Tb-k14 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k14 > Flashcards

Flashcards in Tb-k14 Deck (56):
1

begivenhet/en

verdensbegivenhet
vi har store begivenheter i vente /
avvente, foregripe begivenhetenes gang

hendelse
event, واقعه
world event
we have big events in wait
await, anticipate the course of events

2

lobbyvirksomhet/en: her:

korridorpolitikk

forsøk som ikke-politikere gjør på å påvirke politikere i en sak,
lobbying

3

fremme (-et)

fremme en sak, et formål /
tiltak som fremmer kommunens økonomi /
fremme salget av, interessen for

hjelpe fram
Promote ترویج
promoting a cause, a purpose /
initiatives that promote municipal finance /
promote the sale of the interest in

4

tildeling/en

område or felt som prioriteres ved tildeling av ressurser

mottakelse, utdeling
allocation, assignment تخصیص
area or field as a priority in the allocation of resources

5

regnes som

jordbruket i fjellbygdene må regnes som marginalt

kan betraktes som, kan sees som
considered, در نظر گرفته
agriculture in the hill country must be considered marginally

6

utvide (-et)

utvide sin horisont
samfunn må utvide sin horisont i orden til aksept forandringer ellers de skulle mist halv parten av evne at de har.

ekspandere, bli større, گسترش

broaden their horizons
community must expand their horizons in order to accept changes.

7

motvirke (-et)

fluor motvirker tannråte

motarbeide, stoppe, خنثی کردن

fluoride prevents tooth decay

8

erosjon/en:

nedbryting av jordoverflaten som skyldes vind, vann, is; forvitring

nedbryting av jordoverflaten
erosion, فرسایش
decomposition of the soil surface due to wind, water, ice; weathering

9

utstrakt

drive en utstrakt hjelpevirksomhet

omfattende
extensive, comprehensive وسیع ,جامع
conducting extensive auxiliary

10

legge hindringer i veien for

prøve å stoppe
creating obstacles for ایجاد موانع برای

11

forplikte (-et) seg

jeg har forpliktet meg til å være der i to år /
en er forpliktet til å oppgi alle inntekter

ha som plikt, binde seg til
commited, متعهد
I am committed to being there for two years /
one is obliged to disclose all income

12

direktiv/et
forskrift, påbud
vi har våre direktiver å gå etter

forskrift, påbud بخشنامه ,مقررات ، احکام
directive , regulations, orders
we have our guidelines to go by

13

gjensidig

gjensidig respekt, hjelp /
gjensidige troppereduksjoner

felles, som gjelder to eller flere parter i forhold til hverandre
mutual, متقابل
mutual respect, help /
mutual troop reductions

14

en rekke

gjennom Nato er Norge alliert med en rekke land

mange, en series, flere
numerous, a series, several,
through NATO is Norway allied with several countries

15

samordne (-et)

samordne alle gode krefter

harmonisere, , هماهنگ, مختصات

coordinate all great powers هماهنگی تمام قدرت های بزرگ

16

forflytte (-et) seg

skal vi forflytte oss?

flytte rundt, move, حرکت

We will move us?

17

strafferettslig

som vedrører strafferett

som angår strafferett (jus = studere å bli advokat)

concerning criminal law در مورد قانون جزا

18

utlevere (-te)

få utlevert sin porsjon
være redd for å utlevert seg

gi, levere ut
extradite, مقصرین را پس دادن
obtaining its portion
be afraid to reveal their situation

19

lovbryter/en

person som bryter loven, som begår en forbrytelse
offender, متخلف

20

arrestordre/n

ordre om å arrestere en person
warrant, حکم جلب

21

pågripe (pågrep - pågrepet)

arrestere

22

utstede (-te)

skrive ut på juridisk korrekt måte
issue, مسئله

23

nedlegge (nedla - nedlagt) veto

forkaste, si nei til et lovforslag

24

dreie (-de) seg om

handle om, gjelde
revolve around its own axis, حول محور خود

25

sårbar

slå til der fienden er mest sårbar

som lett kan rammes og bli ødelagt
Steelers, vulnerable آسیب پذیر
strike where the enemy is most vulnerable

