Sammanfattningen s. 56 - 69 Flashcards Preview

Tentafrågor > Sammanfattningen s. 56 - 69 > Flashcards

Flashcards in Sammanfattningen s. 56 - 69 Deck (47)
1

Beskriv cytokinfamiljen Interferon (Klass I).

Den här familjen av cytokiner var de första cytokiner som upptäcktes, den består huvudsakligen av två typer av interferoner. Typ I är interferon-α som är en subfamilj på ca 20 proteiner och interferon-beta, typ II av interferon-γ.

 • Typ I utsöndras av makrofager, dendritiska celler samt virus-infekterade celler. Hos virusinfekterade celler har klass II cytokiner en toxisk effekt, de inducerar ribonukleaser som förstör all RNA, viral såsom cellulär. Denna mekanism är skoningslös, all proteinsyntes avstannar och cellen döms till apoptos med syftet att förhindra en spridning av viruset.
 • Typ II interferoner skapas av T-celler och NK-celler, de är mycket kraftfulla inducerare av det adaptiva immunförsvaret och motiverar TH-celler att utvecklas till TH1-celler. De aktiverar makrofager som i sin tur äter infekterade celler och genom det aktiverar cytotoxiska T-celler.

Alla interferoner ökar presentationen av MHC. 

2

Beskriv cytokinfamiljen Tumor Necrosis Factor.

Den här familjen har en stor roll hos många celler, den kan bokstavligt bestämma över liv och död för en cell genom att stimulera till proliferation, aktivering och celldöd. TNF cytokiner är ofta membranbundna, något som är ovanligt för cytokiner. Det finns två subfamiljer: TNF−α och TNFβ.

 • TNFα är en proinflammatorisk cytokin, den kan svara till infektion såväl som inflammation och miljöorsakad stress.
 • En till speciell cytokin som tillhör denna familj är FasL eller CD95L som den också heter som binder till dödsdomänen på en målcell och aktiverar apoptos. FasL hittas främst på cytotoxiska celler, t.ex. TC-celler. 

3

Beskriv cytokinfamiljen IL-17.

Denna familjen består enbart av olika typer av IL-17. Man upptäckte IL-17A som den första cytokinen tillhörande denna famailj på aktiva T-celler, den är proinflammatorisk och IL-17 receptorer hittas främst på icke-lymfoida celler. De T-celler som utsöndrar denna cytokin är en specialtyp av TH-celler, TH17- celler. Denna familj verkar likt andra vara proinflammatorisk men den hjälper även att mobilisera neutrofila granulocyter. Ett undantag till detta är IL-17E som ger en negativ feedback genom att öka T-cellers differentiering till anti-in􏰃ammatoriska T−H2-celler och minska di􏰁erentieringen till TH17-celler. 

4

Beskriv cytokinfamiljen: kemokiner.

Den sista familjen är en grupp vars funktion är att bilda koncentrationsgradienter för att locka leukocyter att migrera dit koncentrationen är högre, dvs. källan. Kemokiner har en förmåga att binda lätt till glykosaminoglykaner, en molekyl som är vanligt förekommande på endotelceller i blodkärl. Denna förmåga tillåter kemokiner att fastna på kärlväggen och i början fäster många kemokiner och ju längre bort vi färdas desto färre kemokiner finns för att fästa. Denna cytokininducerade migration kallas kemotaxis. Kemokiner binder på leukocyter till GPCR som ökar mängden av transkriptionsfaktorerna NF-κB och AP-1. 

5

Cytokiner är mycket ofta proin􏰃ammatoriska, ge några exempel. 

 • Pyrogenisk effekt, antingen bara lokal eller även systemisk (fever)
 • Levern ökar syntesen av akutfas-proteiner
 • I den utsatta vävnaden har vi en ökad permeabilitet och kärldilatation, följden är en ökad vätskeansamling (svällning) och blodflödet (rödhet) ger en ökad mängd leukocyter som söker sig dit med hjälp av kemokiner som har utsöndrats.
 • IL-6 ökar och utsöndras för att aktivera en proliferation av TH-celler
 • Övriga T-celler och B-celler aktiveras i området och med det syntesen av antikroppar

6

Beskriv skillnaden mellan TH1 och TH2

Balansen skiftar utifrån infektionens typ. Vid en intracellulär viral eller bakteriell infektion aktiveras TH1 vägen och balansen förskjuts mot dem via cytokiner som reglerar differentieringen. Är vi istället infekterade med extracellulära infektioner såsom parasiter ökar TH2 för att möta hotet. 

7

Cytokiner är ett verktyg och därför kan patogener också använda den emot oss. Ge exempel. 

