Rw34 Flashcards Preview

A Swedish > Rw34 > Flashcards

Flashcards in Rw34 Deck (27):
1

Nafsa

Nibble

2

Example:
What does estrad mean?: Estrad

Rostrom. Platform

Ie. Giving talk. Play.

3

Give ones self away.


försäga
reflexivt verb
Fraser:
försäga sig förråda sig give oneself away, say too much; förråda ngt let the cat out of the bag

försäga sig [-säj´a] {verb}[försade försagt, pres. försäger]
Orled: för-säg-er
Subst.: försägande, försägning
• ofrivilligt säga ngt som borde ha hållits hemligt: hon var rädd att han skulle försäga sig och berätta om julklappen
Konstr.: försäga sig
Hist.: sedan 1738; trol. svensk bildn.,


4

Another word for klipsk . Begåvad. Intelligent.

Klyftig - The Swedish Word for Clever
What does klyftig mean? Klyftig is the Swedish word for clever. Some of its most common inflections are klyftigt, klyftiga,. Some common Swedish words that are synonyms to klyftig are begåvad, intelligent, klipsk,. Learn to speak Swedish by listening to the pronunciation of klyftig by a native Swedish speaker.

Translation:
Clever
Inflections:
Klyftigt
Klyftiga
Example:
What does klyftig mean?: Klyftig is the Swedish word for clever
Synonyms:
Begåvad
Intelligent
Klipsk

5

Slang. Extra Evening job. Leg or illeg.? Used in both contexts.

Extraknäck - The Swedish Word for Moonlighting
What does extraknäck mean? Extraknäck is the Swedish word for moonlighting or extra (evening) job. Some of its most common inflections are extraknäcket, extraknäck, extraknäcken,

Translation:
Moonlighting
Extra (evening) job
Inflections:
Extraknäcket
Extraknäck
Extraknäcken
Example:
What does extraknäck mean?: Extraknäck is the Swedish word for moonlighting
Synonyms:

6

power of attorney

Fullmakt - The Swedish Word for Power of attorney
What does fullmakt mean? Fullmakt is the Swedish word for power of attorney or authorization. Some of its most common inflections are fullmakten, fullmakter,. Some common Swedish words that are synonyms to fullmakt are mandat, tillstånd,. Learn to speak Swedish by listening to the pronunciation of fullmakt by a native Swedish speaker.

Translation:
Power of attorney
Authorization
Inflections:
Fullmakten
Fullmakter
Example:
What does fullmakt mean?: Fullmakt is the Swedish word for power of attorney
Synonyms:
Mandat
Tillstånd

7

Lay claim to.

Anspråk. Exp. Lay claim?


anspråk {substantiv}
anspråk {neut.} [näring.] (även: anfordran, fordran, ianspråkstagande, reklamation)
claim {substantiv} [näring.]
I dag överger det europeiska projektet alla anspråk på demokratisk legitimitet.
Today, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.


Not påstående

8

Advantages. Merits.

Similar to representative./ predecessor

Företräde - The Swedish Word for Advantage
What does företräde mean? Företräde is the Swedish word for advantage or superiority. Some of its most common inflections are företrädet,. Some common Swedish words that are synonyms to företräde are förtur,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Pjäsens företräden var inte många', which translates into 'The play had few merits'.

Translation:
Advantage
Superiority
Inflections:
Företrädet
Example:
Pjäsens företräden var inte många: The play had few merits
Synonyms:
Förtur
Other Definitions:
Företräde: Preference/Priority

9

To perpetuate. Immortalize.


föreviga {verb}
föreviga {vb}
to perpetuate [perpetuated|perpetuated] {vb}
Särskilt reklamen tenderar att föreviga trötta gamla stereotyper om män och kvinnor.
Advertisements, in particular, tend to perpetuate tired old stereotypes of men and women.
föreviga {vb}
to immortalize [immortalized|immortalized] {vb}
föreviga {vb}
to eternalize [eternalized|eternalized] {vb}

