stadskörning Sidor 52 körning på gator med mer trafik Flashcards Preview

Körkortsboken > stadskörning Sidor 52 körning på gator med mer trafik > Flashcards

Flashcards in stadskörning Sidor 52 körning på gator med mer trafik Deck (22):
1

cyklister och mopedister

avsett

cykelöverfart
uppstår
fara

samband
korsar

骑自行车和轻便摩托车骑手自行车穿越
发生
风险

连接
跨越

2

53 53 53 53 53 53

53 53 53 53 53 53

3

cyklister och mopedister

vingelutrymme
håll ordentligt avstånd
sidled
vingla till
skyddande hölje
allvarliga skador

tätorter byggs
konkurrera

骑自行车和轻便摩托车骑手

横向空间
保持适当的距离

摇摆,
防护罩
严重损害

群建
竞争

4

cykelöverfart i samband med sväng

korsar

en bevakad
obevakad
cykelöverfart
samband

cykelöverfart

övrigt
uppstår
fara
väsentligt
ett övergångsställe
mycket större ansvar
lagts på
på ställen
tar slut
övergår

自行车穿越转弯时

跨越

一个守卫
无人值守
自行车穿越
连接

自行车穿越

其他
发生
风险
大幅
人行横道
更大的责任
添加到
在点
结束
释放

5

stora eller lilla svängen.

antigen intill mittlinjen

en risk
missförstånd
utmed högerkanten.
avsett för
färd rakt
ett kollektivkörfält
anslutning
ställer krav
i köer

或大或小的转弯。

抗原中线附近

风险
误解
沿右路。

直行
集体车道
加入
要求
在队列

6

54 54 54 54 54 54

54 54 54 54 54 54

7

en säkrare och me miljöanpassade trafik.
bilburna och oskyddade
olycksrisker
buller och utsläpp ger anledning
åtgärder
hastighetsgränser.

一个更安全和更环保的运输箱。
驾驶者和未受保护
事故风险
噪音和排放引发
行动
限速。

8

hastighet och stoppsträckor

kollisionshastigheter
torr barmark

速度和制动距离

碰撞速度
干燥裸露的地面

9

tättbebyggt område

skylten betyder att du kör in i ett tättbebyggt område.
hastighetstavla
förbudsmärke
på skylten
anges
ortsnamnet

建成区面积

符号表示您正在运行到一个拥挤的区域。
 速度版
禁止标志
在板上

城市名称

10

55 55 55 55 55 55

55 55 55 55 55 55

11

30 KM/h
risken
oskyddad
påkörning
en på tio - jämför med 50 KM/h
buller

30公里/小时
风险
未受保护
碰撞
十分之一的 - 相比,50公里/小时

12

rekommenderad lägre hastighet

lämpligt
kombination
fartgupp
hinder

建议使用较低的速度

适当
组合
速度颠簸
屏障

13

gångfartsområde

lämpligt
tillåta
gåendes villkor.
endast kör
väjningsplikt
särskilt anordnade

步行速度范围

适当
允许
行人。
只能运行
维权之路
特意安排

14

gågata
förutom
varuleverans
sjuktransporter
transporter

行人
增加
运送货物
医疗运输
运输

15

56 56 56 56 56 56

56 56 56 56 56 56

16

Körning i tät stadstrafik

polismans tecken

kommande
kanten
sänk farten

驾驶沉重的城市交通

警方信号


边缘
降低车速

17

polismannens framvinkning
gäller före det röda ljuset.
utsträckta vänsterarm
innebär stopp
korsande gatan
i rang
släckt

警察挥舞着
遇红灯前。
扩展的左臂
停止手段
相交街
排名
熟石灰

18

57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57

19

körning i tät stadstrafik

avsnitt
avancerad stadstrafik
anvisningar
körfältsbyte

驾驶沉重的城市交通

部分
先进的城市
指示
变换车道

20

polismans tecken
anvisningar
en självklarhet
dirigera
militärpoliser
tullpersonal
parkeringsvakter
trafikvakter
vägarbete
vägtransportledare
breda
transporter
tydligt framgå av
behörigheten
marinblå byxor

警方信号
指示
明显
路线
宪兵
海关工作人员
收银员
交通协管员
道路工程
交通主管
广阔
运输
清楚
权限
海军长裤

21

trafiksignaler

sätts upp
smidigare
säkrare
rött sken betyder stopp.
växling till
strax kommer
passera
förrän den slagit om
en säker inbromsning.
ett varningsljus
särskilt försiktigt
trafikregleringen
funktion
anvisningar
vägmärken
huvudled
korsande
lämna
företräde
uppsatt
undantagsvis

交通信号

设立
灵活
更安全
红灯表示停止。
切换到
不久后,
通过
直到它进入
一个安全的制动。
警示灯
特别谨慎
没有交通
功能
指示
迹象
公路
相交
离开
优先
排行
例外

22

rangordningen

hända
anvisningar
samtidigt
vinka
polismans tecken
trafiksignal
vägmärke
regler

排行

发生
指示
同时
摆手
警方信号
红绿灯
签署
规则