Skole Flashcards Preview

Pedagogikk og didaktikk > Skole > Flashcards

Flashcards in Skole Deck (116):
1

Summativ vurdering

Summerer opp hvor langt eleven har nådd i forhold til de oppsatte læreplanmål.

1

Det første offentlige lærerseminar etablert.

1824

1

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa: Opplæringsloven, som omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge

1998

2

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Petter Skarheim, siden 2004.

2

Voss Landsgymnas etablert som det første landsgymnas i Norge.

1916

3

Fagdidaktikk

Deldisiplin i pedagogikken som har til oppgave å øke innsikten og kompetansen om hvordan måloppnåelsen kan økes for undervisningen i et nærmere angitt fag.

3

1998

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa: Opplæringsloven, som omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge

3

Individrelatert vurdering

Tar utgangspunkt i elevens tidligere prestasjoner.

4

1851

Selskabet for Folkeoplysningens Fremme med Hartvig Nissen etablert.

5

1875

Amtsskoler blir opprettet på initiativ fra Nils Hertzberg.

6

Elevtilpasset opplæring

Pedagogisk prinsipp som innebærer at det innenfor gitte ressursrammer skal organiseres læringstiltak som oppleves som best mulig for den enkelte elev.

Fastslått i Mønsterplan for grunnskolen av 1987.

7

Organisatorisk differensiering

Når valget av ulikt lærestoff får til følge at elevene også sosialt sett må skille lag, at de må grupperes på nytt, avhengig av de valg som treffes.

7

Kunnskapsdepartementet

Overordnet ansvar for den nasjonale utdanningspolitikken, offentlig studiefinansiering, godkjenning av (og tilskudd til) private skoler, høyskoler og folkehøyskoler, og samordning av forskningspolitikken.

7

1974

Mønsterplanen av 1974 (M74)

7

Når summativ vurdering kan skje.

 • Underveis i undervisningen, oftest muntlig og uformelt.
 • I forbindelse med mer formelle samtaler med elev/foresatte i løpet av hvert semester.
 • I form av formell karakter, med utdypende kommentarer, ved avslutning av høst- og vårsemesteret.
 • Som standpunkt eller eksamenskarakter ved slutten av opplæringen.

7

Mønsterplanen av 1974 (M74)

1974

8

Læreplan

Oversikt over innholdet i og målene for skolens opplæring i de forskjellige fagene, gjerne med retningslinjer for opplæringen og antall undervisningstimer i fagene.

Inneholder formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser om sluttvurdering i faget.

10

1910

Volda Gymnas etablert som det første gymnaset på landsbygda i Norge.

10

Christoffer Bruun fortsetter arbeidet med folkeopplysning etter Ole Vig.

1860-årene

10

Folkeskolelovene av 1959: Obligatorisk 7-årig skolegang.

1959

11

Formativ vurdering

Skjer primært underveis i vurderingen og tar utgangspunkt både i læreplanmål og hver enkelt elevs tidligere prestasjoner.

Kan være både formell (formelle samtaler eller skriftlige meldinger, og utdyping av karakter) og uformell, og inneholder normalt veiledning om hva eleven bør gjøre for å utvikle seg videre.

12

Reform 97: Grunnskolen blir 10-årig.

1997

13

1960

Læreplan for forsøk med 9-årig skole.

13

1969

Lov om grunnskolen; pliktig skolegang utvidet til 9 år.

13

1859

Den høyere landsbruksskole på Ås opprettet; høyskole fra 1897.

15

1757

Bergseminaret etablert på Kongsberg som en av de første  høyere tekniske skoler i Europa.

15

Lov om almueskolevæsenet paa landet: Fast skole skal være regelen, omgangsskole skal være unntaket.

1860

16

Lov om grunnskolen; pliktig skolegang utvidet til 9 år.

1969

17

Vurdering

Bedømmelse av en elevs læringsprosess og læringsresultater.

19

1916

Voss Landsgymnas etablert som det første landsgymnas i Norge.

20

Læreplan for forsøk med 9-årig skole.

1960

22

Fra 1700-tallet

Utdanning blir mer utbredt i Norge.

Omgangsskoler

Konfirmasjonsundervisning.

22

1739

Norge får sin første skolelov om allmueskoler:

Offentlig barneskole fra 7-årsalderen frem til konfirmasjonen.

Fag: kristendom, lesing, skriving og regning.

22

1870-årene

Skolen blir gradvis løsrevet fra kirken med støtte fra Venstre; det skapes tanker om enhetsskole.

Folkeligheten i de offentlige institusjoner og i alle lag av folket særpreget Norge i forhold til Europa.

23

1933

Volda Handelsskule etablert som den første av sitt slag utenfor byene.

24

Folkeskolelovene: Skulle åpne muligheten for alle samfunnslag til høyere utdannelse.

1889

25

Grunnopplæringen

Det 13-årige opplæringsløpet som omfatter 10-årig grunnskole og 3-årig videregående opplæring.

25

1850-årene

Ole Vig driver folkeopplysning.

26

Selskabet for Folkeoplysningens Fremme med Hartvig Nissen etablert.

