sidor 61-63 Ellära - elsystem - Eldrivna fordon Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 61-63 Ellära - elsystem - Eldrivna fordon > Flashcards

Flashcards in sidor 61-63 Ellära - elsystem - Eldrivna fordon Deck (20):
1

vad är elektrisk ström?

alla material i vår omgivning är uppbyggda av atomer.
runt atomernas kärna kretsar elektroner i banor.
i material som kan leda elektrisk ström (ledare) finns s.k. fris elektroner som hela tiden " hoppar och studsar" runt mellan olika atomer utan att har någon bestämd gemensam riktning.
i detta läge flyter ingen elektrisk ström.

men när elektroner, med hjälp av "drivkraften" elektrisk spänning,
sätts i rörelse i en bestämd riktning uppstår det som vi kallar för elektrisk ström.
elektroner ritas med ett minus-tecken på sig för att de är negativt laddade.

villkoren för att en ström ska uppstå är att det finns en spänning och att det finns en sluten krets..

storheten ström betecknas i formler med bokstaven/ och mäts i enheten ampere (A)

när elektroner sätts i rörelse i en bestämd riktning flyter det som vi kallar elektrisk ström i ledaren.
lägg märke till att elektronerna är märkta med ett minustecken.
de är negativt laddade.

电流是什么?

在我们的环境中的所有材料都是由原子组成的。
周围原子的核心电子围绕轨道。
材料,可以进行电力(导体)被称为楣电子不断“跳跃和反弹”之间围绕不同的原子,但没有明确的共同的方向。
在这种模式下,没有电流流过。

但是,当电子,使用“驱动力”电压,
在一个给定的方向上设置在运动中产生我们所说的电流。
电子是带负电的可能性,他们用减号绘制。

流发生的条件是,有一个张力,有一个闭合回路..

伟大流表示公式中的字母/安培( A )

当电子在运动中被设置在一定的方向流动,我们称之为电导体中的电流。
注意,电子都标有一个减号。
它们是带负电荷。

2

elektriska strömmens riktning

det vi kallar elektrisk ström är ett begrepp som började användas på 1700-talet långt innan elektronerna upptäcktes.
man antog då att elektrisk ström rör sig från plus- till minuspol.

nu vet vi att det som verkligen rör sig i en ledare är elektroner och att de rör sig från minus- till pluspol.
trots detta finns ingen anledning att förändra den teoretiska strömriktningen.
alla beräkningar fungerar ändå.
det vi kallar elektrisk ström går alltså fortfarande från plus- till minuspol.

电流方向

就是我们所说的电流是一个长期长在1700年才第一次使用电子发现。
假设当电流从正到负的。

现在我们知道,真正在导体的电子移动和他们从零下加长杆。
尽管这样,也没有理由去改变理论电流方向。
所有的计算仍然会工作。
就是我们所说的电流,因此还是从正到负的。

3

när lampan lyser strömmar elektroner från minuspolen till pluspolen.
det vi kallar elektrisk ström går åt andra hållet.
elektriska strömmens riktning går alltså tvärtemot mot elektronens rörelseriktning.

当光线从负极到正极的电子流。
就是我们所说的电流走另一条路。
因此,电流的方向是相反的电子的运动方向。

4

vad är elektrisk spänning?

elektrisk spänning är den drivkraft som behövs för att elektronerna i en ledare ska röra sig i en bestämd riktning.
spänning kan liknas vid en kraft eller ett tryck som sätter fart på strömmen.
utan spänning - ingen ström.

电流是什么?

电功率的驱动力,需要在一定的方向移动的导体中的电子。
电压,可以比喻为一个力或压力,刺激流。
无动力 - 没有电源。

5

spänning i ex.
ett batteri (ackumulator) skapas när det laddas.
vilket innebär att laddaren "flyttar" negativa elektroner från batteriets pluspol till dess minuspol.
den skillnad som då uppstår.
i antal elektroner.
hos polerna i ett laddat batteri skapar en elektrisk spänning.
man säger att polerna har olika elektrisk potential.
därför kallas också spänning potentialskillnad.

