sidor 59-60 Ellära - elsystem - Eldrivna fordon Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 59-60 Ellära - elsystem - Eldrivna fordon > Flashcards

Flashcards in sidor 59-60 Ellära - elsystem - Eldrivna fordon Deck (12):
1

Ellära - elsystem - Eldrivna fordon

电力 - 电气系统 - 电动汽车

2

Ellära - elsystem - Eldrivna fordon

ellära
som du säkert redan vet så är det många elektriska funktioner i ett fordon.
utvecklingen går snabbt framåt och det fortsätter komma många nya elektriska funktioner.
exempelvis förekommer allt fler elektriska komponenter i system som tidigare var rent mekaniska.
exempelvis bromsar, fjädring och styrinrättningar.

电力 - 电气系统 - 电动汽车

电磁
你可能已经知道,有许多车辆电气功能。
发展迅速,它继续得到许多新的电气功能。
例如,有越来越多的电子组件的系统中,以前是纯粹的机械。
如制动,悬架和转向系统。

3

elektrisk ström kan "verka" på flera sätt

elektricitet används till många olika funktioner i fordon.
vanligen är det tre sk.
verkningar som utnyttjas i förbrukare och spänningskällor.
med "förbrukare" avses komponenter som använder elektricitet för att utföra ett arbete,
som värmeslingor, elmotorer, relä mm.
de tre verkningarna är:
värmeverkan
magnetisk verkan
kemisk verkan

när förbrukarna i elsystemen utför sitt arbete sker en omvandling mellan olika energiformer.
det är dessa omvandlingar mellan elenergi och andra energiformer som kallas för elströmmens verkningar.
elenergi omvandlas vid exempelvis tändstiftet till värmeenergi.
i högtalare omvandlas elenergin först till magnetisk energi som sedan övergår till rörelseenergi hos högtalarmembranet.
när ett batteri laddas så lagras energin i kemisk form.

电流可能在许多方面出现'

电力被用于许多不同的功能,在车辆中。
通常有三个已知。
中所使用的消费者和电压源的影响。
“消费者”是指组件使用电做工作,
加热线圈,电动机,继电器等。
三个效应:
热效应
磁性作用
化学作用

当消费者的力量,他的工作是不同形式的能量之间的转换。
这些称为电力效果的电能和其他形式的能源之间的转换。
在这样的火花塞热能转换的电能。
扬声器被转换为电能第一磁场能量,然后将其转移到扬声器膜的动能。
当电池储存能量以化学形式。

4

elströmmens värmeverkan

att omvandla elenergi till värme är enkelt,
och det är många elkomponenter som fungerar med hjälp av denna värmeverkan.
när en tillräcklig hög ström flyter i en ledare i förhållande till ledarens resistans blir den varm.
om strömmen ökar genom ledaren genom att spänningen höjs, så ökar värmeverkan.

om strömmen blir för hög i förhållande till ledarens material och area blir värmen så stor att ledaren brinner av.
detta utnyttjas i säkringar som skyddar kretsar mot för höga strömma.
när ledaren i säkringen brinner av bryts strömmen och kretsen skyddas från överbelastning.
säkringen ska alltid vara den "svagaste länken" i kretsen.

ledararea
om strömmen blir för hög i förhållande till ledarens area blir den överhettad.
några olika exempel på hur värmeverkan utnyttjas.

电力热效应

将电能转换成热能很简单,
热效应的帮助下,这与许多电气元件。
当足够高的电流流过导体中的导体的电阻会变得很热。
如果由电压增加通过导体的电流增加,因此没有热效应。

如果电流过高相对的导体材料,该地区成为热如此之大的领先烫伤。
这是用来保险丝保护电路防止流量过大。
保险丝的领导人燃烧时,在电源和电路免受过载。
保险丝必须始终是电路中的“最薄弱的环节”。

导体尺寸
如果电流过高相导体区域变得过热。
如何利用热效应的一些例子。

5

elströmmens kemiska verkan

i fordonen förekommer denna verkan endast i batterierna som är ackumulatorer,
vilket innebär att de kan laddas.
när ett bilbatteri tillförs elström, laddas,
så omvandlas elektrisk energi till kemisk energi som sedan kan lagras under ganska lång tid.
när elström tas ut ett batteri omvandlas kemisk energi åter till elektrisk energi.

电力化工行动

之前,在车辆中,只有在可再充电电池的电池,这种效果
这意味着它们可以被加载。
当汽车电池提供电力,充电,
电能转换转化为化学能,然后可被储存在相当长的一段时间。
当市电的电池转换的化学能转化为电能的背面。

6

elströmmens magnetiska verkan

kring en ledare där det flyter en elektrisk ström uppstår alltid ett magnetiskt fält.
med samma verkan
strömmen går in i ledaren,
då går de magnetiska kraftlinjerna medurs runt ledaren.
lägg märke till markeringen i änden på ledaren
som visar strömriktningen
du kan tänka dig den som änden på en pil som är på väg in i ledaren.

här kommer strömmen ut ur ledaren,
därför går kraftlinjerna åt andra hållet,
moturs
punkten mitt i ledaren som visar strömriktningen kan du se som en pilspets på väg ut.

