Sosialisme (SNL) Flashcards Preview

Politikk og samfunn > Sosialisme (SNL) > Flashcards

Flashcards in Sosialisme (SNL) Deck (37):
1

Sosialisme er en betegnelse på ______ som går ut på at ______, og at målet for samfunnsutviklingen bør være etableringen av et klasseløsteller egalitært fellesskap

 • et knippe politiske teorier og ideologier
 • økonomisk ulikhet bør bekjempes

2

Sosialisme er en betegnelse på et knippe politiske teorier og ideologier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes, og at målet for samfunnsutviklingen bør være ______

etableringen av et klasseløst eller egalitært fellesskap

3

Sosialisme er en betegnelse på et knippe politiske teorier og ideologier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes, og at ______ bør være etableringen av et klasseløsteller egalitært fellesskap

målet for samfunnsutviklingen

4

Ideologien kalles sosialisme fordi den som middel til å etablere det egalitære samfunn tar til orde for ______, og altså gjøre dem til ______. Sosialister er imidlertid uenige om hvor omfattende denne sosialiseringen bør være.

 • sosialisering av samfunnets viktigste virksomheter
 • felleseide virksomheter

5

Ideologien kalles sosialisme fordi den som middel til å etablere det egalitære samfunn tar til orde for sosialisering av samfunnets viktigste virksomheter, og altså gjøre dem til felleseide virksomheter. Sosialister er imidlertid uenige om ______

hvor omfattende denne sosialiseringen bør være.

6

Sosialismen er på grunn av uenighet om hvor omfattende sosialiseringen av samfunnets virksomheter skal være ______

splittet i flere retninger

7

De tre mest sentrale retningene innen sosialismen er ______

 • kommunisme
 • sosialdemokrati
 • anarkisme

8

Sosialistisk teori oppstod ______ tidlig på ______, i kjølvannet av ______. Den er således en teori som er nært knyttet til ______

 • i Europa
 • 1800-tallet
 • industrialiseringen
 • arbeiderbevegelsens fremvekst

9

Sosialismen  er i utgangspunktet en ______. Den springer ut av ______, og av en tanke om at menneskelige samfunn er preget av ______

 • kampteori
 • misnøye
 • vedvarende interessekonflikter mellom kapitaleiere og arbeidstakere

10

Den fremste av sosialismens teoretikere:

Karl Marx

11

Karl Marx tenkte seg ______: Det privatkapitalistiske samfunns innebygde motsetninger vil etter hvert føre til at arbeiderklassen blir politisk bevisstgjort; den vil lage en revolusjon og etablere et overgangsstyre, proletariatets diktatur

en utvikling i to trinn

12

Karl Marx tenkte seg en utvikling i to trinn: ______; den vil lage en revolusjon og etablere et overgangsstyre, proletariatets diktatur

Det privatkapitalistiske samfunns innebygde motsetninger vil etter hvert føre til at arbeiderklassen blir politisk bevisstgjort

13

Karl Marx tenkte seg en utvikling i to trinn: Det privatkapitalistiske samfunns innebygde motsetninger vil etter hvert føre til at arbeiderklassen blir politisk bevisstgjort; ______

den vil lage en revolusjon og etablere et overgangsstyre, proletariatets diktatur

 

14

Proletariatets overgangsstyre skal være ______, det vil si alle virksomheter skal overføres til arbeiderstatens eie.

statssosialistisk

15

Proletariatets overgangsstyre skal være statssosialistisk, det vil si ______. Men gradvis skal behovet for en diktatorisk stat bortfalle, og det spontant fungerende klasseløse samfunn skal vokse frem

alle virksomheter skal overføres til arbeiderstatens eie

16

Proletariatets overgangsstyre skal være statssosialistisk, det vil si alle virksomheter skal overføres til arbeiderstatens eie. Men ______

gradvis skal behovet for en diktatorisk stat bortfalle, og det spontant fungerende klasseløse samfunn skal vokse frem

17

Tilhengerne av Marx’ form for sosialisme ble etter hvert kalt ______

kommunister

18

Ved ______ ble kommunismen gjort til ______

 • oktoberrevolusjonen i 1917
 • offisiell statsteori i Russland (fra 1922 Sovjetunionen)

