Rikoksen ja rangaistuksen äärellä OSA I Vihapuhe ja rikosvastuu Flashcards Preview

Oikeustiede 2018 > Rikoksen ja rangaistuksen äärellä OSA I Vihapuhe ja rikosvastuu > Flashcards

Flashcards in Rikoksen ja rangaistuksen äärellä OSA I Vihapuhe ja rikosvastuu Deck (22):
1

Ultima Ratio -periaate

Rikosoikeus on viimeisin vaihtoehto koska se kajoaa perusoikeuksiin.

2

Rikoslain affektivaraventtiili

Mahdollistaa lievempään rangaistukseen jos esimerkiksi pahoinpitelyn kohde provosoinut tekijää yms.

3

Justifikaatioketju

Oikeutusketju

4

Rikosoikeuden legitimiteetti

Rikoslainkäytön legitimiteetti edellyttää, että rikoslainkäytön järjestelmä, sen yksittäiset
kriminalisoinnit, perusoikeuksien rajoitukset ja yksittäiset rikosasioissa annettavat
tuomiot on kyettävä oikeuttamaan perustuslakiin kodifioiduilla perusoikeuksilla ja
ihmisoikeussopimuksiin kodifioiduilla ihmisoikeuksilla.

5

Oikeuden väärinkäytön kielto

Oikeuksien väärinkäytön kielto on Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unionin
perusoikeuskirjaan kodifioitu kielto, jonka mukaan ihmisoikeussopimuksissa turvatut oikeudet
eivät anna millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä toimintaan, jonka
tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä
perusteettomasti.

6

Vihapuhe

Vihapuhe on rasistisia tai muulla tavoin syrjiviä ja suvaitsemattomuutta edistäviä ilmauksia.
Esimerkiksi kunnianloukkaus on vihapuhetta vain, jos motiivina on ollut suvaitsemattomuudesta
kumpuava viha.

7

Abolitionismi

Abolitionismi on rikosoikeuden fundamentaalikritiikkiä, jossa kiistetään koko
rikosoikeusjärjestelmän tarpeellisuus. Abolitionistien mukaan rangaistusjärjestelmä ei koskaan
voi olla paras vaihtoehto reagoida tapahtuneeseen vääryyteen.

8

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Rikoslakia soveltaessa on huomioitava vastaajan oikeusturva ja rikoslain soveltamisen ennakoitavuus.

9

Järjestäytynyt rikollisryhmä (§)

Tietyn ajan koossa pysyvä väh. 3 hengen yhteenliittymä jonka tarkoituksena on rikollinen toiminta.

10

Uskonrauhan rikkominen (§)

Jumalan pilkka tai muu pilkkaamis-tarkoituksessa esitetty julkinen herjaus tai häpäisy joka kohdistuu uskonnovapaus-laissa tarkoitetun kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan pitämään asiaan.

11

Euroopan ihmisoikeus -sopimuksen sananvapauden rajoittamisperusteet (12 alakohtaa)

Jokaisella on sananvapaus, mutta sananvapautta voidaan rajoittaa demokraattisissa yhteiskunnassa, jos se on:
- Välttämätöntä kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi
- Epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi
- Terveyden tai moraaalin suojelemiseksi, muiden henkilöiden maineen tai moraalin suojelemiseksi
- Luottamuksellisten tietojen paljastamisen estämiseksi
- Tuomioistuinten arvovallan ja puolueettommuuden varmistamiseksi

12

Rikoslain rangaistuksen koventamisperusteet (§) (12 alakohtaa)

Rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai muuhun vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavista muusta vaikuttimesta.

13

YK kaikkinaista rotusyrjintää poistamista koskeva yleissopimus

Edellyttää jäsenvaltiota säätämään rangaistavaksi erityyppiset rasisitiset toimen, kuten kuulumisia organisoituun rasisitiseen järjestöön.

14

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan (§)

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

15

Poliisin viharikos määritelmä

Viharikos on henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehty rikos, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnolista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

16

Suomen poliisin viharikos määritelmä (Oik. ministeriön tukema)

Viharikoksen luokitellaan teot jotka ovat kohdistuneet enemmistönä pidettävään ryhmään tai tällaisen ryhmä edustajaan, jos teon motiivina on ollut viha tätä ryhmää kohtaan. Oikeusministeröin rasistisia rikoksia koskeva mietintö tukee suomalaisen poliisin linjaa.

17

Perustelujen regressio

Perustelujen perustelujen perustelu..

18

Eksistentiaalinen legitimiteetti kriisi

Perustelujen alkupiste mahdoton löytää.

19

Rikoslakipositivismi

Rikoslain ratkaisevan tuomarin ehdoton auktoriteetti.

20

Formalismi

Rikoslain sanamuodon seuraaminen.

21

Dynaamis-evolutiivinen lainsoveltamismetodi

Tulkitsemisessa ei tarvitse noudattaa lainsäätäjän tahtoa.

22

YK kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälinen yleissopimus

YK kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan kaikki kansallisen, rotu-tai uskonnolisen vihan puoltaminen joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellettävä lailla sekä YK kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kainsainvälinen yleissopimus edellyttää jäsenvaltiota säätämään rangaistavaksi erityyppiset rasisitset toimen, kuten kuullumisen organisoituun rasistisen järjestöön