Tentamen VT16 Flashcards Preview

Gamla tentor > Tentamen VT16 > Flashcards

Flashcards in Tentamen VT16 Deck (22):
1

Vad är korspresentation?

Då MHC klass I på dendritceller visar upp exogent antigen (vanligtvis visar ju MHC klass I upp endogent antigen). Sker då exogent antigen hamnat i RER.

2

Vad är speciellt med minnes-T-celler?

Dessa kan aktiveras utan T-hjälparceller.
De är långlivade, har lägre aktiveringströskel och högre uttryck av adesionsproteiner än vanliga naiva T-celler. Finns mer ute i vävnad.

3

Vilka tre signaler krävs för aktivering av Th-celler?

Signal 1: Th-cellens TCR möter antigen presenterat på MHC klass II. CD4 krävs också!
Signal 2: CD28 på Th-cellen binder CD80/86 på dendritisk cell. (Om signal 1 men ingen signal 2: klonal anergi).
Signal 3: Olika polariserande cytokiner styr fortsatt utveckling till Th1 eller Th2 etc.

4

Hur gör HPV och HSV för att inte genomet ska förkortas vid replikation?

HPV: har cirkulärt DNA
HSV: linjärt DNA i kapsylen blir till episomalt DNA i cellkärnan. Utför 'rolling circle replication'.

5

Hur kan reaktivering av EBV ske?

Detta sker då latensgener nedregleras, och lytiska gener kan bli aktiva. Orsaken till detta kan vara annan infektion eller spontant om korsbindning på BCR.
Nu kan epitel bli infekterat, men inte tillräckligt för att orsaka sjukdom DOCK tillräckligt för att smitta!

6

På vilka sätt kan virus kringgå PKRs antivirala aktivitet?

- Producera lockbete-dsRNA som 'uppehåller' PKR
- Bilda protein som gömmer dsRNA
- Degradera PKR
- Förhindra dimerisering av PKR och därmed dess aktivering, då fosforylering/inaktivering av eIF2alfa ej kan ske
- Defosforylera eIF2alfa

7

Vilka två hepatitvirus orsakar ej kronisk infektion? Familj, genomtyp, hölje/naket?

HAV: ssRNA (+), picornavirus, naket.
HEV: ssRNA (+), hepevirus, naket.

8

Vid akut blodtransfusion där det föreligger osäkerhet kring blodgrupp, vilken typ av blod bör man då ge?

0-erytrocyter och AB-plasma.

9

Hur uppkommer bakteriell biofilm?

Biofilmsceller binder → börjar bilda faktorer → känner av yta genom quorum sensing → slår om genreglering och börjar producera ECM → differentiering!
Är ett multicellulära aggregat av bakterier som ansamlas på ytor och omsluts av ett egenproducerat matrix.

10

Vad är endotoxin?

Endotoxin är yttre delar av bakteriers struktur som verkar som toxin. Exempelvis LPS.
Förmedlar ofta sin effekt via TNF. Ger massivt immunsvar i kroppen.

11

Vad är exotoxin?

Utsöndras från bakteriecellen. Exempelvis nedbrytande enzymer som koagulas, kollagenas, fosfolipas, hyaluronidas....
Finns tre olika sorter: superantigen, porbildande och AB-toxiner.

12

Vad är ett superantigen?

En typ av exotoxin som är sekreterade proteintoxiner. Orsakar icke-specifik T-cellsaktivering (binder både TCR och MHC klass II utan antigen till varandra). Verkar gynna bakteriers kolonisering genom detta. Finns tidigt i infektionen.

13

Vad är ett AB-toxin?

Består av en B-subenhet som binder receptor i mottagare och bildar en kanal, genom vilken A-subenheten går in i cellen. A-subenheten är aktiva delen!
Exempel Shiga-toxin och Koleratoxin.

14

Vad har Shiga-toxin respektive Koleratoxin för verkan?

Shiga-toxin: har RNase-effekt, stör alltså proteinsyntesen. Celler slutar då i apoptos.

Koleratoxin: utför ADP-ribosylering av AC, d.v.s. vi får mycket cAMP. Detta ger utsöndring av vatten, natrium, kalium, kalcium och bikarbonat till lumen i tunntarmen.

15

Ge exempel på tre bakterier som diagnosticeras genom antikroppspåvisning!

Campylobacter
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes

16

Hur fungerar CAR T-celler som immunterapi mot cancer?

Baseras på att man modifierar egna T-celler! Man tar ut perifert blod, använder virusvektor för att föra in gen för en chimersik antigen-receptor (CAR) i cellerna, expanderar cellerna och för dem tillbaka till cancerpatienten.
CAR är alltså modifierad för att binda tumörassocierade antigen, släppa ut cytokiner och döda cancercellen.
Används mot B-cellsmaligniteter såsom leukemi och lymfom.

17

Nämn två benigna tumörtyper.

Seborroisk keratos och Leiomyom.

18

Vilka faktorer kan vara av betydelse för ett atherosklerotiskt placks stabilitet?

Andel muskelceller, antal immunceller (makrofager) och andel fettceller.

19

Vilka agens orsakar Impetigo, Follikulit, Erysipelas, Karbunkel och Cellulit?

Impetigo: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus
Follikulit: Staphylococcus aureus
Erysipelas: Beta-streptokocker grupp A (GAS)
Karbunkel: Staphylococcus aureus
Celluit: Staphyloccus aureus

20

Vilka autoantikroppar ingår i klassifikationskriterierna för SLE?

Anti-dsDNA
Anti-SM
ANA
Anti-fosfolipid-ak

21

Vilka behandlingar ges mot hudinfektioner?

Kloxacillin mot stafylokocker, GAS och streptokocker
Bencyl-penicillin mot pneumokocker och streptokocker

Ibland även Cefotaxim eller Karbapenemer

22

Vad är LBP?

Lipopolysackarid-bindande protein. D.v.s. binder LPS. Är ett akutfasprotein!