RBAF & Brunei Flashcards Preview

ผชท.ทหาร: ความรู้ทั่วไป > RBAF & Brunei > Flashcards

Flashcards in RBAF & Brunei Deck (97):
1

​กองทัพบรูไน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

กองทัพบก (Royal Brunei Land Forces) กองทัพเรือ (Royal Brunei Navy) กองทัพอากาศ (Royal Brunei Air Forces) และ สถาบันการฝึก (Training Institute RBAF)

2

กองทัพบรูไน มีกำลังประจำการทั้งสิ้น?

5,500 นาย

3

กองทัพบรูไน มีกำลังกองหนุนจำนวน?

3,500 นาย

4

กองทัพบกมีกำลังพลประมาณ?

3,200 นาย

5

RBLF มีภารกิจ

รักษาความสงบเรียบร้อย และ ป้องกันราชอาณาจักร

6

ความรับผิดชอบ RBLF คือ

​1.ขัดขวางการปฏิบัติการใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการรักษาความสงบและความปลอดภัยของชาติ ​2.​ปฏิบัติการต่อต้านการจลาจล ต่อต้านการก่อการร้ายและควบคุมการก่อความไม่สงบ ​3.​เตรียมการให้การช่วยเหลือกองกำลังตำรวจในการรักษาความมั่นคงของชาติ ​4.​ปฏิบัติการลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำ ​5.​ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต

7

​การจัดกองทัพบกประกอบด้วย

3 กองพันทหารราบ (กำลังจัดตั้ง พัน.ร.๔ ที่ ม.บันการ์ และ พัน.ป.) 1 กองพันสนับสนุน และ 1 กองพันกำลังสำรอง

8

การจัดกองพันทหารราบ ประกอบด้วย

4 กองร้อยทหารราบ 1 กองร้อยกองบังคับการ และ 1 กองร้อยสนับสนุน

9

กองพันสนับสนุน ประกอบด้วย

1 กองร้อยลาดตระเวน 1 กองร้อยทหารช่าง 1 กองร้อยกองบังคับการ และ 1 กองร้อย ปตอ.

10

​ยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของ RBLF ได้แก่

1.รถถัง 2.รถยานเกราะ (Armored Vehicles) 3.ปืนใหญ่สนาม ​4.อาวุธต่อสู้รถถัง/ยานเกราะ

11

​รถถัง RBLF คือ

​Scorpion (90mm) จำนวน 20 คัน โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเสริมสมรรถนะ จำนวน 16 คัน

12

​รถยานเกราะ (Armoured Vehicles) ของ RBLF คือ

​- VAB (ฝรั่งเศส) จำนวน 39 คัน ​- AT –104 จำนวน 24 คัน

13

​ปืนใหญ่สนามของ RBLF คือ

​ค.81 มม. จำนวน 24 กระบอก

14

​อาวุธต่อสู้รถถัง/ยานเกราะ RBLF คือ

​- Milan 2 ​- เครื่องยิงจรวด Armburst ATGL ไม่ทราบจำนวน

15

กองทัพเรือบรูไนมีกำลังพล

ประมาณ 1,000 นาย

16

กองทัพเรือบรูไนมีภารกิจ

1.ปฏิบัติการขัดขวาง ต่อต้าน โจมตีข้าศึก 2.ป้องกันแหล่งทรัพยากรนอกชายฝั่งทะเล 3.รักษาเส้นทางการเดินเรือและการติดต่อสื่อสารทางทะเล 4.ทำการลาดตระเวนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะประมาณ ๒๐๐ ไมล์ทะเล และ 5.ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล

17

กองบัญชาการกองทัพเรือบรูไนตั้งอยู่ที่

ฐานทัพเรือมัวราอยู่ห่างจาก กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน 27 กม.

