Tema 4 Flashcards Preview

Radiologia > Tema 4 > Flashcards

Flashcards in Tema 4 Deck (46):
1

Com es situen els raigs X en l'espectre de radiacions?

En la banda més energètica. Tenen una longitut d'ona menor a la llum visible i més energia.

2

Com es produeixen els raigs X?

Bombardejant un objecte amb electrons d'alta velocitat.
El 90% de l'energia es converteix en calor i la resta es refracta en fotons d'alta energia (raigs X)

3

Quina substancia recobreix l'ànode?

Blanc de tungstè

4

Quin és el rang d'energia de fotons de raigs X?

30 - 130 keV

5

Què és l'atenuacio?

Una reduccio de l'energia dels raigs X quan travessen la materia.

6

De què depen l'atenuació?

De l'energia del feix i del num atomic de l'element sobre el qual incideix

7

Quin tres fenòmens d'atenuacio hi ha?

Fotoelèctric (absorcio)
Dispersio Compton
Dispersio coherent (5-10%)

8

Què és la dispersio coherent?

Un canvi en la trajectòria del foto on no hi ha ionitzacio

9

Què és l'efecte Compton?

Es produeix al xocar un foto de raigs X d'alta energia contra un electro del cortex nuclear de l'atom i resulta en l'alliberacio de l'electro i ionitzacio de l'atom. El foto conserva certa energia i es desvia.

10

De què depen l'efecte Compton?

Principalment de l'energia del foto incident, depen poc del num atomic de la matèria.

11

Quan és més probable l'efecte Compton?

Quan el foto incident és d'alta energia (tècniques d'alt kilovoltatge)
Quan incideix sobre estructures de gran densitat com els ossos
Quan travessa parts toves de l'organisme ja que els atoms son de baix numero atomic i tenen baixes energies d'enllaç

12

Què és l'efecte fotoelèctric?

Es dona quan un foto transfereix tota la seva energia a un electro de l'atom sobre el que incideix. Aquest electro és de les capes més internes de l'atom, s'allibera i l'atom s'ionitza. Llavors electrons de capes més externes el substitueixen amb emissio de radiacio caracteristica. No hi ha dispersio, el foto incident desapareix (el teixit absorbeix tota la energia)

13

Quan té lloc l'efecte fotoelèctric?

- Quan l'energia incident és igual o major que l'energia d'enllaç de l'electro
- es més probable quan els elements de la materia tenen un elevat nombre atomic Z (perque llavors l'energia d'enllaç és menor)
- Predomina quan son fotons de baixa energia que interactuan amb materia de Z alta

14

Diferència en l'imatge enrte l'efecte fotoelèctric i l'efecte Compton

L'efecte compton contribueix a la degradacio de la imatge, no dona gaire contrast, i implica menor dosi de radiacio.
L'efecte fotoelèctric afavoreix el constrast entre teixits.

15

Què és l'atenuacio?

és la reducció de la intensitat del feix de Raigs X incidents quan travessa la materia

és la suma de l'absorció i la dispersió del feix de fotons

16

Quantes categories podem diferenciar segons la atenuacio del raigs X?

5: aire, greix, aigua, teixits tous i os

17

Quins factors contribueixen a l'atenuacio radiològica // a la densitat ?

Energía o capacitat de penetrado del feix de Raigs X (kV}
nombre de Raigs X produits (mA}
Número de fotons travessant la matéria o teixit
Densitat del teixit que absorbeix el feix de fotons
Numero atomic del teixit o matèria

18

Quins elements constitueixen un tomògraf?

Tub de raigs X
Sistema de detectors oposats al feix dels raigs

19

Que fan els detectors de raigs en el TC?

Emmagatzema les dades que s'obtenen quan el feix ha travessa tel cos

20

Caracteristiques del TC

Adquisicio isotròpica que permet realitzar reconstruccions en plans sagital i coronal
Avanç de la taula: imatges del cos sencer
Eliminacio de la superposicio d'estructures
Major sensibilitat

21

Quants valors té l'espectre de densitat del TC?

