Technical1 Flashcards Preview

Rjb > Technical1 > Flashcards

Flashcards in Technical1 Deck (273):
1

code

آيين نامه

2

abutment

تكيه گاه
support
bearing

3

roller support

تكيه گاه غلتكي

4

fixed support

تكيه گاه گيردار

5

hinged support

تكيه گاه مفصلي
pinned support

6

span

دهانه
bay

7

framework

قاب، چارچوب
frame

8

settlement

نشست

9

mix design

طرح اختلاط

10

lean concrete

بتن مگر

11

pouring of concrete

بتن ريزي
concreting
placing of concrete

12

in-situ concrete

بتن درجا
cast in place concrete

13

precast concrete

بتن پيش ساخته

14

prefabricated

پيش ساخته
precast

15

shuttering

قالب بندي، قالب بتن

16

mold

قالب بتن
form

17

symmetry

تقارن

18

bearing capacity

ظرفيت باربري
load-carrying capacity

19

manufacture

ساختن
construct
fabricate

20

slender

باريك و لاغر
slim

21

stocky

ضخيم و كوتاه

22

anchorage

مهار، مهاربندي
brace

23

splice

وصله ميلگرد، وصله كردن

24

principle of superposition

اصل جمع آثار

25

reaction

عكس العمل

26

plate girder

تير ورق

27

endure

مقاومت كردن
withstand
resist
tolerate
bear

28

component

قطعه، عضو
element
member

29

axial

محوري

30

lateral

جانبي

31

restrained

مقيد، مهار شده

32

suspended

معلق

33

storey

طبقه
story

34

tower

برج، دكل

35

surcharge

سربار

36

allowable stress

تنش مجاز
permissible stress

37

solid

تو پر، محكم، يكپارچه

38

cantilever

طره
overhang

39

configuration

پيكربندي

40

timber

الوار، تير چوبي

41

masonry

خشتي، بنايي، سنتي

42

brick

آجر

43

mortar

ملات

44

grout

دوغاب سيمان، تزريق كردن دوغاب

45

torque

لنگر پيچشي، گشتاور

46

deck

عرشه، كف

47

limit state

حالت حدي

48

stiffen

تقويت كردن
harden
strengthen

49

overdesigned

دست بالا طراحي شده

50

underdesigned

دست پايين طراحي شده

51

sag

شكم دادن، خيز

52

camber

خيز معكوس

53

one-way slab

دال يك طرفه

54

two-way slab

دال دو طرفه

55

waffle slab

دال مشبك

56

off-center load

بار برون محور

57

ribbed bar

ميلگرد آجدار
deformed bar

58

plain bar

ميلگرد بدون آج

59

dowel bar

ميلگرد انتظار
starter bar

60

development length

طول مهاري، طول گيرايي

61

bar mat

سفره ميلگرد

62

bundled bars

دسته ميلگرد، گروه ميلگرد

63

web

جان تير

64

flange

بال تير

65

stair way

راه پله

66

bond stress

تنش چسبندگي، تنش پيوستگي (بتن مسلح)