18

การจัดส่วนราชการของกองทัพเรือบรูไน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

1.กองเรือ (Fleet) ประกอบด้วย 2.ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายอำนวยการ (Administration) 3.ฝ่ายฝึกและศึกษา (Training) 4.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (Logistics)

19

กองเรือ (Fleet) RBN ประกอบด้วย

1.หมวดเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 2.หมวดเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 3.หมวดเรือปืนติดอาวุธนำวิถี 4.หมวดเรือสนับสนุน 5.หน่วยประดาน้ำ

20

ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายอำนวยการ (Administration) RBN ประกอบด้วย

1.ฝ่ายบุคคล 2.ฝ่ายงบประมาณ 3.ฝ่ายการแพทย์

21

ธงชาติ Brunei Darussalam

พื้นสีเหลือง โดยมีแถบสีขาว และสีดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากด้านคันธงจรดปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบน แถบสีดำอยู่ด้านล่าง ขณะที่กลางธงนั้น มีตราแผ่นดินของบรูไนประทับอยู่ ซึ่งสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้
           สีเหลือง หมายถึง กษัตริย์ (ธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง)
           สีขาว และสีดำ หมายถึง มุขมนตรี
           
ตราสัญลักษณ์(Coat of Arms) มีคำขวัญ: น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระเจ้าเสมอ (Always in service with God's guidance) 

22

ฝ่ายฝึกและศึกษา (Training) RBN มีหน้าที่

จัดหาหลักสูตรและการฝึกที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งทางทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กองทัพเรือบรูไน

23

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (Logistics) RBN รู้จักในอีกชื่้อหนึ่งว่า

แผนกบริการสนับสนุน (Support Service)

24

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (Logistics) RBN ทำหน้าที่

ทำการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทะเลได้ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุภารกิจ ทั้งในด้านวิศวกรรม ด้านการส่งกำลังบำรุง ด้านพลาธิการ และการขนส่ง

25

ยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของ RBN ได้แก่

1.เรือ Corvettes 2.เรือ Missile Gunboat 3.เรือ Patrol Vessel/Craft 4.อาวุธนำวิธี

26

เรือ Corvettes ของ RBN ได้แก่

ชั้น Perwira PFI จำนวน 3 ลำ

27

เรือ Missile Gunboat ของ RBN ได้แก่

ชั้น Waspada PFM จำนวน 3 ลำ

28

เรือ Patrol Vessel/Craft ของ RBN ได้แก่

1.ชั้น Litihad FPB จำนวน 4 ลำ 2.ชั้น Darussalam จำนวน 3 ลำ 3.ชั้น LCU จำนวน 4 ลำ

29

อาวุธนำวิธี ของ RBN ได้แก่

1.MM-38 Exocet SSM 2.MM-40 Exocet SSM

30

กองทัพอากาศมีกำลังพล

ประมาณ 1,300 นาย

31

กองทัพอากาศมีภารกิจ

1.ป้องกันทางอากาศ 2.ลาดตระเวนทางอากาศบริเวณแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.เตรียมให้การสนับสนุนทางอากาศให้กับกองกำลังทางบก กองกำลังทางเรือ และหน่วยกำลังเฉพาะกิจ

32

กองทัพอากาศบรูไน ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนปฏิบัติการ 2.ส่วนควบคุม 3.ส่วนส่งกำลังบำรุง 4.ส่วนอำนวยการ และ 5.ส่วนการฝึก

33

ส่วนปฏิบัติการ RBAirF ประกอบด้วย 6 หน่วย

1.ฝูงบินที่ ๑ 2.ฝูงบินที่ ๒ 3.ฝูงบินที่ ๔ 4.ฝูงบินที่ ๕ 5.หน่วยส่งทางอากาศทางยุทธวิธี และ 6.หน่วยยิง

34

ฝูงบินที่ ๑ ส่วนปฏิบัติการ RBAirF มีภารกิจ? อยู่ที่ไหน?

ฮ.ลำเลียง/ค้นหา/VIP อยู่ที่ Berakas Camp

35

ฝูงบินที่ ๑ ส่วนปฏิบัติการ RBAirF ประกอบด้วยเครื่องบิน

1.ฮ. Bell 212 10 เครื่อง 2.ฮ. Bell 214 ST (SAR) 1 เครื่อง

36

ฝูงบินที่ ๒ ส่วนปฏิบัติการ RBAirF มีภารกิจ? อยู่ที่ไหน?