在Ex紧张。
电池(蓄电池)加载时创建的。
表示与充电器的“移动”,从电池的正极端子到其负极的负电子。
然后所产生的差异。
的电子的数量。
在已充电的电池的磁极产生一个电压。
他们说,有不同的两极的电势。
因此,也被称为电压的电势差。

6

batteriets minuspol har ett överskott av negativt laddade elektroner.
det är därför den kallas minuspol eller negativ pol.
pluspolen har underskott av elektroner och blir därför positiv.

spänningen mellan polerna består under lång tid om inte batteriet ansluts till en förbrukare.

när den kretsen är sluten påbörjas en utjämning av spänningen mellan polerna.

när man talar om spänning så säger man ofta spänningen över förbrukaren, eller spänningsfallet över förbrukaren.
det beror på att spänning mäts som en skillnad mellan två punkter,
över förbrukaren.
före och efter.
uttrycket spänningsfall beror på att spänningen faller (mätt över förbrukaren) när förbrukaren omvandlar elenergin till en annan enegiform ex. värme.
torheten spänning betecknas i formler med bokstaven U och mäts i enheten volt (V)

när lämpan lyser minskas efter hand batteriets spänning genom att överskottet av elektroner vid minuspolen jämnas ut mellan polerna.

蓄电池负极端子有过量的带负电荷的电子。
这就是为什么它被称为负极或负极。
加方,电子和赤字因此,积极的。

的磁极之间的张力保持很长一段时间,除非电池被连接到一个消费者。

当电路闭合开始练级两极之间的紧张局势。

当谈论的紧张,所以他们常说的消费者,还是消费者压降两端的电压。
这是因为在电压测量两点之间的差,
消费者。
之前和之后。
是由于长期的电压降的电压下降(在消费者测量的),当用户将电能转换成到另一个enegiform示例。热量。
公式中的字母U表示torheten电压,测量单位为伏特(V)

当灯被逐渐降低电池电压的两极之间平滑的负极由过剩的电子。

7

62 62 62 62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62 62 62 62

8

vad är resistans?

resistans är det motstånd som den elektriska strömmen möter i ett material.
tidigare användes också ordet motstånd när man talade om resistans.

material som leder ström kallar vi som nämnts för ledare,
men även den bästa ledare ger tyvärr elektronerna ett visst motstånd som hindrar den elektriska strömmen.

storheten resistans betecknas i formler med bokstaven R och mäts i enheten ohm.

lägre resistans högre ström

när strömmen har mer än en väg att välja på det vill säga i parallellkopplade kretsar, är det resistansen som styr de olika delströmmarnas storlek.
den "väg" där resistansen i kretsen är lägst går den högsta strömmen,
strömmen följer minsta motståndets lag"

阻力是什么?

电阻的电阻,电流是在一个物质。
以前也用这个词的阻力,时谈论阻力。

导电材料被称为领队提到
但即使是最好的领导人给电子不幸的是有些阻力,防止电流。

伟大公式中的字母R表示电阻,欧姆测量。

较低的阻力,更高的电流

当电源是一个以上的方式来选择,在并联电路中,电阻控制各种delströmmarnas的大小。
“方式”,其中的电路的电阻是小于可能的最大电流,
电流遵循阻力最小的路径“

9

kampen mellan spänning och resistans.

elektricitet syns inte, därför kan det i början vara lite svårt att göra sig en "bild" av elektricitet.
ett sätt att göra de elektriska storheterna lättare "gripbara" kan vara att föreställa sig strömmen som ett resultat av en kamp, en tävling, mellan spänning och resistans.

spänning U är drivkraften som trycker fram strömmen I.
resistansen R är ett motstånd, hinder, som mer eller mindre bromsar strömmens framfart.

det var detta samband som georg ohm upptäckte år 1826 då han formulerade den formel som kallas ohms lag.

ett annat sätt att tänka sig sambandet mellan de tre storheterna är en jämförelse med en vattenledning.
nivåskillnaden mellan vattenytan och utloppsröret ger ett tryck som kan jämföras med spänning U.
den halvöppna kranen, och i viss mån röret, bromsar flödet och kan jämföras med resistans R.
mängden vatten som flyter i röret under viss tid kan jämföras med elektrisk ström I.