Föreviga - The Swedish Word for Perpetuate
What does föreviga mean? Föreviga is the Swedish word for perpetuate or immortalize. Some of its most common inflections are förevigade, förevigat,

10

The voting was just a formality

Formsak - The Swedish Word for Matter of form
What does formsak mean? Formsak is the Swedish word for matter of form or formality. Some of its most common inflections are formsaken, formsaker,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Röstningen var en ren formsak', which translates into 'The voting was just a formality'.. Learn to speak Swedish by listening to the pronunciation of formsak by a native Swedish speaker.

formalitet ; formsak; yttre (föreskriven) form; etikettsfråga
a mere formality en ren formalitet (formsak)

11

To raise or promote.

befordra
transitivt verb
1skicka forward, send, dispatch; transportera convey; gods äv. transport
2upphöja promote ; raise, prefer
befordras äv. advance
3främja promote, further, foster
befordra matsmältningen aid (assist) [the] digestion
befordrande för conducive to
Fraser från andra ställen i ordboken

befordras till officer be promoted an officer, obtain a commission

Befordra - The Swedish Word for Send
What does befordra mean? Befordra is the Swedish word for send or transport. Some of its most common inflections are befordrade, befordrat, befordra, befordrar

Translation:
Send
Transport
Inflections:
Befordrade
Befordrat
Befordra
Befordrar
Example:
What does befordra mean?: Befordra is the Swedish word for send
Synonyms:
Other Definitions:
Befordra: Raise/Promote

12

Sukta

Long for. .?Example:
Flickan suktade efter glass: The girl longed for ice cream


"SUKTA" ENGELSK ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-4 av 4
sukta {verb}
sukta {vb} (även: längta, tråna, sucka)
to sigh {vb}
sukta {vb} (även: längta, tråna, trängta)
to yearn [yearned|yearned] {vb}
sukta {vb} (även: längta, tråna efter)
to hanker [hankered|hankered] {vb}
sukta {vb} (även: be om, kräva, åtrå, längta efter)
to crave [craved|craved] {vb}

13

suffer from cerebral palsy


cp
cerebral palsy
cp-skadad
adjektiv
med.
vara cp-skadad suffer from cerebral palsy

14

Upphovsrätt . Upphovsskyddat


upphovsrätt
substantiv
copyright

upphov
substantiv
origin; källa source; orsak cause; början beginning; uppslag idea ; om personse upphovsman
mina dagars upphov föräldrar my parents
[roten och] upphovet till allt ont the root of all evil
ge upphov till ovilja give rise (birth) to…; en diskussion start…, give rise to…
ha sitt upphov i… äv. originate in…, emanate from…
vara upphov till… be the cause (source, origin) of…
Fraser från andra ställen i ordboken

hans dagars upphov the origin (author) of his being

15

Det är helt förkastligt.

Sending migrants back.


förkastlig
adjektiv
objectionable; klandervärd reprehensible; fördömlig …to be condemned

16

Männen började bejakade sin kvinnliga sida. 60’s

Mattsson som är föreståndare för Segerstedt institutet, där man jobbar mot våldsbejakande ideologier och rörelser.


jaka
intransitivt verb
say `yes' , answer `yes' (in the affirmative)

bejaka
transitivt verb
svara ja på answer…in the affirmative; erkänna förekomsten av accept, recognize
bejaka livet have a positive outlook on life

17

En ärftlig sjukdom

Q hereditory.?

To inherit.

inherit [ɪnˈherɪt]
transitivt verb
ärva äv. bildl., få i arv
intransitivt verb
ärva
inheritable
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

18

Varsla om strejk.

varsla
transitivt verb
1förebåda
varsla [om] ngt portend…, forebode…, presage…, augur…, be ominous of…
det varslar inte gott that presages (augurs) no good
2varsko
varsla om strejk give (serve) notice of a strike
Fraser från andra ställen i ordboken

det är ett varsel om t.ex. kommande olycka this portends etc. …; jfr varsla

Bebådar
Example:
Den röda solnedgången bebådar storm: The redness of the setting sun heralded a storm

19

Hot och våld gör ensamarbetet för farligt enligt Arbetsmiljöverket, rapporterar lokala medier. Myndigheten hotar sjukhuset med vite på 50 000 kronor om sjukhuset inte omgående vidtar åtgärder som minskar riskerna.