ปราบปรามการก่อความไม่สงบ/ลาดตระเวน/VIP/ค้นหา และชี้เป้าหมาย อยู่ที่ฐานทัพอากาศริมบา ตรงข้ามสนามบินนานาชาติบรูไน

37

ฝูงบินที่ ๒ ส่วนปฏิบัติการ RBAirF ประกอบด้วยเครื่องบิน

ฮ. BO - 105 (ติดจรวดขนาด 81 มม.) จำนวน 6 เครื่อง

38

ฝูงบินที่ ๔ ส่วนปฏิบัติการ RBAirF มีภารกิจ?

เป็นฝูงบินรบพิเศษปฏิบัติการเฉพาะกิจ ค้นหา และช่วยชีวิต

39

ฝูงบินที่ ๔ ส่วนปฏิบัติการ RBAirF ประกอบด้วยเครื่องบิน

1.ฮ. Bell - 206B จำนวน 2 เครื่อง 2.S-70A 4 เครื่อง และ 3.S-70C (VIP) 1 เครื่อง

40

ฝูงบินที่ ๕ ส่วนปฏิบัติการ RBAirF มีภารกิจ?

ลำเลียงพล ลาดตระเวน ค้นหา และช่วยชีวิต

41

ฝูงบินที่ ๕ RBAirF ประกอบด้วยเครื่องบิน

บ.ลำเลียง CN - 235M จำนวน 1 เครื่อง (อยู่ระหว่างการจัดหาอีก 3 เครื่อง)

42

หน่วยส่งทางอากาศทางยุทธวิธี (Parachute Airborne Tactical Delivery Unit : PATDU) ของ ส่วนปฏิบัติการ RBAirF มีภารกิจ?

ทำการรบในป่าเขา รวมถึงการเข้าแข่งขันในการโดดร่มชูชีพในระดับนานาชาติ

43

หน่วยยิง ส่วนปฏิบัติการ RBAirF มีภารกิจ?

ปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บนเครื่องบิน

44

ส่วนควบคุม RBAirF ประกอบด้วย

1.ฝูงบินที่ ๓๓ (มี Rapier ซึ่งมีขีดความสามารถในการยิงอาวุธนำวิถีระยะใกล้) 2.ฝูงบินที่ ๓๘ (มี Mistral มีขีดความสามารถในการยิงอาวุธนำวิถีระยะใกล้) 3.ฝูงบินป้องกันฐานทัพ (มีภารกิจป้องกันฐานทัพอากาศริมบา และฐานปฏิบัติการส่วนหลัง) และ 4.โรงเรียนฝึกทางเทคนิคการบิน

45

ส่วนส่งกำลังบำรุง RBAirF ประกอบด้วย

1.ฝูงบินวิศวกรรม 2.ฝูงบินสนับสนุน และ 3.แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคนิค

46

ส่วนการฝึก RBAirF มีภารกิจ?

1.รับผิดชอบในการคัดเลือกนักบิน 2.ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค 3.การฝึกนักบิน และ 4.ฝึกทางด้านเทคนิค 5.เตรียมหลักสูตรครูฝึกบิน และหลักสูตรการบิน

47

ส่วนการฝึก RBAirF ประกอบด้วย

1.ฮ.Bell 206 จำนวน 2 เครื่อง และ 2.บ. PC-7 MK II จำนวน 4 เครื่อง

48

ส่วนอำนวยการ RBAirF มีภารกิจการจัด?

1.เป็นหมวดการฝึกบุคลากร 2.สำนักงานการเงิน 3.การควบคุมตำรวจ 4.การขนส่งทหาร

49

ผบ.ทบ. RBLF คือ

พ.อ.ฮาจิ ยุสซอฟ บิน ฮาจิ อับดุล ราห์มาน Colonel Haji Yusof bin Haji Abdul Rahman

50

RBLF วางกำลังโดย

1.กองพันทหารราบที่ ๑ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน 2.กองพันทหารราบที่ ๒ เมืองตูตอง และ 3.กองพันทหารราบที่ ๓ เมืองแซเรีย

51

ผบ.ทร. RBN คือ

น.อ.ฮาจี อับดุล ฮาลิม บิน ฮาจิ โมฮัมหมัด ฮานิฟาห์

52

ฐานทัพเรือบรูไน ตั้งอยู่ที่

เมืองมัวรา อยู่ห่างจากกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ไปทาง ตอ./น. ประมาณ 27 กม.

