Sammanfattning - del ett Flashcards Preview

Biologi 2 > Sammanfattning - del ett > Flashcards

Flashcards in Sammanfattning - del ett Deck (50):
1

Hur ser växtceller ut i jämförelse med djurceller?

De innehåller samma organeller, plus cellvägg, vakuol, och kloroplaster.

A image thumb
2

Är växter encelliga eller flercelliga?

Flercelliga. 

3

Vad är cellvägg?

Extra skydd utåt.

4

Vad är vakuol?

Vätskefylld blåsa.

5

Vad är kloroplaster?

Organeller där fotosyntesen sker. 

6

Hur är alla organismer uppbyggda, från minsta till största del?

Organeller → cell → vävnad → organ → organsystem → individ

7

Vilka tre typer av vävnader består växter av, och vilka funktioner har dessa?

 • Hudvävnad/epidermis - ytterst, skyddar, reglerar gasutbytet av CO2 och O2
 • Grundvävnad - kan vara hård eller mjuk, här sker cellandning, fotosyntes, etc. 
 • Ledningsvävnad - sköter transporten.

8

Vilka två typer av ledningsvävnad finns, och vilka funktioner har dessa?

 • Xylem, veddelen - transport av vatten och oorganiska ämnen.
 • Floem, sildelen - transport av organiska ämnen, framförallt glukos från bladen till rötterna. 

9

Vilka organ består växten av, och vilka funktioner har dessa?

 • Blad - fångar upp solljus till fotosyntesen och har hand om gasutbytet.
 • Stam - ger stöd och stadga åt växten, leder ämnen mellan blad och rot.
 • Rot - tar upp vatten och näringsämnen, och ger stabilitet genom att förankra växten i marken.

10

Vilket är det andra ordet för tillväxtvävnad?

Meristem.

11

Var finns växtens tillväxtvävnad, och vad betyder det?

Det betyder att växten växer på dessa ställen.

 • Rotspetsen
 • Skottspetsen
 • Stammen, kambiet - växer på bredden 

12

Hur är cellväggen uppbyggd?

 • Cellulosa - stärker den
 • Lignin - vedämne 

13

Var tillverkas cellväggen, och hur tar det sig därifrån?

 • Tillverkas i ER, alltså det endoplasmatiska nätverket. 
 • Transporteras ut därifrån via exocytos. 

14

Vad är exocytos?

Process där en omslutande membranblåsa bildas kring ämnet som ska ut. 

A image thumb
15

Vad är plasmodesmer?

"Hål" i cellväggen, där alla celler sitter ihopkopplade.

16

Vilken funktion har plasmodesmer?

Kommunikation mellan celler.

17

Förökas växter könligt eller könlöst?

Båda! 

18

Vad innebär det att förökningen är könlig, och vad är det andra ordet för detta?

 • Sexuell förökning
 • Avkomman är en kombination av föräldrarna

19

Vad innebär det att förökningen är könlös, och vad är det andra ordet för detta?

 • Asexuell förökning
 • Avkomman är en klon av föräldern 

20

Vad är positivt respektive negativt med könlig förökning?

+ Stor genetisk variation (pga oändligt många olika kombinationer av genomet kan uppnås)

- Det går inte att förutspå hur avkomman kommer bli

- Det är energikrävande att hitta en partner

21

Vad är positivt respektive negativt med könlös förökning?

+ Går att förutspå hur avkomman kommer bli

+ Slipper leta partner

- Väldigt känslig mot miljöförändringar

22

Ge exempel på olika sorters könlös förökning och förklara vad de betyder.

 • Sporer
 • Vegetativ förökning - rotskott
 • Avknoppning - den nya individen börjar växa på moderplantan
 • Fragmentering - delning hos flercelliga organismer, en del av växten ramlar av och blir en ny individ

23

Hur delas växter in efter ålder?

 • Ettåriga, anuella
 • Tvååriga
 • Fleråriga, perenna

24

Hur ser livscykeln ut för ettåriga växter?

På ett år sker följande:

Frö - växt - blommor - sätter frön - dör. 

25

Hur ser livscykeln ut för tvååriga växter?

 • År ett: skapar energilager i form av stärkelse
 • År två: blommar, sätter frön, dör. 

26

Hur ser livscykeln ut för fleråriga växter?

Övervintrar som rot eller stam, och får nya skott varje år. 

27

Hur länge kan fleråriga växter leva?

Tills de inte längre kan bära upp kronan. 

28

Vilka kategorier delas växter in i?

 • Mossor
 • Fanerogamer, fröväxter
 • Kryptogamer, ormbunksväxter

29

Vilka sorters celler kan organismer bestå av?

