Tentamen HT15 Flashcards Preview

Gamla tentor > Tentamen HT15 > Flashcards

Flashcards in Tentamen HT15 Deck (20):
1

Vilka typer av tunga respektive lätta kedjor finns?

Tunga: Mu, Delta, Gamma 1-4, Alfa 1-3 och Epsilon
Lätta: Kappa och Lambda

2

Vad innebär den sekretoriska komponenten hos sekretoriskt IgA?

Innebär en Poly-Ig-receptor, som binder dimert IgA och skyddar från nedbrytning i tarm.

3

Vad består MHC klass I respektive MHC klass II av?

MHC klass I: "pitabröd" i strukturen. En enda lång polypeptidkedja (klass I-alfa) och en extramolekyl (Beta2-mikro) som ej är transmembranell men som behövs för att molekylen ska kunna komma ut på cellytan!

MHC klass II: "korvbröd" i strukturen. Peptidbindande site bildas av alfa- och beta-kedja (Klass II-alfa och Klass II-beta), som ligger på varsin sida om detta site.

4

Hur många möjliga typer av MHC klass I respektive MHC klass II kan finnas på cellerna?

MHC klass I: 6 st möjliga
MHC klass II: 16 st möjliga.

5

Hur kan det medfödda immunförsvaret aktiveras/känna igen en patogen?

Via PRRs!
Alternativt även C-typ lectinreceptorer (känner igen kolhydrater på mikrober), Nod-like receptors (känner igen peptidoglykan) och RIG1-like receptos (känner igen ds- och ss-RNA i cytoplasma)

6

Vad är fas-medierad celldöd?

FasL på T-celler binder till Fas på målceller och inducerar då apoptos!
Många celler uppreglar Fas i slutet av en immunoreaktion.

7

Hur kommer det sig att Rota-virus liksom influensavirus kan utföra genetisk shift för att undkomma immunförsvaret?

De har båda segmenterade genom! D.v.s. kan "shifta" segment med annan subtyp etc.

8

Vad skiljer den grampositiva och den gramnegativa cellväggen åt?

Grampositiv: tjockt peptidoglykanlager, endast ett cytoplasmamembran. Innehåller teikoinsyra för adhesion.

Gramnegativ: tunt peptidoglykanlager, men två cytoplasmamembran (ett utanför och ett innanför) och mellan periplastiskt utrymme. Har även LPS. Är svårgenomträngligt (endast fettlösligt tar sig igenom).

9

Vilka infektioner orsakar Haemophilus influenzae?
Vilken kan förebyggas?

Meningit, pneumoni, sinuit och mediaotit.
Finns både form av bakterien med och utan polysackaridkapsel.

H. influenzae med polysackaridkapsel (som ger meningit) kan förebyggas genom vaccin.

10

Hur diagnosticerar man Campylobacter respektive Clostridium difficile?

Campylobacter: odling, antikroppspåvisning och PCR.

Clostridium difficile: toxinpåvisning/toxingener från feces.

11

Vilken infektion kan ge peteckier?

Neisseria meningitidis ger peteckier (i samband med meningit).

12

Vilka infektioner kan Staphylococcus aureus orsaka?

Sårinfektioner, Impetigo, otit, sinuit, UVI, pneumoni, sepsis, meningit, matförgiftning etc.

13

Vad gör TNFalfa, generellt?

Aktiverar inflammation; rekryterar neutrofiler och monocyter från blodet, ökar uttryck av adhesionsmolekyler på endotel (VCAM och ICAM), ökar utsöndring av akutfasproteiner från lever, inducerar feber etc.

Utsöndras av neutrofiler och makrofager vid identifiering av antigen.

14

Vad har akutfasproteinet CRP respektive SAA för funktion?

CRP: binder fosfokolin på döende/infekterade celler och stimulerar då komplement och fagocytos!

SAA: verkar kemotaktiskt för neutrofiler. Stimulerar immuncellsaktivitet!

15

Vilken betydelse har C1q gällande komplementsystemet?

Membranbundna C1q är en igenkänningmolekyl!

C1q känner igen Fc-del på antikropp → konformationsändring → aktiverar C1r → C1r aktiverar C1a → vi får aktivt proteas!

16

Vilken njursjukdom innebär skada på podocyterna?

Minimal change disease och Fokal segmentell glomeruloskleros.

17

Vad kännetecknar nefrotiskt respektive neurotiskt syndrom?

Nefrotiskt: proteiner, lipiduri, ödem, hypoalbuminemi, ingen hematuri.

Nefritiskt: hematuri, oliguri, hypertoni, mindre proteiner och mindre ödem.

18

Nämn tre typer av amyloidoser och deras mekanismer!

AL-amyloidos: 'amyloidos lätt immunoglobulinkedja'. Plasmacellsjukdom där man får ökad koncentration av lätt immunoglobulinkedja. Varierande manifestation.

AA-amyloidos: amyloidos med bakomliggande inflammatorisk sjukdom. SAA (akutfasprotein som inducerar immunsystemet och verkar kemotaktiskt för neutrofiler) är högt. Vanligen symptom från njurar.

Hereditär systemamyloidos: amyloiduppkomst p.g.a. minskad stabilitet hos transtyrretintetramerer, vilket gör att dessa faller sönder i monomerer som i sin tur bildar amyloid. 'Skellefteåsjukan'.

19

Vilka intracellulära händelser sker vid ischemi?

Mitokondrier jobbar mindre → mindre ATP → påverkar Na/K-ATPas → ökat [Na] intracellulärt → svullnad/ödem.

Övergång till anaerob metabolism → pH sjunker → kromatin klumpas.

Ribosomer lossnar från ER → mindre proteinsyntes → upplagring av fett.

Kalcium läcker in → celldöd!

20

Vilka morfologiska tecken ses vid reversibel respektive irreversibel cellskada?

Reversibel: svullnad av cell, ändrad plasmamembranstruktur, mitokondrier påverkas, svullet ER, ribosomer lossnar från ER, kärnförändringar (klumpat kromatin) och fettinlagringar.

Irreversibel: dessutom kärnförändringar såsom pyknos (minskad storlek), fragmentering och uppluckring.