Schüler-Grammatik Flashcards Preview

Französisch > Schüler-Grammatik > Flashcards

Flashcards in Schüler-Grammatik Deck (22):
1

1

v

2

2

v

3

3

v

4

4

v

5

5

v

6

6

v

7

7

v

8

8

v

9

9

v

10

10

v

11

11

v

12

12

v

13

13

v

14

14

v

15

15

v

16

16

v

17

17

v

18

18

v

19

19

v

20

20

v

21

21

v

22

22

v