1851

27

Differensiering

Gjennom sin undervisning skal skolen gi den enkelte elev tilbud som så langt som mulig er tilpasset elevens forutsetninger.

27

Kunnskapsdepartementets seks avdelinger

 1. Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk
 2. Administrasjons- og økonomiavdelingen
 3. Forskningsavdelingen
 4. Opplæringsavdelingen
 5. Universitets- og høyskoleavdelingen
 6. Barnehageavdelingen

 

29

1936

Folkeskolelovene av 1936: Enhetsskole.

32

1994

Reform 94: Lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

32

Underveisvurdering (også kalt formativ vurdering)

Gis løpende og skal være et redskap i læreprosessen.

Gis som muntlig eller skriftlig melding til eleven, der han/hun får vite hvilken kompetanse han/hun har og råd om hva som kan gjøres for å øke den.

33

1925

Normalplan for byfolkeskolen.

33

1882

Kvinner får rett til å ta examen artium.

34

Slutten av 1100-tallet

Etablering av katedralskoler for prester i Trondheim, Oslo, Bergen og Hamar.

35

Elevene lærer skriving, matematikk og sang, i tillegg til katekismen.

Fra 1827

36

Blaafarveværket på Modum oppretter skoler for gruvearbeidernes barn.

1784

38

1869

Lov om høyere allmennskoler.

6-årig middelskole etter 3-årig allmueskole.

39

Norges første folkehøyskole opprettet.

1864

41

1890

Den første normalplanen for folkeskolen.

42

Kvinner får rett til å ta examen artium.

1882

43

Volda Gymnas etablert som det første gymnaset på landsbygda i Norge.

1910

45

Didaktikk

Gresk 'didaskeik', være lærer, utdanne.

Undervisningslære, den del av pedagogikke som har med formidling av kunnskaper å gjøre.

Omhandler sammenhengen mellom undervisningens hva (innhold), hvorfor (begrunnelse) og hvordan (gjennomføring).

46

1935

Lov om høyere skoler.

Innfører tre-årig realskole.

47

1784

Blaafarveværket på Modum oppretter skoler for gruvearbeidernes barn.

47

Mønsterplanen av 1987 (M87): Stor vekt på skolens verdiforankring.

1987

47

Utdanning blir mer utbredt i Norge.

Omgangsskoler

Konfirmasjonsundervisning.

Fra 1700-tallet

48

Egenvurdering

Eleven skal være med på å vurdere eget arbeid og oppnådd kompetanse.

50

Kunnskapsløftet

Reform i grunnskolen og videregående opplæring, vedtatt i juni 2004.

Innført fra og med skoleåret 2006/2007.

51

1811

Universitetet i Oslo opprettes.

53

2003

Kvalitetsreformen: Reform i høyere utdanning. Ny studieorganisering og gradsstruktur.

54

Ole Vig driver folkeopplysning.

1850-årene

55

Universitetet i Oslo opprettes.

1811

57

1539

Katedralskolene omdannet til latinskoler.

58

Den høyere landsbruksskole på Ås opprettet; høyskole fra 1897.

1859

59

Målrelatert vurdering

Elevene evalueres mot de opplæringsmål (kompetansemål) som er satt for dem i læreplanverket.

I grunnskolen  og videregående opplæring er vurderingen målrelatert.

60

Folkeskolelovene av 1936: Enhetsskole.

1936

61

Enhetsskole

Den pedagogiske reformidé at hele skolevesenet er en organisk helhet som integrerer teoretisk og praktisk opplæring, elever fra alle sosiale grupper uten hensyn til kjønn, intellektuell utrustning, geografisk tilhørighet og etnisk bakgrunn i en trinndelt fellesskole.

62

Kompetansemålene i læreplanene

Formulert innenfor hvert fags hovedområde; angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på de forskjellige trinnene

I hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen.

I videregående opplæring er målene formulert for hvert årstrinn i de fleste fagene.

63

1922

Normalplan for landsfolkeskolen.

64

Norge får sin første skolelov om allmueskoler:

Offentlig barneskole fra 7-årsalderen frem til konfirmasjonen.

Fag: kristendom, lesing, skriving og regning.

1739

65

Kristelig Gymnasium grunnlagt.

1913

66

Pedagogisk differensiering

Å tilpasse et undervisningsopplegg slik at elevene kan få arbeide med ulikt lærestoff både når det gjelder nivå, tempo ellera art innenfor én og samme klasse (sammenholdt undervisning).

67

Normalplanene av 1939, med fokus på arbeidsskoleprinsippet.

1939

69

1824

Det første offentlige lærerseminar etablert.

69

Egenvurdering

Elevens vurdering av sitt eget arbeid; sentralt begrep i mappevurdering.

70

Kunnskapsløftet: Nye læreplaner i alle fag for grunnskolen og den videregående skole.

Styrket fagene norsk, matematikk og naturfag.

2006

71

Bergseminaret etablert på Kongsberg som en av de første  høyere tekniske skoler i Europa.

1757

72

Lov om høyere skoler.

Innfører tre-årig realskole.

1935

74

1896

Gymnasloven

76

1987

Mønsterplanen av 1987 (M87): Stor vekt på skolens verdiforankring.