Böta?? Yes

Fine

20

Dom greps på Tisdag.

Gripandena skedde under tisdagsmorgonen, säger kammaråklagare Kristin Morén. De togs på morgonen, alla tre.

Itc. Caught. Capture.

gripa
transitivt verb
1fatta tag i:allm.el.bildl. seize; tjuv o.d. äv. capture, catch; kraftigt fatta tag i äv. catch (take) hold of
gripa [om] ngt clasp (grasp) sth; med fast tag clutch (grip) [hold of] sth
gripa ngn i armen seize sb by the arm, seize hold of sb's arm
gripa tyglarna bildl. take (assume) the reins
gripa ngt ur luften make sth up, invent sth; se gripenex.
gripas av förtvivlan, samvetskval be seized with…
gripas på bar gärning be caught in the act
2djupt röra [profoundly] touch (move), [deeply] affect; absol. be deeply affecting (moving); starkare thrill, grip
intransitivt verb
Fraser:
gripa efter ngt grasp (catch, snatch) at sth
gripa om ngt, se under gripaovan
gripa till flykten take [to] flight
gripa till vapen take up arms

21

transgression; breach, infringement, violation;
överträdelse
substantiv
transgression; breach, infringement, violation; jfr överträda; trespass äv. teol.
överträdelse beivras (åtalas) offenders (vid förbud att beträda område trespassers) will be prosecuted
Fraser från andra ställen i ordboken

överträdelse beivras på anslag o.d. offenders (vid förbud att beträda område trespassers) will be prosecuted

22

Exceed expectations


överträffa Förväntningar.
transitivt verb
surpass, exceed; ngn äv. excel; vara överlägsen äv. be superior ; besegra outdo; vard. beat
överträffa ngn i ngt surpass (excel) sb in sth
överträffa sig själv surpass (excel) oneself
överträffa allt annat surpass (vard. beat) everything, be unsurpassed (unrivalled)
överträffa ens djärvaste förhoppningar exceed one's fondest hopes (most sanguine expectations)
Fraser från andra ställen i ordboken

överträffa alla i simning beat everyone at swimming
det överträffar vida… it surpasses by far…

23

regeringen och allianspartierna innebär att Sverige skulle öka antalet kvotflyktingar som tas hit från 1900 till 5000 per år.

I går föreslog regeringen att en del av platserna i stället ska vikas för anhöriginvandring. Enligt Fredrik Malm så innebär regeringens nya förslag ett flaggrant brott mot migrationsöverenskommelsen.

Vikas
Reserve.

2reservera o.d.
vika en kväll för ett biobesök set aside an evening…
vika en plats reserve (markera mark, hålla keep) a seat
ordförandeposten är vikt för honom …is earmarked for him

24

2
Det är bekymmersamt både utifrån att man går ifrån den överenskommelse vi har men det är framförallt bekymmersamt för de flyktingar som nu i dessa flyktingläger inte kan ta sig till Sverige och få sig ett skydd som var tanken för ett halvår sedan, säger Annie Lööf.

Abandon

Vi kan inte gå ifrån Oslo och söka en annan verklighet.
We cannot abandon Oslo in the search for another reality.
Med tanke på detta anser jag att den framtida sammanhållningspolitiken inte får gå ifrån följande principer:
With this in mind, I feel that future cohesion policy must not stray from the following principles:
Och detta när ett ökande antal europeiska länder beslutar att gå ifrån kärnkraften.
And this at a time when an increasing number of European countries are deciding to get out of nuclear power.
Vi kan inte tillåta oss att gå ifrån vårt ansvar.
We cannot afford to duck our responsibilities here.
Vi måste gå ifrån den protektionism och de snedvridande marknadsåtgärder som är inbyggda i det nuvarande systemet.
We must move away from protectionism and the market-distorting measures that are built into the current system.
bekymmersam
adjektiv
brydsam distressing; mödosam …full of care; om t.ex. tider troubled
det ser bekymmersamt ut för honom things look bad for him
Fraser från andra ställen i ordboken

det ser bekymmersamt ut för honom things look bad for him

25

at a reasonable price

Long

orimlig
adjektiv
förnuftsvidrig absurd, preposterous; motsägande incongruous; oskälig unreasonable, exorbitant
en orimlig massa människor an incredible crowd
begära det orimliga ask for the impossible, make unreasonable demands
orimligt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

den tanken är orimlig redan i och för sig the very idea itself (as such) is absurd

