Tenta Flashcards Preview

Psykologi introduktion > Tenta > Flashcards

Flashcards in Tenta Deck (13)
Loading flashcards...
1

Enligt detta synsätt strävar människan efter självförverkligande, hon har egen vilja och eget ansvar för att leva ett autentiskt liv. Vilket perspektiv nedan är korrekt enligt beskrivningen ovan?

Behavioristiskt
Kognitivt
Psykodynamiskt
Inget av alternativen är korrekt
Biologiskt
Humanistiskt

Humanistiskt

2

Enligt detta synsätt styrs människan till stor del av faktorer som är utom hennes direkta kontroll. Människans vara balanserar mellan driftimpulser och samhällets krav. Vilket perspektiv/alternativ nedan är korrekt enligt beskrivningen ovan?

Kognitivt
Psykodynamiskt
Inget av alternativen är korrekt
Humanistiskt
Behavioristiskt
Biologiskt

Psykodynamiskt

3

Enligt detta synsätt är lärande nyckeln till att förstå hur erfarenheter formar våra tankar och vårt beteende. Centralt är tankar kring stimuli-respons. Endast det synliga och mätbara beteendet är intressant. Vilket perspektiv/alternativ nedan är korrekt enligt beskrivningen ovan?

Humanistiskt
Kognitivt
Biologiskt
Behavioristiskt
Psykodynamiskt
Inget av alternativen är korrekt

Behavioristiskt

4

Reduktionism är vanligt inom detta/dessa perspektiv:

Biologiskt
Humanistiskt
Psykodynamiskt
Behavioristiskt
Inget av alternativen är korrekt
Kognitivt

Biologiskt
Behavioristiskt
Kognitivt

5

Vilket/vilka av följande alternativ är korrekt(a)?

Tankefel uppstår som ett resultat av att vi undviker kognitiv belastning.

Filosofi är en empirisk vetenskap.

Inget av alternativen är korrekta.

Psykologi är en empirisk vetenskap.

Att falsifiera något är samma sak som att göra det mätbart

Tankefel uppstår som ett resultat av att vi undviker kognitiv belastning.
Psykologi är en empirisk vetenskap.

6

Vilket/vilka av följande alternativ är korrekt(a)?

En teori kan inte motbevisas.

Enligt psykologisk vetenskapssyn är kunskap aldrig säker.

En teori är en samling hypoteser.

Inget av alternativen är korrekta.

En korrekt uppställd hypotes kan aldrig falsifieras.

Enligt psykologisk vetenskapssyn är kunskap aldrig säker.

7

Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?

En argumentation består av premisser och slutsatser.

Att använda tumregler är alltid dåligt.

Det är svårt att replikera oetiska studier.

En teori måste inte vara falsifierbar för att vara en bra teori.

Logisk deduktion handlar om att vi drar slutsatser baserat på observationer.

En argumentation består av premisser och slutsatser.

Det är svårt att replikera oetiska studier.

8

Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?

Om det krävs kan det vara ok att informera deltagare i forskningsförsök om försökets syfte efter att försöket ägt rum istället för innan försöket ägt rum.

Empirisk kunskap är alltid osäker.

Inom psykologisk vetenskap tror vi att världen kännetecknas av ordning.

Samtyckeskravet handlar om att deltagare i forskningsförsök ska samtycka till att forskningen är av hög kvalitet.

Vetenskapliga slutsatser kan aldrig vara felaktiga.

Om det krävs kan det vara ok att informera deltagare i forskningsförsök om försökets syfte efter att försöket ägt rum istället för innan försöket ägt rum.

Empirisk kunskap är alltid osäker.

Inom psykologisk vetenskap tror vi att världen kännetecknas av ordning.

9

Vilken typ av studie ger säkrast resultat när det gäller att förstå kausala samband?

Observationsstudie
Experiment
Tvärsnittsstudie
Retrospektiv studie

Experiment

10

Vad handlar den externa validiteten om?

Giltigheten i att göra generaliseringar från en studie

Inget av ovan

Hur man mäter ett abstrakt begrepp med observerbart beteende

Hur säkra vi är på att världen omkring oss existera

Giltigheten i att göra generaliseringar från en studie

11

En longitudinell studie är en studiedesign där man…

Ber deltagarna att titta tillbaka i tiden och svara hur det var då

Mäter samma individer flera gånger med vissa intervaller med samma mått

Observerar deltagare under en hel dag
Använder experiment

Mäter samma individer flera gånger med vissa intervaller med samma mått

12

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?

Om vi använder oss av en tvärsnittsdesign kan vi inte uttala oss om kausala samband.

Ett mätinstrument har låg reliabilitet om det ger samma resultat vid olika tidpunkter och i olika situationer.

En fråga med fler svarsalternativ ger en mer differentierad bild av svaret än en fråga med färre svarsalternativ.

Replikering av studier är fundamentalt för att forskningen ska utvecklas.

I ett kvasi-experiment randomiserar vi deltagare till olika testgrupper.

Om vi använder oss av en tvärsnittsdesign kan vi inte uttala oss om kausala samband.

En fråga med fler svarsalternativ ger en mer differentierad bild av svaret än en fråga med färre svarsalternativ.

Replikering av studier är fundamentalt för att forskningen ska utvecklas.

13

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekt(a)?

Fokusgrupper är ett sätt att samla in data inom kvalitativ metod.

I en tematisk analys försöker intervjuaren att få intervjudeltagaren att identifiera olika mönster i sin berättelse.

Ett syfte med kvalitativ metod är att försöka predicera människors upplevelser och erfarenheter.

I en semistrukturerad intervju finns det utrymme för följdfrågor.

Fokusgrupper är ett sätt att samla in data inom kvalitativ metod.

I en semistrukturerad intervju finns det utrymme för följdfrågor.