电力磁场效应

流导体周围的电流总是出现一个磁场。
具有相同效果
流进入售票员,
这是在导体周围的磁力线顺时针方向转动。
注意,在导线端部的标记
显示当前方向
你可以认为它的领导者正在步入一个箭头,作为结束。

这将流出来的领导者,
因此,能够在另一个方向上的力线,
逆时针
显示当前方向的导体在中间点,你可以看到一个箭头的出路。

7

60 60 60 60 60 60 60

60 60 60 60 60 60 60

8

skapar ett magnetfält i rörelse bredvid en ledare en ström i ledaren
vilket kallas induktion.
denna elektromagnetiska verkan utnyttjas i många apparater i fordonens elsystem.

de magnetiska fält som skapas runt ledaren beskrivs oftast som kraftlinjer.
kallas också fältlinjer.
kraftlinjerna har en bestämd riktning och brukar ritas ut som cirklar runt ledaren med en riktningspil.

tändspole
relä
genertor
startmotor
några exempel på fordonskomponenter som fungerar med hjälp av elektromagnetism.

旁边的一个导体的电流在导体中产生磁场,在运动
这就是所谓的诱导。
这种电磁作用在车辆电气系统中使用的许多设备。

电力线是最经常被描述为在导体周围产生的磁场。
也被称为电场线。
电源线有一定的方向,通常绘制为在导体周围带有定向箭头的圆圈。

点火线圈
中继
发电机之特性
起动
汽车零部件的工作使用电磁的一些例子。

9

grundbegrepp

det finns några grundläggande och viktiga begrepp
inom elläran som du måste vara bekant med för att dina fortsatta studier inom elläran ska bli framgångsrika.
intressanta och roliga.
här följer några sådana begrepp.

基本概念

有一些基本和重要的概念
电力,你必须熟悉你的未来电力研究一定会成功。
有趣和乐趣。
这里有几个这样的概念。

10

storheter och enheter

sådant som kan mätas eller beräknas är en storhet
ex. längd.
det man anger storheten i kallas enhet.
storheten längd anges i enheten meter.
när man ska skriva mycket stora eller mycket små värden är det praktiskt att använda sk. prefix.
prefix - killo, milli
seteckning - k, m
gånger tusen
tusendel

数量和单位

可以测量或计算的东西,是一个数量
前。长度。
您输入的已知设备的宏伟。
米伟大长度。
什么时候写的非常大或非常小的值,它是所谓的方便使用。前缀。
前缀 - killo,毫
seteckning - K,M
千倍
千分之一

11

ledare, halvledare och isolatorer

som du vet leder inte alla material elektrisk ström.
vissa material leder bra
andra dåligt eller inte alls.

ledare är material som leder elektrisk ström.
isolatorer är material som inte leder elektrisk ström
halvledare är komponenter som leder elektrisk ström under vissa villkor.
t.ex. beroende på visa temperatur,
strömmens riktning,
spänningens storlek, ljus eller andra villkor.
många halvledare kan alltså uppföra sig både som isolatorer eller ledare,
beroende på de nyss beskrivna villkoren.

导体,半导体和绝缘体

如你所知,并不是所有的材料电流。
一些材料导致好
其他不良或根本没有。

导体材料进行电力。
绝缘材料不进行电流
半导体组件,在一定条件下进行电流。
例如根据温度的显示,
电流方向,
幅度的电压,光或其他条件。
因此,许多半导体可以表现为绝缘体和导体,
根据刚才所描述的条件。

12

spänningskällor och förbrukare

alla komponenter i ett fordon som är eldrivna brukar kallas för strömförbrukare.
eller bara förbrukare.
att komponenterna kallas så är egentligen missvisande
eftersom de inte "förbrukar strömmen"
den är lika stor både före och efter en förbrukare.
men eftersom det är brukligt i branschen att använda uttrycket så gör vi det också i fortsättningen.
i ett fordon finns många strömförbrukare, däremot finns det få spänningskällor
som kan driva alla förbrukare.

nästan alla fordon har två spänningskällor som samarbetar.
batteri och generator.
de ger den "kraft" (sänning) som behövs för att "driva runt" ström i kretsarna.
förbrukarna "tar kraften ur" strömmen.
spänningskällornas uppgift är att höja upp spänningen till den systemspänning som ska finnas i kretsen
och förbrukarna tar det mesta av den spänningen till att utföra sitt arbete.

spänningskällan "ger kraft" åt strömmen
förbrukaren "tar kraft ur" strömmen

电压源和负载

所有组件供电的车辆通常被称为电力消费者。
或只是消费者。
该组件是已知的,这实际上是误导
因为他们不“耗电”
消费者之前和之后是相同的。
但因为它是在业内习惯用这个词,我们做它的未来。
在车辆中是目前许多消费者,但有小的电压源
可以驱动所有的消费者。

几乎所有车辆都有两个电源协同工作。
电池和交流发电机。
他们提供的“权力” (真相) “带动周边电路中的电流。
消费者的“当前功率输出。
电压源是提高电压系统电路中的电压,应将其
和消费者占据了大部分的权力开展工作。

电压源“授权”的权力
消费者“上台”权力