---
rimlig
adjektiv
skälig reasonable; rättvis äv. fair, just; måttlig äv. moderate; sannolik probable, likely; plausibel plausible
en rimlig chans a reasonable (sporting) chance
inom rimliga gränser äv. within reason, within limits
till arimligt pris at a reasonable price
det finns inget rimligt skäl att (+ inf.) there is no earthly reason why + sats
det är inte mer än rimligt it is only reasonable (fair)
Fraser från andra ställen i ordboken

stå i [omvänd (rimlig, rätt)] proportion till insatsen be in [inverse (reasonable, due)] proportion (ratio) to…

26

2
Skräckväldet är mer påtaglig i ...

More examples. Using obvious.

påtaglig Also noticeable
adjektiv
uppenbar obvious, evident, apparent, manifest; märkbar marked, palpable; gripbar el. faktisk tangible
påtagligt bevis tangible proof
påtaglig lögn evident lie
förbättringen är påtaglig …is obvious
påtagligt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
Fraser från andra ställen i ordboken

påtaglig för obvious to


skräckvälde
substantiv
reign of terror

At jag har varit Jude har varit påtagligt (det har?) . Open about background.

tangible {adj.}
more_verticalDen är påtaglig, ofta till och med synlig, och många gånger lättare att behandla.expand_moreicalThis is tangible, often even visible, and is often easier to treat.
påtaglig (also: verklig, fast, kompakt, konkret)play_circle_outlineconcrete {adj.}
more_verticalDetta skulle fungera som en reell och påtaglig sporre att inte nonchalera lagstiftningen.expand_moreicalThis would act as a real and concrete disincentive for flouting the law.
påtaglig (also: omfattande, avsevärd, betydande, verklig)play_circle_outlinesubstantial {adj.}
more_verticalAnser kommissionen att detta skulle kunna vara ett viktigt steg för att bidra till en påtaglig utsläppsminskning?expand_moreicalDoes the Commission think that this could be an important way of helping to achieve a substantial reduction in emissions?
påtaglig (also: anmärkningsvärd, beaktansvärd, märkbar, märklig)play_circle_outlinenoticeable {adj.}
more_verticalDet är också märkbart genom en rad effekter - till exempel har fetma ökat påtagligt.expand_moreicalFort example, there has been a noticeable increase in obesity.
påtaglig (also: olik, tydlig, utpräglad, klar)play_circle_outlinedistinct {adj.}
more_verticalNär vi anlände denna morgon fanns det en påtaglig cigarrlukt i kammaren.expand_moreicalMadam President, when we came in this morning there was a distinct smell of cigars in this Chamber.
påtaglig (also: tydlig, klar, uppenbar, lättbegriplig)play_circle_outlineobvious {adj.}
more_verticalÄr det ett belysande exempel på en påtaglig politisk funktionsrubbning i rådet?expand_moreicalIs this an illustration of the obvious political malfunctioning of the Council?
påtaglig (also: tydlig, uppenbar)play_circle_outlineevident {adj.}
more_verticalDärigenom är parlamentets åsikt att man vid utbyggnad av infrastrukturen måste ta stor miljöhänsyn mycket påtaglig.expand_moreicalIn this way Parliament's view that infrastructure development must take serious account of environmental obligations is clearly evident.
påtaglig (also: klar, omisskännlig)play_circle_outlineunmistakable {adj.}
Effekten blev påtaglig.expand_moreicalThe effect was unmistakable.

27

All

Q