67

floor system

سيستم كف

68

enveloping curve

منحني پوش

69

deterioration

آسيب ديدگي، تخريب

70

collapse

فرو ريختن، خرابي

71

safety factor

ضريب اطمينان

72

twist

پيچش، تاب، تابيدن

73

supporting

باربر

74

deformation

تغيير شكل

75

batching

پيمانه كردن

76

batching plant

كارخانه بتن، مركز تهيه بتن

77

plasticizer

روان كننده

78

retarder

كندگير كننده

79

admixture

افزودني

80

weld

جوش

81

cross section

مقطع عرضي

82

transverse

عرضي

83

hook

قلاب

84

spandrel beam

تير محيطي

85

friction

اصطكاك

86

hanger

قلاب

87

embedment

جاي دادن، مدفون شدگي

88

versatility

انعطاف پذيري

89

fastener

بست، اتصال دهنده

90

gusset

قطعه اتصال، اتصال

91

erection

برپاسازي، نصب

92

chord

يال خرپا، وتر

93

crazing

ترك پوست ماري

94

ceiling

سقف، بام
roof

95

spatial

فضايي، سه بعدي

96

coplanar

هم صفحه

97

scaffold

داربست

98

normal

عمودي، عادي

99

slip

لغزش، لغزيدن
slide

100

buttress

ديوار پشتبند

101

earthquake

زلزله

102

tectonic

زمين ساختي

103

fault

گسل

104

landslide

زمين لغزش

105

liquefaction

روانگرايي

106

tsunamis

سونامي

107

subduction

فرورانش

108

hypocenter

كانون عمقي زلزله

109

epicenter

كانون سطحي زلزله

110

earthquake intensity

شدت زلزله

111

earthquake magnitude

بزرگي زلزله

112

seismicity

لرزه خيزي

113

seismology

لرزه شناسي

114

seismograph

لرزه نگار

115

accelerograph

شتاب نگار

116

seismogram

لرزه نگاشت

117

seismic hazard

خطر لرزه اي

118

seismic retrofitting

بهسازي لرزه اي

119

single degree of freedom

سيستم يك درجه آزادي

120

multi degree of freedom

سيستم چند درجه آزادي

121

attenuation

ميرايي, damping

122

resonance

تشديد، amplification

123

response spectrum

طيف پاسخ

124

oscillation

نوسان، fluctuation

125

attenuation

ميرايي، استهلاك، damping

126

sidesway

جابه جايي جانبي

127

sway

حركت جانبي

128

sway frame

قاب مهاربندي نشده

129

nonsway frame

قاب مهاربندي شده

130

eccentric

برون محور، خارج از مركز

131

concentric

هم محور، هم مركز

132

seismic performance

عملكرد لرزه اي

133

seismic survey

لرزه نگاري

134

seismic loading

بارگذاري لرزه اي

135

earthquake simulation

شبيه سازي زلزله

136

devastation

خرابي، انهدام، destruction, demolition

137

pounding

كوبش

138

base isolation

جداسازي پايه، عايق ارتعاشي

139

interaction

بر هم كنش

140

response

پاسخ

141

wave

موج

142

shake

لرزاندن، تكان دادن

143

tremor

زمين لرزه خفيف

144

rehabilitation

بازسازي، نوسازي

145

vulnerability

آسيب پذيري، susceptibility

146

operational

قابل استفاده، عملياتي

147

amplitude

دامنه، نوسان
amplification: resonance, تشديد

148

vicinity

نزديكي، مجاورت، proximity

149

oscillation

نوسان، fluctuation

150

attenuation

ميرايي، استهلاك، damping

151

sidesway

جابه جايي جانبي

152

sway

حركت جانبي

153

sway frame

قاب مهاربندي نشده

154

nonsway frame

قاب مهاربندي شده

155

eccentric

برون محور، خارج از مركز

156

concentric

هم محور، هم مركز

157

seismic performance

عملكرد لرزه اي

158

seismic survey

لرزه نگاري

159

seismic loading

بارگذاري لرزه اي

160

earthquake simulation

شبيه سازي زلزله

161

devastation

خرابي، انهدام، destruction, demolition

162

pounding

كوبش

163

base isolation

جداسازي پايه، عايق ارتعاشي

164

interaction

بر هم كنش

165

response

پاسخ

166

wave

موج

167

shake

لرزاندن، تكان دادن

168

tremor

زمين لرزه خفيف

169

rehabilitation

بازسازي، نوسازي

170

vulnerability

آسيب پذيري، susceptibility

171

operational

قابل استفاده، عملياتي

172

amplitude

دامنه، نوسان
amplification: resonance, تشديد

173

vicinity

