Suru Verbs Flashcards Preview

Japanese 06 > Suru Verbs > Flashcards

Flashcards in Suru Verbs Deck (23):
1

To love

Ai suru

2

To greet

Aisatsu suru

3

To memorise

Anki suru

4

To study

Benkyou suru

5

To shiver

Buruburu suru

6

To call on the phone

Denwa suru

7

To play a game

Geemu suru

8

To lay about and waste time (a little lazy)

Gorogoro suru

9

To be promoted

Joukyuu suru

10

To shop

(O)Kaimono suru

11

To do Karate

Karate o suru

12

Kiss

Kissu suru

13

To practice

Renshuu suru

14

To prepare food (work)

(O)Sampou suru

15

To do laundry

Sentaku suru

16

To have an athletic / martial arts competition or meet

Shiai suru

17

To do homework

Shukudai suru

18

To clean

Souji suru

19

To graduate

Sotsugyou suru

20

To do sports

Supotsu suru

21

To type

Taippu suru

22

To drive

Unten suru

23

To chill, relax

Nombiri suru