"Religions- og livssynsdidaktikk": Kap 1: Religions og livssynsdidaktikk Flashcards Preview

Pedagogikk og didaktikk > "Religions- og livssynsdidaktikk": Kap 1: Religions og livssynsdidaktikk > Flashcards

Flashcards in "Religions- og livssynsdidaktikk": Kap 1: Religions og livssynsdidaktikk Deck (17):
1

Noen kjennetegn på profesjonell undervisning

Objektiv og nøytral

Kritisk og pluralistisk

Ingen forkynnelse eller indoktrinering

Empatisk og sensitiv

2

Den norske religions- og livssynsundervisningens historiske faser

 • Kirkeskole
 • Allmueskole
 • Folkeskole
 • Etterkrigstid
 • Utdanningssamfunn og kulturelt mangfold
 • Fra KRL-faget til RLE-faget

3

Fagdidaktikk

 • Den fagspesifikke delen av allmenn didaktikk: Religionsdidaktikk, historiedidaktikk, matematikkdidaktikk, osv.
 • Ligger i skjæringspunktet mellom pedagogisk teori og fagvitenskap og mellom allmenn didaktisk teori og opplæringsvirkeligheten
 • Søker både begrunnelser og legitimering for fagene, og arbeider med undervisningsmetodiske spørsmål

4

Hvilket fagfelt hører fagdidaktikken inn under?

 • Noen mener den sorterer under pedagogikken
 • Andre hevder den er forankret i det fagområdet den er anvendt på
 • Sødal: Religionsdidaktikken faller inn under kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

5

Religionsundervisningens egenart

 • Det eksistensielle: Angår den enkelte elev personlig
 • Det kulturelle: Gjelder kollektivet; viktig for alle, uansett personlig stillingstagen
 • Undervisningen må forholde seg til begge aspektene
 • Ikke bare formidling og tilegnelse av kunnskap og ferdigheter, men dannelse og identitetsutvikling

6

Ninian Smarts syv religionsdimensjoner

 • Den dogmatiske dimensjonen: Den systematiserte læren
 • Den mytiske dimensjonen: Myter, skapelsesmyter, m.m. (Myter = fortellinger om guder og deres handlinger, forholdet mellom guder og mennesker; omhandler ikke virkelig tid.)
 • Den etiske dimensjonen: Om hvordan menneskene bør leve 
 • Erfaringsdimensjonen: Religiøse erfaringer og opplevelser
 • Den rituelle dimensjonen: Utøvelsen av religionen
 • Den sosiale dimensjonen: Fungering i et religiøst fellesskap
 • Den materielle dimensjonen: Religionens ytre, synlige form gjennom bygninger, kunstverk, symboler eller hellige steder, f.eks. fjell, elver, byer 
   

7

Livssyn

 • Virkelighetsforståelse, menneskesyn, etikk
 • Religionene inneholder disse, og er derfor livssyn, men omfatter mer

8

Momenter til analyse, forberedelse og vurdering av undervisningen

 • Hvorfor: Begrunne generelt og konkret
 • Hva: Innholdet bestemt av læreplanen og kompetansemålene, men lærer prioriterer emner, vinklinger og vekting
 • Hvordan: Arbeidsmåter

9

Faktorer som styrer religionsundervisningen

Interaksjonsmodell:
 • Elevene: Forskjell i evner, kunnskapsnivå, begrensninger, sosial/kulturell bakgrunn
 • Lærer: Syn på læring og lærerrollen, faglig styrke, personlig motivasjon, tro og livssyn
 • Fag og emner: RLE-planen; hvilke emner til hvilket trinn; hvilke kilder
 • Mål og vurdering: Hva ønsker samfunnet, skolen, læreren, elevene og de foresatte med undervisningen?
  • Produktmål eller prosessmål?
  • Vurdering av elever og lærer
 • Metoder og arbeidsmåter
   

Utenfor disse igjen:

 • Rammefaktorer:
  • Formelle rammer: Nasjonal og lokal læreplan, skolereglement og lovverk for skolen
  • Praktiske rammer: Lærebøker, undervisningsmateriell, tid og sted 
 • Kulturen - religionsundervisningens kontekst: Ulike kulturer i Norge, varierer med tid og sted; lokal tilpasning

10

Didaktikk

 • Undervisningslære
 • Handler om undervisningens hvorfor, hva og hvordan

11

Basisfag (vitenskapsfag)

 • Forsknings- og universitetsfag og kunst- og håndverksfag som delvis ligger til grunn for skolefagene

12

Kvalitativ

 • Det som dreier seg om kvalitet eller essensielle egenskaper
 • I religionsdidaktikken refererer kvalitativ likebehandling til at alle trostradisjoner prinsipielt skal få lik behandling og formidles gjennom samme metoder

13

Kvantitativ

 • Det som dreier seg om kvantitet eller mengde
 • I religionsdidaktikken refererer kvantitativ likebehandling til at alle trostradisjoner bør få like omfattende presentasjon

14

Religionspedagogikk

 • Vitenskapelig drøfting av oppdragelses- og undervisningsspørsmål i lys av en religion

15

Undervisning

 • I snever forstand: målrettet formidling, kunnskapsoverføring og opplæring
 • I vid forstand: Prosessorientert, refererer til hele skolesituasjonen

16

To ulike syn på læring og lærerrollen

 • Veileder og inspirator
 • Kunnskapsformidler

17

To ulike syn på elever

 • Elevene er objekter for kunnskap: Elevene er tomme kar som lærer fyller opp med innhold
  • Formidlingspedagogikk
 • Elevene er subjekter for kunnskap: Bruk av prosjekter og gruppearbeid
  • Vekst- og dialogpedagogikk