radiacio. A partir d'un llindar de dosi, l'index no es recupera

14

Corba de supervivència cellular

Indica la probabilitat de certes colonies de cultius cellulars de seguirse reproduint i creixent de forma normal sotmeses a dosis creixents de radiacio. Relacio entre supervivencia total i fraccio de supervivencia del cultiu/

15

Dq

Dosi quasi llindar, no produeixen efecte sobre la fraccio de supervivència. a partir d'aquesta dosi, la corba passa a ser exponencial.

16

D0

Dosi que conicideix amb la pendent de la part exponencial de la corba.

17

N

Nombre d'extrapolacio. Constant proporcional al numero de dianes o impactes necessaris perque la cèlula pateixi algun efecte radiobiologic. Es el punt restrictiu. Com major la Dq, major el N i més resistent la cèllula.

18

N tumoral vs N normal

Les cellules neoplàsiques tenen un N més petit.

19

Eficàcia biològica relativa

Quantificacio de l'efectivitat de la radiacio emesa. Mesura l'efectivitat de la radiacio en relacio amb el risc biològic que suposa.

20

Quines radiacions son més efectives ?

Les radiacions ionitzants denses

21

Coulomb

Exposicio a la radiacio

22

Gray

Dosi absorbida, la que fa efecte (no la emesa)

23

Sievert

Perillositat de la radiacio. Dosi equivalent

24

Radiosensibilitat

Susceptibilitat d'una cell a ser lesionada per les radiacions. Es una caracteristica propia de la cell. Les més radiosensibles tenen N menor.

25

Quins factors afecten la radiosensibilitat?

El grau de diferenciacio i l'index mitotic.
Les més sensibles son les que es divideixen més i estan menys diferenciades.

26

Escala de radiosensibilitat (de més a menys)

1. Moll de l'os (cell intermitotiques vegetatives)
2. Epitelials (intermitotiques diferenciades)
3. Matriu organs (cellules del teixit conjuctiu multipotencial
4. Parènquimes nobles (postmitotiques reversibles)
5. Neurones (postmitotiques fixes)

27

Parènquimes nobles

Nefrones del ronyo, cellules de sertoli, pneumocits dels pumons

28

4 R de radiobiologia

Reparacio, reoxigenacio, redistribucio del cicle cellular i repoblacio de teixits

29

Reparacio

Depen de la irrigacio del territori

30

Reoxigenacio (que fa la radioterapia tumoral)

Irradiacio per eliminar les cellules mitotiques més properes als vasos i aixi oxigenar les clelules hipoxiques

31

Redistribucio del cicle cellular

Sincronitzacio de les cellules en fase M i homogeneitat de fases

32

Repoblacio de teixits

Tractaments de varies sessions de dosis baixes per evitar la fibrosi de teixits radiosensibles.