stadskörning Sidor 40 körning på gator med mer trafik Flashcards Preview

Körkortsboken > stadskörning Sidor 40 körning på gator med mer trafik > Flashcards

Flashcards in stadskörning Sidor 40 körning på gator med mer trafik Deck (36):
1

körning på gator med mer trafik

högerregeln
skyldig att släppa fram trafik från höger.
sättas upp före
skymda
starkt trafikerade

街道上行驶更多的流量

正确的规则
有义务通过从右边的流量。
前成立
遮蔽
繁忙

2

platser där högerregeln inte gäller:
infart
huvudled
väjningsplikt
trafikljus
accelerationsfält
cirkulationsplats

正确的规则不适的地方:
入口
公路
维权之路
红绿灯
加速度场
环状交叉路

3

41 41 41 41 41 41

41 41 41 41 41 41

4

körning på gator med mer trafik

övningarna på gator
väjningsregler
fordonets placering
risker i trafiken

街道上行驶更多的流量

在街道上练习
让路规则
车辆位置
交通风险

5

väjningsplikt

väjningsregler
begreppet
tydligt ska
avsikt
släppa fram
sakta
hindrar
utgör
en fara

högerregeln

维权之路

让路规则
概念
显然是
意向
疏通
慢慢地
防止
代表
危险

正确的规则

6

öppna platser

kurs skär varandra
en bensinmack

开放空间

当然相交
一个加油站

7

vägmärket
varning för vägkorsning
uppmärksam
sikten i korsningen är skymd
hänt olyckor

路标
警告的交点
细心
能见度在路口被掩盖
发生事故

8

missförstånd
egna regler
begreppen

högerregeln gäller inte:
väjningsplikt
stopplikt
uppsatta

误解
自己的规则
条款

正确的规则并不适用于:
维权之路
必须停止

9

42 42 42 42 42 42

42 42 42 42 42 42

10

huvudledskorsningar

korsande
väjningsplikt

vänstersväng i korsning

försiktighet
dolda trafiken

公路口岸

相交
维权之路

在一个路口左转

慎重
隐藏流量

11

43 43 43 43 43 43

43 43 43 43 43 43

12

huvudledskorsningar

högerregeln
otillräcklig
märks
huvudledsskylt
strax
gatukorsningen
ett slutmärke är uppsatt

väjningsplikt

förstärks
en vägmarkering

公路十字路口

正确的规则
不足
标记
公路广告牌
只是
路口
设置结束标记

维权之路

放大
道路标记

13

flervägs väjning

anslutande vägar
väjningsplikt
skyltas
tillläggstavlan
lösa
situationen
ömsesidig hänsyn

多路径回避

连接道路
维权之路
更名
添加到黑板
解决
情况
相互考虑

14

stopplikt

förstärks
orsaken
sikten i korsningen
iaktta väjningsplikt
saknas
omedelbart

必须停止

放大
导致
在交叉点的可见性
观察维权之路
失去
立即

15

flervägsstopp

missförstånd
uppstå

多路径停止

误解
发生

16

svängningsregeln

sväng i korsning.
hindra

väja för mötande

skymd trafik

uppmärksam
beredd
väja

转弯规则

转弯在路口。
防止

避开迎面而来的

模糊的交通

细心
准备
转弯

17

44 44 44 44 44 44

44 44 44 44 44 44

18

utfarter
med väjningsplikt

sänk farten och var beredd.

företräde
ett körfältsbyte

退出
维权之路

降低车速,并做好准备。

优先
变换车道

19

45 45 45 45 45 45

45 45 45 45 45 45

20

infart på gata eller väg

utfartsregeln

fastighet,
stig,
ägoväg
vägren
gågata
gångfartsområde
terräng
korsat
du har alltid väjningsplikt när du kör ut på en väg eller gata från