Virus, bakterier och annat har egna cytokiner som de kan utsöndra för att lura vår kropp att inte aktivera immunförsvaret och förbli dolda. Deras cytokiner har den motsatta effekten till vad vi har lärt oss, infekterar de en cell kan de försöka minska MHC-presentation, eller hindra aktivering av T-celler. 

8

Var i kroppen kan man hitta antimikrobiella peptider?

Dessa peptider finns på huden framför allt men även i slemhinnor såsom mun, urogenitalia och körtlar som tårkörteln. 

9

Hur många är de antimikrobiella peptiderna och hur kan de döda patogener?

Vi har ca 800 olika peptider på 6-59 aminosyror var, de dödar genom att förstöra cellmembranet eller störa RNA- och DNA- syntes. De dödar mikroorganismer inom minuter. 

10

Ge exempel på antimikrobiella peptider.

 • Defensin
 • Psoriasin
 • Interferoner

11

Var produceras de antimikrobiella peptiderna?

Prodktionen sköts av närliggande cel- ler, såsom hudceller och andra celltyper under huden. 

12

När en patogen har passerat våra barrärer är det dags för det medfödda immunförsvaret att reagera på inkräktaren, hur sker det?

Med PAMP och PRR.

13

Vilka cytokiner aktiverar akutasreaktionen

TNF−α, IL-1 och IL-6.

14

PRR kan reagera på någonting annat än PAMP:ar. Vad?

DAMP, damage associated molecular patterns. DAMP är molekyler som tyder på att vävnadsskador har förekommit, som då oftast har skadat celler som läckt innehåll. 

 

DAMP är essentiellt alla molekyler som ska finnas enbart intracellulärt men av någon anledning är i extracellulan

15

Det fi􏰂nns fyra former av PRR, vilka?

 • Toll-like receptor
 • NOD-like receptors
 • RIG-I-like receptors
 • NLRP-inflammason

16

Hur många är TLR:erna? Och vad binder de till?

10 stycken.

TLR 1, 2, 4, 6 och 10 --> lipidbindande

TLR 3, 7, 8 och 9 --> nukleinsyrabindande

TLR 5 --> proteinbindande

17

Vilken är den viktigaste toll-like receptorn och vad känner den igen?

TLR 4 --> känner igen bakterietoxinet lipopolysackarid, en molekyl som är en normal del på bakteriers yta. 

18

När TLR aktiveras kan den aktivera två vägar. Vilka? Och, när aktiveras de?

 • NF-κB-vägen --> För bakteriella infektioner. 
  • Kan inducera det antivirala stadiet. 
 • IRF-vägen --> För virala infektioner. 
  • ​Kan inducera akut inflammation.
  • Stimulering av adaptiv immunitet.

19

Vilken typ av PPR:er är NOD-like receptorer såsom NOD1, RIG#-I-like receptors, samt NLRP-in􏰃ammasomen?

Cytoplasmatiska PRR. 

20

NOD1 släpper inflammatoriska cytokiner, men vad aktiveras de av?

Peptidoglykanfragment.

21

Vad aktiveras NLRP av?

PAMP och DAMP som tas in i cellen och aktiverar kaspas-1 som aktiverar in􏰃ammatoriska IL-1 cytoki- ner. 

22

Vad känner RIG:ar igen?

ss-RNA (single-stranded) och ds-RNA (double- stranden), detta syftar till viral RNA som har tagit sig in i cellen och RIG-reagerar på det genom att frisätta typ I interferoner, som leder till apoptos. 

23

Vilka är de huvudsakliga cellerna i det medfödda immunförsvaret?

Dendritiska celler, monocyter som sen blir makrofager, NK-celler, samt granulocyter. 

24

Vad har eosina granulocyter för fyra typer av granula?

Eosinofiler har många tegelröda granula, dess kärna är delad i två lober. Vi kan hitta fyra typer av granula här också men den första typen är den viktigaste.

 • Specifika eosinofila granula: är den främsta granulan och bär på parasitdödande molekyler. Exempel är Eosinofilperoxidas som liknar MPO hos neutro􏰂ler och bildar fria radikaler. Major basic protein (MBP) utgör hälften av proteinerna i dessa granula och orsakar en pH stigning till 12 och högre som är toxiskt för många parasiter. Två andra start basiska molekyler är Eosinophil-derived neurotoxin och Eosinophilic cationic protein (ECP) som klyver RNA. Den tidigare finns även hos basofi􏰂ler och monocyter.
 • Små granula: arylsulfatas som bryter ner leukotriner som bildas av en allergisk inflammation, och surt fosfatas som spjälkar fosfatgrupper. 
 • Lipidkroppar: Lipidkroppar har arakidonsyra som används för att bygga leukotriner och prostaglandiner.
 • Primära ospecifika granula: Har galktin 10 som binder kolhydrater men mer än så vet man inte.  

