Sydän- & verisuonilääkkeet Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Sydän- & verisuonilääkkeet > Flashcards

Flashcards in Sydän- & verisuonilääkkeet Deck (44):
1

Diureetti: vaikuttava aine ja kauppanimi?

Furosemidi, Furesis®

2

Diureetit: toimintamekanismi?

Poistavat elimistöstä vettä ja natriumia, jolloin elimistössä kiertävän veren määrä pienenee, verenpaine laskee ja sydämen työmäärä vähenee. Teho ilmenee jo pienellä annoksella.

3

Kenelle diureetit eivät sovi?

Kihtipotilaille ja nestevajauksesta kärsiville.

4

Miksi diureetit otetaan aamulla tai aamupäivällä?

Ettei verenpaine laske yöllä liian alas eikä potilaan tarvitse käydä yöllä vessassa liiallisen virtsanerityksen vuoksi.

5

Diureettien haittavaikutuksia?

Liiallinen kuivuminen ja elektrolyyttihäiriöt, kuten hypokalemia. Hypokalemiasta voi seurata rytmihäiriöitä.

6

Diureetit ja hypokalemia?

Diureettien kanssa voidaan ottaa kaliumvalmiste estämään hypokalemiaa. Kaikkien diureettien kanssa ei tarvita kaliumlisää.

7

Mitä diureettia saavalla potilaalla tulee seurata?

Munuaisten toimintaa ja elektrolyyttitasoa.

8

Beetasalpaaja: vaikuttava aine ja kauppanimi?

Propranololi, Propral®
Epäselektiivinen.

9

Beetasalpaajat tekevät mitä?

Vähentävät sydämen syketaajuutta ja supistusvoimaa sekä verenkierron vastusta salpaamalla beetareseptoreita.
Tämä laskee vernepainetta ja sydämen työmäärä sekä hapenkulutus vähenevät.

10

Mihin beetasalpaajia käytetään?

Sepelvaltimotautipotilaiden verenpainelääkkeenä ja tietyntyyppisissä rytmihäiriöissä.

11

Mihin diureetit sopivat?

Verenpainelääkkeiksi iäkkäille, diabeetikoille ja potilaille, joilla on turvotuksia.

12

Beetasalpaajien alalajeja?

- Epäselektiiviset; vaikustus useaan beetareseptorityyppiin
- Selektiiviset; vaikutus pääasiassa yhteen beetareseptorityyppiin
- Vasodilatoiva; laajentaa verisuonia.

13

Beetasalpaajien turvallisuus?

Laaja terapeuttinen leveys, suhteellisen turvallisia. Selektiiviset ja vasodilatoivat paremmin siedettyjä.

14

Keille beetasalpaajat eivät sovi?

Astmaatikoille, kroonista keuhkoahtaumatautia sairastaville tai fyysisesti aktiivisille; supistavat keuhkoputki, erityisesti epäselektiiviset.

15

Beetasalpaajien haittavaikutukset?

Verenpaineen liiallinen lasku ja sydämen harvalyöntisyys voivat aiheuttaa heikotusta ja kaatumisia, tärkeä huomioida etenkin ikääntyneiden potilaiden kanssa.
Voi pahentaa sydämen vajaatoimintaa ja heikentää vajaatoimintalääkkeiden tehoa.

16

Beetasalpaajat ja yhteisvaikutukset?

Tulehduskipulääkkeet heikentää tehoa. Kalsiumkanavan salpaajien kanssa lisäävät rytmihäiriöriskiä.

17

Beetasalpaajien äkillinen lopettaminen voi johtaa mihin?

Veren paineen nopeaan kohoamiseen, sepelvaltimotaudin pahenemiseen ja äkkikuolemaan.

18

Vaikuttava aine ja kauppanimi ACE:n estäjästä ja ATR:n salpaajasta?

- ACE:n estäjä: kaptopriili, Lopril®
- ATR:n salpaaja: losartaani, Cozaar®

19

ACE:n estäjät ja ATR:n salpaajat?

Vaikuttavat verenpaineen säätelyssä tärkeään reniini-angiotensiinijärjestelmään.
Angiotensiini supistaa verisuonia ja kohottaa verenpainetta.

20

ACE:n estäjien toimintamekanismi?

Estävät angiotensiinin muodsotumista; seurauksena valtimot laajenevat, natriumin ja nesteen kertyminen vähenevät ja verenpaine laskee.

21

ATR:n salpaajien toimintamekanismi?

Estävät elimistössä olevan angiotensiinin verenpainetta nostavaa vaikutusta.

22

Keille ACE:n estäjiä käytetään?

Sydämen vajaatoimintapotilailla, diabeettista munuaissairautta sairastavilla ja sydäninfarktin saaneilla.

23

ACE:n ja ATR:n haitat?

Hyvin siedettyjä, eivät huononna munuaisten toimintaa.
ACE voi aiheuttaa yskää; tässä tapauksessa voisaan vaihtaa ATR:ään.
Muita haittoja päänsärky ja ihottuma.