10

22

Escaner de primera generacio

moviment de translació-rotació

23

Escaner de quarta generacio

fila de detectors que estaven col-locats al voltant del pacient i només el generador de Raigs X rotava al voltant del pacient Aquest tipus de moviment s'anomena de rotació-estacionari

24

Escáner helicoidal o espiral

pot ser amb detector únic oamb múltiples detectors. És el que s utilitza en l'actualitat.
consisteix en un tub de Raigs X i una fila de detectors collocats círcularment i es produeix una rotació del tub i dels detectors al voltant del pacient a diferente angles. Al mateix temps en que es va produint la rotacio, la taula sobre la que es col-loca el pacient va avançant.

25

Avantatges escaner helicoidal

Redúcelo del temps d'adquisició: 80ms
Disminució dels artefactes del moviment
Imatges 3D d'alta resolució i reconstructions

26

Tomógraf de doble tub o DSTC

es basa en la dependencia energética deis dos mecanismes d atenuado predominants, clínicament rellevants en Raigs X, l'efecte Compton de dispersió i l'efecte Fotoelèctric d'absorció.
Pot discriminar en funció de la composició química

27

Com funciona el DSTC?

El que fa és adquirir una informado simultania dels dos tubs amb diferent kilovoltatge. A baix kilovoltatge, hi ha major probabilitat d'efecte Fotoeléctric en front de 1'efecte Compton i, per tant, major atenuació de l'element amb un elevat nombre atomic. Com que cada element químic es comporta diferent en funció del kilovoltatge, ens permet la seva localització.

28

Quins elements s'utilitza per fer de contrast en la DSTC?

Iode, calci, acid uric

29

En que es basa la RM?

En la organització dels nuclis d'hidrogen dels diferents teixits de I'organisme. Emet ones de radiofreqüència que exciten els nuclis d'hidrogen dels teixits.

30

Quina part del RM registra la resposta dels teixits excitats?

La bobina o antena

31

Quins tres items son la base de la RM?

Fenomen de la ressonància
Contrast en RM: temps de relaxacio
Seqüències

32

Fenomen de la resonancia

S'instaura un vector de magnetitzacio que orienta els nuclis d'hidrogen en estat paralel i antiparalel a la direccio del camp magnetic. Llavors s'emet un pols de radiofreqüència i els protons d'hidrogen s'orienten en el pla transvers. Quan desapareix aquest pols, els protons tornen al seu estat inicial tins del camp magnètic i emeten l'energia que havia absorbit: és la relaxacio. Aquesta relaxacio dona informacio per reconstruir les imatges de RM.

33

Com es diu el moviment dels nuclis al voltant del camp magnètic

Moviment de precessio

34

De que depen la velocitat del moviment de precessio

De la magnitut del camp magnètic

35

Quins teixits no presenten nuclis d'hidrogen?

Tendons, lligaments, os cortical
No donen senyal en la RM
Apareixen foscs o negres

36

Temps de relaxacio

Es la resposta dels diferents teixits a l'estimulacio mitjançant ones de radiofreqüència

37

T1

Temps de relaxacio del component longitudinal
Determinat per la pèrdua d'energia dels protons
Temps que triga el component longitudinal en arribar al 63% del seu valor inicial
Es especific del teixit que s'esta excitant

38

T2

Temps de relaxacio del component transversal
Determinat per la interaccio entre els protons (spins)
Temps que triga en decaure al 37% del seu valor inicial

39

Quin tipus d'informacio ens dona la T1

Anatomica

40

Com es veu el liquid en T1

negre

41

Quin tipus d'informacio ens dona la T2

Patologies (té més contrast)

42

Com es veu el liquid en T2

Blanc

43

Quins teixits tenen alta senyal en T1

greix
melanina
sang

44

Quin teixits tenen baixa senyal en T1 i T2

tendons
os cortical
meniscs
teixit fibros

45

Com és la senyal T1 de teixits amb un T1 més baix

Més intensa, perque es relaxen més aviat. Per aixo l'aigua es HIPOINTENSA, perque el liquid té un T1 alt.

46

Com és la senyal T2 de teixits amb T2 elevat

Més intensa, perque son els que triguen més en perdre la coherència entre els nuclis d'hidrogen. Per aixo l'aigua es HIPERINTENSA, perque el liquid té un T2 alt.