Rättsmedicin-Dödfall pga låg eller hög temperatur Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > Rättsmedicin-Dödfall pga låg eller hög temperatur > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Dödfall pga låg eller hög temperatur Deck (23):
0

Vid låg temperatur är ökade värmeförluster en predisponerande faktor för att frysa ihjäl, ge förslag på anledningar till ökade värmeförluster

Blåst, drag, fukt.
Stor kroppsyta i förhållande till kroppsmassan (barn).
Sparsam muskulatur, subcutant fett.
För lite kläder.
Dilatation av hudens blodkärl (alkoholpåverkan).

1

Vid låg temperatur är minskad värmeproduktion en predisponerande faktor för att frysa ihjäl, vad leder till minska värmeproduktion?

Låg fysisk aktivitet.

2

Vid låg temperatur är försämrad central värmereglering en predisponerande faktor för att frysa ihjäl, vad kan orsaka försämrad värmereglering?

Sjukliga processer eller skada i hypothalamus.
Intoxikation.
Hög ålder.

3

Vilka kroppsliga effekter får kropstemperatur mellan 37 och 32 grader?

Frusenhet och frossa.

4

Vilka kroppsliga effekter får kropstemperatur mellan 32 och 26 grader?

Bradypné, bradykardi, sänkt blodtryck, medvetandesänkning.

5

Vilka kroppsliga effekter får kropstemperatur under 26 grader?

Leder vanligen till döden.

6

Hur ser likfläckarna ut på någon som frusit ihjäl?

De är ljusröda, syret har en konsumerats.

7

Vilka är de klassiska likförändringarna som uppstår då någon frusit ihjäl?

Skära eller brunskära hudmissförgningar , syns särskillt på ställen med sparsamt subcutant fett.

9

Vad anledningen till paradoxal avklädning?

Nerkylningen ger upphov till cerebral påverkan med förvirring och/eller till perifer kärldilatation och värmekänsla.

10

Ge minst 4 förslag på olika saker som kan orsaka brännskador

Torr värme
Elektricitet
UV-ljus
Röntgenstrålning
Radioaktiva ämnen
Syror och alkali

11

Vad innebär 1:a gradens brännskada?

Hudrodnad, ofta inslag av blåsor. Om torr värme så kan håret vara krusat.

12

Vad innebär 2:a gradens brännskada?

Vävnadsundergång som omfattar hudens hela tjocklek.

13

Vad innebär 3:a gradens brännskada?

Undergång av vävnad djupare belägen än huden. Om ytligt bara subcutis, om djup även muskler, senor, ben.

14

Vad är ofta karakteristisk för brännskador orsakade av skållning?

Mycket skarpa kanter mot gränsen till oskadd hud.

15

Ange minst fyra komplikationer som kan uppstår till följd av svåra bränn- eller skållningsskador

Vätske- och elektrolytrubbnigar
Chock
Lokala infektioner
Sepsis
ARDS
Pulmonell fettembolism
Levernekros
Duodenalulcerationer

16

Vid fynd av en död person efter en brand så är det viktigt att avgöra om personen var vid liv vid brandens start, vilka fynd hjälper oss?

Inandad sot i luftvägarna nedom stämbanden. (vissa bränder ger ingen sot dock)
Sot i oesofagus och ventrikel.
Förekomst av koloxid i blodet (bildas ej vid alla bränder, rökare har koloxid i blodet)
Kismärken kring ögonen (kan förintas under brandens gång)

17

Värme kan orsaka skador som är svåra att skilja från skador orsakade på andra sätt. En misstänkt fraktur kan också vara vadå?

Blottlagt ben kan förkolnas och kalcinera och då uppstår ofta sprickor som kan vara svåra att skilja från intravital fraktur.

18

Värme kan orsaka skador som är svåra att skilja från skador orsakade på andra sätt. En misstänkt skärskada kan också vara vadå?

Huden skrumpnar och spricker, ingen blödning dock då blodet koagulerat.

19

Värme kan orsaka skador som är svåra att skilja från skador orsakade på andra sätt. En misstänkt epiduralhematom kan också vara vadå?

Brandhematom/värmehematom. Inget tecken på våld mot skallen, tegelfärgade, respekterar ej suturgränser. Ofta ej belägna temporalt.

20

En död och bränd kropp återfinns ibland i "boxarställning", förklaring?

Dehydrering och denatuering av protein kan leda till postmortala muckelkontraktioner. I regel är böjmuskulatur starkare än sträckmuskulatur.

21

Hur snabbt förintas en kropp i ett krematorium? (ofta över 1000 grader varm)

ca 45 min, sedan återstår endast en del benfragment.

22

Vad är sk "självantändning"?

En kropp kan återfinnas delvis höggradigt förbränt, delvis väsentligen oskadd och i rummet finns brandskador endast intill kroppen. Har tidigare ansetts vara ett övernaturligt fenomen men beror troligen på kläder antänds och kroppsfettet har matat elden likt ett stiarinljus.

23

Brännskadeliknande skador kan uppstår på annat sätt än värmepåverkan, hur?

Hudsjukdomar och läkemedelsreaktioner kan likna bränn- och skållningsskador.