Test Flashcards Preview

Chinese > Test > Flashcards

Flashcards in Test Deck (32)
Loading flashcards...
1

Take care of

Zhào Gu

2

To celebrate

Qìng zhù

3

To accept

Jiē shòu

4

Welcome to dinner

Jiē fēng

5

Farewell dinner

Jiàn Xíng

6

Guest

Kè ren

7

Hot pot

Huo guō

8

Business trip

Chū chāi

9

To market or promote sale

Tūi xiāo

10

Water heater

Rè shui qì

11

Alumni

Xiào yóu

12

Take care of

Guān zhào

13

Colleague

Tóng shì

14

Soap opera

Diàn shì jù

15

To do, engaged in

Gao fourth tone

16

Familiar

Miàn shú

17

Low class actor

Liú yan yuán

18

No more

Ér yi

19

Actor

Yan yuán

20

Worthy

Zhí

21

Stable

Wen dìng

22

Young

Nian Qing

23

Not only

Bu jin

24

Always and forever

Yong yuan

25

Relieved, relaxed, to be at ease

Fang xin

26

Overseas

Gúo wài

27

To contact

Lián xì

28

Friendship

You yì

29

Everybody, the crowd

Zhòng rén

30

Europe

Ōu zhōu