Structure Time+place+action. Flashcards Preview

More Chinese Stuff > Structure Time+place+action. > Flashcards

Flashcards in Structure Time+place+action. Deck (14):
0

In the morning I start class in the classroom.

Shang wu wǒ zai jiao shì li Shang ke.

1

In our room we sometimes read books.

Wǒmen you shì hou, zài fangjian li, kan shū.

2

On Saturdays and Sundays he plays outside school.

Tā, xīng qi liu he xīng qi re, zài xue xiao wai mian, wanr.

3

Every day I eat dinner (tea) at home.

Wǒ mei tiān, zài jia, Che wan fan.

4

Last week he went to play in Beijing.

Tā Shang xingqi, qu Beijing, wanr.

5

What time do you start lesson at school?

Nǐ Shen me shì hou, zài xue xiao, Shang ke?

6

Where did you see your friends yesterday?

Nǐ zuò tiān, zài nar, kan peng you?

7

Shang wu wǒ zai jiao shì li Shang ke.

In the morning I start class in the classroom.

8

Wǒmen you shì hou, zài fangjian li, kan shū.

In our room we sometimes read books.

9

Tā, xīng qi liu he xīng qi re, zài xue xiao wai mian, wanr.

On Saturdays and Sundays he plays outside school.

10

Wǒ mei tiān, zài jia, Che wan fan.

Every day I eat dinner (tea) at home.

11

Tā Shang xingqi, qu Beijing, wanr.

Last week he went to play in Beijing.

12

Nǐ Shen me shì hou, zài xue xiao, Shang ke?

What time do you start lesson at school?

13

Nǐ zuò tiān, zài nar, kan peng you?

Where did you see your friends yesterday?