街道或道路上的入口

退出规则

物业,
路径
农业之路
路边
行人
步行速度范围
地形
划线
你总是有路权,道路或街道上行驶时,

21

bussar vid hållplats

en stillastående buss krävs
uppmärksamhet
befinner sig
språng ut
beredd

在巴士站的巴士

需要一个固定的总线
注意

飞跃
准备

22

bussregeln

högsta
tillåtna
lägre
sakta ner
busschauffören
blinker
lämna hållplatsen.
enbart
i höger körfält

公共汽车规则

最高
获准
降低
减缓
公交车司机
信号灯
离开巴士站。

在右车道

23

blockeringsregeln

blockera inte korsningar och övergångsställen
tvingas
ett ställe
hindrar
övergångsställen
cykelöverfarter

封锁规则

不堵住路口和行人过路处

一个地方
防止
路口
自行车过路

24

46 46 46 46 46

46 46 46 46 46

25

grupper av barn med ledare

kräver extra hänsyn.
låt hela

fri väg åt utryckningsfordon.
blått roterande ljus och
ibland påslagna sirener

一组儿童的领导人

需要额外考虑。
让整个

紧急车辆的自由路径。
蓝色旋转灯和
有时打开警报器

26

47 47 47 47 47 47

47 47 47 47 47 47

27

för vissa gäller undantag

tullpersonal
räddningstjänsten
kustbevakningen
barnmorskor
veterinärer
trafikregler
nödvändigt
hastighetsbestämmelser
parkeringsregler

一些例外适用

海关工作人员
紧急服务
海岸警卫队
助产士
兽医
交通
必要
速度控制
停车规则

28

fri väg
utrycknings fordon
polisbilar
brandbilar
ambulanser

påslagna sirener
roterande blått ljus
eventuellt
underlätta framkomligheten

自由路径
应急车辆
警车
消防车
救护车

开启警报器
旋转的蓝色光
可选
利便市民使用

29

järnvägståg
spårvagn

orsaken
naturligtvis
omöjligen kan
väja
framgår att
spårvagnsföraren
väjningsplikt

铁路运输
电车

导致
当然
不可能
转弯
显示
电车司机
维权之路

30

ej hindra eller bryta

processioner
ifatt
en militärkolonn

begravningsfölje
bryta processionen.

gult varningsljus

不会妨碍或打破

游行的
追赶
一个军事纵队

送葬
打破游行。

黄色警示灯

31

48 48 48 48 48 48

48 48 48 48 48 48

32

placering i korsning.

saknas körfältspilar
vid enkelriktad trafik
placera dig intill vänsterkanten före vänstersväng.

placering i cirkulationsplats

ett körfält
blinkers
tydligare
avsikter

dubbla körfalt
pilar
ledlinjer
kontrollera
döda vinkeln
körfältsbyte

放置在路口。

缺少车道箭头
单向交通
定位自己向左前左转。

以一种迂回的位置

一条车道
闪客
清除
意图

双车道
箭头
铰链线
确认
盲点
变换车道

33

placering

undvika
hindra
störa
förbi
fördelar
du får bättre sikt och du syns bättre,
vilket i bägge fallen betyder mindre risk för olycka

放置

避免
防止
破坏
过去
好处
你获得更好的视野,你会看到更多,
在这两种情况下,意味着更少的意外风险

34

enkelriktad trafik

skiljer sig
ett avseende
längst till vänster
före svängen.

单向交通

一个方面
最左边的
转弯前。

35

cirkulationsplats

fördelarna
framkomligheten ökar
antalet olyckor
svårighetsgrad minskar.
bilisterna tvingas sänka farten.

väjningsplikt
slipper
onödan
en cirkulationsplats

环状交叉路

好处
无障碍设施增加
事故起数
严重程度降低。
驾车人士被迫放缓。

维权之路
避免
不必要的
一个回旋处

36

när du kör ut ur cirkulationsplatsen

obs! cykelöverfarter

höger blinker
avsikt
uppsikt bakåt
ge tecken före körfältsbyte
uppmärksam
eventuella cyklister
släpp fram
överfarter

当您退出环岛

注意事项:自行车过路

右转信号
意向
监督背后
在变换车道之前作证
细心
任何骑单车
释放,直到
过路处