Samorząd Flashcards Preview

Admin > Samorząd > Flashcards

Flashcards in Samorząd Deck (44):
1

2 elementy pojęcia "gmina

wspólnota samorządowa + terytorium

2

2 elementy pojęcia "powiat"

wspólnota lokalna + terytorium

3

2 elementy pojęcia "województwo"

wspólnota regionalna + terytorium

4

Akt stanowiący o ustroju każdej gminy/powiatu/województwa

Statut gminy/p/w

5

Podmiot zobowiązany do zatwierdzenia statutu gminy powyżej 300 tys. m.

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra

6

Podmiot uprawniony do połączenia/rozdzielenia gmin

RM w drodze rozporządzenia

7

Podmiot uprawniony do nadawania statutu gminom

RM w drodze rozporządzenia

8

Podmiot uprawniony do łączenia/rozdzielenia powiatów

RM (rozporządzenie)

9

Podmiot uprawniony do zmian nazw gmin, powiatów

RM (rozporządzenie)

10

Podmioty uprawnione do wystąpienie z wnioskiem o wydanie rozporządzenia łączącego/dzielącego szczeble oraz zmieniające nazwy

Rada gminy lub rada powiatu

11

Procedura poprzedzająca wydanie rozporządzenia łączącego/dzielącego gminy lub powiaty

Kontakt z radami g/p oraz konsultacje z mieszkańcami; gdy podział gmin narusza podział powiatów - opinie odpowiednich rad

12

Kiedy nie przeprowadza się konsultacji z mieszkańcami w wypadku łączenia/dzielenia gmin?

Gdy wcześniej przeprowadzone referendum

13

Kto ma inicjatywę referendalną w wypadku ref. dt. podziału/połączenia/zniesienia gmin?

Co najmniej 15 obywateli

14

Procedura po uzyskaniu zgody na połączenie/podział gmin

Prezes RM wybiera pełnomocnika ds. podziału gminy
(wniosek wojewody > przez ministra > premier)

15

Kto dokonuje ujawnienia w księgach wieczystych na rzecz nowopowstałej w wyniku łączenia gminy?

Gmina

16

Maksymalny okres obowiązywania aktów prawa miejscowego sprzed połączenia gmin?

3 lata

17

Jednostki pomocnicze gminy

sołectwa, dzielnice, osiedla
miasto (!)

18

Kto tworzy jednostki pomoc. gminy?

Rada gminy w drodze uchwały (po konsultacjach)

19

"Domniemanie kompetencji gminy"

Do zakresu działania g. należą wszystkie sprawy publ. o znaczeniu lokalny, niezastrzeżone dla innych podmiotów

20

Zadania gminy

- własne
- zlecone
+ obowiązkowe (zadania wł.)

21

Czy możliwe jest przekazanie gminie nowych zadań własnych?

Tak, jest to katalog otwarty! Warunki:
1. w drodze ustawy
2. z zapewnieniem koniecznych śr. finansowych

22

Formy zapewnienia środków finansowych gminie na realizację zadań własnych

1. zwiększenie dochodów własnych gminy
2. subwencje

23

Zakres zadań zleconych gminy

1. z. adm. rządowej
2. przeprowadzenie wyborów powszechnych
3. na podst. porozumień z zakresu właściwości powiatu i województwa

24

jednostki pomocnicze

tworzone na potrzeby wypełniania zadań zleconych; mogą zostać stworzone lub powstać na mocy porozumnień z innymi podmiotami

25

Zakres działalności gospodarczej gminy lub gminnej os. pr.

Może wykraczać poza zadania o charakterze użyteczności publicznej - jednak wyłącznie w obrębie określanym ustawowo!

26

Zadania użyteczności publicznej

zadania własne, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych

27

Organy gminy

1. rada gminy
2. wójt (burmistrz, prezydent)

28

Organy powiatu

1. rada powiatu
2. zarząd powiatu

29

Organy województwa

1. sejmik wojewódzki
2. zarząd województwa

30

Jawność działania organów gminy

Katalog otwarty!
1. prawo obywateli do uzyskiwania informacji
2. wstęp na sesje rady gminy
3. dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publ. (w tym protokoły posiedzeń)

31

Zapadanie uchwał rady gminy

Zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy składu rady

32

Organ stanowiący gminy

Rada gminy

33

Organ kontrolny gminy

Rada gminy

34

Skład rady gminy

15 - do 20.000
21 - do 50.000
23 - do 100.00
25 - do 200.00
+ 3 na każde rozpoczęte 100.000, ale maks: 45!

35

Właściwości rady gminy

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy

36

Wyłączna właściwość rady gminy (przykłady)

1. uchwalanie statutu
2. uchwalanie budżetu i uchwalanie absolutorium dla wójta
3. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych
4. podejmowanie uchwał w sprawie podatków

37

komisja rewizyjna - organ powołujący

rada gminy

38

komisja rewizyjna - zakres podmiotów kontrolowanych

1. wójt
2. gminne jednostki organizacyjne
3. jednostki pomocnicze

39

komisja rewizyjna - skład

radni - przedstawiciele wszystkich klubów (oprócz przewodniczącego rady i wice)

40

komisja rewizyjna - zadania

- opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje o udzielenie lub nie absolutorium wójtowi (opiniowane przez regionalną izbę obrachunkową)
- wykonuje inne zadania zlecone

41

zadanie przewodniczącego rady gminy

organizowanie prac rady + zwoływanie posiedzeń

42

Przepisy porządkowe - podmioty upoważnione (na różnych szczeblach)

Co do zasady:
GMINA
1. rada gminy - uchwała
2. wójt - zarządzenie - charakter warunkowy

POWIAT
1. Rada powiatu
2. zarząd powiatu - charakter warunkowy

WOJEWÓDZTWO - NEIN! Tutaj rozporządzenia porządkowe!!! (do zatwierdzenia przez premiera)

43

Przepisy porządkowe - wymogi

1. nie dotyczą materii prawa powszechnie obowiązującego
2. na podst. generalnego upoważnienia
3. dla ochrony życia, zdrowia obywat., zapewnienie porządku, spokoju, bezpieczeństwa (+w powiecie: ochrona środowiska i mienie)

44

Podmiot upoważniony do określania czasu obowiązywania przepisów porządkowych

Rada gminy - nawet jeśli przepisy porządkowe wydał wójt!