SPS14: Om menneskerettigheter og likeverd Flashcards Preview

Norsk Februar > SPS14: Om menneskerettigheter og likeverd > Flashcards

Flashcards in SPS14: Om menneskerettigheter og likeverd Deck (138):
1

ytringsfrihet/en

freedom of speech

2

å uttrykke

v2, to express

3

skrift/en

writing

4

tale/n

speech

5

politikk/en

politics

6

sensur/en

censorship

7

kritikk/en

criticism

8

Lederskap/et

leadership

9

å risikere

v2, to risk

10

rettighet/en

right

11

ha noe i fred

have something in peace

12

å slippe

v., slipper, slapp har sluppet
to be spared from

13

diskriminering/en

discrimination

14

kjønn/et

gender

15

rase/n

race

16

etisk

ethical

17

ta hensyn til

show consideration for

18

å omtale

v2, to talk about, discuss

19

mektig

powerful

20

våpen/et

weapon

21

å misbruke

v2, to abuse

22

trosfrihet/en

freedom of conscience, worship

23

konvensjon/en

convention

24

å omfatte

v1, to extent to

25

å skifte

v1, to change

26

evangelisk-luthersk

evangelical Lutheran

27

særstilling/en

special position

28

statskirke/a

state church

29

å praktisere

v2, to practice

30

trossamfunn/et

religious community

31

en kvart

one quarter

32

å markere

v2, to mark, notice, celebrate

33

påvirkning/en

influence, inducement

34

kjennskap/et

knowledge, awareness

35

livssyn/et

life stance, philosophy

36

å melde seg inn

v2, to join

37

lovgivning/en

legislation

38

selvfølge/n

matter of course

39

biskop/en

bishop

40

jordmor/a

midwife

41

uavhengig av

irrespective of, without reference to

42

realitet/en

reality, fact

43

å lene seg tilbake

v2, to lean back

44

integrering/en

integration

45

tvang/en

force

46

å delta

v., -tok har -tatt
to participate

47

permanent

permanent

48

utmerket

excellent

49

tiltak/et

initiative, measure

50

gå ut fra

assume

51

å følge

v., følger, fulgte har fulgt
to follow, attend

52

motivasjon/en

motivation

53

fakta

facts

54

erklæring/en

declaration

55

å utsette for

v., -satte har -satt
to expose, subject to

56

vilkårlig

arbitrary, random

57

innblanding/a

interference

58

korrespondanse/n

correspondence

59

angrep/et

attack

60

ære/n

honour

61

anseelse/n

reputation

62

enhver

everyone

63

å stifte familie

v1, found a family

64

begrensning/a

limitation

65

skyldes

due to

66

inngå ekteskap

get married

67

utøvelse/n

practice

68

tilbedelse/n

worship

69

ritual/et

ritual, observance

70

å hevde

v1, to hold, maintain

71

å meddele

v2, to impart, inform

72

landegrense/a

national border

73

ta del

take part

74

adgang/en

access

75

vilje/n

will

76

allmenn

universal

77

stemmerett/en

suffrage

78

hemmelig

secret

79

avstemning/a

ballot, vote

80

elementær

elementary

81

trinn/et

level, stage

82

ytring/a

statement

83

kan gjelde

uttrykk "can be related to"

84

meningskontroll/en

control of opinion

85

hovedtank/en er

the main thought / idea is

86

hensyn/et

consideration

87

ta hensyn til noe

consider (imperativ) something

88

presse/a

printing machine

89

menneskerettighetskonvensjon/en

human rights convention

90

samvittighet/en

conscience

91

provoserende

provocative

92

å provosere

v2 to provoke

93

å innføre

v2 to introduce

94

fra de blir ___ år

from the age of ___

95

omtrentelig

approximately

96

å offentliggjøre

v., to publicize, publish "make public"
-gjorde har -gjort

97

pressens faglige utvalg

compliance commission of Norwegian Press Association

98

forbrytelse/n

crime, offense

99

kjønnsdelt

gender divided

100

yrke/et

occupation

101

integrering/a

integration

102

plikt/en

duty, obligation

103

å gjennomføre

v2, carry out, implement, complete

104

erklæring/en

declaration, statement

105

å erklære

v2, to declare, proclaim

106

å sprenge seg

v2, to overexert oneself

107

å forene

v2, to unite

108

forente

unite

109

å skyldes

be due to, be caused by, be the result of

110

krav/et

request, demand, claim

111

avstemning/en

ballot, vote

112

hva som er

that which is, what is

113

å påvirke

v1, to influence, affect

114

forbilde/t

ideal, model, example, pattern

115

oppvekst/en

childhood, adolescence

116

å oppnå

v4, to achieve, attain, gain, reach

117

engstelig

anxious, troubled

118

i ... samfulle ...

i tre samfulle timer
for 3 long hours

119

moralsk

moral

120

å undertegne

v1, to sign, endorse, put a signature to

121

skandale/n

scandal

122

fremfor

in front, ahead of, before
"fremfor alt må du..."

123

hustru/a

wife, spouse (rude)

124

først og fremst

first and foremost

125

scene/n

scene, stage

126

å stivne

v1, to stiffen, congeal, set, freeze
stivne med skrekk (be paralyzed with fear)

127

oppgjør/et

confrontation

128

taushet/a

silence, reticence
etter ei kort taushet

129

idelig

continual, perpetual

130

stadig

constant, unchanging

131

urett/en

wrong, injustice

132

uforstyrret

undisturbed, untroubled

133

å innrette

v1, to arrange, organize (seg - adapt)

134

utakknemlig

ungrateful

135

(u)rimelig

(un)reasonable

136

fornøyelig

enjoyable, delightful, amusing

137

Ledelse/en

Control, lead, direction

138

Hensynsfull/løs

Considerate/inconsiderate