نزديكي، مجاورت، proximity

174

mainshock

تكان اصلي زلزله

175

aftershock

پس لرزه

176

foreshock

پيش لرزه

177

resiliency

فنريت، برجهندگي

178

toughness

سفتي، چقري

179

inertia

ماند، اينرسي، لختي

180

stochastic

اتفاقي، تصادفي، الله بختكي

181

reliability

قابليت اعتماد

182

centroid

مركز ثقل، مركز هندسي، گرانيگاه

183

distort

از شكل طبيعي انداختن، ايجاد اعوجاج كردن

184

base shear

برش پايه

185

flutter

لرزيدن، لرزش

186

shelter

پناهگاه، refuge

187

tower

برج

188

chimney

دودكش

189

volcanic eruption

فوران آتشفشاني

190

code provisions

ضوابط آيين نامه

191

refraction

شكست، انكسار

192

interation

تكرار

193

spherical

كروي

194

analogous

قابل مقايسه، مشابه

195

debris

آوار، واريزه

196

occupancy importance factor

ضريب اهميت

197

statutory

legal, legislative, lawful، قانوني

198

disaster, calamity, catastrophe

فاجعه، مصيبت

199

intact

دست نخورده، آسيب نديده

200

survive

زنده ماندن، نجات يافتن

201

skyscraper

آسمان خراش

202

high- rise building

ساختمان بلند

203

low- rise building

ساختمان كوتاه

204

sketch

draft, outline, طرح، طرح خلاصه

205

energy dissipation

اتلاف انرژي

206

peril

hazard, danger, risk, خطر

207

meizoseismal zone

منطقه كلان لرزه اي

208

diagonal

قطري، عضو قطري

209

parallel

موازي

210

orthognal

متعامد

211

horizontal

افقي

212

perpendicular

عمودي، vertical

213

lateral force resisting system

سيستم باربر جانبي

214

time- history analysis

تحليل تاريخچه زماني

215

border

edge, boundry, margin, لبه، كناره، مرز

216

contiguous

adjacent, neighboring, adjoining, مجاور، همجوار

217

p- wave

موج اوليه

218

s- wave

موج ثانويه

219

lifeline

شريان حياتي

220

safety

ايمني

221

inclined

مايل، شيبدار

222

assessment

evaluation, estimation, ارزيابي، تخمين

223

avalanche

بهمن

224

mainshock

تكان اصلي زلزله

225

aftershock

پس لرزه

226

foreshock

پيش لرزه

227

resiliency

فنريت، برجهندگي

228

toughness

سفتي، چقري

229

inertia

ماند، اينرسي، لختي

230

stochastic

اتفاقي، تصادفي، الله بختكي

231

reliability

قابليت اعتماد

232

centroid

مركز ثقل، مركز هندسي، گرانيگاه

233

distort

از شكل طبيعي انداختن، ايجاد اعوجاج كردن

234

base shear

برش پايه

235

flutter

لرزيدن، لرزش

236

shelter

پناهگاه، refuge

237

tower

برج

238

chimney

دودكش

239

volcanic eruption

فوران آتشفشاني

240

code provisions

ضوابط آيين نامه

241

refraction

شكست، انكسار

242

interation

تكرار

243

spherical

كروي

244

analogous

قابل مقايسه، مشابه

245

debris

آوار، واريزه

246

occupancy importance factor

ضريب اهميت

247

statutory

legal, legislative, lawful، قانوني

248

disaster, calamity, catastrophe

فاجعه، مصيبت

249

intact

دست نخورده، آسيب نديده

250

survive

زنده ماندن، نجات يافتن

251

skyscraper

آسمان خراش

252

high- rise building

ساختمان بلند

253

low- rise building

ساختمان كوتاه

254

sketch

draft, outline, طرح، طرح خلاصه

255

energy dissipation

اتلاف انرژي

256

peril

hazard, danger, risk, خطر

257

meizoseismal zone

منطقه كلان لرزه اي

258

diagonal

قطري، عضو قطري

259

parallel

موازي

260

orthognal

متعامد

261

horizontal

افقي

262

perpendicular

عمودي، vertical

263

lateral force resisting system

سيستم باربر جانبي

264

time- history analysis

تحليل تاريخچه زماني

265

border

edge, boundry, margin, لبه، كناره، مرز

266

contiguous

adjacent, neighboring, adjoining, مجاور، همجوار

267

p- wave

موج اوليه

268

s- wave

موج ثانويه

269

lifeline

شريان حياتي

270

safety

ايمني

271

inclined

مايل، شيبدار

272

assessment

evaluation, estimation, ارزيابي، تخمين

273

avalanche

بهمن