Sopimuksen syntyminen Flashcards Preview

Velvoiteoikeuden perusteet > Sopimuksen syntyminen > Flashcards

Flashcards in Sopimuksen syntyminen Deck (12):
1

oikeustoimilain teko vuosi

1929

2

Koska tarjouksen peruuttaminen on mahdollista? (3)

1) Peruuttaminen on mahdollista yleensä vain, jos peruutus saapuu tarjouksen saajalle ennen kuin tämä on tutustunut tarjoukseen.

2) tarjouksen tekijä lisää tarjoukseensa peruuttamisoikeutta koskevia ehtoja

3) Toinen poikkeus on OikTL 39 :n mukainen ns. re integra -sääntö. Lainkohdasta seuraa, että "erityisten asianhaarojen vallitessa peruuttaminen on mahdollista vielä tarjouksen sisältöä koskevan selonoton jälkeenkin.

3

Jotta tarjoukseen annettu myöntävä vastaus johtaa sopimuksen syntymiseen, on kahden edellytyksen täytyttävä:

Vastauksen on oltava sekä oikea-aikainen että sisällöltään tarjousta vastaava

4

missä tilanteissa on sopimuspakko? (3)

1) Erityisesti välttämättömiä suorituksia tarjoavat alueellisessa tai muussa monopoliasemassa olevat yritykset ovat monesti sopimuspakon alaisi

2) Myös esimerkiksi liikennevakuutuksen myöntäminen sitä hakevalle on pakollista.

3) sopimuksentekovelvollisuudesta voidaan mainita myös luottolaitoslain säännös peruspankkipalveluista. (ei ehdoton)

5

muotovaatimuksen tavoitepyrkimykset (4)

1) Se on omiaan helpottamaan sitovan sopimuksen ja sitä edeltävien valmistelutoimien erottamista

2) muotovaatimuksen on sanottu edistävän sopimuksen solmimiseen liittyvää huolellista harkintaa.

3)Myös sopimuksen sisältöä koskeva todistelu luonnollisesti helpottuu, jos sopimukselle asetetaan kirjallisuusvaatimus

4) Edelleen muotovaatimus voi palvella tiettyjä yleisiä intressejä, kuten esimerkiksi julkisiin rekistereihin otettujen tietojen oikeellisuutta.

6

Vakioehtoperiaatteita (3?)

1) liityntää. Ellei tämä liityntä ole riittävän selvä, vakioehdot jäävät sopimuksen ulkopuolelle.

2)Vakioehtoja koskee myös oikeuskäytännössä kehittynyt oppi ankarista ja yllättävistä ehdoista.

3)Vakioehtojen kollisio eli battle of forms -ongelma on erityinen osapuolten käyttämiin yleisiin sopimusehtoihin liittyvä kysymys. Mahdollista on, että kummallakin osapuolella on omat vakioehtonsa ja kumpikin ilmoittaa sopimusta koskevassa asiakirja-aineistossa tekevänsä sopimuksen omilla vakioehdoillaan

7

Erityisiä sopimuksentekotapoja ja ehtotekniikoita

osapuolet voivat sopimusneuvotteluihin ryhtyessään sopia tietystä määrämuodosta, jota myöhemmän sopimuksen päättämisessä noudatetaan

Sopimuksen sisällön täsmentämistä taas voidaan helpottaa käyttämällä sopimuksessa entire agreement -nimellä tunnettua ehtoa, jonka mukaan sopimusasiakirja sisältää kaikki osapuolten suhdetta sääntelevät ehdot

Samantapainen mutta hieman erilaista tarkoitusta palveleva ehto on sopimusmääräys, jonka mukaan sopimusta voidaan myöhemmin muuttaa vain kirjallisessa muodossa

Joissakin tapauksissa sopimuksen valmistelua voidaan säännellä menettelytapaa koskevin sopimuksin

käsirahan

esisopimuksen. Esisopimus on sopimus, jolla osapuolet velvoittautuvat myöhemmän pääsopimuksen tekemiseen. Tämä sopimusmuoto ei ole sidonnaisuudeltaan normaalia sopimusta heikompi, vaan se todellakin velvoittaa myöhemmän sopimuksen päättämiseen
Jos erityisen tärkeitä sopimuskohtia on jätetty esisopimuksessa avoimeksi, esisopimusta ei voida pitää pääsopimuksen tekemiseen velvoittavana

Letter of intent ei kuitenkaan saa aikaan velvollisuutta lopullisen sopimuksen päättämiseen

ttä tietyt oikeussuhteeseen vaikuttavat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

8

Sähköistä sopimuksentekoa säännellään missä ja mihin se perustuu? ja vuosi

Sähköistä sopimuksentekoa säännellään vuoden 2014 tietoyhteiskuntakaaressa, joka perustuu tältä osin sähkökauppadirektiiviin.

9

Tietoyhteiskuntakaaressa määrätään ensinnäkin, että sen tarkoittaman tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan on ennen kuin palvelun vastaanottaja tekee tilauksen pidettävä tämän saatavilla selkeät ja ymmärrettävät tiedot muun muassa (4)

1) sopimuksen teon teknisistä vaiheista,

2) sopimuksen tallentamisesta,

3)syöttövirheiden tunnistamis- ja korjaamiskeinoista sekä

4)palvelun tarjoajan noudattamista käytännesäännöistä.

(((((5) Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan on lisäksi toimitettava sopimusehdot palvelun vastaanottajan saataville siten, että vastaanottaja voi tallentaa ja toisintaa ne

6) vastaanottoilmoitus))))))

10

kuluttaja vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä vain, jos

1) hän on luovuttanut kortin sen käyttöön oikeudettomalle,

2) kortin katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu hänen huolimattomuudestaan tai

3) hän on laiminlyönyt ilmoittaa luotonantajalle kortin katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.

Kuluttajan vastuu on 2 ja 3 kohdan tilanteissa rajattu 50 euroon. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos hän on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

11

Julkisissa hankinnoissa on yleensä noudatettava avointa tarjouspyyntömenettelyä ja hyväksyttävä tämän jälkeen kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous eli tarjous, joka on

hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras.

12

re integra -sääntö.

Lainkohdasta seuraa, että "erityisten asianhaarojen vallitessa tarjouksen peruuttaminen on mahdollista vielä tarjouksen sisältöä koskevan selonoton jälkeenkin.