26

bevilge (-et) støtte

kommunestyret bevilget 10 000 kr til ungdomsarbeid

gi pengestøtte fra offentlig budsjett
funded, پشتیبانی مالی، کمک مالی
council allocated £ 10,000 for youth work

27

u-hjelp

norsk u-hjelp til Tanzania

hjelp til utviklingsland
Norwegian development aid to Tanzania
کمک های نروژ به توسعه تانزانیا

28

bistand/en

søke juridisk bistand

hjelp, støtte
assistance, کمک
seek legal assistance, به دنبال کمک های حقوقی،

29

yte (-et el. -te)

yte bistand

gi, bidra med,
provide, ارائه
provide assistance , ارائه کمک

30

slippe (slapp - sluppet) til

vinne innpass få adgang, slippe til

få anledning til å være med, få adgang til

winning entry access, dropping to

31

ta sikte på

ha som mål, aim, هدف

32

stå overfor

stå overfor et fait accompli
stå overfor en utfordring

bli konfrontert med, face, مواجهه با

be faced with a fait accompli, مواجهه با یک عمل انجام شده
faceing a challenge مواجهه با یک چالش

33

tre (trådte - trådt) i kraft

begynne å virke, take effect, اثر گذاشتن

34

hindring/en

møte hindringer /
legge hindringer i veien for noe(n)

det som er i veien eller kan stoppe en prosess
prevention, ممانعت
face obstacles /
put obstacles in the way of something

35

i og med

i og med som nødvendig følge av

siden, fordi

in even necessary due , حتی به دلیل لازم

36

favorisere (-te)

ordningen favoriserer folk med høye inntekter / favorisere sine egne

gi fordeler for, give advantage , به نفع

scheme favors people with high income /
favor their own به نفع خود

37

liberalisere (-te)
liberalisere alkohollovgivningen

gjøre friere, fjerne hindringer
liberalization of alcohol laws

38

Til enhver tid

alltid,
always, at all time

39

bryte inn

tyvene bryte seg inn tomme hus.

break in

thieves breaking into empty houses.

40

Landsbasis

Through out the country

41

Vinningskriminalitet

Crim, offense, جرم

42

Grense fylket

border towns

43

Ubudne
bare i grense fylket Østfold har seks eneboliger hatt ubudne gjester.

uninvited
only in the border county Østfold six houses had uninvited guests.

44

Erfaringsmessig

erfaringsmessig er det vanskelig å få det gjort /

from experiance

Experience shows that it is difficult to get it done /

45

Hovedrådet

main advice

46

Bevisst (te)

arbeide bevisst mot et mål,
motebevisst, prisbevisst,

aware, conscious, آگاهانه
consciously work toward a goal,
آگاهانه در جهت یک هدف کارکردن
cost-conscious, هزینه آگاهانه

47

Bevis

Evidence

48

ta imot bestikkelse, å bestikke;

noe en blir bestukket med
bestikke av offentlige tjenestemenn /
akseptere bestikkelse er populær i korrupte regjeringer

accept bribe to bribe

some one is bribed with
bribing of public officials /
accepting bribe is popular in corrupt governments

49

Fremstår

appears , به نظر می رسد

50

Fungerende

fungerende krimsjef

acting, working

Acting crime chief

51

Gunstig
Gunstige vilkår / vente på Gunstigere tide
Gunstige lån / et Gunstig tidspunkt /
et Gunstig kjøp / en Gunstig avtale /

beneficial, مطلوب
Favorable conditions / wait for more favorable time
Favorable loans / a Favorable time /
a Beneficial buying / a favorable agreement /

52

Belysning

illumination, lighting

53

marginalt

marginally, در حاشیه

54

hersk

persisk hersket over det storste imperial

rule,

Persian ruled over the biggest imperial.

55

omfatter

Includes

56

Hvis vi ønsker å nå våre mål, er det viktig å gjøre det beste vi kan ..

if we would like to reach our goal, it is crucial to do the best we can.