Sports Flashcards Preview

Japanese 06 > Sports > Flashcards

Flashcards in Sports Deck (60):
1

Sport

Supo–tsu

2

Exercise / Sport

Undou

3

Physical education

Taiiku

4

Baseball

Yakyuu

5

Sumo wrestling

Sumou

6

Judo

Juudou

7

Kendo / Japanese fencing

Kendou

8

Aikido

Aikidou

9

Karate

Karate

10

Swimming

Suiei

11

Gymnastics

Taisou

12

Horse riding

Jouba

13

Shooting

Shageki

14

Fishing

Tsuri

15

Mountain climbing

Tozan

16

Table tennis / ping pong

Takkyuu

17

Ping pong / table tennis

Pinpon

18

Soccer

Sakka–

19

Tennis

Tenisu

20

Golf

Gorufu

21

Basketball

Basuketto bo–ru

22

Volleyball

Bare–bo–ru

23

Football

Futto bo–ru

24

American football

Amerikan futto bo–ru / Amefuto

25

Rugby

Ragubi–

26

Badminton

Badominton

27

Hockey

Hokke–

28

Ice hockey

Aisu hokke–

29

Bowling

Bo–ringu

30

Boxing

Bokushingu

31

Wrestling

Resuringu

32

Cycling

Saikuringu

33

Running

Ranningu

34

Jogging

Jogingu

35

Marathon

Marason

36

Dancing

Danshingu

37

Skating

Suke–to

38

Skiing

Suki–

39

Archery

A–cheri–

40

Cricket

Kuriketto

41

Aerobics

Earobikusu

42

Shogi / Japanese chess

Shougi

43

Go (board game)

Go

44

Netball

Nettobo–ru

45

Softball

Sofuto bo-ru

46

Surfing

Sa–fin

47

(Japanese) Archery

Kyuudou

48

Water skiing

Suijousuki–

49

Diving

Daibingu

50

Game / Match / Event

Shiai

51

Game

Ge–mu

52

Team

Chi–mu

53

Tournament

To–namento

54

Player

Senshu

55

Quarter final

Junjun kesshou

56

Semi final

Jun kesshou

57

Final

Kesshou sen

58

Win

Kachi

59

Loss / Losing a (game)

Make

60

Draw / tie

Hikiwake