Taushetsplikt - Opplysningsplikt - Meldeplikt Flashcards Preview

MEDSEM4500 Helsejuss > Taushetsplikt - Opplysningsplikt - Meldeplikt > Flashcards

Flashcards in Taushetsplikt - Opplysningsplikt - Meldeplikt Deck (9):
1

Hva er taushetsplikten til for?

Den er til for å:
-- skape tillit mellom pasienten og behandleren
-- for å ivareta den enkeltes integritet
-- beskytte norm/lovbrytere

2

Hva plikter en lege seg til når han/hun skriver under på taushetsplikten?

Han/hun forplikter seg til å tie, men også til å aktivt hindre at uvedkommende fåradgang til taushetsbelagt informasjon.

3

Hva regnes som taushetsbelagt informasjon?

Opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

4

Når kan taushetsplikten oppheves?

-- Samtykke fra pasienten
-- Når en person er fra før kjent med informasjonen
-- Ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold
-- Anonymisert informasjon
-- Tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysning
-- Dyremishandling
-- Lovpålagt videreformidling (se opplysningsplikt, meldingsplikt og bistandsplikt).

5

Hvem har man opplysningsplikt til (og i hvilke situasjoner)?

-- Statens helsetilsyn og fylkesmann: oppl. nødvendige for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet.
-- Nødetater: dersom nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom
-- Til kommunale helse- og omsorgstjeneste: hvis en gravid kvinne misbruker rus.
-- Barnevernet: hvis grunn til å tro at et barn mishandles i hjemmet/grov omsorgssvikt/observert vedvarende alvorlige atferdsforstyrrelser
-- Hvis pas ikke oppfyller helsemessige krav til førerkort/sertifikat skal pas oppfordres til å levere det inn

6

Hva er meldepliktig?

-- Fødsler og dødsfall, obs! unaturlige dødsfall skal meldes til politiet
-- Betydelig personskade på en pas som følge av helsehjelp eller vold fra en annen pas.
-- Behov for individuell plan og koordinator
-- Smittsomme sykdommer til MSIS, kommunelege og Nasjonale FHI.
-- Yrkesskader/sykdom til Arbeidstilsynet
-- Legemiddelbivirkninger (alvorlige, nye, uventede ved normal dosering) til RELIS
-- Feil på medisinsk utstyr

7

Har man plikt til for å forhindre at noen blir uskyldig dømt?

Ja, taushetsplikten faller da bort.

8

Hva er avvergeplikten?

Man er pliktig til å anmelde eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen ER eller VIL BLI begått.
I praksis gjelder dette alvorlige forbrytelser som f.eks voldtekt, incest, seksuell handling med barn, grov legemsbeskadigelse, drap...

9

Hva er nødretten?

En handling som ellers ville vært straffbar er lovlig når:
-- Den blir foretatt for å redde liv/helse/eiendom/annen interesse fra en fare som ikke kan avverges på annen rimelig måte
-- Skaderisikoen ved ikke handle er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.