Sinnena Flashcards Preview

Anatomi och fysiologi > Sinnena > Flashcards

Flashcards in Sinnena Deck (62)
Loading flashcards...
1

Hur kan en sinnescell känna igen ett sinnesstimuli?

Pga den har sinnesreceptorer som känner igen särskilda stimuli

2

Har alla sinnesceller samma receptorer?

Nej, de har olika som aktiveras av olika stimuli

3

Vilka typer av receptorer finns? (5)

1. Kemoreceptor
2. Mekanoreceptor
3. Termoreceptor
4. Fotoreceptor
5. Smärtreceptor

4

Vad är adaption?

Kroppen vill ha information om förändringar och därför sker adaption som betyder att sinnet inte skickar fler nervimpulser fastän stimulit närvarar

5

Gäller adaption alla sinnen?

Nej, hos smärtsinnet kan känsligheten öka med tiden

6

Vad är primära sinnesceller?

Sinnesceller som även är nervceller

7

Vad är sekundära sinnesceller?

Är sinnescellen och sensoriska nervcellen två olika celler kallas sinnescellen sekundär

8

Vad avgör om en sensorisk nervceller är unipolär eller bipolär?

Hur många utskott den har

9

Hur sker signalering i primär cell?

Natriumjonkanaler öppnas pga stimuli och jonerna som strömmar in i distala nervändslutet depolariserar membranet lokalt. När tröskelvärdet nås sker en nervimpuls som sprids via diffusion av natriumjoner längs axonet via Ranviers noder. Vid det proximala nervändslutet öppnas kalciumjonkanaler som stimulerar exocytos av neurotransmittorn

10

Vad kallas förändringen av membranpotentialen efter stimuli?

Receptorpotential

11

Var sitter beröringssinnets celler sina distala nervändslut?

I huden

12

Hur stimuleras beröringssinnet?

Mekanisk kraft öppnar natriumjonkanalen och jonerna depolariserar membranet så att spänningsreglerade natriumjonkanaler kan öppnas och utlösa aktionspotentialer och sprida nervimpulsen. Spänningsreglerade kaliumjonkanaler öppnas och repolariserar membranet så att nya aktionspotentialer kan bildas vid ny beröring

13

Hur fortleds beröringssignalen till hjärnan?

Nervimpulsen från den primära cellen kopplas om till interneuron inom CNS och interneuron i talamus. Till slut kopplas signalen om till interneuron i somatosensoriska barken och då bildas ett medvetet känselintryck

14

Vad är proprioception?

Kroppens sätt att avgöra de egna kroppsdelarnas position genom sinnesceller i senor, muskler och ledkapslar

15

Var finns temperaturkänsliga sinnesceller?

Perifert på kroppsytan och centralt i hjärnan

16

Var har de perifera temperatursinnescellerna sina nervändslut?

Strax under överhuden

17

Var har de centrala temperatursinnescellerna sina nervändslut?

I hypotalamus

18

Vilken sorts jonkanal finns hos temperatursinnescellerna+

Temperaturreglerade jonkanaler som ändrar öppenhetsgrad beroende på temperaturen

19

Hur beror öppenhetsgraden på temperaturen hos temperatursinnescellerna?

Högre temperatur = högre öppenhetsgrad och vice versa

20

Vad är temperaturkänsliga smärtfibrer?

Smärtfibrer i huden som signalerar när kroppsytan utsätts för temperaturer under 15C och över 45C

21

Vilka smärttyper finns?

Nociceptiv och neurogen smärta

22

Vad utlöser nociceptiv smärta?

Smärtstimuli vid smärtfiberns distala nervändslut

23

Vad utlöser neurogen smärta?

Andra platser längs vägen mot hjärnan än de distala nervändsluten

24

Vad är smärta?

Varningssignal om vävnadsskada eller risk för det

25

Vilken grad av adaption har smärtsinnet?

Låg, pga detta kan smärta ha akut och kronisk fas om inte smärtan avlägsnas

26

Vilka tre huvudsakliga stimuli aktiverar smärtsinnet?

Extrema temperaturer, mekanisk påverkan och kemisk påverkan

27

Vad är kemisk signalering vid vävnadsskada?

Vid skada läcker kemiska ämnen ut ur cellen och en del kan binda till receptorer på smärtfibrer och stimulera en nervimpuls

28

Vad är prostaglandiner?

Ett ämne som produceras vid vävnadsskada som kan medverka till bildandet av en nervimpuls

29

Hur bildas prostaglandiner?

Från särskilda fettsyror hos fosfolipider genom cyklooxygenas, COX1 och COX2

30

Vad är cox-hämmare?

Läkemedel som hämmar COX1 och COX2 och fungerar smärtlindrade genom att hindra bildandet av nervimpulsen, t.ex. acetylsalicylsyra