 • Hapoida celler - enkel kromosomuppsättning
 • Diploida celler - dubbel kromosomuppsättning

30

Vad är mitos respektive meios?

 • Mitos - vanlig celldelning.
 • Meios - reduktionsdelning, alltså den celldelning som sker när det bildas könsceller eller sporer.

31

Förökar sig mossor könligt eller könlöst?

Könligt.

32

Förklara mossans livscykel.

 • Den haploida hanens spermier simmar iväg genom fuktig miljö, till den haploida honplantan.
 • En diploid sporofyt växer fram.
 • Sporofyten genomgår meios, där befruktning och utsläpp av haploida sporer sker. 
 • Sporerna växter och blir haploida han- eller honplantor. 

33

Förklara kryptogamernas livscykel.

 • Haploida sporer under bladen sprids och hamnar i marken.
 • Sporerna växer och bildar protallium (haploid), en mellan fas mellan spor och ormbunksplanta.
 • I protallium sker befruktning, och växer sedan och blir en ny diploid ormbunksplanta. 

34

Hur ser blomman ut, och vilka delar är manliga respektive kvinnliga?

 • Man - ståndare
 • Kvinna - pistill

A image thumb
35

Förklara fanerogamernas livscykel.

 • Pollen från ståndaren ♂ färdas till pistillens ♀ märke.
 • Pollenet växer ner i pistillen som en pollenslang.
 • Två spermier färdas nedför pollenslangen. Den ena kommer bidra till skapandet av äggen, den andra till frövitan.
 • Dubbel befruktning sker - ett frö (2n) och en frövita (3n) bildas! 

36

Vad är frövitan?

Ett energipaket som fröet ska leva på innan det kan genomföra egen fotosyntes. 

37

Hur ser formeln för fotosyntes ut?

Solenergi + 6 H2O + 6 CO2 → 6 O2 +C6H12O6

38

Var sker fotosyntesen?

I kloroplasten - en organell i cellen. 

39

Hur är kloroplasten uppbyggd?

 • Ett yttre och ett inre membran.
 • Thylakoider - membranblåsor där de fotokemiska reaktionerna sker. Här finns klorofyllet.
 • Stroma - "mellanrummet" i kloroplasterna. Här sker koldioxidfixeringen. 

A image thumb
40

Vad är plastider? 

Organeller med eget DNA som finns i cellerna hos växter och alger. 

41

Ge exempel på olika plastider.

 • Kloroplaster - innehåller klorofyll, är gröna.
 • Leukoplaster, amyloplaster - lagrar energi i form av stärkelse, är färglösa. 
 • Kromoplaster - karatenoider, ger växterna blom- och fruktfärg. 

42

Vilka delar delas fotosyntesen in i?

 • Fotokemiska reaktionsserien
 • Calvincykeln

43

Var sker fotokemiska reaktionsserien?

I thylakoiderna. 

44

Vad händer i den fotokemiska reaktionsserien?

 • Vatten spjälkas med hjälp av solenergin.
 • Syrgas och vätejonner bildas.
 • Vätejonerna plockas upp av vätebärarna NADPH.
 • ATP bildas.

45

Förklara de tre stegen som den fotokemiska reaktionsserien består av.

 • Fotolys - klyvning av vattenmolekylen. Sker i fotosystem II.

2 H2O → 4 H+ e- +O2

 • Reduktion av vätebärare - bildande av NADPH. Sker i fotosystem I. Elektronerna plockas upp från fotolysen, vätejonerna kommer från stroma. 

NADP+ H+ + 2 e- → NADPH

 • Fosforylering - bildande av ATP. Under de två första stegen har en vätejonskoncentrationsgradient byggts upp, så koncentrationsutjämning sker genom ATP:as. Vätejoner strömmar igenom denna och energin används för att tillverka ATP.

ADP + P → ATP

46

Var sker Calvincykeln?

I stroma. 

47

Vad sker i Calvincykeln?

 • Koldioxidfixering.
 • Koldioxid + vätejoner + ATP reagerar.
 • Kolhydrater, sockerarter (glukos) bildas. 

48

Hur sker koldioxidfixeringen?

Koldioxid binds in med hjälp av ett enzym som heter rubisco. 

49

Vad behövs till Calvincykeln?

 • Koldioxid
 • Enzymet rubisco
 • ATP och NADPH från den fotokemiska reaktionsserien

50

Vad används sockerarterna som bildas i Calvincykeln till?

 • Energikälla
 • Energilager (som stärkelse) 
 • Byggmaterial