25

Vad händer när det medfödda immunförsvarets celler svarar på antigen?

När dessa celler har känt igen inkräktare genom sina PRR fagocyteras de skoningslöst, detta är grunden för att sedan kunna väcka det adaptiva immunförsvaret. 

26

Vad sker när ett patogen fagocyteras av det medfödda immunförsvarets celler? Dvs vad får det för effekt?

När en patogen fagocyteras kommer den brytas ned och ur resterna hittas antigen som laddas och presenteras på MHC II, det aktiverar TH-celler som kommer slå igång resten av det adaptiva immunförsvaret. 

27

Vilka celler är granulocyter? Och vad gör det i stora drag?

Eosino􏰂ler, basofi􏰂ler och neutrofiler. Det granulocyter gör framför allt är att släppa väldigt mycket cytokiner och histamin varav allt är proin􏰃am- matoriskt. 

28

Beskriv vad NK-celler gör?

Det är stora cytotoxiska celler som söker efter infekterade celler, skadade celler samt tumörceller. Dessa besprutar den med en cockatil av interferoner, IL-6 och TNF-α som inducerar apoptos hos målcellen. Den identiferar sina målceller genom antingen NK-receptormedierad igenkänning eller via antikroppsmedierad cytotoxicitet (AMCC). 

29

NK-receptormedierad igenkänning har två komponenter, vilka?

NK-cellen har en inhibitorisk MHC-receptor och en aktiverande receptor. Den aktiverande receptor binder till sitt ligand som identi􏰂erar målcellen som en mottaglig cell för apoptos, då måste målcellen 'identifiera' eller 'bekräfta' att den är frisk genom att presentera tillräckligt många MHC I på ytan. När en virus invaderar en cell så är det en kamp mellan att cellen vill blotta MHC I med antigen tillhörande viruset, viruset svarar med att nedreglera MHC I för att försvara sig men NK-cellen finns här för att kontra det steget. 

30

Hur funkar ADCC?

När plasmaceller utsöndrar antikroppar så kommer de ibland binda till antigen på organismer, så kommer NK-celler känna igen att en organism är flaggad av en antikropp och döda den. 

31

Vad är erytronet?

Ett samlingnamn för alla celler som med hemoglobin deltar i transporten av syrgas. 

32

Neutrofila granulocyter innehåller fyra typer av granula, vilka?

 • Specifi􏰂ka neutrofi􏰂la granula: Bär bakteriedödande enzymer, järnbindare (skadar bakterier) och ROS-genererande enzymer. Tittar vi på molekylerna i granulan hittar vi laktoferin, en järnbindare som är direkt toxisk; vi hittar NGAL11 och lysozym som spjälkar peptidoglykan på bakteriers cellvägg och NADPH-oxidas som bildar fria radikaler. 
 • Ospeci􏰂ka granula eller azurofi􏰂la: En speciell infärgning, som också bär bakteriedödande enzymer. I dessa granula hittar vi myeloperoxidas som reagerar med väteperoxidas (H2O2) för att bilda fria radikaler. Vi hittar α-defensin och BPI som gör hål och porer på bakteriers membran, BPI är specifik för gram-negativa bakterier. En sista molekyl är serinproteaser, de klyver matrixproteiner såsom kollagen IV som har en antimikrobiell eff􏰁ekt. 
 • Gelatinasgranula: De har ett matrixnedbrytande enzym. Molekyler vi kan hitta är metalloproteinaser och Nramp1, den tidigare bryter ned extracellulär matrix för att underlätta migration och den senare städar upp Fe2+, Zn2+ och Mn2+ som är viktiga för bakterier. 
 • Sekretoriska vesiklar: Den har membranbundna proteiner och receptorer, såsom integriner och komplementreceptorer. Receptorerna och integrinerna gör att dessa granula kan binda till endotelceller och komplementfaktorer. 

33

Vad är glykophorin?

Erythrocyternas cellyta är viktig för likt alla cellers ytor kryllar det av proteiner och kolhydrater, en stor molekyl som sitter på membranet är glykophorin. Glykophorinet är viktig för den har kolhydratgrupper som kan variera mellan personer, variationerna ger upphov till ABO-systemet för blodgrupper. Kolhydraten för blodgrupp O är den kortaste och A och B är längre. Det finns på andra celler såsom epitelceller och är väldigt viktigt att tänka på vid tranplantationer. Dessutom finns rhesusfaktorn som är viktig att ta hänsyn till vid födsel.