24

Kalsiuminestäjät?

Laajentavat verisuonia ja vähentävät verenkierron vastusta, minkä seurauksena verenpaine laskee, sydämen hapenkulutus ja työmäärä pienenevät.

25

Keille kalsiuminestäjiä käytetään?

Sepelvaltimotautipotilaiden ja diabeettista munuaissairautta sairastavien verenpaineen alentamiseen. Myös jos beetasalpaajat eivät sovi.

26

Miten kalsiumkanavan salpaajat voidaan jakaa?

- Pääasiassa verisuoniin vaikuttavat (laajentavat valtimoita, verenpaine laskee)
- Pääasiassa sydämeen vaikuttavat (heikentävät sydämen supistusvoimaa ja vaikuttavat rytmiin; käytetään myös rytmihäiriöiden hoidossa).

27

Kalsiuminestäjien haittavaikutukset?

Yleisimpiä turvotukset nilkoissa ja ranteissa, päänsärky ja ummetus.

28

Kalsiuminestäjän vaikuttava aine ja kauppanimi?

Verapamiili, Vermin®
Sydämeen vaikuttava.

29

Nitraatit?

Laajentavat laskimoita ja valtimoita, jonka seurauksena sydämen hapentarve vähenee ja hapensaanti paranee. Parantavat kudosten hapensaantia laajentamalla pieniä valtimoita.

30

Mihin nitraatteja käytetään?

Sepelvaltimotautipotillan rintakivun peruslääke. Pitkäaikaislääkityksenä rintakipukohtauksien estoon.
Nopeasti vaikuttavat kielenalustabletit tai suihkeet rintakivun hoitoon.

31

Huomioitava nitraattien käytössä?

Potilaan verenpaine laskee nopeasti lääkkeen oton jälkeen, ohjattava ottamaan lääke istuvassa asennossa.
Verenpainetta tulee seurata nitraattihoidon aikana.

32

Kauppanimi ja vaikuttava aine nitraatista?

Glyseryylinitraatti, Nitro®
Kielenalustabletti rintakipukohtauksen hoitoon.

33

Mitä huomioitava nitraattien pitkäaikaislääkityksessä?

Aiheuttavat toleranssia, vuorokaudessa oltava 8-12 tunnin nitraatiton jakso.

34

Yleisin nitraattien aiheuttama haitta?

Verenpaineen laskun lisäksi nitraattipäänsärky, joka yleensä helpottuu hoidon jatkuessa.

35

Nitraattikielenalustablettien säilyttäminen?

Ei saa jakaa valmiiksi dosettiin, koska lääkeaine haihtuu helposti (haihtuminen ilmenee tabletin murenemisena, kirvelyn puuttumisena kielen alla eikä lääke tunnu tehoavan).
Jos tabletteja tulee kantaa mukana, ne laitettava tiiviiseen lasipurkkiin; ei saa laittaa mukaan muita lääkkeitä tai pumpulia.

36

Digoksiini?

Lisää sydämen supistuvuutta ja hidastaa lyöntitiheyttä. Hilllitsee sympaattista hermostoa ja aktivoi parasympaattista.

37

Mihin digoksiinia käytetään?

Kroonisessa ja akuutissa sydämen vajaatoiminnassa.

38

Digoksiinin haittavaikutukset?

Kapea terapeuttinen leveys, haittoja tarkkailtava. Liian suuri pitoisuus lisää rytmihäiriöiden riskiä, pahoinvointia, sekavuutta ja värinäön häiriöitä.
Voi aiheuttaa hengenvaarallisen digoksiinimyrkytyksen.

39

Digoksiinimyrkytyksen oireita?

- Ruokahaluttomuus, pahoinvointi, harva syketaajuus ja rytmihäiriöt
- Vaikeissa tapauksissa sekavuus ja värinäön häiriöt.

40

Milloin digoksiinimyrkytyksen riski kasvaa?

Jos potilaalla munuaisten vajaatoiminta tai elektrolyyttihäiriöt. Yhteisvaikutukset.

41

Jos epäillään digoksiinimyrkytystä?

Kerrottava välittömästi lääkärille. Hitaasti kehittyneet myrkytystilat yleensä korjaantuvat lääkityksen lopettamisella ja elektrolyyttihäiriöiden korjauksella.
Vakavsita oireista päivystykseen.

42

Digoksiinin kauppanimi? Digoksiini on vaikuttava aine.

Digoksin®

43

Mitkä muun muassa aiheuttavat ongelmia yhdessä digoksiinin kanssa?

- Tulehduskipulääkkeet
- Jotkin sydänlääkkeet
- Diureetit
- Astmalääkkeet
- Bentsodiatsepiinit.

44

Mitä digoksiinihoidon aikana seurataan?

Seerumin kalium- ja kaliumpitoisuutta sekä munuaisten toimintaa.