53

ผบ.ทอ. RBAirF คือ

น.อ.ฮัจญี โจฟรี บิน ฮัจญี อับดุลลาห์

54

RBAirF มีที่ตั้งอยู่ที่

ฐานทัพริมบา (Rimba) ตรงข้ามกับสนามบินนานาชาติบรูไน

55

ขนาดของ RBAF

เป็นกองทัพที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชีย ตอ./ต.

56

ทหารกูรข่าขององค์สุลต่านมี 2 หน่วย คือ

1.ทหารกูรข่าของพระองค์เอง - Gurkha Reserve Unit (GRU) จำนวน 2,500 นาย และ 2.ทหารกูรข่าของอังกฤษ (British Gurkha) จำนวน 1,000 นาย ประจำอยู่ที่เมือง Seria

57

กำลังอากาศนาวีของ RBN มี

1.ฮ. BO - 105 ๖ เครื่อง 2.ฮ. S - 70A ๔ เครื่อง 3.ฮ. Bell 212 ๑๐ เครื่อง

58

ระบบ ปตอ. ของ RBAirF ได้แก่

ฺ1.BAE Systems Rapier SHORADS/Blind fire 2.Mistral

59

รมว กห. บรูไน คือ

สุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์

60

ผบ.ทสส. บรูไน คือ

พล.ต.ฮาจิ อามินุดดิน อิห์ซาน MG Haji Aminuddin Ihsan Bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Sato Seri Paduka Haji Abidin

61

วันพระราชสมภพองค์สุลต่าน

23 ก.พ.2489 (ครบ 67 ปี ก.พ.56)

62

พระราชบิดาองค์สุลต่านนามว่า

สุลต่าน เซอร์ มูดา โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน

63

มเหสีองค์สุลต่านนามว่า

มเหสี รายา อิสเตรี เปงกิรัน อนัคชาเลฮา

64

ทายาทขององค์สุลต่าน

โอรส ๑ องค์ ธิดา ๔ องค์

65

การศึกษาขององค์สุลต่าน

สำเร็จการศึกษาจาก รร.นายร้อยทหารบก Sandhurst ประเทศอังกฤษ

66

พระอุปนิสัยองค์สุลต่าน

ทรงมีพระอารมณ์ร้อน เข้มแข็ง เชื่อมั่นในพระองค์เอง

67

กีฬาโปรดขององค์สุลต่าน

ทรงโปรดกีฬากลางแจ้ง โดยเฉพาะโปโล สควอช (เคยเดินทางมาเล่นสควอชในประเทศไทย) นอกจากนี้ ยังทรงโปรด เรือใบ ขับรถยนต์ และเครื่องบิน

68

วันเกิด ผบ.ทสส.

23 ก.ค.2509 (ครบ 47 ก.ค.56)

69

ภรรยาย ผบ.ทสส.

Nurhayana Janis binti Abdullah Janice Lim Liau

70

ทายาท ผบ.ทสส.

มีบุตรสาว 2 คน

71

การศึกษา ผบ.ทสส. ทางพลเรือน

1.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 2.ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการทหาร

72

การศึกษา ผบ.ทสส. ทางทหาร

+ปี 2531 - หลักสูตรผู้บังคับหมวด ประเทศมาเลเซีย +ปี 2533-34 - หลักสูตรนายทหารช่างชั้นต้น (นายร้อย ช.) และการบริหารจัดการ ด้านพฤกษศาสตร์ ประเทศอังกฤษ +ปี 2537 - หลักสูตรนายทหารกำลังพลขั้นพื้นฐาน ประเทศสิงคโปร์ +ปี 2538 - หลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย ประเทศมาเลเซีย +ปี 2541 - หลักสูตรยุทธวิธีระดับกองพัน ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตรเสนาธิการร่วม ประเทศอังกฤษ +ปี 2549 - หลักสูตรการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และการทหาร ประเทศออสเตรเลีย

73

ก่อนสหรัฐฯ ปิดฐานทัพในฟิลิปปินส์ ไทยเคย...