34

Vad är syftet med granulocyter?

Syftet med dessa celler är att släppa sina granula under ett immunologiskt svar, de kan vara direkt cytotoxiska eller proinflammatoriska men gemensamt för alla granulocyter är att de är slit- och-släng celler; de kan endast döda en viss mängd bakterier eller släppa en viss mängd granula innan de blir tömda och behöver ersättas. 

35

Beskriv erythrocytens utveckling. 

 • En erytrocyt lever ca 120 dagar, de börjar sin utveckling som erytroblaster och sedan blir till normoblaster. Under denna utveckling har en erytroblast delat sig många gånger och den slutgiltiga erytrocyten kommer vara en tiondel av erytroblastens volym, 90 μl jämfört med erytroblastens 900 μl. Normoblasterna kommer också att dela sig men vid en viss punkt avstannas mitosen för normoblasten är rätt storlek, då skjuts cellkärnan ut och blir en erytrocyt.
 • Under erytroblasters utveckling kan normoblaster ansamlas runt en makrofag i erythroblastic islands och samlas 5-30 st. runt en. Makrofagen ger normoblasterna rätt cytokiner och fagocyterar de utstötta kärnorna, samtidigt ger makrofagen järn och andra resurser till normoblasterna så de kan utvecklas.
 • Ju äldre erytrocyten blir desto mindre flexibel blir den och uttrycker vissa ämnen mera, såsom modifierat band 3 protein. Proteinerna känner igen av makrofager när blodet passerar mjälten som fångas dessa gamla erytrocyter. 

36

Baso􏰂ler ska inte blandas ihop med mastceller, nämn en skillnad.

En mastcell är en långlivad cell dock medan basofiler är mycket kortlivade. 

37

Vad har basofiler för Ig-receptor på sin yta?

IgE-receptorer. 

38

Vad innehåller de basofila granulocyterna för inflammatoriska mediatorer?

 • peroxidaser
 • elastas
 • MBP 

39

Vad innehåller mastceller?

pro-inflammatoriska ämnen, histamin, glykosaminoglykaner såsom heparin, och proteaser. 

40

Vad är makrofagens jobb?

Makrofager är långlivade professionella fagocyter, de känner igen signaler från mikroorganismer och skadade kroppsegna celler och är en antigen-presenterande cell.

41

Vad äter NK-cellen upp?

Allt som saknar tillräckligt många MHC I på sin cellyta. 

42

Hur ska kvoten mellan TH-celler och TC-celler vara?

Tittar man på kvoten mellan TH-celler och TC-celler ska man alltid ha en kvot sörre än 1, alltså alltid mera TH-celler. Den här kvoten använder man för HIV-patienter för att följa sjukdomsförloppet. 

43

Med hjälp av vad kan makrofager döda sin målcell?

Den har granula med lysosomer som den använder för att döda sin målcell. 

44

Varför är den hematopoetiska mikromiljön viktig?

Miljön är viktig för hematopoesen för den avgör hur hematopoetiska stamceller och dess dotterceller ska diff􏰁erentiera sig. Kroppen försöker hålla ganska konstanta halter av de olika blodcellerna, men om vi plötsligt förlorat många erytrocyter eller allmänt förlorat mycket blod ökar den generella och specifika produktionen av blodceller för att återgå till de nivåer vi hade förut. Att kunna reglera och känna av vilka celler som många förnyas är väldigt viktigt och regleras till stor del av den miljö som finns i benmärgen, det hav av cytokiner och andra mediatorer som säger åt celler hur de ska differentiera sig. 

45

Den hematopoetiska stamcellen HSC kan under sin utveckling utvecklas i en av två vägar. 

 • Antingen kan den följa den myeloida utvecklingen för att bli till blodceller annat än leukocyter eller

 • så kan de följa den lymfoida utvecklingen för att bli NK-celler eller celler från det adaptiva immunförsvaret. 

46

Vid leukemi kan antignen den myeloida linjen eller lymfoida linjen drabbas. Vad ser man om leukemin är akut, vad gäller vilka celler som har dött respektive vilka det finns ett överskott av?

Om leukemin är akut ser man att många av de mogna cellerna har dött och det finns ett överskott på omogna celler.

47

Vid leukemi kan antignen den myeloida linjen eller lymfoida linjen drabbas. Vad ser man om leukemin är akut, vad gäller vilka celler som har dött respektive vilka det finns ett överskott av?

Vid kronisk leukemi är det många mogna celler men få omogna celler som utvecklas.