Standardsvar: ana 3a (Oesophagus + ventriculus) Flashcards Preview

Modul 6 - Histologi > Standardsvar: ana 3a (Oesophagus + ventriculus) > Flashcards

Flashcards in Standardsvar: ana 3a (Oesophagus + ventriculus) Deck (22):
1

Oesophagus

Angiv hvilken form lysningen har på et tværsnit.

Lysningen er stjerneformet

2

Oesophagus

Benævn den/de epithel type/-r der findes i oesophagus.

Oesophagus er beklædt med et flerlaget, uforhornet pladeepithel

3

Oesophagus

Benævn de enkelte lag i væggen i oesophagus.

 • Tunica mucosa (lamina epithelialis, lamina propria, lamina muscularis mucosae)
 • Tela submucosa
 • Tunica muscularis
 • Tunica adventitia

4

Oesophagus

Benævn den/de type/-r muskulatur der findes i lamina muscularis mucosae.

Lamina muscularis mucosae består af

 • glat muskulatur, longitudinelt arrangeret.

5

Oesophagus

Benævn lagene i tunica muscularis og angiv hvilke strukturer der findes imellem lagene.

Stratum circulare (cirkulært) og stratum longitudinale (longitudinelt).

Mellem muskellagene findes autonome ganglieceller tilhørende plexus myentericus

6

Oesophagus

Angiv retningen af de enkelte muskellag i oesophagus.

Retningen af muskellagene i oesophagus er for

 • lamina muscularis mucosae ⇒ longitudinelt
 • tunica muscularis
  • stratum circulare ⇒ circulært
  • stratum longitudinale ⇒ longitudinelt

7

Oesophagus

Benævn den/de type/-r muskulatur der findes i tunica muscularis.

Tunica muscularis af oesophagus består af

 • øverste 1/3 ⇒ tværstribet skeletmuskulatur
 • midterste 1/3  både⇒ tværstribet skeletmuskulatur og glat muskulatur.
 • nederste 1/3 ⇒glat muskulatur.

8

Oesophagus

Angiv i hvilke lag der findes kirtler i oesophagus.

I tela submucosa findes submucosakirtlerne (tubulo-acinære, mukøse)

I lamina propria, i den allernederste del af oesophagus, findes cardiakirtler (tubulære, forgrenede, mukøse).

9

Oesophagus

Redegør for opbygningen af oesophagus, sådan som den præsenterer sig på et tværsnit gennem den midterste 1/3.

Q image thumb

Det specielle ved et tværsnit gennem den midterste 1/3 er, at tunica muscularis her består af både tværstribet skelet muskulatur og glat muskulatur.

Ellers er opbygningen generel for oesophagus:

♦ Inderst Tunica mucosa bestående af :

 • lamina epithelialis: flerlaget, uforhornet pladeepithel
 • lamina propria: løst bindevæv
 • lamina muscularis mucosae: longitudinel, glat muskulatur.

♦ Tela submucosa: moderat, tæt bindevæv

Tunica muscularis: tværstribet skelet og glat muskulatur.

 • Indre cirkulært og ydre longitudinelt lag 
 • Mellem lagene findes autonome ganglieceller tilhørende plexus myentericus.

♦ Yderst Tunica adventitia bestående af løst bindevæv.

A image thumb
10

Ventriklen

Benævn lagene i ventriklens væg.

 • Tunica mucosa (lamina epithelialis, lamina propria, lamina muscularis mucosae)
 • Tela submucosa
 • Tunica muscularis
 • Tunica serosa

11

Ventriklen

Beskriv lamina muscularis mucosa i ventriklen.

Lamina muscularis mucosa er delt i et indre cirkulært og et ydre longitudinelt lag af glatte muskelceller. Fra det indre lag strækker strøg af glatte muskelceller sig op mellem kirtlerne.

 

OBS: Tunica muscularis i ventrikel har 3 lag ⇒ Indre skråt forløbende lag, stratum cirkulare og stratum longitidunale

A image thumb
12

Ventriklen

Benævn den/de epitheltype/-r der findes i ventriklen.

Et slimsecernerende højt, enlaget cylinderepithel

13

Ventriklen

Angiv i hvilket lag kirtlerne i ventriklen findes og benævn dem.

Kirtlerne findes i hele lamina propria (ned til lamina muscularis mucosae), hvor rummet mellem kirtlerne udfyldes af cellerigt bindevæv.

Kirtlerne benævnes:

 • Cardiakirtler
 • Corpus-funduskirtler
 • Pyloruskirtler

14

Ventriklen

Angiv hvor ventriklens kirtler munder.

Kirtlerne munder i bunden af foveolae gastricae

15

Ventriklen

Beskriv foveola gastricae.

Foveolae gastrica er indfoldninger af overfladen

Glandulae gastricae er kirtlerne i lamina propria.

A image thumb
16

Ventriklen

Benævn celletyperne i corpus-fundus-kirtlerne.

Mukøse halsceller, parietalceller, hovedceller, endokrine celler, stamceller

A image thumb
17

Ventriklen

Beskriv funktionen af cellerne i corpus-fundus-kirtlerne.

Mukøse halsceller: producerer mucin, der medvirker til beskyttelse af slimhinden

Parietalceller: producerer og udskiller saltsyre og Intrinsic factor

Hovedceller (chief cells): secernerer pepsinogen (forstadie til pepsin, der aktiveres af det syre miljø i lumen af gaster.)

Endokrine celler: Producerer hormoner:

 • ECL-celler (enterocromaffin-like cells) - histamin
 • G-celler - gastrin
 • D-celler – somatostatin

 

Stamceller: differentierer til alle øvrige cellertyper i ventrikel-slimhinden

A image thumb
18

Ventriklen

Angiv hvilke celler pyloruskirtlerne indeholder.

Pyloruskirtler indeholder:

 • Entero-endokrine celler
 • Samt en mukøs celletype med lyst cytoplasma og en affladet eller tværoval, basalt stillet kerne.

19

Ventriklen

Beskriv hvordan man lysmikroskopisk kan skelne mellem parietalceller og hovedceller i en HE-farvning.

Parietalcellerne farves acidofilt (eosin), medens hovedcellerne farves basofilt (hæmatoxylin).

Desuden er parietalcellerne runde, med runde centrale kerner. Hovedcellerne er cylindriske med basale kerner.

A image thumb
20

Ventriklen

Angiv om der ved PAS-farvning af et ventrikelpræparat fremkommer positiv reaktion og i så fald i hvilke celler.

Ja, der forekommer positiv PAS-reaktion i

 • det slimsecernerende enlagede cylinderepithel
 • og i de mukøse halsceller

21

Ventriklen

Angiv hvilke celler der findes i lamina propria i spalterne mellem kirtlerne.

Imellem kirtlerne findes løst bindevæv med de almindelige bindevævsceller.

Specielt kan der forekommer mange lymfocytter og plasmaceller.

22

Hvad menes med enteroendokrine celler?

Enteroendokrine celler = endokrine celler

"Entero" angiver blot, at det er endokrine celler i tarmen. Så hvis du står med en endokrin celle fra ventriculus, kan du kalde den begge ting, men "enteroendokrin" er bare mest præcis.