hinder(motstånd)resistans R
tryck spänning
vattenflöde ström

电压和电阻之间的斗争。

电力不能看到的,因此,它可能首先是一个有点难以使自己的“快照”的电力。
的装置,使打火机“可抓握”的电气量,可以想像流作为一场战斗,电压和电阻之间的竞争的结果。

电压U的驱动力推动电流I
电阻R是电阻,障碍物,更多或更少的制动电流横冲直撞。

就此,格鲁吉亚于1826年发现时,他制定的公式称为欧姆定律欧姆。

三个数量之间的关系的另一种思考方式是与管的比较。
水表面和排出管之间的高度差提供了一个可与电压U的压力
半开的分接开关,在一定程度上的配管,流动减慢,可与电阻R
有一段时间了在管内流动的水的量相比,电电流I。

屏障(电阻)电阻R
压缩
水流

10

likström (DC) - växelström (AC)

vilken typ av ström vi får i en krets bestäms av spänningskällan.
det är helt enkelt så att likspänning ger upphov till likström och växelspänning ger upphov växelström.
likspänning kan omformas till växelspänning och växelspänning kan likriktas till likspänning.


直流(DC) - 交流(AC)

由电压源电路中的电源类型,我们得到确定。
它很简单,就是DC产生交流电的直流和交流电的原因。
直流电压可以被转换为交流电流和电压被整流为直流。

11

likström (DC)

i fordonens elsystem används huvudsakligen likström.
det finns en grundläggande orsak till detta.
bilbatteriet är en blyackumulator.
alla nu kända typer av elektriska ackumulatorer kan endast lagra/ackumulera likspänning.
bilbatteriet är alltså en likspänningskälla.
plus-polen är alltid pluspol och minuspolen är alltid minuspol.

直流(DC)

在车辆电气系统中主要使用直流电流。
有一个根本的原因。
汽车电池是铅酸电池。
目前已知的所有类型的电动电池只能存储/累加直流。
因此,车辆的电池的直流电压源。
正极始终是正极和负极的负极端子。

12

63 63 63 63 63 63 63

63 63 63 63 63 63 63

13

växelström (AC)

för att skapa en växelström krävs en spänning som ständigt växlar polaritet.
hur snabbt polariteten växlar kallas växelspänningens frekvens.
numera är alla fordons generatorer växelströmsgeneratorer,
de genererar alltså en växelspänning.

om vi bortser från att det inte är prktiskt möjligt kan man på ett enkelt sätt visa skillnaden mellan lik- och växelspänning.
vi tänker oss att vi skulle kunna flytta kablarna på ett batteri så snabbt mellan polerna att vi fick en fungerande växelspänning.
denna växelspänning skulle driv elektronerna fram och tillbaka i ledaren i en växelström.
lampor och många andra förbrukare kan drivas med både lik- och växelström.
växelström betecknas AC (alternating current)

pluspol
minuspol
spänning
perioden

交流电(AC)

建立的交变电流的需要,不断地反转极性的电压。
如何快速极性切换被称为交流电的频率。
现在所有的汽车发电机,交流发电机,
因此,它们产生一个交变电压。

如果我们忽略了这是不可能的prktiskt可以是一个简单的方式来展示交流和直流电压之间的差异。
我们想象得如此之快,我们可以将电池上的电线的两极之间,我们有一个工作交流。
这种交流将推动电子来回在社论交流电。
灯和其他许多消费者可以在交流和直流操作。
AC表示为AC(交流电)

正极端子
负极端子
电压
期间

14

ohm lag

mellan de tre storheterna spänning U, ström I och resistans R matematiskt
samband som kallas för ohms lag och beskrivs med formeln: I =U/R

när man känner till två av storheterna kan den tredje lätt beräknas.
formeln kan skrivas på ytterligare två sätt:

när man vill veta vilken spänning som kan driva en given ström genom en given resistans: U= I*R
vill du beräkna resistansen R och vet spänning och ström: R=U/I

欧姆定律

三者之间的幅度电压U,电流I,电阻R数学
连接称为欧姆定律和描述的公式:I = U/ R

当你知道的伟人,很容易计算的第三。
公式可写成有两种方式:

当你想知道什么电压,可以驱动一个给定的电流通过电阻:V = I* R
你会计算电阻R和知道电压和电流:R= V / I

15

64 64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64 64

16

ett enkelt sätt att använda ohms lag är att sätta upp den i en triangel och "täcka över"
den storhet man vill beräkna.
om du vill veta formeln för att beräkna i så täcker du över I.
som du ser kan i beräknas genom att U divideras med R

EFFEKT - PRODUKTEN av spänning och ström
effekt är en storhet som anges i många sammanhang och är ett mått på arbete som utförs under en given tid.
effekt beecknas med bokstaven P och mäts i enheten Watt.

stora effekter anges i fordonen som kilovatt.
motorn i en bil har en effekt som anger hur stort arbete den kan utföra på en bestämd tid.
elsystemets förbrukare har också viss effekt.
exempelvis generatorer, startmotorer, lampor och värmesitsar.
effekten elektriska komponenter utvecklar bestäms genom att man multiplicerar strömmen genom komponenten med spänningen över den.
sambandet kallas ofta för effektagen
ibland även för juoles lag: P=U*I

使用欧姆定律的一个简单的方法就是把它变成一个三角形和“封面”
要计算的伟大。
如果你想知道的公式来计算,所以覆盖超过一
您可以看到U R除以计算

POWER - 产品电压和电流
效果的量,在许多情况下定义的,并且在一个给定的时间内完成的工作的措施。
字母P和效果beecknas的衡量单位为瓦特。

在车辆公斤水的影响很大。
发动机的汽车的效果,该值指示在给定时间的工作,它可以执行。
电力系统的用户也有一定效果。
如发电机,起动机,灯光和热座椅。
电力电器元件开发,是由通过组件与它两端的电压乘以电流。
关系通常被称为功法
有时甚至为juoles法律:P= V* I

17

serie- och parallellkoppling

förbrukare, spänningskällor och mätinstrument kan kopplas in i kretsar på två olika sätt,
genom
seriekoppling eller parallellkoppling
inkopplingsmetoderna gör att ström och spänning uppträder på olika sätt vilket det är viktigt att känna till.

inkoppling av mätinstrument

mätinstrument kan kopplas in seriellt eller parallellt i kretsen.

seriekoppling (strömmätning)
parallellkoppling (spänningsmätning)

vid mätning av ström seriekopplas multimetern och vid spänningsmätning ska den parallellkopplas.

串行和并行连接

负载,电源和测量装置可以在两种不同的方式,插入电路

串联或并联连接
接线方法允许电流和电压不同的工作方式,重要的是知道。

测量仪器的连接

测量装置可串联连接或并联在电路中。

串行连接(电流测量)
并联连接(电压测量)

串联万用表和电压测量,并行的电流测量值。

18

inkoppling av spänningskällor (likspänning)

vid seriekoppling ökar spänningen och vid parallellkoppling ökar kapaciteten som är ett mått på hur länge batteriet kan leverera en viss ström mätt i amperetimmar.
batterier med olika systemspänning kan inte parallellkopplas.

(DC)电压源的连接

串联增加电压和平行上升的能力是衡量电池多久可以提供一定的电流,以安培小时。
不同的电压系统的电池不能并联连接。

19

65 65 65 65 65 65 65 65

65 65 65 65 65 65 65 65

20

seriekoppling av förbrukare

seriekoppling gör att den tillförda spänningen för delas mellan de inkopplade förbrukarna.
man kan alltså,
mellan olika punkter i kretsen,
mäta upp flera spänningsnivåer
men endast en och samma strömstyrka varsomhelst i kretsen.

hur stor del av den tillförda spänningen som faller över var och en förbrukare i en seriekrets beror på varje enskild förbrukares resistans.

lägger man samman spänningsfallen över varje enskild förbrukare i en seriekrets är summan alltid densamma som den tillförda spänningen.

消费者的串联连接的

串联连接,允许输入电压之间的连接的消费者进行划分。
因此能够
不同点之间的电路中,
测量多个电压等级
但只有一个和相同的电流强度,在电路中的任何地方。

所施加的电压的比例依赖于个人消费者的电阻的串联电路中每个客户翻倒。

合起来的总和在每个个别客户的串联电路中的电压下降,作为所施加的电压始终是相同的。