Teastas Sóisearach (Ard): Ceisteanna Léamhthuisceana 1 Flashcards Preview

MG Gaeilge 2015 > Teastas Sóisearach (Ard): Ceisteanna Léamhthuisceana 1 > Flashcards

Flashcards in Teastas Sóisearach (Ard): Ceisteanna Léamhthuisceana 1 Deck (60):
1

Aimsigh aidiacht amháin

Find one adjective

2

Ainmnigh an fear cáiliúil atá luaite sa

Name the famous man who is mentioned in

3

Ainmnigh duine de na

Name one of the people

4

An aontaíonn tú leis an tuairim

Do you agree with the opinion

5

An dóigh leat

Do you think

6

An dóigh leat go bhfuil teideal an phíosa oiriúnach

Do you think that the title of the piece is suitable

7

Breac síos buntáiste amháin a bhaineann le

Write down one advantage associated with

8

Breac síos dhá rud atá beartaithe ag

Write down two things that have been planned by

9

Breac síos difríocht amháin

Write down one difference

10

Breac síos laige amháin

Write down one weakness

11

Breac síos mí-bhuntáiste amháin a bhaineann le

Write down one disadvantage associated with

12

Cá mbíonn sé ar siúl

Where is it on

13

Cá seoltar na foirmeacha iarratais

Where are the application forms sent

14

Cad a bhí cearr le

What was wrong with

15

Cad a chuireann iontas ar Liam

What surprises Liam

16

Cad a d'fhoghlaim Liam faoi

What did Liam learn about

17

Cad a deirtear faoi

What is said about

18

Cad a mholann siad

What do they recommend

19

Cad a tharla ar an 20 Iúil

What happened on the 20th July

20

Cad a thugtar ar an iarracht seo

What is this effort called

21

Cad air a mbraitheann iomaitheoirí den chuid is mó

What do contestants depend on most

22

Cad atá i gceist ansin

What is in question there

23

Cad é an mothúchán is mó atá le sonrú

What is the deepest emotion that can be felt

24

Cad iad na comharthaí go

What are the signs that

25

Cad iad na gnéithe

What are the elements

26

Cad is cúis le

What is the cause of

27

Cathain a foilsíodh an leabhar

When was the book published

28

Cathain a thuig sé

When did he understand

29

Cé a bhronann na duaiseanna

Who presents the prizes

30

Cé a chuir fios ar na Gardaí

Who called the Gardaí

31

Cé a chuireann an ceol ar fáil

Who makes the music available

32

Cé a chuireann an seó i láthair

Who presents the show

33

Cé mhéad a chosain sé

How much does it cost

34

Cé mhéad an ceann

How much each

35

Cé mhéad cineál iasc atá ar fáil

How many types of fish are available

36

Cé mhéad duaiseanna atá buaite ag Liam

How many prizes has Liam won

37

Cén abairt sa sliocht a thaispeánann

What sentence in the passage demonstrates

38

Cén aidhm a bhí ag Liam

What aim did Liam have

39

Cén aidhm atá le

What is the aim of

40

Cén áit sa tír a bhfuil sé

What place in the country is it

41

Cén aois atá ag Liam

What age is Liam

42

Cén bhaint atá ag Liam le

What connection has Liam to

43

Cén bhréag a d'inis Liam

What lie did Liam tell

44

Cén cheist mhór atá le freagairt ag

What big question has to be answered by

45

Cén chostas a bhaineann le

What is the cost associated with

46

Cén chuspóir a bhí ag Liam

What was Liam's objective

47

Cén dáta a raibh an ócáid

What date was the occasion

48

Cén dáta ar tharla an eachtra

On what date did the event happen

49

Cén dearcadh is dóigh leat

What perspective do you think

50

Cén fáth a bhfuil sé deacair a rá

Why is it hard to say

51

Cén fáth a luaitear Liam

Why is Liam mentioned

52

Cén fáth ar fhreastail sé ar

Why did he attend

53

Cén fáth ar shíl sé

Why did he think

54

Cén fáth go bhfuil díomá ar Liam

Why is Liam disappointed

55

Cén fáth go bhfuil na daoine i mbaol anois

Why are the people in danger now

56

Cén fáth go bhfuil sceitimíní áthais ar Liam

Why is Liam excited

57

Cén fáth go bhfuil siad ar bís

Why are they on tenderhooks or excited about

58

Cén fáth gur theip air

What did he fail

59

Cén fáth nár luaigh sé

Why didn't he mention

60

Cén fáth nár thug sé aon aird ar

What did he not pay attention to