19

Kommunismen ble etterhvert offisiell statsteori også i store deler av ______, dessuten i flere ______, noen ______ og i ______. Siden 1989 har de fleste av disse landene ______

 • det øvrige Øst-Europa
 • asiatiske land
 • afrikanske
 • Cuba
 • forlatt kommunismen

20

______ og de såkalte revisjonistene tenkte seg også de sosialistiske idealer realisert gjennom statens overtagelse av de viktigste samfunnsaktiviteter

Eduard Bernstein

21

Eduard Bernstein og de såkalte ______ tenkte seg også de sosialistiske idealer realisert gjennom statens overtagelse av de viktigste samfunnsaktiviteter

revisjonistene

22

Eduard Bernstein og de såkalte revisjonistene tenkte seg også ______

de sosialistiske idealer realisert gjennom statens overtagelse av de viktigste samfunnsaktiviteter

23

I motsetning til kommunistene tok imidlertid revisjonistene til orde for at ______, og at den skulle skje ved at arbeiderne gjennom åpen politisk konkurranse sikret seg makt til å gjennomføre den

sosialiseringen skulle skje reformistisk, gradvis, ikke revolusjonært

24

I motsetning til kommunistene tok imidlertid revisjonistene til orde for at sosialiseringen skulle skje reformistisk, gradvis, ikke revolusjonært, og ______

at den skulle skje ved at arbeiderne gjennom åpen politisk konkurranse sikret seg makt til å gjennomføre den

25

Den revisjonistiske formen for sosialisme er etter hvert blitt kalt ______. Den har spilt størst politisk rolle i Nordvest-Europa

sosialdemokrati eller demokratisk sosialisme

26

Den revisjonistiske formen for sosialisme er etter hvert blitt kalt sosialdemokrati eller demokratisk sosialisme. Den har spilt størst politisk rolle i ______

Nordvest-Europa

27

Anarkismen går inn for at ______, og at det ikke skal være noen overordnet, organiserende makt, for eksempel en stat

all samfunnsmessig virksomhet skal overføres til små, intime og uavhengige fellesskap

28

Anarkismen går inn for at all samfunnsmessig virksomhet skal overføres til små, intime og uavhengige fellesskap, og at det ______

ikke skal være noen overordnet, organiserende makt, for eksempel en stat

29

Anarkismen representerer en form for ______. Dens fremste teoretikere er franskmannen Pierre Joseph Proudhon og russerne Mikhail Bakunin og Pjotr Kropotkin

«nærsosialisme»

30

Anarkismen representerer en form for «nærsosialisme». Dens fremste teoretikere er ______ og ______

 • franskmannen Pierre Joseph Proudhon
 • russerne Mikhail Bakunin og Pjotr Kropotkin.

31

Anarkismen spilte en viss rolle innen ______. I Sør-Europa, særlig i Spania, betydde anarkismen også en del helt frem til 1936.

russisk og europeisk arbeiderbevegelse på 1800-tallet

32

Anarkismen spilte en viss rolle innen russisk og europeisk arbeiderbevegelse på 1800-tallet. I ______, betydde anarkismen også en del ______

 • Sør-Europa, særlig i Spania
 • helt frem til 1936

33

Nært beslektet med anarkismen er ______, en retning som ville gjennomføre sosialismen ved å føre makten over til arbeiderforeningene (______) ved de enkelte bedrifter.

 • syndikalismen
 • syndikatene

34

Nært beslektet med anarkismen er syndikalismen, en retning som ville ______

ville gjennomføre sosialismen ved å føre makten over til arbeiderforeningene (syndikatene) ved de enkelte bedrifter

35

Syndikalismen har vesentlig hatt tilslutning i ______, særlig i ______

 • Frankrike
 • begynnelsen av 1900-tallet

36

Den mer moderate britiske ______ har likhetspunkter med syndikalismen

laugssosialisme

37

Den mer moderate britiske laugssosialisme har ______

likhetspunkter med syndikalismen