Set 4 Flashcards Preview

Yulla Vocab > Set 4 > Flashcards

Flashcards in Set 4 Deck (33):
1

Noise

Duushe(t)

2

Cloudy

Gaayim

3

Expected

Mutawaqqa3

4

Gradually

Tadriijiyyan

5

Farewell (n)

Wadaa3

6

To face or confront

Waajah

Yiwaajih

7

Comprehensive thorough overall

Shaamil

8

Unhappy miserable

Ta3iis

Tu3asaa

9

Bad

Sayye’

Sayyi’a

Sayyi’iin

10

To spread

Intashar

Yintashir

11

To criticize

Intaqad

Yintaqid

12

Bridge(s)

Jisir
Jusuur

13

To smuggle

Harrab

Yiharrib

14

To confiscate

Confiscation

S.aadar

Yis.aadir


Musaadara(t)

15

To arrest

I3taqal

Yi3taqil

16

A call

Mukaalame(t)

17

Spoiled

Mudallal

18

Source

Mas.dar

Mas.aadir

19

To seize or grab or take advantage of the opportunity

Intahaz

Yintahiz

20

Appearance

Mad/har

Mad/aahir

21

Satisfied or pleased

Raad.i

22

Complaint (s)

Shakwa

Shakaawa

23

Authority

Sult.a(t)

Sult.aat

24

Line

Xat.t.

Xat.uut.

25

Pressure

Dagt.

Daguut.

26

Sand

Ramil

27

To calm down

Hadda

Yihaddi

28

To complicate

3aqqad

Yi3aqqid

29

Occasion

Munaasabe(t)

30

By the way

Bil munaasabe

31

Dirt

T’raab

32

To demolish


Destruction

Hadam

Yihdam

Hadim

33

Present, current, sitting

Ilh.aali

ilh.aaliyye(t)