Structure Time+place+action+duration. Flashcards Preview

More Chinese Stuff > Structure Time+place+action+duration. > Flashcards

Flashcards in Structure Time+place+action+duration. Deck (34):
0

Yesterday at school I studied for three hours.

wǒ zúo tiān, zài xue xiao, xue xi, san ge xiao shí.

1

In the afternoon he reviews at home for thirty minutes.

Tā xia wu, zài jia, fuxi, San shi fen zhong.

2

When do you study at school?

Nǐ Shen me she hou, zài xue xiao, xue xi?

3

At home in the afternoon how log do you review for?

Nǐ xìa wu, zài jia, fu xi, duō chang shi jiàn?

4

Today at home I studied chinese for three hours. (V+n+v+duration)

Jin tian zai jia, xue xi Han yu xue xi San Ge xiao shì.

5

Yesterday at the restaurant, I ate for 20 minutes. (V+n+v+duration)

Wǒ Zuo tiān zài fan dian, chī fan chī er shi fen zhong.

6

Today at home, I read a book for half an hour.

Wǒ jin tian zài jia, kan shū kan ban Ge xiao shi.

7

Yesterday at home, I studied chinese for three hours. (V+duration+n)

Wǒ zuo tian zai jia, xue xi San Ge xiao shi Han yu.

8

Today at the canteen, I ate for twenty minutes. (V+duration+n)

Wǒ jin tian zai shi tang, che er shi fen zhong Han yu.

9

Today at home, I read a book for half an hour. (V+duration+n)

wǒ jin tian zai jia, kan ban Ge xiao shi shū.

10

Every day he exercises his body for 40 minutes. (V+n+v+duration)

Ta mei tiān duan lian Shen ti duan lian 40'fen zhong.

11

Every week we have lessons for 5 days.

Wo men mei ge xīng qi Shang ke Shang 5 tian.

12

Every week I have 5 lessons

Mei Ge xīng qi Shang wu tian ke.

13

Yesterday he ran for one hour in the park.

Zuò tian ta zài gong yuan pao bu pao yi Ge xiao shì. Or Pao yi Ge xiao shì bu.

14

Yesterday they danced for 3 hours at the party.

Zuò tian ta men zài wan hui, tiao wu tiao 3 ge xiao shi. Or Tiao Shang Ge xiao shì wu.

15

He often showers for ten minutes.

Ta Chang Chang xi zao xǐ shi fen zhong. Or Ta Chang Chang xǐ shi fen zhong zao.

16

I sleep for eight hours every day.

Wǒ mei tian shui jiao ba Ge xiao shi. Or. Wo mei tian shui ba Ge xiao shi jiao.

17

wǒ zúo tiān, zài xue xiao, xue xi, san ge xiao shí.

Yesterday at school I studied for three hours.

18

Tā xia wu, zài jia, fuxi, San shi fen zhong.

In the afternoon he reviews at home for thirty minutes.

19

Nǐ Shen me she hou, zài xue xiao, xue xi?

When do you study at school?

20

Nǐ xìa wu, zài jia, fu xi, duō chang shi jiàn?

At home in the afternoon how log do you review for?

21

Jin tian zai jia, xue xi Han yu xue xi San Ge xiao shì.

Today at home I studied chinese for three hours. (V+n+v+duration)

22

Wǒ Zuo tiān zài fan dian, chī fan chī er shi fen zhong.

Yesterday at the restaurant, I ate for 20 minutes. (V+n+v+duration)

23

Wǒ jin tian zài jia, kan shū kan ban Ge xiao shi.

Today at home, I read a book for half an hour.

24

Wǒ zuo tian zai jia, xue xi San Ge xiao shi Han yu.

Yesterday at home, I studied chinese for three hours. (V+duration+n)

25

Wǒ jin tian zai shi tang, che er shi fen zhong Han yu.

Today at the canteen, I ate for twenty minutes. (V+duration+n)

26

wǒ jin tian zai jia, kan ban Ge xiao shi shū.

Today at home, I read a book for half an hour. (V+duration+n)

27

Ta mei tiān duan lian Shen ti duan lian 40'fen zhong.

Every day he exercises his body for 40 minutes. (V+n+v+duration)

28

Wo men mei ge xīng qi Shang ke Shang 5 tian.

Every week we have lessons for 5 days.

29

Mei Ge xīng qi Shang wu tian ke.

Every week I have 5 lessons

30

Zuò tian ta zài gong yuan pao bu pao yi Ge xiao shì. Or Pao yi Ge xiao shì bu.

Yesterday he ran for one hour in the park.

31

Zuò tian ta men zài wan hui, tiao wu tiao 3 ge xiao shi. Or Tiao Shang Ge xiao shì wu.

Yesterday they danced for 3 hours at the party.

32

Ta Chang Chang xi zao xǐ shi fen zhong. Or Ta Chang Chang xǐ shi fen zhong zao.

He often showers for ten minutes.

33

Wǒ mei tian shui jiao ba Ge xiao shi. Or. Wo mei tian shui ba Ge xiao shi jiao.

I sleep for eight hours every day.