77

Volda Handelsskule etablert som den første av sitt slag utenfor byene.

1933

78

Gymnasloven

1896

80

Grupperelatert vurdering

Medelevenes prestasjoner er målestokken for vurdering.

81

Normalplan for landsfolkeskolen.

1922

82

1889

Folkeskolelovene: Skulle åpne muligheten for alle samfunnslag til høyere utdannelse.

82

Skolen blir gradvis løsrevet fra kirken med støtte fra Venstre; det skapes tanker om enhetsskole.

Folkeligheten i de offentlige institusjoner og i alle lag av folket særpreget Norge i forhold til Europa.

1870-årene

84

Lov om høyere allmennskoler.

6-årig middelskole etter 3-årig allmueskole.

1869

85

Reform 94: Lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

1994

87

1939

Normalplanene av 1939, med fokus på arbeidsskoleprinsippet.

88

Sluttvurdering

Består av standpunkt- og eksamenskarakterer og skal vise hvilken kompetanse eleven har oppnådd når opplæringen er avsluttet.

90

1959

Folkeskolelovene av 1959: Obligatorisk 7-årig skolegang.

92

Utdanningsdirektoratet

Opprettet i 2004.

Sentralt forvaltningsorgan for grunnopplæringen, underlagt Kunnskapsdepartementet.

Overordnet faglig ansvar for tilsyn med opplæringen og forvaltning av lover og forskrifter, utarbeidelse av fagplaner og avgangs- og kartleggingsprøver.

Ansvaret for nasjonal statistikk over grunnopplæringen, for kvalitetsutvikling og -vurdering.

93

1997

Reform 97: Grunnskolen blir 10-årig.

94

Første offentlige lærerskole opprettes på Trondenes, Harstad.

1826

95

Underliggende etater i Kunnskapsdepartementet

 • Meteorologisk institutt
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
 • Norges forskningsråd
 • Utdanningsdirektoratet

96

1864

Norges første folkehøyskole opprettet.

97

Kvalitetsreformen: Reform i høyere utdanning. Ny studieorganisering og gradsstruktur.

2003

98

Den første normalplanen for folkeskolen.

1890

99

Mappevurdering

Vurdering på grunnlag av flere arbeider som arkiveres i en mappe. Eleven kan selv bestemme hvilke arbeider som skal telle ved fastsettelse av endelig karakter. Egenvurdering og refleksjon over egen utvikling utgjør et vesentlig element i vurderingsmåten.

101

2006

Kunnskapsløftet: Nye læreplaner i alle fag for grunnskolen og den videregående skole.

Styrket fagene norsk, matematikk og naturfag.

102

Amtsskoler blir opprettet på initiativ fra Nils Hertzberg.

1875

103

Læreplanen (etter Kunnskapsløftet) omfatter...

 • En generell del felles for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring, og som angir overordnede mål for opplæringen og det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for opplæringen.
 • Læringsplakaten, inneholder hovedprinsipper for skolens og lærebedriftens opplæring av lærlinger og lærekandidater.
 • Fag- og timefordeling.
 • Læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring.

104

Katedralskolene omdannet til latinskoler.

1539

105

1826

Første offentlige lærerskole opprettes på Trondenes, Harstad.

106

1930-tallet

Reformpedagogiske eksperimenter, Dewey-inspirert progressivisme og Bühler-inspirert egenaktivitet ved Volda lærarhøgskule. 

Statlige bevilgninger ga støttet til gullalderen i skolehistorien (avbrutt av andre verdenskrig).

Behov for kunnskap og teknologi i samfunnet og motkultur til den dansk/norske bytradisjon ga inspirasjon til å ta utdanning.

108

1860

Lov om almueskolevæsenet paa landet: Fast skole skal være regelen, omgangsskole skal være unntaket.

110

Fra 1827

Elevene lærer skriving, matematikk og sang, i tillegg til katekismen.

111

Reformpedagogiske eksperimenter, Dewey-inspirert progressivisme og Bühler-inspirert egenaktivitet ved Volda lærarhøgskule. 

Statlige bevilgninger ga støttet til gullalderen i skolehistorien (avbrutt av andre verdenskrig).

Behov for kunnskap og teknologi i samfunnet og motkultur til den dansk/norske bytradisjon ga inspirasjon til å ta utdanning.

1930-tallet

112

Normalplan for byfolkeskolen.

1925

113

1913

Kristelig Gymnasium grunnlagt.

114

Allmenn didaktikk

Kunnskap om undervisning og utdanning som ikke angår det enkelte fag- eller problemområde, men sammenhengen mellom overordnede mål, delmål, innhold arbeidsmetoder, evaluering og rammefaktorer.

115

1860-årene

Christoffer Bruun fortsetter arbeidet med folkeopplysning etter Ole Vig.

116

Nasjonale prøver

Prøver som skal kartlegge elevnes grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing, matematikk og engelsk.

Del av det statlige vurderingssystemet for grunnskolen og videregående opplæring.

Et hjelpemiddel for den enkelte skole for å avdekke svakheter og endre undervisningen for å gi elevene bedre tilpasset opplæring.