ใช้สนามบินบรูไนเป็นจุดแวะพัก บ.ขับไล่ไอพ่น และ บ.ลำเลียง ที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการทางอากาศกับสหรัฐฯ ในฟิลิปปินส์ ทั้งเที่ยวไปและกลับเป็นประจำทุกปี

74

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กองทัพบรูไนเคย...

ส่งวงดุริยางค์ มาร่วมแสดง

75

การแลกเปลี่ยน ผชท.ทหาร

1.ผชท.ทหารไทย/กัวลาลัมเปอร์ ทำหน้าที่ ผชท.ทหาร/บันดาร์ เสรี เบกาวัน 2.ผชท.ทหารบรูไน/กัวลาลัมเปอร์ ทำหน้าที่ ผชท.ทหารบรูไน/ไทย (กำลังรอการอนุมัติจาก ฝ่ายไทย)

76

การฝึก ร่วม/ผสม Cobra Gold

ในปี ๒๕๕๓ กองทัพบรูไนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึก และแสดงความหวังว่า กองทัพไทยและกองทัพบรูไนจะขยายความร่วมมือในการฝึกร่วมเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีเฉพาะ ทร.

77

ทัศนทางทหาร ไทย-บรูไน

ไทยและบรูไนมีทัศนะทางด้านการทหาร ความมั่นคงที่สอดคล้องกัน เป็นพันธมิตรในเรื่องต่างๆ ทั้งในกรอบอาเซียนและในกรอบสหประชาชาติ และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูงของกองทัพของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอ

78

ภรรยา ผบ.ทบ.

นาง Dayag Hajah Masunah Binti Haji Ibrahim

79

ทายาท ผบ.ทบ.

มีบุตร 2 คน บุตรชาย 1 คน

80

วันก่อตั้งกองทัพบรูไน

31 May 1961

81

Independence Day

1 January 1984

82

งบประมาณด้านการทหารของบรูไน

4.5% of GDP (2006)

83

Time zone in Brunei

UTC+8

84

4 Administrative Districts

Belait, Brunei-Muara, Temburong, Tutong

85

National Day

National Day, 23 February (1984); was the date of independence from British protection

86

วันครองราชย์ขององค์สุลต่านปัจจุัับัน

5 October 1967

87

ขนาดพื้นที่ประเทศ

5,765 ตร.กม. (land: 5,265 sq km, water: 500 sq km)

88

พรมแดนทางบกมีขนาด

381 km ติดกับมาเลเซีย

89

พรมแดนทางน้ำมีขนาด

161 km

90

ลักษณะภูมิประเทศ

flat coastal plain rises to mountains in east; hilly lowland in west

91

จุดสูงสุดของประเทศ

Bukit Pagon 1,850 m

92

ภัยธรรมชาติ

typhoons, earthquakes, and severe flooding are rare

93

โครงสร้างการจัดกองทัพบรูไน

94

การวางกำลังของ RBAF

กองพันทหารราบที่ ๑
กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน

กองพันทหารราบที่ ๒
เมืองตูตอง

กองพันทหารราบที่ ๓
เมืองแซเรีย

ฐานทัพเรือบรูไน
ตั้งอยู่ที่เมืองมัวรา

กองทัพอากาศ
มีที่ตั้งอยู่ที่ฐานทัพริมบา

95

วิสัยทัศน์ของประเทศบรูไน

The nation is always safe, peaceful, and prosperous.

96

องค์มงกุฏราชกุมาร มียศอะไรในกองทัพ และ ชื่ออะไร

His Royal Highness Prince Haji 'Abdul 'Azim (Malay: Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim)

97